Sinds 1985 is DQS de certificatie- en auditpartner voor kwaliteitsgeoriënteerde bedrijven over de hele wereld. Bij alles wat we doen, stellen we de hoogste eisen aan kwaliteit en competentie en zien we onze verantwoordelijkheid tegenover onze collega's, de maatschappij, onze aandeelhouders en het milieu.

We zijn ons ervan bewust dat overtredingen van wetten, regels en voorschriften ernstige gevolgen hebben en we zijn ervan overtuigd dat we alleen succesvol kunnen zijn als we allemaal integer handelen en ons aan de regels houden.

Om verantwoordelijk gedrag, transparantie en integriteit te garanderen, hebben we sinds 2011 wereldwijd verschillende meldingsmogelijkheden ingesteld zodat werknemers, uitzendkrachten, partners of derden mogelijke schendingen van interne richtlijnen, wettelijke vereisten of principes van de DQS Gedragscode aan ons kunnen melden zonder negatieve gevolgen te hoeven vrezen. Deze bescherming is onder andere gebaseerd op de Duitse klokkenluidersbeschermingswet, die ervoor zorgt dat meldingen vertrouwelijk en onpartijdig worden behandeld en dat klokkenluiders worden beschermd tegen represailles.

Voor het melden van schendingen hebben we een specifiek klokkenluiderskanaal geïmplementeerd, dat wordt beheerd door een externe ombudsman. Het kanaal kan ook worden gebruikt voor anonieme meldingen van schendingen.

DQS moedigt mensen nadrukkelijk aan om gebruik te maken van het volgende meldingskanaal wanneer zij getuige zijn van een misstand of zich zorgen maken dat er iets niet goed gaat. Uw informatie zal DQS helpen om potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en passende actie te ondernemen.

webinar-liability risk-dqs-bronze statue of justice
Loading...

Externe ombudsman

Dhr. Arnd Harnischmacher

Telefoon: +49 (0) 6172 / 684 3291

Postadres:PERSONEEL / VERTROUWELIJK Data Screen Consult GmbH- Meldestelle DQS -Kaiser-Friedrich-Promenade 111a61348 Bad HomburgDuitsland

Daarnaast staat het je vrij om omstandigheden die duiden op een overtreding te melden via de reeds bekende kanalen (compliance officer, personeelsafdeling, lokale werknemersvertegenwoordigers).

Het meldingssysteem zorgt ervoor dat meldingen in een veilige en vertrouwelijke omgeving worden behandeld. De meldkanalen zijn zo ontworpen dat de identiteit van de klokkenluider beschermd blijft en de informatie alleen toegankelijk is voor degenen die het incident moeten onderzoeken. Anonieme meldingen kunnen ook worden gedaan via de meldingswebsite*. Alle meldingen worden gebundeld door de externe ombudsman en de Compliance Officer, worden vertrouwelijk onderzocht en kunnen leiden tot het wegnemen van zwakke punten, tot verdere maatregelen, tot disciplinaire maatregelen of zelfs tot juridische consequenties als de melding wordt bevestigd.

Het meldingssysteem is uitsluitend bedoeld voor eerlijke en waarheidsgetrouwe meldingen. Het mag niet worden gebruikt om valse of schadelijke informatie te verspreiden. Meldingen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd en alleen relevante en legitieme informatie mag worden ingediend. Zorg ervoor dat u geen toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming overtreedt wanneer u deze meldingswebsite gebruikt. Voordat u een melding indient, dient u er rekening mee te houden dat de informatie die u verstrekt ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen.

Gebruik dit meldsysteem niet voor vragen van klanten, klachten of beroepen tegen certificeringsbesluiten.

accreditation-dqs-man signing a form
Loading...

Compliance officer of the DQS Group

Mr. Matthias PärschVertrouwelijk

DQS Holding GmbH

August-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainDuitsland

*) Met dit meldkanaal en de bijbehorende procedures voldoet DQS aan de Duitse wettelijke vereisten van de HinSchG - Klokkenluidersbeschermingswet (BGBl. 2023 I Nr. 140 van 31 mei 2023) en de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2019).