Proces podávania sťažností a odvolaní DQS


Naším cieľom ako spoločnosti orientovanej na zákazníka je neustále poskytovať čo najlepšie služby. Preto je pre nás dôležité vedieť, ako nás vnímajú naši zákazníci a potenciálni zákazníci. Preto sa tešíme na vašu spätnú väzbu, a to aj v prípade, že vaše očakávania neboli naplnené. Okamžite vás budeme kontaktovať a pokúsime sa nájsť riešenie.

Sťažnosť je vyjadrenie nespokojnosti, iné ako odvolanie, ktorou sa akákoľvek zainteresovaná strana obracia na DQS a ktorá sa týka certifikačných činností DQS, jej zamestnancov, zástupcov a audítorov alebo certifikovaných zákazníkov DQS, pričom sa explicitne alebo implicitne očakáva formálna odpoveď.

Odvolanie je definované ako žiadosť klienta DQS o prehodnotenie rozhodnutia o certifikácii. O odvolaniach rozhoduje samostatný nestranný technický kontrolór (najlepšie príslušný programový manažér), ktorý sa nepodieľa na vykonávaní auditu ani na pôvodnom rozhodnutí.  Pred prijatím rozhodnutia sa konzultuje so zodpovedným vedením akreditovaného subjektu DQS. Tento proces neovplyvňuje časový harmonogram riadenia nezhôd alebo zrušenia certifikátu.

Predkladanie, prešetrovanie a rozhodovanie o sťažnostiach alebo odvolaniach nesmie viesť k žiadnym diskriminačným opatreniam voči sťažovateľovi alebo odvolateľovi. 

Ak chcete podať akékoľvek sťažnosti alebo odvolania notifikovanému orgánu DQS Medizinprodukte GmbH, pošlite svoje obavy e-mailom na adresu beschwerde@dqs-med.de. Popis nájdete nižšie v dolnej časti stránky. Okamžite vás budeme kontaktovať a vynaložíme maximálne úsilie na nájdenie riešenia. Všetky ostatné sťažnosti alebo odvolania pre akýkoľvek iný subjekt sa zadávajú nižšie.

Ak však chcete nahlásiť porušenie našich zásad, hodnôt, etického kódexu alebo akéhokoľvek zákona zo strany audítorov alebo zamestnancov DQS, prejdite na stránku https://www.dqsglobal.com/intl/contact/violation.