Compliance Due Diligence
Loading...

Oznámenia pre DQS GmbH

Organizácie s certifikovaným systémom manažérstva sú povinné bez žiadosti a bezodkladne hlásiť DQS závažné havárie, incidenty a závažné porušenia právnych predpisov, ktoré je možné hlásiť. DQS je ako akreditovaný certifikačný orgán povinný vyhodnotiť správu a prípadné súvislosti so systémom manažérstva a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Compliance Due Diligence
Loading...

Oznámenia pre DQS CFS GmbH

Mnohé certifikačné systémy v súčasnosti vyžadujú priame informovanie certifikačného orgánu v prípade stiahnutia produktu z trhu. Toto je už zmluvne upravené v Osobitných podmienkach pre posudzovanie certifikácií manažérskych systémov a certifikácií produktov, ako aj v DIN EN ISO/IEC 17021 a DIN EN ISO/IEC 17065. Okamžite nás preto informujte o každom stiahnutí produktu pomocou kontaktného formulára nižšie. Následne Vás budeme kontaktovať. Všetky informácie budú samozrejme považované za dôverné.