Spoločnosť DQS je od roku 1985 partnerom pre certifikáciu a audit spoločností orientovaných na kvalitu na celom svete. Vo všetkom, čo robíme, kladieme najvyššie nároky na kvalitu a kompetentnosť a vnímame našu zodpovednosť voči kolegom, spoločnosti, akcionárom a životnému prostrediu.

Uvedomujeme si, že porušovanie zákonov, pravidiel a predpisov má vážne dôsledky, a sme presvedčení, že môžeme byť úspešní len vtedy, ak budeme všetci konať čestne a v súlade s pravidlami.

Aby sme zabezpečili zodpovedné správanie, transparentnosť a bezúhonnosť, od roku 2011 sme na celom svete zaviedli rôzne možnosti nahlasovania, aby nám zamestnanci, brigádnici, partneri alebo tretie strany mohli nahlásiť potenciálne porušenie interných smerníc, právnych požiadaviek alebo zásad Etického kódexu DQS bez toho, aby sa museli obávať negatívnych dôsledkov. Táto ochrana vychádza okrem iného z nemeckého zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý zaručuje, že s oznámeniami sa zaobchádza dôverne a nestranne a že oznamovatelia sú chránení pred akýmikoľvek represiami.

Pre nahlasovanie porušení sme zaviedli osobitný kanál pre oznamovateľov, ktorý spravuje externý ombudsman. Tento kanál možno využiť aj na anonymné nahlasovanie porušení.

Spoločnosť DQS výslovne vyzýva ľudí, aby využili tento kanál na nahlasovanie, kedykoľvek sa stanú svedkami porušenia predpisov alebo majú obavy, že niečo nie je v poriadku. Vaše informácie pomôžu spoločnosti DQS včas identifikovať potenciálne problémy a prijať príslušné opatrenia.

webinar-liability risk-dqs-bronze statue of justice
Loading...

Externý ombudsman

Pán Arnd Harnischmacher

Tel: +49 (0) 6172 / 684 3291

Poštová adresa:
PERSONAL / CONFIDENTIAL
Data Screen Consult GmbH
- Meldestelle DQS -
Kaiser-Friedrich-Promenade 111a
61348 Bad Homburg
Nemecko

Okrem toho môžete okolnosti, ktoré naznačujú porušenie, nahlásiť prostredníctvom už známych kanálov (pracovník zodpovedný za dodržiavanie predpisov, oddelenie ľudských zdrojov, miestni zástupcovia zamestnancov).

Systém nahlasovania zaručuje, že hlásenia sa spracúvajú v bezpečnom a dôvernom prostredí. Kanály na podávanie hlásení sú navrhnuté tak, aby identita oznamovateľa zostala chránená a informácie boli prístupné len osobám povereným vyšetrovaním incidentu. Anonymné hlásenia je možné podávať aj prostredníctvom webovej stránky pre podávanie hlásení*. Všetky hlásenia sú združené externým ombudsmanom a pracovníkom pre dodržiavanie predpisov, sú dôverne prešetrené a môžu viesť k odstráneniu nedostatkov, k ďalším opatreniam, k disciplinárnemu konaniu alebo dokonca k právnym dôsledkom, ak sa hlásenie potvrdí.

Systém nahlasovania je určený výlučne pre čestné a pravdivé hlásenia. Nemal by sa používať na šírenie nepravdivých alebo poškodzujúcich informácií. Hlásenia by sa mali starostlivo kontrolovať a mali by sa predkladať len relevantné a legitímne informácie. Dbajte na to, aby ste pri používaní tejto webovej stránky na podávanie správ neporušili žiadne platné predpisy o ochrane údajov. Pred podaním hlásenia majte tiež na pamäti, že informácie, ktoré poskytnete, môžu mať pre dotknuté osoby vážne dôsledky.

Tento systém nahlasovania nepoužívajte na otázky zákazníkov, sťažnosti alebo odvolania proti rozhodnutiam o certifikácii.

accreditation-dqs-man signing a form
Loading...

Osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov v skupine DQS

Pán Matthias Pärsch
Dôverné

DQS Holding GmbH

August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt nad Mohanom
Nemecko

*) Týmto oznamovacím kanálom a súvisiacimi postupmi spoločnosť DQS plní nemecké právne požiadavky zákona HinSchG - zákon o ochrane oznamovateľov (BGBl. 2023 I č. 140 z 31. mája 2023) a európskej smernice o oznamovateľoch (smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019).