Management kvality je řízení a vedení organizace s výslovným zaměřením na "kvalitu". Cílem je navrhovat a zlepšovat kvalitu výrobků a služeb tak, aby splňovaly přání a očekávání zákazníků. Řízení kvality pomáhá zvyšovat spokojenost zákazníků, získávat nové zákazníky, a tím zvyšovat konkurenceschopnost.

Řízení kvality - efektivní pro úspěch

Profesionální řízení kvality není v žádném případě jen o tom, jak udělat dobrý dojem navenek. Jde spíše o řízení a trvalé zlepšování vlastní výkonnosti - jak interně, tak externě.

Efektivní řízení kvality (QM) vám pomůže realisticky zhodnotit vlastní potenciál organizace a minimalizovat vynaložené náklady. Pouze pokud se vám podaří být o něco "lepší" než konkurence, zajistíte své organizaci úspěch i do budoucna. Právě to je ten malý, ale zásadní rozdíl při plnění rostoucích očekávání vašich zákazníků. Protože jedno je jisté: je sice dobré chyby napravovat, ale z ekonomického hlediska je mnohem lepší žádné chyby vůbec nedělat.

Obsah
 • Kdo potřebuje řízení kvality?
 • Jaký význam má řízení kvality?
 • Jaké jsou cíle řízení kvality?
 • Řízení kvality - výhody pro podniky
 • Přínosy systému řízení kvality
 • Jaké jsou úkoly řízení kvality?

Kdo potřebuje řízení kvality?

Každá organizace, která chce být v budoucnu úspěšná, je nějakým způsobem závislá na řízení kvality, a to bez ohledu na své odvětví nebo velikost. Systematické řízení kvality (QM) pomáhá účinně a efektivně realizovat cíle a opatření. Pozitivním vedlejším efektem je, že si díky cílenému řízení kvality vytvoříte komplexní představu o kvalitě. Lépe rozumíte svým zákazníkům, neustále zlepšujete rozsah nabízených služeb, a tím si dlouhodobě zajišťujete konkurenceschopnost.

Pojem kvalita je starý již tisíce let a je poměrně abstraktní. Se zavedením mezinárodní "koncepční normy" ISO 9000 se tento pojem stal pro podniky hmatatelnějším. Ta tvoří základ pro správné pochopení a zavedení mezinárodní normy ISO 9001 a definuje management kvality jako

"koordinované činnosti pro řízení a kontrolu organizace s ohledem na kvalitu".

Zásadní význam pro řízení kvality mají standardní požadavky obsažené v tzv. ISO 9001 normě. Poskytují podnikům přesná měřítka, podle kterých mohou hodnotit své vlastní úsilí v oblasti kvality. Norma ISO 9004 poskytuje návod, jak zlepšit schopnost organizace dosáhnout trvalého úspěchu.

ŘADA NOREM ISO 9000ff

ISO 9000:2015-11: Systémy managementu kvality - Základy a slovník
ISO 9001:2015-11: Systémy managementu kvality - Požadavky

ISO 9004:2018-08: Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení trvalého úspěchu

Průběžné a komplexní řízení kvality snižuje složitost vašich podnikových procesů. Příležitosti, rizika a vzájemné vztahy se tak stávají transparentnějšími. Čím precizněji je řízení kvality prováděno, tím lépe ovládáte technické, organizační a lidské faktory, které ovlivňují kvalitu vašich výrobků a služeb.

To vám umožní identifikovat a systematicky naplňovat očekávání všech interních i externích zainteresovaných stran. A díky správné strategii řízení a jasné komunikaci se zlepší i pověst vaší organizace. To znamená, že systematické řízení kvality vám přímo pomáhá zajistit vaši konkurenceschopnost.

Jaký význam má řízení kvality?

Řízení kvality je nadřazeným, trvalým a komplexním úkolem managementu. Je to však také společný úkol. Za všechna rozhodnutí odpovídá a řídí je vrcholové vedení organizace. Musí umožnit proces zlepšování kvality a poskytnout pro něj potřebné zdroje. Musí se však také samo stát aktivním a podporovat své zaměstnance v jejich činnosti.

Zaměstnanci realizují požadavky a mají stejný význam pro úspěch - ať už ve styku se zákazníky, nebo v účetnictví. Jednoduše řečeno: Pokud organizace optimalizuje své služby nebo výrobky z hlediska kvality prostřednictvím účasti všech zaměstnanců, ve všech oblastech a funkcích, pak se to nazývá řízení kvality.

V souladu s tím spočívá řízení kvality v plánování a realizaci všech opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby byly služby organizace koncipovány tak, aby byly splněny požadavky zákazníků a všech důležitých zainteresovaných stran.

Jaké jsou cíle systému řízení kvality?

Řízení kvality podle normy ISO 9001

Pokud jde o řízení kvality podle normy ISO 9001, má obecný pojem "kvalita" tři rozměry:

 1. Neutrální charakteristiky produktu, systému nebo procesu.
 2. Kvalita výrobku, systému nebo procesu
 3. Postoje, které stojí za výrobky, systémy nebo procesy

Když zákazníci nebo jiné zainteresované strany hovoří o kvalitě, mají téměř vždy na mysli druhý nebo třetí rozměr. Z toho vyplývají očekávání: Zainteresované strany očekávají určitou kvalitu výrobků, procesů a systémů. Podniky a organizace musí tuto kvalitu prokázat.

Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím profesionálního systému řízení kvality. Protože pouze tehdy, pokud podniky realizují veškeré úsilí systematicky, průběžně a s jasnými cíli, mohou splnit požadavky zainteresovaných stran. Mezi tyto požadavky patří např:

 • Očekávání zákazníků ohledně kvality výrobků a služeb
 • Legislativní požadavky na dodržování směrnic a požadavků
 • Požadavky partnerů a dodavatelů na obchodní procesy
 • požadavky zaměstnanců na procesy a firemní kulturu

Kvalita je tedy v podstatě založena na vnějších požadavcích, které musí vaše organizace splnit interně. Vzhledem k tomu, že se tyto požadavky neustále mění, rostou a přizpůsobují se novým společenským trendům, musíte najít způsoby, jak je efektivně a účinně splnit.

Řízení kvality se tak stává stejně zásadním úkolem jako řízení financí nebo lidských zdrojů.

Průvodce auditem DQS ISO 9001:2015 v praxi


Nejčastěji kladené otázky k auditu a možné důkazy.

Více než jen kontrolní seznam!

Od odborníků v oboru.

Stáhněte si našeho bezplatného Průvodce auditem nyní.

Řízení kvality - výhody pro organizace

Fungující systém řízení kvality zná a plní existující požadavky všech zainteresovaných stran - normy ISO hovoří o zainteresovaných stranách. A co je ještě důležitější, organizace se neustále zlepšuje. To jí umožňuje předvídat budoucí požadavky a rychleji reagovat na změny.

Teprve pak lze hovořit o integrovaném a kontinuálním řízení kvality. To má výhody pro každou organizaci:

 • Hodnotový řetězec se stává transparentnějším, štíhlejším a pohotovějším.
 • Jasné odpovědnosti vytvářejí sledovatelné procesy a zvyšují jejich vysledovatelnost.
 • Chybám se předchází dříve, než k nim dojde.
 • Snižují se náklady na minimalizaci rizik, nápravu chyb a redundance.
 • Zákazníci a zaměstnanci jsou vůči organizaci loajálnější.
 • Nový potenciál pro tvorbu přidané hodnoty je identifikován a zpracován v rané fázi.
 • Snižuje se výkonnost a doba zpracování.
 • Zlepšuje se image.

Přínosy systému řízení kvality

Systém řízení kvality začíná v několika samostatných bodech: Organizační struktura, postupy, procesy a zdroje, které jsou nezbytné pro splnění jednotlivých požadavků na kvalitu ve vaší organizaci.

Pomocí profesionálního systému řízení kvality, systému QM nebo zkráceně QMS, definujete rámcové podmínky, které umožňují systematické řízení kvality. Přitom přesně definujete svou strukturální a procesní organizaci i plnění všech úkolů v oblasti kvality. Pomocí systému QMS zajistíte, že vaše zdroje a opatření týkající se kvality mohou být lépe koordinovány, plánovány a měřeny. S účinným systémem řízení kvality:

 • zvýšíte spokojenost zákazníků
 • Vytvoříte jasné odpovědnosti
 • Motivujete své zaměstnance
 • Snížíte náklady díky prevenci chyb
 • Zlepšíte konkurenceschopnost
 • Snížit možná rizika
 • Zlepšete svou image

Jaké jsou úkoly řízení kvality?

Stejně jako v každé jiné disciplíně řízení je třeba vypracovat úkoly řízení kvality, metriky a metody měření, abyste mohli hodnotit a řídit své podnikatelské aktivity. Čím více budou tyto metody orientovány na procesy a systém, tím lépe se budete moci přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu. Koneckonců požadavky zákazníků na výkonnost neexistují jen dnes nebo zítra. Navíc se neustále mění - v závislosti na tom, které společenské, sociální, environmentální nebo individuální faktory jsou v centru pozornosti.

V souladu s tím zahrnuje řízení kvality čtyři oblasti odpovědnosti:

 1. Plánování kvality: Plánování, navrhování a vývoj, tj. ta část managementu kvality, která se zaměřuje na definování cílů kvality a jejich odpovídající realizaci (pomocí jakých procesů a zdrojů).
 2. Řízení kvality: Nákup, výroba a prodej, tj. ta část řízení kvality, která se zaměřuje na opatření k realizaci.
 3. Zajišťování kvality: Zajištění kvality: Část systému řízení kvality, která je zaměřena na vytvoření jistoty, že požadavky jsou splněny.
 4. Zlepšování kvality: Část QMS, která je zaměřena na neustálé zlepšování.

Základní myšlení je podobné japonskému konceptu Kaizen a bylo vyvinuto v 50. letech 20. století W. E. Demingem pro japonský automobilový průmysl. Deming souběžně proslavil cyklus PDCA, který je nyní jednou z ústředních složek řízení kvality podle normy ISO 9001.

PDCA znamená Plánuj, Udělej, Zkontroluj, Jednej. Cyklus rozděluje proces neustálého zlepšování do čtyř fází:

 1. PLÁNOVÁNÍ: Identifikace a plánování vhodných opatření a úkolů managementu kvality.
 2. DO: Implementace opatření a úkolů
 3. ZKONTROLOVAT: Změřit úspěšnost
 4. ACT: Využijte výsledky měření jako podnět pro další cyklus zlepšování.

Neustálé zlepšování je založeno na předpokladu, že každá činnost je zlepšovatelný proces, který lze neustále optimalizovat v malých krocích. Deming tak neprosazuje velká, revoluční opatření, ale spíše zásadní uvědomění si zlepšování v každodenním životě podniku.

V souladu s tím nejsou problémy (ojedinělými) překážkami, pro které je třeba najít (ojedinělá) řešení. Jsou to impulsy pro nové mechanismy zlepšování a úkoly řízení kvality.

Chcete také pozvednout své řízení kvality na novou úroveň? Naši odborníci na DQS vám rádi pomohou.

Informujte se! Zdarma a nezávazně.

Těšíme se na rozhovor s vámi.

Zobrazit více
Zobrazit méně

Řízení kvality ISO 9001

Systém řízení kvality - neboli QMS - podle normy ISO 9001:2015 se zaměřuje na očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Zahrnuje všechna opatření pro plánování, řízení a optimalizaci procesů na základě stanovených požadavků. Norma ISO 9001 formuluje požadavky na kvalitu, které lze aplikovat napříč průmyslovými odvětvími a na jakýkoli typ a velikost organizace. Díky svému procesně orientovanému přístupu tvoří referenční rámec pro individuální navrhování systému managementu kvality v souladu s požadavky.

Blog
iso-9001-certification-dqs-shutterstock-139235900.jpg
Loading...

Kvalita nad zlato: Proč potřebujete systém řízení kvality ISO 9001?

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Srovnání normy ISO 13485:2016 s normou ISO 9001:2015

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Historie ISO 9001 - příběh úspěchu

Požadavky na řízení kvality

Požadavky na řízení kvality

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Co dělá zástupce pro řízení kvality?

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Vrcholový management v ISO 9001:2015 - Co říká norma?

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Zúčastněné strany snadné vysvětlení

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Sedm zásad řízení kvality

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Co jsou to zdokumentované informace?

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Směrnice pro audit ISO 9001

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Přístup založený na riziku v ISO 9001

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Znalost organizace v ISO 9001 - Co říká norma?

CIP Proces neustálého zlepšování

Základem systému managementu kvality podle ISO 9001 je systematické a neustálé zlepšování organizace za účelem dosažení plánovaných cílů. Tato myšlenka vychází z japonské filozofie managementu "Kaizen", což se obvykle překládá jako "změna k lepšímu". Cílem tohoto procesu neustálého zlepšování (CIP), dříve známého také jako "proces neustálého zlepšování" (CIP), je průběžně dosahovat malých zlepšení kvality procesů, kvality výrobků, schopnosti dodávek a kvality služeb.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Proces neustálého zlepšování (CIP)

Digitalizace v řízení kvality

Digitální transformace je v plném proudu. Se stále rychlejším rozvojem nových digitálních technologií se tento proces změn ještě zrychlí. Řízení kvality nebude z této transformace vyňato. Naopak, management kvality organizací musí získat znalosti o dopadech této transformace na procesy a systémy řízení, na kvalitu informací a dat a uvědomit si rizika. A může využít příležitostí, které digitalizace přináší: prostřednictvím kvality dat, analýz a prognóz, digitalizací procesů zajišťování kvality a vytvářením sítí v rámci spolupráce.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Vhodnost pro digitalizaci: tři silné stránky řízení kvality

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Bezpečnost informací se setkává s řízením kvality

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 a ISO 27001 v éře digitalizace

Řízení kvality v automobilovém průmyslu

Řízení kvality v automobilovém průmyslu

Blog
tisax-questions-and-answers-dqs-shutterstock-447052780.jpg
Loading...

Jaká osvědčení pro automobilový průmysl rozhodně potřebujete? Poznejte rozdíl mezi certifikacemi TISAX a IATF 16949

Blog
automotive-dqs-kfz in futuristischer farbgebung
Loading...

IATF - Dálkové audity v automobilovém průmyslu