DQS proces prigovora i žalbe

Kao kompanija orijentisana na klijente, naš cilj je da kontinuirano pružamo najbolju moguću uslugu. Stoga nam je važno da znamo kako nas vide naši kupci i potencijalni klijenti. Stoga se radujemo vašim povratnim informacijama, čak i ako vaša očekivanja nisu ispunjena. Kontaktiraćemo vas u najkraćem roku u cilju poboljšanja procesa .

Prigovor ili žalba je izraz nezadovoljstva od strane bilo koje zainteresovane strane DQS-u, u vezi sa aktivnostima sertifikacije DQS-a, njegovog osoblja, auditora ili njegovih sertifikovanih DQS kupaca, gde se eksplicitno ili implicitno očekuje formalni odgovor.

Prigovor kao zahtev DQS ​​klijenta za preispitivanje odluke o sertifikaciji. O prigovoru ili žalbi  odlučuje odvojeni nepristrasni tehnički ekspert (po mogućnosti odgovarajući program-menadžer) koji nije uključen u sprovođenje provere. Pre donošenja odluke, konsultuje se odgovorno rukovodstvo akreditovanog DQS entiteta. Proces neće uticati na upravljanje neusaglašenostima ili vremenske rokove za poništavanje sertifikata. 

Podnošenje, postupak i odluka po prigovoru ili žalbi neće uticati protiv podnosioca prigovora ili žalbe.

Ukoliko imate prigovor na rad DQS auditora ili zaposlenih, a u vezi sa pravilima, etičkim kodeksom ili na bilo koji drugi način, molimo  posetite https://www.dqsglobal.com/intl/contact/violation 

Sve prigovore vezano za sertifikaciju medicinskih sredstava pošaljite notifikovanom telu DQS Medizinprodukte GmbH e-poštom na beschverde@dqs-med.de. Na dnu stranice nalazi se obrazac za podnošenje prigovora. Kontaktiraćemo vas u najkraćem roku sa najboljim rešenjem.

 

DQS Holding proces prigovora

Loading...

DQS GmbH proces prigovora i žalbe

Loading...

DQS CFS GmbH proces prigovora / žalbe

Loading...

Prigovori / žalbe - DQS Medizinprodukte GmbH

Kao sertifikaciono telo, otvoreni smo za prigovore (ISO/IEC 17021-1:2015 Poglavlje 4.7) i postupamo sa njima odgovorno (ISO/IEC 17021-1:2015 Poglavlje 9.7.1 i 9.8.1). Podnošenje i odlučivanje po prigovoru na odluku o sertifikaciji ne utiče na podnosioca žalbe (ISO/IEC 17021-1:2015 Poglavlje 9.7.3 i Poglavlje 9.8.2). Prigovor ili žalba se može podneti na nemačkom ili engleskom jeziku, elektronski se evidentira, jasno obeležava i beleži tok obrade. 

Proceduralni koraci za obradu (Obrada predmeta se podjednako odnosi na žalbe):

1. Pošaljite (putem e-pošte na beschverde@dqs-med.de, ili kontaktirajte svog menadžera).
2. Vaš slučaj će biti interno registrovan i identifikovan jedinstvenim brojem predmeta, dobićete potvrdu o prijemu sa brojem predmeta, koji uvek treba da navedete u naslovu predmeta u daljoj komunikaciji.
3. Nezavisnost i neutralnost se obezbeđuju tako što se u odlučivanje ne uključuju zaposleni koji su već bili uključeni u proces.
4. Predmet i priloženi dokazi biće analizirani, a stranke će pismeno dati svoje komentare i obrazloženja. Ako je potrebno, od vas će se tražiti da pružite dodatne informacije za proces donošenja odluka.
5. Nakon analize, donosi se odluka o daljem delovanju, uključujući moguće korekcije i korektivne mere, kao i moguće mere za interno unapređenje.
6. Konačno, dobićete poruku i rezultat procesa podnošenja prigovora/žalbe.

Ukoliko imate detaljnija pitanja o samom procesu, postavite ih tokom obrade vašeg slučaja. Rado ćemo odgovoriti.