Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť už nie sú pre spoločnosti len témami komunikácie, ale aj faktormi zvyšujúcimi hodnotu. Dôsledné dodržiavanie smerníc na ochranu životného prostredia vytvára skutočné konkurenčné výhody. Zároveň spoločnosť plní svoju ekologickú zodpovednosť. Medzinárodne uznávaná norma ISO 14001 definuje požiadavky na takýto systém environmentálneho manažérstva.

Optimalizácia prevádzkovej ochrany životného prostredia

Systematická identifikácia rizík a príležitostí

Zvýšenie právnej istoty a zníženie environmentálnych rizík

Posilnenie konkurencieschopnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je environmentálne manažérstvo podľa normy ISO 14001?

ISO 14001 je celosvetovo uznávaná norma pre systémy environmentálneho manažérstva (EMS), ktorá bola prvýkrát zverejnená v roku 1996. Cieľom požiadaviek normy je zabezpečiť, aby spoločnosti trvalo podporovali svoju prevádzkovú ochranu životného prostredia, stanovili si vlastné ciele pre jej realizáciu a znížili negatívny vplyv svojich obchodných činností na životné prostredie - vrátane hodnotenia životného cyklu svojich výrobkov a služieb.

Požiadavky normy ISO 14001 možno uplatniť nielen na akúkoľvek veľkosť a odvetvie spoločnosti, ale aj na rôzne geografické a kultúrne podmienky. Základnou oblasťou normy sú tzv. povinnosti dodržiavania predpisov. Ide o záväzné povinnosti, ktoré si certifikovaná spoločnosť určuje sama na základe posúdenia príležitostí a rizík vo vzťahu k environmentálnym aspektom, environmentálnym cieľom a dobrovoľným záväzkom.

Medzinárodne uznávaná norma ISO 14001 sa riadi takzvanou "štruktúrou vysokej úrovne" (HLS). Táto základná štruktúra je založená na jednotnom používaní osnov, terminológie a definícií. Certifikáciu ISO 14001 tak možno kombinovať s inými certifikovanými normami v integrovanom systéme riadenia - napríklad s ISO 9001 (manažérstvo kvality) alebo ISO 50001 (manažérstvo energie). Norma ISO 14001:2015 je k dispozícii na webovej stránke ISO.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Aký prínos má certifikácia podľa normy ISO 14001 pre ktoré organizácie?

Normu ISO 14001 možno zaviesť bez ohľadu na veľkosť a priemyselné odvetvie spoločnosti. Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 teda môžu využívať aj súkromné, mimovládne a neziskové organizácie. Úspešná implementácia a certifikácia pomôže vašej spoločnosti získať cenné konkurenčné výhody.

Medzi ne patria:

 • zvýšenie dôvery zákazníkov vďaka spoľahlivému environmentálnemu manažérstvu
 • Neustále zlepšovanie vášho environmentálneho správania
 • Spoľahlivé dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek prostredníctvom systematického prístupu
 • Prevencia rizík - včasná identifikácia a minimalizácia potenciálnych rizík
 • Zníženie nákladov prostredníctvom proaktívnych, do budúcnosti orientovaných opatrení
 • Úspora zdrojov a energie
 • Dosahovanie environmentálnych cieľov vo vašej spoločnosti

V súčasnosti má približne 350 000 spoločností a organizácií na celom svete certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 (zdroj: ISO Survey 2020).

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Anforderungen
Loading...

Dôležité požiadavky na certifikáciu podľa normy ISO 14001

Aby vaša spoločnosť alebo organizácia mohla byť certifikovaná podľa normy ISO 14001:2015, musí byť splnených niekoľko predpokladov. Medzi ne patrí okrem iného environmentálna politika vypracovaná vedením spoločnosti, ktorá obsahuje dobrovoľný záväzok k ochrane životného prostredia a optimalizáciu opatrení na ochranu životného prostredia v rámci spoločnosti.

Okrem toho musí vaša spoločnosť identifikovať právne a regulačné požiadavky týkajúce sa vašich činností, výrobkov a/alebo služieb, previesť tieto "povinnosti konať" do interných pokynov a pravidelne monitorovať ich dodržiavanie.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Chancen und Risiken
Loading...

Aké sú príležitosti a riziká spojené s normou ISO 14001?

Na určenie povinností dodržiavania normy musia spoločnosti zaznamenávať riziká a príležitosti v súvislosti s ich environmentálnym správaním a environmentálnymi aspektmi. Metódy použité na posúdenie príležitostí a rizík však závisia od vašej spoločnosti.

Pre transparentnú klasifikáciu rizík na "vysoké", "stredné" alebo "nízke" však musia byť stanovené kritériá hodnotenia objektívne a zrozumiteľné. Na základe príležitostí a rizík môžu spoločnosti využiť normu ISO 14001 na určenie nových oblastí činnosti v oblasti ochrany životného prostredia a vypracovať stratégie na riešenie postupujúcich klimatických zmien.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako prebieha certifikácia podľa normy ISO 14001?

Keď spoločnosti požiadajú o certifikáciu podľa ISO 14001 v DQS, prechádzajú viacstupňovým certifikačným procesom. Ak už bol zavedený certifikovaný systém riadenia, proces sa môže skrátiť.

V prvom kroku spoločne definujeme ciele, ktoré spájate s certifikáciou vášho systému manažérstva podľa normy ISO 14001. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

 

Po zadaní zákazky vypracujeme individuálny program auditu a harmonogram auditu pre všetky zúčastnené oddelenia a pracoviská spoločnosti. Na požiadanie vykonáme predbežný audit ako prvé hodnotenie výkonnosti. Audítor DQS preskúma, či váš environmentálny manažment už pokrýva všetky požiadavky noriem. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (etapa auditu 1) a vyhodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažérstva a interných auditov. Pritom určíme, či je váš systém manažérstva dostatočne rozvinutý a pripravený na certifikáciu.

V ďalšom kroku (2. etapa auditu systému) váš audítor na základe pozorovaní, rozhovorov a preskúmaní hodnotí efektívnosť všetkých procesov systému manažérstva na mieste. Výsledok auditu sa prezentuje na záverečnom stretnutí. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Na základe certifikačného auditu sa uskutoční hodnotenie vášho systému environmentálneho manažérstva, ktorého výsledkom je správa. Ak vaša spoločnosť splnila všetky požiadavky normy, získate certifikát ISO 14001.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite naďalej spĺňa všetky dôležité kritériá normy ISO 14001:2015, každoročne vykonávame dozorné audity. Tým si zabezpečíte našu kompetentnú podporu pri neustálom zlepšovaní vášho systému riadenia a vašich obchodných procesov.

Certifikát podľa normy ISO 14001 je platný tri roky. Pred uplynutím platnosti sa včas vykoná recertifikácia. Tým sa zabezpečí trvalé splnenie všetkých požiadaviek normy. Ak sú všetky požiadavky naďalej splnené, vydá sa nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 14001?

Keďže každá spoločnosť má iné požiadavky a udržiava individuálny systém environmentálneho manažérstva, náklady na audit a certifikáciu podľa normy ISO 14001 nemožno vyčísliť plošne. Ak si chcete nechať certifikovať svoju spoločnosť alebo organizáciu, radi vám vypracujeme individuálnu ponuku na základe objektívneho posúdenia a vašich individuálnych podmienok.

Business2.png
Loading...

Prečo práve DQS?

 • Viac ako dvadsať rokov skúseností s certifikáciou podľa normy ISO 14001
 • Vysoká úroveň kompetencií vo všetkých súčasných priemyselných odvetviach "Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA)".
 • Analýzy vášho systému environmentálneho manažérstva s pridanou hodnotou
 • Osobná a bezproblémová podpora zo strany našich odborníkov - regionálnych, národných a medzinárodných
 • Individuálne ponuky s flexibilným zmluvným obdobím bez skrytých nákladov
 • Akreditované certifikáty s medzinárodnou akceptáciou
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 14001 šitú na mieru.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.