Společnost DQS je od roku 1985 partnerem pro certifikaci a audit společností zaměřených na kvalitu po celém světě. Ve všem, co děláme, klademe nejvyšší nároky na kvalitu a kompetenci a vnímáme svou odpovědnost vůči kolegům, společnosti, akcionářům a životnímu prostředí.

Jsme si vědomi, že porušování zákonů, pravidel a předpisů má vážné důsledky, a jsme přesvědčeni, že můžeme být úspěšní pouze tehdy, pokud budeme všichni jednat čestně a v souladu s pravidly.

Abychom zajistili odpovědné chování, transparentnost a bezúhonnost, zavedli jsme od roku 2011 po celém světě různé možnosti hlášení, aby nám zaměstnanci, brigádníci, partneři nebo třetí strany mohli nahlásit případné porušení interních směrnic, právních požadavků nebo zásad Kodexu chování DQS, aniž by se museli obávat negativních důsledků. Tato ochrana vychází mimo jiné z německého zákona o ochraně oznamovatelů, který zajišťuje, že s oznámeními je zacházeno důvěrně a nestranně a že oznamovatelé jsou chráněni před jakýmikoliv represemi.

Pro hlášení porušení předpisů jsme zavedli zvláštní kanál pro oznamovatele, který spravuje externí ombudsman. Tento kanál lze využít i pro anonymní hlášení porušení.

Společnost DQS výslovně vyzývá lidi, aby využili tento kanál pro oznamování, kdykoli se stanou svědky protiprávního jednání nebo mají obavy, že něco není v pořádku. Vaše informace pomohou společnosti DQS včas identifikovat potenciální problémy a přijmout příslušná opatření.

webinar-liability risk-dqs-bronze statue of justice
Loading...

Externí ombudsman

Pan Arnd Harnischmacher

Tel: +49 (0) 6172 / 684 3291

Poštovní adresa:
PERSONAL / CONFIDENTIAL
Data Screen Consult GmbH
- Meldestelle DQS -
Kaiser-Friedrich-Promenade 111a
61348 Bad Homburg
Německo

Kromě toho máte možnost oznámit okolnosti, které naznačují porušení předpisů, prostřednictvím již známých kanálů (pracovník compliance, oddělení lidských zdrojů, místní zástupci zaměstnanců).

Systém hlášení zajišťuje, že hlášení jsou zpracovávána v bezpečném a důvěrném prostředí. Kanály pro hlášení jsou navrženy tak, aby identita oznamovatele zůstala chráněna a informace byly přístupné pouze těm, kteří jsou pověřeni vyšetřováním incidentu. Anonymní hlášení lze podat také prostřednictvím webové stránky pro podávání hlášení*. Všechna hlášení jsou sdružena externím ombudsmanem a pracovníkem pro compliance, jsou důvěrně prošetřena a mohou vést k odstranění nedostatků, k dalším opatřením, k disciplinárním opatřením nebo dokonce k právním důsledkům, pokud se hlášení potvrdí.

Systém hlášení je určen výhradně pro čestná a pravdivá hlášení. Neměl by být využíván k šíření nepravdivých nebo poškozujících informací. Hlášení by měla být pečlivě kontrolována a měly by být předkládány pouze relevantní a legitimní informace. Dbejte prosím na to, abyste při používání této webové stránky pro podávání hlášení neporušovali platné předpisy o ochraně osobních údajů. Před podáním hlášení mějte také na paměti, že informace, které poskytnete, mohou mít pro subjekty údajů závažné důsledky.

Nepoužívejte prosím tento systém hlášení pro dotazy zákazníků, stížnosti nebo odvolání proti rozhodnutím o certifikaci.

accreditation-dqs-man signing a form
Loading...

Dozorce pro dodržování předpisů skupiny DQS

Pan Matthias Pärsch
Důvěrné.

DQS Holding GmbH

August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt nad Mohanem
Německo

*) Tímto oznamovacím kanálem a souvisejícími postupy plní společnost DQS německé právní požadavky zákona o ochraně oznamovatelů (HinSchG - Whistleblower Protection Act, BGBl. 2023 I č. 140 ze dne 31. května 2023) a evropské směrnice o oznamovatelích (směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019).