Informácie o ochrane osobných údajov

Pri používaní našej webovej stránky budeme vaše osobné údaje spracúvať my ako správca údajov a uchovávať ich po dobu potrebnú na splnenie stanovených účelov a zákonných povinností.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vám poskytujú prehľad o tom, ako sa spracúvajú vaše osobné údaje, keď pristupujete na "webovú stránku" dostupnú na adrese www.dqsglobal.com, používate vložené formuláre a komunikačné nástroje alebo využívate služby ponúkané v rámci portálu MyDQS (formuláre spolu s portálom MyDQS spoločne ďalej len "služby"). Zároveň vás informujeme o vašich právach podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov ("GDPR") a o možnostiach, ktoré máte na správu a ochranu svojich osobných údajov.

Upozornenie: V prípade, že ste v minulosti používali služby GDQD, môžete si ich vyžiadať: V súvislosti s prevádzkou našej webovej lokality a ponukou našich Služieb využívame poskytovateľov v tretích krajinách alebo s nimi prepojených a ako globálna skupina sami pôsobíme v tretích krajinách, v ktorých neexistuje úroveň ochrany údajov zhodná s GDPR. Podrobnejšie informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na ochranu vašich osobných údajov, nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Naše webové sídlo a služby smerujeme na podniky, a preto predpokladáme, že tieto opatrenia sú dostatočné. Nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytnúť nám osobné údaje uvedené v týchto informáciách o ochrane osobných údajov prostredníctvom webovej lokality. Môžete nás tiež kedykoľvek kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo písomne.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti DQS alebo vašich práv dotknutej osoby, môžete sa kedykoľvek obrátiť priamo na nás alebo na nášho úradníka pre ochranu údajov.

Tieto informácie o ochrane údajov si môžete stiahnuť tu.

I.) MENO A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV

V prípade webovej stránky, ako aj v prípade spracúvania v súvislosti s používaním služieb je prevádzkovateľom

DQS Holding GmbH
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt nad Mohanom
Tel: +49 69 95427 0
Fax: +49 69 95427 111
E-mail: info@dqsglobal.com

"my", "nás" alebo "DQS").

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov na nášho úradníka pre ochranu údajov, môžete sa obrátiť na e-mailovú adresu dataprotection@dqsglobal.com.

II.) KATEGÓRIE ÚDAJOV, ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Pri poskytovaní našej webovej lokality a služieb spracúvame osobné údaje z rôznych zdrojov na rôzne účely.

Na jednej strane ide o údaje, ktoré spracúvame automaticky, najmä z technických dôvodov, pri prístupe na webové stránky alebo služby každého návštevníka bez ohľadu na to, či tento návštevník využíva naše služby, kontaktuje nás alebo nie.
Po druhé, určité údaje spracúvame len vtedy, ak sa rozhodnete nás kontaktovať alebo využiť určité funkcie webovej lokality, prípadne využiť služby, ktoré sa prostredníctvom nej ponúkajú. V prípade potreby spracúvame aj osobné údaje, ktoré nám od vás poskytnú tretie strany.

A napokon, údaje od vás spracúvame aj na marketingové účely v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo ak ste predtým udelili svoj výslovný súhlas. Máte právo kedykoľvek namietať proti týmto spracovateľským operáciám alebo odvolať svoj súhlas, keď ste ho už udelili. Prečítajte si viac o vašich právach dotknutej osoby.

1. ÚDAJE, KTORÉ AUTOMATICKY SPRACÚVAME, KEĎ NAVŠTÍVITE NAŠU WEBOVÚ LOKALITU

Keď navštívite našu webovú lokalitu a používate naše služby, automaticky spracúvame údaje o pripojení a používaní.

Prehliadač, ktorý používate na svojom zariadení, automaticky odosiela na server našej webovej lokality informácie, napr. dátum a čas prístupu, názov a URL navštívenej lokality, typ a verziu použitého operačného systému/prehliadača, webovú lokalitu, z ktorej sa uskutočnil prístup (URL odkazu), ale aj vašu IP adresu (spolu "údaje o pripojení") a informácie o tom, ako komunikujete s našou webovou lokalitou a našimi službami ("údaje o používaní"). Len na základe týchto údajov nie je možné identifikovať vás ako jednotlivca.

Údaje o pripojení a údaje o používaní spracúvame na zabezpečenie IT bezpečnosti a prevádzky našich systémov, ako aj na predchádzanie alebo odhaľovanie zneužívania, najmä podvodov. Okrem toho spracúvame pseudonymné údaje o používaní na účely analýzy a neustáleho zlepšovania výkonu webovej lokality a služieb, odstraňovania chýb, ako aj na prispôsobenie obsahu pre vás.

Údaje o pripojení a používaní dočasne ukladáme do tzv. protokolových súborov a zvyčajne ich po 14 dňoch automaticky vymažeme.

Údaje o pripojení a používaní spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu na bezpečnom, bezproblémovom a pohodlnom poskytovaní a používaní našej webovej lokality a služieb, článok 6 ods. 1 písm. f) bod 1 GDPR.

Súbory cookie a podobné technológie: Na tieto účely používame aj súbory cookie a podobné technológie na automatické spracovanie údajov o používaní. Viac informácií o súboroch cookie a ich používaní na Webovej lokalite nájdete v informáciách o súboroch cookie a podobných technológiách na konci týchto informácií o ochrane osobných údajov.

Beim Besuch unserer Website und bei der Nutzung unserer Dienste verarbeiten wir automatisch Verbindungs- und Nutzungsdaten.

2. ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME, KEĎ VYUŽÍVATE NAŠE SLUŽBY

Okrem údajov o používaní, ktoré spracúvame o všetkých návštevníkoch webovej lokality a používateľoch našich služieb, spracúvame vaše osobné údaje, ak nám ich aktívne poskytnete pri používaní našich služieb, napr. keď použijete naše kontaktné formuláre - dotaz - registrácia - alebo objednávkové formuláre na všeobecné otázky, sťažnosti a porušenia, žiadosti týkajúce sa našich certifikačných a audítorských služieb, registráciu na webové semináre, workshopy a podujatia, stiahnutie bielych kníh alebo informačných balíkov, alebo s nami komunikujete prostredníctvom nášho chatu.

Môžeme spracúvať vaše kontaktné údaje (napr. vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo), informácie súvisiace s vašou odbornou činnosťou, prípadné fakturačné informácie, informácie o registrácii, zmluve,- a objednávke, ako aj obsahové údaje, ktoré ste inak poskytli prostredníctvom našich služieb (napr. podrobnejšie informácie o vašich požiadavkách a o vašom podnikaní atď.)

Tieto informácie spracúvame, aby sme vám umožnili kontaktovať nás a využívať naše služby, pre prípadné otázky a odpovede na vaše otázky, ako aj na kontrolu hodnovernosti informácií.

Spracovanie údajov sa vykonáva v reakcii na vašu žiadosť a je nevyhnutné na vyššie uvedené účely na plnenie zmluvy a predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) bod 1 GDPR.

Okrem toho v jednotlivých prípadoch spracúvame tieto údaje aj na iné účely. Medzi ne patrí napríklad prenos vašich osobných údajov do pridružených spoločností v rámci skupiny. Napríklad vašu požiadavku postúpime príslušnej spoločnosti DQS a vášmu zákazníckemu poradcovi, ak je vaša spoločnosť už naším zákazníkom.

ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU A POUŽÍVANÍM MYDQS

V rámci domény https://www.mydqs.com vám skupina DQS, ako spoloční prevádzkovatelia podľa článku 26 GDPR, umožňuje registráciu do oblasti s obmedzeným prístupom na heslo (ďalej len "MyDQS"), kde vám môžu byť poskytnuté a sprístupnené certifikáty, potvrdenia objednávok, správy a iné príslušné dokumenty.

Spoloční prevádzkovatelia uzavreli dohodu podľa článku 26 ods. 1 GDPR, ktorá stanovuje záväzné pravidlá o tom, kedy musí ktorý prevádzkovateľ splniť ktoré povinnosti vyplývajúce z požiadaviek GDPR.

Uplatňovanie práv dotknutej osoby v zmysle článku 15 a nasl. GDPR je však možné u každého zo spoločných prevádzkovateľov. To znamená, že môžete napríklad komunikovať, a teda uplatniť svoje právo na prístup podľa článku 15 GDPR alebo žiadosť o vymazanie podľa článku 17 GDPR voči ktorejkoľvek spoločnosti skupiny DQS. Oslovený subjekt spracuje následnú internú komunikáciu s cieľom splniť vaše zákonné požiadavky.

Pokiaľ ide o právo dotknutých osôb podať sťažnosť dozornému orgánu, vedúcim orgánom je: Hesenský komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, tel: 0611 1408-0, fax: 0611 1408-900, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de, internet: http://www.datenschutz.hessen.de. Môžete sa však obrátiť aj na orgány dohľadu v mieste svojho sídla.

V tejto súvislosti spracúvame prístupové údaje, následné informácie v súvislosti s vašou spoločnosťou, ako aj informácie o vašich oprávneniach. Na dokončenie registrácie je potrebné zvoliť si osobné heslo. To vám v spojení s vašou e-mailovou adresou (ďalej spoločne len "prístupové údaje") umožňuje prihlásiť sa do vášho používateľského konta MyDQS.

Používatelia služby MyDQS môžu pridávať ďalších používateľov, ktorých prístupové údaje následne spracujeme. Keď vás pridá používateľ z vašej organizácie, dostanete e-mail s aktivačným odkazom, ktorý môžete použiť na aktiváciu svojho používateľského konta. Odkaz má platnosť 24 hodín. Ak nechcete aktivovať používateľské konto a vaša organizácia nepošle nový aktivačný odkaz, dočasne vytvorené používateľské konto sa po 48 hodinách automaticky vymaže. Po úspešnej registrácii môžu používatelia s oprávnením na zápis svoje používateľské konto kedykoľvek sami vymazať.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služby MyDQS z našej strany sa vykonáva na vašu žiadosť alebo žiadosť vašej organizácie a je nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov s vami alebo vašou organizáciou na základe našich oprávnených hospodárskych záujmov, článok 6 ods. 1 ods. 1 písm. b) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

3. ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Ak ste s tým výslovne súhlasili v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, budeme spracúvať údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na odber noviniek, aby sme vám mohli pravidelne zasielať náš newsletter. Bezplatné nahrávky webinárov, biele knihy alebo informačné balíky ponúkame až po tom, ako ste vyjadrili súhlas so zasielaním newsletterov od nás. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz "Zrušiť odber" v spodnej časti noviniek. Prípadne môžete svoju žiadosť o odhlásenie kedykoľvek zaslať e-mailom na adresu info@dqsglobal.com.

Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť aj bez vášho výslovného súhlasu na zasielanie informácií o podobných produktoch a službách našej spoločnosti za predpokladu, že ste už naším zákazníkom a nenamietali ste proti používaniu vašej e-mailovej adresy, tzv. mailingy pre existujúcich zákazníkov. V prípade existujúceho zákazníckeho mailingu vychádzame pri spracúvaní vašich osobných údajov z našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) bod 1 GDPR. Spracúvanie vašej e-mailovej adresy na účely priameho marketingu sa tak považuje za oprávnený záujem uznaný GDPR. Odhlásenie z odberu je možné kedykoľvek kliknutím na odkaz "Zrušiť odber" na konci newslettera. Prípadne môžete svoju žiadosť o odhlásenie kedykoľvek zaslať e-mailom na adresu info@dqsglobal.com.

Súbory cookie a podobné technológie: Ak a v rozsahu, v akom ste s tým výslovne súhlasili pri vstupe na naše webové stránky, používame na tieto účely aj súbory cookie a podobné technológie na automatické spracovanie údajov o používaní. Viac informácií o súboroch cookie a ich používaní na webovej stránke nájdete na konci týchto informácií o ochrane osobných údajov v časti o súboroch cookie a podobných technológiách, ako aj v poskytnutej maske súhlasu, ku ktorej môžete kedykoľvek získať prístup prostredníctvom pätičky našej webovej stránky a spravovať svoje nastavenia.

III.) PRIJÍMATELIA

Vaše osobné údaje poskytujeme len starostlivo vybraným poskytovateľom služieb, ako aj obchodným partnerom a iným spoločnostiam skupiny DQS na základe zmlúv, v ktorých sa títo poskytovatelia služieb zaväzujú dodržiavať prísne zmluvné požiadavky na ochranu vašich údajov. V niektorých prípadoch môžeme údaje zdieľať aj s tretími stranami, ak nám to nariadite vy alebo vaša organizácia, alebo ak nám to ukladá zákon.

1. INFORMÁCIE O PRENOSE ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje prenášame aj do krajín mimo EHP (tzv. "tretie krajiny"), pre ktoré neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti (tzv. "obmedzené tretie krajiny"). Obmedzené tretie krajiny neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako EÚ. Vaše osobné údaje prenášame len vtedy, ak

 • príjemca poskytuje primerané záruky v súlade s článkom 46 GDPR na ochranu osobných údajov (vrátane všetkých požadovaných dodatočných opatrení),
 • ste s prenosom výslovne súhlasili po tom, ako sme vás informovali o rizikách v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR,
 • prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvných záväzkov medzi vami a nami
 • alebo platí iná výnimka z článku 49 GDPR.

Primeranými zárukami podľa článku 46 GDPR môžu byť tzv. štandardné zmluvné doložky, ktorými sa príjemca v tretej krajine s obmedzeným prístupom zaväzuje, že bude údaje dostatočne chrániť, a tým zabezpečí úroveň ochrany porovnateľnú s GDPR. Štandardné zmluvné doložky sú však záväzné len pre našich zmluvných partnerov. Preto existuje zvyškové riziko, že štátne orgány môžu získať prístup k vašim osobným údajom bez toho, aby vám proti tomu poskytli účinné právne prostriedky.

Upozornenie : K správam uloženým v službe MyDQS môžu mať prístup aj iní používatelia aktivovaní vašou organizáciou. Spoločnosť DQS nekontroluje, z ktorých krajín aktivovaní používatelia pristupujú k informáciám uloženým v službe MyDQS. V dôsledku toho sa osobné údaje môžu prenášať do krajín mimo EHP. Takéto prenosy zakladáme na nevyhnutnom plnení zmluvného vzťahu v súvislosti s poskytovaním našich služieb v MyDQS.

Ak používate službu MyDQS, spoločnosti DQS v tretích krajinách s obmedzeným prístupom môžu tiež pristupovať k údajom uloženým o vás na základe článku 49 ods. 1 písm. b) GDPR s cieľom plniť zmluvu medzi vami a spoločnosťou DQS, napríklad ak pracujete so spoločnosťou DQS v tretej krajine s obmedzeným prístupom.

2. POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

Na poskytovanie našej webovej lokality a služieb využívame služby spoločnosti IBEXA Content Management System Ibexa GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Kolín nad Rýnom, Nemecko, ako aj Hubspot, službu spoločnosti HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 Spojené štáty americké. Spoločnosť Hubspot používame aj na zasielanie našich informačných bulletinov.

Naše webové stránky používajú službu správy súhlasov Usercentrics spoločnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mníchov, Nemecko. Ak nám pri návšteve našej webovej lokality udelíte súhlas s nastavením súborov cookie, Usercentrcis spracuje dátum a čas návštevy, informácie o prehliadači, informácie o súhlase a informácie o žiadajúcom zariadení.

Náš chat poskytujeme s pomocou Userlike spoločnosti Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnom (ďalej len "Userlike").

Obsah tretích strán, napr. videá, integrujeme do našich webových stránok na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 ods. 1 písm. a) GDPR a na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom rozšíriť funkčnosť našich webových stránok pre našich používateľov o služby ponúkané inými poskytovateľmi. Základný účel je potrebné považovať za oprávnený záujem v zmysle GDPR. Používame komponenty (videá) od spoločnosti YouTube, LLC. 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA (ďalej len "YouTube"), ktorá je spoločnosťou Google. Vo všeobecnosti aktivujeme možnosť "rozšíreného režimu ochrany údajov", ktorú poskytuje YouTube. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou YouTube sa v "rozšírenom režime ochrany údajov" nenastavujú žiadne súbory cookie na analýzu správania používateľov.

Medzi príjemcov vašich osobných údajov patria na základe vášho predchádzajúceho súhlasu aj poskytovatelia služieb opísaní v našom formulári súhlasu s používaním súborov cookie a podobných technológií (napríklad Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc. (predtým Facebook), One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; LinkedIn Co, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Ca 94943, USA; a Hotjar Ltd Dragonara business center 5th floor, Dragonara road, Paceville St. Julians, STJ 3141), ktorí pre nás analyzujú údaje o pripojení a používaní. Podrobné informácie o týchto poskytovateľoch nájdete v informáciách o súboroch cookie, webovej analytike a iných technológiách sledovania na konci týchto zásad ochrany osobných údajov, ako aj vo formulári súhlasu, ktorý poskytujeme pri vstupe na naše webové stránky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa opäť dostanete k maske súhlasu cez pätičku našej webovej lokality a spravujete svoje nastavenia.

S týmito poskytovateľmi služieb sme uzavreli prísne zmluvné dohody o spracovaní údajov výlučne v rámci našich pokynov (tzv. dohody o spracovaní údajov).

3. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Pokiaľ je to právne prípustné a potrebné v súlade s článkom 6 ods. 1 bod 1 písm. b) alebo f) GDPR na začatie alebo realizáciu zmluvných vzťahov s vami alebo vašou spoločnosťou, prenášame osobné údaje tretím stranám. Osobné údaje napríklad prenášame nezávislým audítorom na účely vykonávania certifikačných a audítorských služieb. Odovzdané údaje môže tretia strana použiť len na tieto účely.

Okrem toho vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám len vtedy, ak:

 • ste na to dali výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR;
 • v prípade, že existuje zákonná povinnosť zverejnenia podľa článku 6 ods. 1 ods. 1 písm. c) GDPR, ktorá sa na nás vzťahuje;
 • v prípade prevodu alebo transformácie spoločnosti, ako je zlúčenie, akvizícia alebo pri predaji celého majetku alebo jeho časti, na ktorý sa vzťahujú tieto informácie o ochrane osobných údajov. V takomto prípade budete vopred informovaní e-mailom a/alebo podobným výrazným oznámením na našich webových stránkach o každej takejto zmene a použití vašich osobných údajov a o všetkých možnostiach, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi (vrátane prípadného práva namietať proti takémuto prenosu).

IV.) UCHOVÁVANIE A VYMAZÁVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dokončenie našej odpovede na vašu požiadavku alebo na splnenie našich zmluvných a daňových a obchodných zákonných alebo iných zákonných povinností uchovávať a dokumentovať údaje (najmä z nemeckého obchodného zákonníka (HGB), nemeckého trestného zákonníka (StGB) alebo nemeckého daňového poriadku (AO)).

Kontaktné údaje, ktoré sme získali v súvislosti s ponukou našich služieb, našich webinárov, seminárov a kongresov alebo iných zmluvných väzieb s vami, môžeme spracovávať dlhšie, aby sme s vami mohli zostať v kontakte. Proti tomuto ukladaniu môžete kedykoľvek namietať.

Údaje o používaní v rámci našich služieb uchovávame maximálne jeden mesiac.

Osobné údaje v súvislosti so službou MyDQS spracúvame až do vymazania vášho prístupu a po uplynutí tejto lehoty za predpokladu, že ďalšie uchovávanie je nevyhnutné v záujme vašej organizácie v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať údaje dlhšie z dôvodu daňových a obchodnoprávnych povinností uchovávania a dokumentácie.

Údaje, ktoré sme získali na základe vášho výslovného súhlasu, spravidla uchovávame, kým svoj súhlas neodvoláte, ale môžeme ich aj vymazať, ak už údaje nepotrebujeme na účely, na ktoré ste súhlas udelili, alebo zostanú dlhšie obdobie neaktívne.

V.) VAŠE PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Máte právo

 • v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia GDPR kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. To má za následok, že v budúcnosti už nemôžeme pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu;
 • požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame v súlade s článkom 15 GDPR. Konkrétne môžete požiadať o informácie o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo námietku, existencii práva na sťažnosť, pôvode vašich údajov, ak ich nezískali naše subjekty, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, prípadne o zmysluplné informácie o jeho podrobnostiach;
 • podľa článku 16 GDPR bez zbytočného odkladu požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré ukladáme;
 • podľa článku 17 GDPR požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme uložili, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ presnosť údajov spochybňujete, spracúvanie je nezákonné, ale namietate proti ich vymazaniu a údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste namietali proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR;
 • podľa článku 20 GDPR získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi a
 • podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 GDPR. Na tento účel sa môžete spravidla obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo na sídlo našej spoločnosti. Dozorným orgánom zodpovedným za nás je Hesenský komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

INFORMÁCIE O VAŠOM PRÁVE NAMIETAŤ PODĽA ČL. 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, vykonávanému na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie údajov na základe rovnováhy záujmov); to sa vzťahuje aj na profilovanie založené na článku 4 ods. 4 GDPR.

Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak vaša námietka smeruje proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu, spracúvanie okamžite zastavíme. V tomto prípade nie je potrebné uvádzať konkrétnu právnu situáciu. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, pošlite e-mail na adresu dataprotection@dqsglobal.com postačí.

VI.) ÚDAJE BEZPEČNOSŤ

Všetky údaje, ktoré osobne poskytnete, sú šifrované pomocou všeobecne uznávaného a bezpečného štandardu TLS (Transport Layer Security). TLS je bezpečný a osvedčený štandard, ktorý sa používa napríklad aj v internetovom bankovníctve. Zabezpečené spojenie TLS spoznáte okrem iného podľa pripojeného s pri http (t. j. https.) v adresnom riadku vášho prehliadača alebo podľa symbolu zámku v dolnej časti prehliadača.

Používame tiež vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo pred neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÁCH

Pri používaní našich služieb sa údaje o používaní zhromažďujú v rámci tzv. webového sledovania. To znamená, že správanie niektorých používateľov sa môže sledovať pseudonymne s cieľom zlepšiť a prispôsobiť naše služby a optimalizovať reklamu. Na tento účel používame aj súbory cookie a porovnateľné technológie.

Čo sú to súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení používanom na prístup na stránku. Zvyčajne sa používajú na priradenie konkrétnej akcie alebo preferencie na webovej lokalite používateľovi, ale bez identifikácie používateľa ako osoby alebo odhalenia jeho identity.

Súbory cookie nie sú automaticky dobré alebo zlé, ale stojí za to pochopiť, čo s nimi môžete robiť, a urobiť vlastné rozhodnutia o svojich údajoch.

Používame nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a funkcie sú vysvetlené nižšie: Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie.

Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. To sa týka najmä súborov cookie relácie. Ukladajú takzvaný identifikátor relácie, pomocou ktorého možno rôzne požiadavky z vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. To umožňuje rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

Trvalé súbory cookie sa tiež uchovávajú pri zatvorení prehliadača a potom sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať aj v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

Pred návštevou našej webovej lokality alebo po nej môžete nastaviť prehliadač tak, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Zvyčajne sa tieto nastavenia dajú spravovať v nastaveniach vášho prehliadača, a to aj takým spôsobom, aby sa súbory cookie vôbec nenastavovali alebo aby sa súbory cookie opäť vymazali. Váš prehliadač môže mať aj funkciu anonymného prehliadania. Tieto funkcie prehliadača môžete kedykoľvek použiť sami. Ak ste však nastavenie súborov cookie vo svojom prehliadači štandardne zakázali, naša webová lokalita alebo služby nemusia fungovať správne.

Okrem súborov cookie používame na sledovanie používateľov aj iné technológie. Patria medzi ne napríklad takzvané pixelové značky (známe aj ako "web beacons", "GIF" alebo "bugs").

Čo sú pixelové značky? Pixelové značky sú priehľadné jednopixelové obrázky, ktoré sa zobrazujú na webovej lokalite. Sledujú napríklad, či bolo kliknuté na určitú oblasť webovej lokality. Po spustení pixelová značka zaznamenáva interakciu používateľa a môže čítať alebo nastavovať súbory cookie. Keďže pixely sa pri svojej funkcii často spoliehajú na súbory cookie, vypnutie súborov cookie ich môže narušiť. Ale aj keď vypnete súbory cookie, pixely môžu zistiť návštevu webovej lokality.

Pixely odosielajú na webový server vašu IP adresu, odkazujúcu URL navštívenej webovej lokality, čas zobrazenia pixelu, použitý prehliadač a predtým nastavené informácie o súboroch cookie. To umožňuje vykonávať merania rozsahu a ďalšie štatistické vyhodnotenia, ktoré slúžia na optimalizáciu našich služieb.

Účely a právny základ

Súbory cookie a podobné technológie používame jednak na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Súbory cookie relácie používame napríklad na rozpoznanie toho, že ste už navštívili jednotlivé stránky našich služieb, že ste sa už prihlásili do svojho používateľského účtu alebo na zobrazenie nákupného košíka. Tieto súbory sa automaticky vymažú po tom, ako opustíte našu stránku.

Okrem toho používame aj dočasné súbory cookie na optimalizáciu používateľského komfortu, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení na určitý stanovený čas. Ak opäť navštívite našu stránku, aby ste využili naše služby, automaticky rozpoznáme, že ste u nás už boli a ktoré vstupy a nastavenia ste vykonali, aby ste ich nemuseli zadávať znova. Údaje spracúvané týmito súbormi cookie sú potrebné na vyššie uvedené účely na ochranu našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov tretích strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Na druhej strane tieto technológie používame - za predpokladu, že ste nám udelili súhlas, článok 6 ods. 1 bod 1 .písm. a) nariadenia GDPR - na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky a jej vyhodnocovanie na účely optimalizácie našich služieb, ako aj na zobrazovanie reklamy na stránkach tretích strán.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek do budúcnosti odvolať prostredníctvom nástroja na správu súborov cookie. Tento nástroj môžete kedykoľvek znovu vyvolať prostredníctvom tlačidla "Nastavenia súborov cookie" v spodnej časti webovej stránky, aby ste skontrolovali a upravili nastavenia súhlasu.

VŠETKY SÚBORY COOKIE A NÁSTROJE NA PRVÝ POHĽAD A SPRÁVA NASTAVENÍ

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú aktuálne platné a boli aktualizované v marci 2022.

Z dôvodu ďalšieho vývoja našej webovej lokality a ponúk na nej alebo z dôvodu zmenených právnych alebo regulačných požiadaviek môže byť potrebné tieto informácie o ochrane osobných údajov zmeniť. Aktuálne informácie o ochrane osobných údajov sú kedykoľvek k dispozícii na webovej stránke www.dqsglobal.com/de/datenschutz a môžete si ich vytlačiť.