Environmentálne riadenie je dnes nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja podniku. Ochrana životného priestoru súčasných a budúcich generácií sa stala prvoradou úlohou. Tento vývoj si našiel cestu do podnikových politík mnohých spoločností. V súlade s tým je ochrana životného prostredia viac ako len dodržiavanie záväzných povinností alebo znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Dôraz sa kladie skôr na neustále zlepšovanie vlastnej environmentálnej výkonnosti podniku. Ide o požiadavku, ktorá bola v norme ISO 14001:2015 v porovnaní s jej predchádzajúcou verziou jasne zdôraznená a ako dôkaz sa vyžadujú kľúčové údaje.

Loading...

Záväzok spoločnosti v zmysle normy ISO 14001

V záujme zlepšenia environmentálneho správania organizácie sa v medzinárodne uznávanej environmentálnej norme uvádza ISO 14001 v kapitole 5.2 stanovuje tri základné záväzky týkajúce sa environmentálnej politiky:

 • Ochrana životného prostredia
 • Plnenie všetkých záväzných povinností a
 • Neustále zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva.

Záväzné povinnosti (povinnosti dodržiavania) vyplývajú z kontextu organizácie (kap. 4) a požiadaviek zainteresovaných strán (kap. 4.2). Poskytujú rámec pre environmentálne relevantné podnikové procesy (kap. 8), ktoré sa majú zaznamenávať a vyhodnocovať s ohľadom na environmentálne aspekty (pozri kap. 6.1 "Riziká a príležitosti").

"Podľa normy ISO 14001:2015 sa riadenie environmentálnych aspektov označuje ako environmentálna výkonnosť."

ISO 14001:2015, kap. 3.4.1

Meranie environmentálneho správania - čo sa v norme vyžaduje?

V kapitole 9.1 environmentálnej normy sa vyžaduje systematické monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie príslušného environmentálneho správania. Podnik pritom musí zrozumiteľne definovať metódy a ukazovatele výkonnosti.

Merateľné ukazovatele výkonnosti by mali byť

 • spoľahlivé
 • overiteľné
 • reprodukovateľné
 • v súlade s environmentálnou politikou

Aby sa zdroje spoločnosti sústredili na podstatné merania, mali by sa kľúčové ukazovatele výkonnosti určiť v súvislosti s príslušnými environmentálnymi aspektmi a ich vplyvom na životné prostredie. Vo všeobecnosti sa všetky ukazovatele výkonnosti môžu vzťahovať na všetky mysliteľné organizačné oblasti na takmer akejkoľvek úrovni podrobnosti.

V praxi je však potrebné zmysluplné obmedzenie na významné environmentálne údaje, ktoré by sa mali orientovať predovšetkým na nasledujúce body:

 • Na konkrétne ciele
 • Relevantnosť environmentálnej témy
 • Možnosti činnosti súvisiacej podnikateľskej jednotky

Dôležité je vždy vidieť ukazovatele výkonnosti v súvislostiach, aby nestratili svoj význam a dôležitosť.

"Hodnotenie environmentálneho správania je dôležitým nástrojom strategického riadenia: Starostlivá analýza odhaľuje nielen environmentálne problémy, ale rovnako aj obchodné príležitosti a potenciál na zlepšenie."

Environmentálna výkonnosť - tipy na meranie

Príručka ISO 14031 poskytuje komplexný vzor na rozumné používanie merateľných ukazovateľov výkonnosti v environmentálnom manažérstve. Je užitočné rozlišovať tri základné kategórie:

Ukazovatele výkonnosti manažmentu

Ukazovatele výkonnosti manažmentu mapujú strategické environmentálne ciele a týkajú sa informácií o schopnostiach a činnostiach manažmentu, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na environmentálne správanie. Tieto ukazovatele sa vzťahujú na oblasti vyššej úrovne, ako je prideľovanie a efektívne využívanie zdrojov, vývoj produktov a vzdelávanie zamestnancov. Zameriavajú sa na dodržiavanie záväzných záväzkov (právnych a iných povinností).

Solar panels on flat roof in an industrial zone
Loading...

Certifikácia ISO 14001

Aké úsilie musíte očakávať, aby ste mali systém environmentálneho manažérstva certifikovaný podľa normy ISO 14001? Zistite to bezplatne a nezáväzne.

Prevádzkové ukazovatele výkonnosti

Riadenie a monitorovanie na prevádzkovej úrovni podniku: Tieto kľúčové ukazovatele výkonnosti by sa mali určiť prostredníctvom uvedenia a aktualizácie

 • vstupov, napr. surovín, materiálov, vody, energetických tokov atď.
 • prevádzkových procesov a zdrojov a
 • výstupov, napr. emisií, odpadu, odpadových vôd, výrobkov a služieb.

možno určiť.

Ukazovatele environmentálneho stavu

Kľúčové údaje o stave ovzdušia, vody, pôdy, prírodných zdrojov, flóry, fauny a ľudí, ktoré môže podnik ovplyvniť alebo ktoré podnik ovplyvňujú. Môžu to byť napríklad informácie o kvalite vody v blízkej vodnej nádrži alebo o kvalite ovzdušia v regióne. Tieto informácie pomôžu vašej spoločnosti lepšie pochopiť jej vplyv na životné prostredie.

Environmentálne ukazovatele v praxi

Monitorovanie a meranie ukazovateľov ako súčasť systému environmentálneho manažérstva by sa malo vykonávať v kontrolovaných podmienkach a s použitím vhodných postupov, aby sa zabezpečila platnosť výsledkov. Pre spoločnosti, ktoré chcú do tejto problematiky preniknúť hlbšie, je užitočný aj pohľad na normu ISO/TS 14033 "Kvantitatívne environmentálne informácie".

Užitočnosť systému merania výkonnosti do veľkej miery závisí od kvality údajov. V rámci procesu neustáleho zlepšovania sa údaje musia pravidelne prehodnocovať so zreteľom na podnikovú politiku a z nej odvodené environmentálne ciele. Spoľahlivosť kľúčových údajov je daná kvalitou základných údajov z meraní, výpočtov alebo z odhadov.

Environmentálne správanie - neustále zlepšovanie

Podľa normy ISO 14001 je hodnotenie plnenia environmentálne relevantných povinností nepretržitý proces. V rámci pravidelných preskúmaní manažmentom (kap. 9.3) musí podnik preskúmať svoje environmentálne správanie vzhľadom na záväzné povinnosti a vyhodnotiť účinnosť systému environmentálneho manažérstva. Výsledkom sú východiská pre neustále zlepšovanie environmentálneho správania (kap. 10).

Pri dokumentovaní výsledkov sa hlavný dôraz kladie na realizáciu environmentálneho správania. Závery z hodnotenia získaných údajov sa musia komunikovať interne a externe: v súlade s komunikačným procesom a vrátane záväzných záväzkov (kap. 7.4).

Komunikácia o vplyvoch na životné prostredie a environmentálnom správaní sa stala pre podniky dôležitou úlohou. Dôvodom je rastúci záujem verejnosti a požiadavka načúvať potrebám a očakávaniam zainteresovaných strán a zahrnúť ich do environmentálnej komunikácie.

Vrcholový manažment musí prideliť zodpovednosti a právomoci (časť 5.3) v oblasti podávania správ o environmentálnom správaní. Informácie o environmentálnom správaní by mali byť platné a pri ich prezentácii by sa mali zohľadniť technické znalosti a jazyk, ktorý používajú zainteresované strany.

Okrem toho musí spoločnosť začleniť vplyvy a opatrenia na zlepšenie environmentálneho správania do iných podnikových procesov v súlade s kapitolou 6.1.4, napríklad do obstarávania výrobkov obsahujúcich nebezpečné látky.

Environmentálne správanie - čo vyžaduje norma ISO 14001? Záver.

Hodnotenie a neustále zlepšovanie vlastného environmentálneho správania podniku je dôležitým nástrojom strategického riadenia: Dôkladné zváženie odhaľuje nielen environmentálne problémy, ale aj obchodné príležitosti a potenciál na zlepšenie.

Meranie environmentálnej výkonnosti environmentálnych cieľov sa musí uskutočňovať na základe ukazovateľov výkonnosti, ktoré je potrebné definovať. V tejto súvislosti musia byť kľúčové ukazovatele výkonnosti pre hodnotenie environmentálnej výkonnosti spoľahlivé, reprodukovateľné a sledovateľné. Príslušné zistenia vyplývajúce z vyhodnotenia získaných údajov sa musia oznamovať interne a externe v súlade s pravidlami komunikácie vrátane záväzných záväzkov.

Odporúča sa: Ďalšie užitočné environmentálne normy

 • ISO 14005:2019 Systémy environmentálneho manažérstva - Usmernenia pre flexibilný prístup k postupnej implementácii
 • ISO 14031:2021 Environmentálne manažérstvo - Hodnotenie environmentálneho správania - Usmernenia
 • ISO/TS 14033:2019 Environmentálne manažérstvo - Kvantitatívne environmentálne informácie - Usmernenia a príklady

ISO 14001 - O čo ide?

Norma environmentálneho manažérstva ISO 14001 sa prvýkrát objavila v roku 1996 a jej aktuálna verzia bola po komplexnej revízii zverejnená v septembri 2015 ako ISO 14001:2015. V porovnaní s poslednou verziou sa okrem požiadaviek vyplývajúcich z novej spoločnej základnej štruktúry noriem systému manažérstva ISO (High Level Structure) zaviedlo niekoľko inovácií špecifických pre životné prostredie.

Patria k nim také zásadné aspekty, ako je meranie environmentálneho správania, integrácia myslenia na základe životného cyklu, prístup čoraz viac založený na rizikách, dodržiavanie záväzných záväzkov s ohľadom na príslušné zainteresované strany - a v neposlednom rade aj dosahovanie vlastných environmentálnych cieľov.

Spoločnosti, ktoré dodržiavajú požiadavky normy ISO, teda konajú zodpovedne vo všetkých ohľadoch: sledujú významné environmentálne aspekty, pomáhajú chrániť životné prostredie a zároveň dosahujú vysoký stupeň právnej istoty.

Výhody certifikácie ISO 14001

Okrem neustáleho zlepšovania environmentálneho správania podniku sprevádza zavedenie systému environmentálneho manažérstva aj celý rad ďalších výhod:

 • predchádzanie rizikám prostredníctvom systematického zvažovania rizík a príležitostí a myslenia a konania orientovaného na budúcnosť
 • väčšia dôvera verejnosti prostredníctvom preukázateľne udržateľných obchodných postupov
 • lepšie pochopenie požiadaviek príslušných zainteresovaných strán vrátane zamestnancov
 • Medzinárodne uznávaný dôkaz vášho zodpovedného konania
 • Väčšia právna istota a zníženie environmentálnych rizík
Solar panels on flat roof in an industrial zone
Loading...

Certifikácia ISO 14001

Koľko úsilia musíte očakávať, aby bol váš systém environmentálneho manažérstva certifikovaný podľa normy ISO 14001? Zistite to bezplatne a nezáväzne.

Akreditovaným certifikátom ISO 14001 ukážete svojim zákazníkom, partnerom a zainteresovanej verejnosti, že
- nesiete zodpovednosť za životné prostredie a
- zosúladíte všetky činnosti spoločnosti tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.

Odbornosť a dôvera

Upozornenie: Naše články píšu výlučne naši interní odborníci na systémy riadenia a dlhoroční audítori. Ak máte na našich autorov otázky týkajúce sa obsahu, kontaktujte nás. Tešíme sa na rozhovor s vami.

Autor
Eric Werner-Korall

Odborník na dodržiavanie predpisov a riadenie rizík s viac ako 20-ročnými medzinárodnými skúsenosťami ako audítor DQS pre integrované systémy riadenia. S doktorátom z inžinierstva prispieva svojimi odbornými znalosťami aj ako školiteľ a lektor, prednášateľ a autor mnohých odborných článkov.

Loading...