Udržateľnosť sa oplatí - je to tak jednoduché. Pre tých, ktorí o tom stále pochybujú, odporúčame prečítať si metaštúdiu Od akcionára k akcionárovi(2015): 88 % vedeckých analýz ukazuje, že spoločnosti s robustným riadením udržateľnosti môžu v priemere dosahovať lepšie prevádzkové a finančné výsledky ako ostatné.

Tí, ktorí považujú udržateľnosť za príležitosť, nájdu v spoločnosti DQS vhodného sparingpartnera na transformáciu. Vďaka robustným auditom umožňujeme transparentnosť, podporujeme dôveru vo vašu organizáciu a vytvárame základ pre informované rozhodovanie - pre manažment, investorov, kupujúcich, veriteľov a ďalšie zainteresované strany.

Environmentálne riadenie

Od ťažby a nákupu surovín až po hotový výrobok: Naše portfólio environmentálneho hodnotenia pokrýva celý hodnotový reťazec. Vždy sledujeme váš systém environmentálneho riadenia.

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Systém environmentálneho manažérstva - konečný sprievodca

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Riziká a príležitosti v norme ISO 14001 - Čo norma vyžaduje?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Environmentálne aspekty - Čo vyžaduje norma?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Záväzné povinnosti v norme ISO 14001 - Čo norma vyžaduje?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

ISO 14001 a SDG: globálne ciele udržateľnosti v centre pozornosti

Blog
risikomanagement-header-blog-dqs-aufgestellte holzkloetze domino
Loading...

Riadenie kontinuity činností - systém riadenia odolnosti

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

AA1000 - Overovanie správ o udržateľnosti

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT, CSRD-Richtlinie
Loading...

Prísnejšie požiadavky na vykazovanie SZP v EÚ od roku 2023: Bude externý audit povinný?

Blog
UNANGEKÜNDIGTE AUDITS ,UNANGEKÜNDIGTE AUDITS BRCGS und IFS
Loading...

Neohlásené audity povinné pre IFS a BRCGS

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

"Minimálna kvóta recyklovaného plastu" od roku 2025 - čo to znamená pre priemysel?

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

Obehové hospodárstvo: Certifikácia s ISCC Plus

Blog
ISO 46001 ZERTIFIZIERUNG, WASSEREFFIZIENZ-MANAGEMENTSYSTEME
Loading...

Certifikácia ISO 46001 pre systémy riadenia efektívnosti využívania vody

Blog
NACHHALTIGE PRODUKTE, ISCC PLUS
Loading...

Od obnoviteľnej suroviny k udržateľnému výrobku: ISCC Plus pre potraviny, krmivá, obaly a chemikálie.

Blog
fernaudit-header-blog-dqs-digitale vernetzung weltweit
Loading...

Audit na diaľku - predpoklady, možnosti a obmedzenia

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Zlepšovanie environmentálneho správania - čo vyžaduje norma?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Rozsah pôsobnosti normy ISO 14001 - čo norma vyžaduje?

Blog
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

Model EFQM 2020: Nový impulz pre excelentnosť

Energetický manažment

Zvýšenie energetickej účinnosti, zníženie nákladov na energiu a zároveň úspora daní - to je možné vďaka systému energetického manažmentu.

Blog
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

SDG a ISO 50001: Dosahovanie cieľov udržateľnosti

Blog
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

Systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Riadenie klímy

Na obmedzenie zmeny klímy je nevyhnutné znížiť emisie skleníkových plynov. Na získanie spoľahlivých údajov sú nevyhnutné medzinárodné normy na kvantifikáciu a overovanie skleníkových plynov.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Klimatický manažment - Využitie synergií noriem ISO

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Klimaticky neutrálna organizácia - ako to možno dosiahnuť?

Blog
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Pochopenie a hodnotenie rizík a dôsledkov zmeny klímy - ISO 14091

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064-1 - Skleníkové plyny

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Stanovenie inventúry skleníkových plynov pomocou normy ISO 14064-1

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Zavedenie manažmentu klímy: Príklad z Nemecka

Sociálne audity v dodávateľskom reťazci

Na pozadí rastúcej regulácie získava hodnotenie dodávateľov na význame. Spoločnosti majú povinnosť identifikovať, predchádzať a odstraňovať skutočné a potenciálne vplyvy svojich činností na ľudské práva. Pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečných a spravodlivých pracovných podmienok, žiadne opatrenie nie je lepšie ako audit na mieste.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Hodnotenie dodávateľov z hľadiska udržateľnosti - šesť najdôležitejších otázok

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Udržateľné riadenie dodávateľského reťazca pomocou auditov dodávateľov

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Ľudské práva: Rozšírené správy, viac náležitej starostlivosti

Blog
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Prijatý zákon o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (nemecký zákon LkSG) - čo by mali spoločnosti zvážiť

Blog
MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTSPFLICHT, SOZIALAUDIT
Loading...

Uplatňovanie náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv: Akú úlohu zohrávajú sociálne audity?

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Kompetencie audítorov v sociálnych auditoch - čo pre vás môže znamenať APSCA

Blog
National Action Plan (NAP), MANDATORY HUMAN RIGHTS
Loading...

Zákon o dodávateľskom reťazci a náležitá starostlivosť v oblasti ľudských práv: Čo ďalej?

Blog
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Sociálne audity: Ako odbremeniť svojich dodávateľov

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Certifikácia ISO 28000 - Prípadová štúdia pre väčšiu bezpečnosť v dodávateľskom reťazci

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Riadenie dodávateľov - systémovo udržateľné

Vykazovanie udržateľnosti a ukazovatele ESG

To, či má vykazovanie udržateľnosti pre vaše podnikanie významnú pridanú hodnotu, závisí predovšetkým od dôveryhodnosti a relevantnosti vašej správy. Pre investorov, veriteľov a obchodné väzby je nezávislé overenie zo strany DQS dôkazom odolnosti reportovania udržateľnosti.

Blog
Norm ISOIEC 17029, ISOIEC 17029
Loading...

Overovanie a validácia: Prečo je nová norma ISO/IEC 17029 taká dôležitá

Blog
ISO 28000, ISO 28000:2022
Loading...

ISO 28000:2022 teraz zverejnená: zmeny a harmonogram revízie

Blog
NORM ISO 22301, ISO 22301
Loading...

Revízia normy ISO 22301: Aké zmeny sa chystajú?

Blog
GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Revízia univerzálnych štandardov GRI: Prehľad najdôležitejších zmien a ich vplyv

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Udržateľnosť: Významná aktualizácia normy AA1000 Zásady zodpovednosti.

Blog
GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS, Global Reporting Initiative
Loading...

Nové: Štandardy GRI pre podávanie správ o udržateľnosti - prehľad hlavných zmien

Blog
WASTE STANDARD, GRI 306
Loading...

Odpad ako príležitosť - GRI zverejňuje 306: Štandard odpadov

Blog
GRI-PILOTPROJEKT, Global Reporting Initiative
Loading...

Pilotný projekt GRI: Prvý sektorový štandard pre poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúru

Blog
CLIMATE BONDS STANDARD, CLIMATE BONDS
Loading...

Štandard klimatických dlhopisov sa naďalej vyvíja

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Povinnosť podávať správy o CSR: Európska komisia zverejnila usmernenia

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taxonómia - Európsky klasifikačný systém pre trvalo udržateľný manažment

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

Posilňuje sa povinnosť EÚ podávať správy

Blog
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Ako chce EÚ financovať ochranu klímy - Štandard zelených dlhopisov EÚ

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Povinnosť podávať správy o CSR: Ako môžu dozorné rady splniť svoju "povinnosť preskúmania"

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taxonómia EÚ: Čo to znamená pre spoločnosti?

Blog
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Európsky zákon o dodávateľskom reťazci: Porovnanie s nemeckým zákonom o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Overenie Správy o udržateľnosti spoločnosti Symrise za rok 2021 bolo úspešne ukončené

Blog
Prüfung Nachhaltigkeitsbericht Landis+Gyr
Loading...

Externý audit správy o udržateľnosti spoločnosti Landis+Gyr: Úspešná premiéra

Udržateľné obstarávanie

Verejné obstarávanie je pre mnohé spoločnosti najdôležitejším nástrojom na zníženie ich vplyvu na ľudí a životné prostredie. Rôzne štúdie ukázali, že riziká súvisiace s ľudskými právami a životným prostredím sú obzvlášť výrazné v prvých fázach hodnotového reťazca, napríklad pri ťažbe surovín. Rôzne priemyselné iniciatívy umožňujú aj malým a stredným podnikom uplatňovať vplyv a zmierňovať riziká.

Blog
ISO 20400 STANDARD ISO 20400
Loading...

Udržateľné obstarávanie: Všetko, čo potrebujete vedieť o novej norme ISO 20400

Blog
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Audit SMETA na diaľku: Virtuálne hodnotenie Sedex

Blog
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Predstavujeme: Nový štandard BRCGS pre etický obchod a zodpovedné získavanie

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex aktualizuje svoju koncepciu sociálneho auditu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Keď riadite spoločnosť, zodpovedne konáte za svojich zamestnancov. Ich fyzické a duševné zdravie je tiež základom úspechu vašej spoločnosti. Koniec koncov, len zdraví a spokojní zamestnanci môžu zostať motivovaní a výkonní aj pri zvyšujúcom sa pracovnom zaťažení.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Úspešná implementácia normy ISO 45001

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie predpisov: odstraňovanie nedostatkov

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Komunikácia o potrebách bezpečnosti pri práci - Dôležité otázky a odpovede

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - nové usmernenie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci počas Covid-19

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Systém riadenia BOZP podľa normy ISO 45001

Dodržiavanie predpisov a náležitá starostlivosť

Audity dodržiavania predpisov zohrávajú v rámci komplexného prístupu k riadeniu rizík zásadnú úlohu. Angažovanie nezávislého experta vám pomôže systematicky štruktúrovať riadenie dodržiavania predpisov a odstrániť prípadné nedostatky. Dôveryhodnosť výsledkov auditu do veľkej miery závisí od integrity a skúseností certifikačného orgánu - preto je DQS tou správnou voľbou.

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Uľahčite si riadenie rizík s revidovanou normou ISO 31001:2018

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Boj proti korupcii: Osem dobrých dôvodov pre certifikáciu ISO 37001

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Boj proti korupcii: Vivo Energy získala prvý certifikát ISO 37001

Certifikácia udržateľnosti

Udržateľnosť je overiteľná a odolná: To je cieľom nezávislej certifikácie. V spoločnosti DQS sa zameriavame na normy, ktoré majú skutočný význam - pre vašu spoločnosť, životné prostredie a spoločnosť.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Spoločenská zodpovednosť firiem - doložená certifikátom