ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů ve smyslu článků 13 a 14 nařízení (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?        

DQS Slovakia, s.r.o.

Rosinská 8

010 08 Žilina

IČO: 48 178 993

kontaktní e-mail: pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk       

 

dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace“

 

Co je to osobní údaj ?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zdroje a kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování

Zákonným důvodem zpracování je:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.

Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

  • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky.
  • Evidence osobních údajů z objednávkového a registračního formuláře

podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služby, vyřizování reklamace apod.); zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či ze strany provozovatele plnit její podmínky.

  • Zasílání marketingových nabídek a činění dalších marketingových aktivit.
  • Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění účelu, kterým je plnění smlouvy/objednávky, registrace či dalšího kontaktování

( inoby s.r.o., Lukáš Lepáček - Lepocreative, WebSupport s.r.o., Google Analytics, IT technik )

Ze strany provozovatele nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR .

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

Obecné osobní údaje : titul, jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby.

 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ).

 

 

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména správci cloudových služeb a webhostingu). 

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby.

V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR

- Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR

- Právo na omezení zpracování

- Právo na výmaz dle čl.17 GDPR

- Právo namítat podle článku 21 GDPR

- Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR

- Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)

- Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

 

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

  1. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
  2. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
  3. jak dlouho budou uchovávány
  4. komu budou zpřístupněny
  5. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu: pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk        nebo poštou na adresu: Rosinská 8, 010 08 Žilina, IČO: 48 178 993

 

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk nebo poštou na adresu:  Rosinská 8, 010 08 Žilina, IČO: 48 178 993

 

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,

- odvoláte svůj souhlas,

- namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,

- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,

- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,

- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

- Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,

- zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,

- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv

- namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

 

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas

 

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

- z důvodu našeho oprávněného zájmu,

- vytváření zákaznického profilu,

- můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

 

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem: pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk  nebo poštou na adresu: Rosinská 8, 010 08 Žilina, IČO: 48 178 993

 

 

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

IČO: 70837627

 

 

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
               informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek

                                                                  Od 13.00 do 15.30)

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019

Aktualizace dne 14.11.2022

 

Zásady používaní souboru cookies

Článek I

POUŽÍTÍ COOKIES

1. Tyto webové stránky používají soubory cookie k rozlišení svého návštěvníka (dále jen "vy" v příslušném gramatickém tvaru) od ostatních uživatelů. To nám umožňuje vylepšovat naše stránky a poskytovat jednotlivým návštěvníkům lepší zážitek z prohlížení.

 

2. Tyto zásady používání souborů cookie popisují:

- zpracování údajů shromážděných pomocí souborů cookie a podobných technologií; a

- účely, pro které tyto soubory cookie používáme.

 

3. Další důležité informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek, naleznete v části označené jako podmínky používání.

Článek II

CO JSOU TO SOUBORY COOKIE

  1. Soubory cookie jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítače, tabletu, mobilního telefonu atd.) a obsahují určité množství informací, které umožňují webové stránce rozpoznat vás jako uživatele při používání webové stránky. Provozovatel používá soubory cookie ke zkoumání efektivity webových stránek. Soubory cookie obecně neobsahují žádné informace, které by sloužily k identifikaci osob, ale používají se k identifikaci prohlížeče v konkrétním zařízení. V tomto dokumentu používáme termín soubory cookie také pro jiné soubory, které shromažďují informace podobným způsobem (např. pixely, majáky atd.). Na základě těchto souborů vás může webová stránka rozpoznat:

- pomocí tzv. "session cookies" - během vaší návštěvy webových stránek. Jedná se o takzvané dočasné soubory cookie, které se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. Můžete si nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o používání souborů cookie. Tím se zajistí transparentnost používání souborů cookie. Důležité: pokud zcela vyloučíte používání souborů cookie, je možné, že nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek.

- Použití takzvaných "trvalých souborů cookie" - pro opakované návštěvy webových stránek. Tyto trvalé soubory cookie lze zkontrolovat při každé návštěvě webových stránek. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, ze které byly webové stránky navštíveny, operační systém zařízení, IP adresu zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé soubory cookie nastaveny reklamním systémem třetí strany, jako je Google Analytics. Tuto funkci lze vypnout v účtu Google. Je možné nastavit počítač tak, aby soubory cookie odmítal, je však možné, že v takovém případě nebudou některé funkce webových stránek fungovat.

2.         Takzvané "naše soubory cookie" jsou soubory cookie, které na tyto webové stránky umístila naše společnost.

3.         Takzvané "soubory cookie třetích stran" jsou soubory cookie, které do vašeho zařízení ukládá jiná společnost, když používáte naše webové stránky. Soubory cookie třetích stran může do vašeho zařízení umístit někdo, kdo nám poskytuje určitou službu (například Google Analytics).

4.         Třetí strany nemají přístup k údajům v našich souborech cookie a my nemáme přístup k souborům cookie třetích stran.

Článek III

ROZSAH A ÚČELY SOUBORŮ COOKIE

Na našich webových stránkách používáme následujících pět kategorií souborů cookie: základní soubory cookie, funkční soubory cookie, analytické soubory cookie, výkonnostní soubory cookie, marketingové soubory cookie.

1. Soubory cookie používáme k následujícím účelům:

a.       Nezbytné soubory cookie jsou soubory cookie, bez kterých by naše webové stránky nefungovaly nebo bez kterých by nebylo možné tyto webové stránky řádně používat. Tyto soubory cookie se do vašeho zařízení ukládají automaticky a nelze je zakázat. Nezbytné soubory cookie vás nemohou identifikovat a používají se pouze k zajištění správného zobrazení a fungování našich webových stránek.

b.       Analytické soubory cookie nám umožňují provádět různé statistické analýzy našich webových stránek. Tyto soubory cookie se používají v anonymizované podobě, což znamená, že vás nemohou identifikovat. Používání těchto souborů cookie můžete ve svém webovém prohlížeči zakázat.

c.       Marketingové soubory cookie se používají k provádění personalizovaných reklamních služeb. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Rádi bychom upozornili, že odmítnutí používání těchto souborů cookie nezabrání zobrazování reklam na webových stránkách, ale ty již nemusí odpovídat vašim zájmům.

2. Tyto soubory cookie mohou být prostřednictvím našich stránek nastaveny také našimi reklamními partnery, kteří je mohou používat k profilování vašich zájmů a k zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách v souladu se zásadami používání souborů cookie, které jsou k dispozici na stránkách těchto partnerů a které jsou zobrazeny v pokročilém nastavení ukládání souborů cookie.

3. Tyto základní zásady používání souborů cookie poskytují informace o konkrétních souborech cookie používaných na těchto webových stránkách.

Článek IV

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

1. Při první návštěvě našich webových stránek se do vašeho zařízení ukládají pouze nezbytně nutné soubory cookie. Pokud nepřijmete/nepovolíte všechny soubory cookie nebo nezvolíte individuální preference souborů cookie, toto nastavení se nezmění. Podrobnosti o kontrole a mazání souborů cookie naleznete v článku VI Kontrola a mazání souborů cookie.

2. Některé soubory cookie, které používáme, jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Například při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno s upozorněním na používání souborů cookie.

3. Kliknutím na příslušné tlačítko ve vyskakovacím okně souhlasíte s používáním základních souborů cookie způsobem popsaným v těchto základních zásadách používání souborů cookie. Pokud jde o všechny ostatní typy souborů cookie, které používáme, uvádíme, že se na vašem zařízení nenastaví, pokud s jejich použitím nesouhlasíte.

4. Pokud udělíte souhlas se soubory cookie, udělujete tím zároveň souhlas nám a příslušným třetím stranám, abychom příslušné soubory cookie používali způsobem stanoveným v našich podmínkách používání a abychom příslušné soubory cookie nastavovali nebo četli pouze v době uvedené v tabulce, kterou lze zobrazit kliknutím na příslušný odkaz ve vyskakovacím okně.

5. Chcete-li zakázat příslušné soubory cookie, které se používají na základě souhlasu, můžete svůj souhlas s používáním souborů cookie kdykoli odvolat. K tomu slouží ikona cookie v příslušné části našich stránek. Upozorňujeme, že soubory cookie mohou zůstat ve vašem zařízení i poté, co se rozhodnete je nepoužívat. Další informace o tom, jak tyto soubory ze zařízení odstranit, naleznete v textu níže nebo na kartě nápovědy/pomocníka prohlížeče.

6. S odvoláním vašeho souhlasu s používáním volitelných souborů cookie je spojeno i odvolání vašeho souhlasu s používáním osobních údajů, které prostřednictvím těchto souborů cookie shromažďujeme. Další podrobnosti naleznete v našich podmínkách používání.

Článek V

NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI

1. V této části zásad používání souborů cookie uvádíme, jakým způsobem, na jakém právním základě a pro jaké účely používáme osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie používaných na našich webových stránkách.

2. Ze smluvního důvodu nezbytných souborů cookie můžeme vaše osobní údaje použít k plnění našich smluvních povinností podle našich podmínek používání.

3. V případě zákonného důvodu pro nezbytné soubory cookie můžeme vaše osobní údaje použít ke splnění našich zákonných povinností, zejména pokud jsme ze zákona povinni rozpoznat preference souborů cookie (například zjistit, kdy jste ve svém prohlížeči zakázali všechny soubory cookie).

4. V případě oprávněného zájmu pro nezbytné soubory cookie můžeme vaše osobní údaje použít pro provoz webových stránek v rámci našeho oprávněného zájmu v případech, kdy neexistuje zákonný důvod pro jejich zpracování - viz výše.

5. Pokud jste nám udělili souhlas s výkonnostními soubory cookie, funkčními soubory cookie nebo marketingovými soubory cookie, můžeme vaše osobní údaje používat a zpracovávat za účelem:

a.       Poznatky a analýzy prováděné za účelem informování o našich marketingových strategiích a zlepšování vaší návštěvnosti;

b. identifikovat a zaznamenat, kdy jste otevřeli webovou stránku;

c.       nahrávání při elektronické komunikaci;

d. vyhodnocování a zlepšování našich služeb s cílem zpříjemnit vám návštěvu a používání webových stránek;

e.       Vyhodnocování vašeho používání webových stránek, abychom vám mohli poskytovat lepší služby;

f. kontrola kvality, výkonnost webových stránek a správa systému;

g. sledování vašeho prohlížeče na jiných webových stránkách a profilování vašich zájmů, aby se vám na jiných webových stránkách zobrazovaly relevantní reklamy;

h. bezpečnostní účely, jako je prevence nebo odhalování podvodné činnosti.

Článek VI

KONTROLA A MAZÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

1. Chcete-li příslušné soubory cookie zakázat nebo se z nich odhlásit, můžete použít ikony souborů cookie v rohu svého zařízení, kde můžete nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Aby nastavení fungovalo, může být nutné stránku aktualizovat. Po této deaktivaci nebo odhlášení již naše webové stránky nebudou k těmto souborům cookie přistupovat ani je číst.

2. Ve vašem zařízení mohou být i nadále ukládány různé soubory, skripty, kódy nebo jiné informace týkající se souborů cookie. Můžete je odstranit vymazáním souborů cookie a mezipaměti prohlížeče pomocí nastavení webového prohlížeče.

3. Veškeré změny nastavení webového prohlížeče se vztahují pouze na daný webový prohlížeč. Pokud na svém zařízení používáte více webových prohlížečů, musíte změnit nastavení pro každý prohlížeč a každé zařízení zvlášť.

4. Další informace o souborech cookie mohou být k dispozici ve funkci "nápověda" vašeho prohlížeče nebo operačního systému nebo v uživatelské příručce vašeho zařízení.

5. Pre odhlásenie zo sledovania Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

6. Webové stránky http://www.allaboutcookies.org/, poskytují vyčerpávající informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookie v různých prohlížečích. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme vlastníky ani provozovateli těchto webových stránek, a proto neneseme odpovědnost za jejich obsah.

7. Vezměte prosím na vědomí, že pokud pomocí nastavení webového prohlížeče zakážete základní soubory cookie (nebo všechny soubory cookie), nebude jedna nebo více základních funkcí těchto webových stránek, včetně těch, které mají zajistit bezpečnou návštěvu, fungovat správně nebo vůbec.

8. Upozorňujeme, že pokud odmítnete nebo odvoláte svůj souhlas s používáním jiných než podstatných souborů cookie nebo souvisejících osobních údajů, nemusí příslušná funkce nebo funkce těchto webových stránek fungovat správně nebo vůbec. Používání základních funkcí a vlastností webových stránek tím není dotčeno.

Článek VII

HLAVNÍ SOUBORY COOKIE A SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o souborech cookie na banneru se dostanete na seznam hlavních souborů cookie, které na našich stránkách používáme, a na informace o účelu jejich použití, které najdete v tabulce Podrobnosti o souborech cookie.

2. V rámci našeho podnikání používáme řadu dodavatelů a partnerů třetích stran, kteří na našich webových stránkách nastavují nebo čtou soubory cookie, nad nimiž nemáme kontrolu. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany, přestože v tabulce Podrobnosti o souborech cookie uvádíme přehled používaných souborů cookie třetích stran.

3. Soubory cookie třetích stran používané v souvislosti s našimi webovými stránkami zahrnují:

Nezbytné soubory cookie. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek.

 Marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie nastavují na našich stránkách naši marketingoví partneři a používají je k profilování vašich zájmů a zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení.

Článek VIII

SLEDOVÁNÍ E-MAILŮ

1. Některé e-maily zaslané naší společností mohou obsahovat pixelový tag, webový maják, průhledný obrázek nebo sledované odkazy, které nám umožňují zjistit, kdy jste e-mail otevřeli, a ověřit, které odkazy v e-mailu jste navštívili. Na základě těchto informací můžeme zjistit, které části našich e-mailů jsou nejzajímavější.

2. Odstraněním e-mailu můžete odstranit i štítek pixelu. Pokud si nepřejete stahovat pixel do počítače nebo jiného zařízení, můžete to zajistit výběrem možnosti přijímat e-maily v prostém textovém formátu nebo neotevíráním obrázků v e-mailu.

3. Chcete-li se odhlásit z našeho mailing listu, můžete použít naši kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v podmínkách používání.

Článek IX

ZMĚNY A KONTAKT 

1. Tyto základní zásady používání souborů cookie může naše společnost kdykoli změnit zasláním e-mailu s upravenými ustanoveními nebo jejich zveřejněním na našich webových stránkách.

2. Veškeré změny vstoupí v platnost 7 dní po datu odeslání e-mailu podle předchozího odstavce nebo po datu zveřejnění upravených ustanovení na webových stránkách, podle toho, co nastane dříve.

3. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o souborech cookie nebo zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v našich podmínkách používání.