ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys eivät ole enää vain yritysten viestinnän aiheita, vaan myös arvoa lisääviä tekijöitä. Ympäristönsuojeluohjeiden johdonmukainen noudattaminen luo todellisia kilpailuetuja. Samalla yritys täyttää ekologisen vastuunsa. Kansainvälisesti tunnustettu ISO 14001 -standardi määrittelee vaatimukset tällaiselle ympäristöjärjestelmälle.

Toiminnallisen ympäristönsuojelun optimointi

Riskien ja mahdollisuuksien järjestelmällinen tunnistaminen

Lisääntynyt oikeusvarmuus ja vähentyneet ympäristöriskit

Kilpailukyvyn vahvistaminen

Mitä on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöasioiden hallinta?

ISO 14001 on maailmanlaajuisesti tunnustettu ympäristöjärjestelmiä koskeva standardi, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Standardin vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että yritykset edistävät kestävästi toiminnallista ympäristönsuojeluaan, asettavat omat tavoitteensa sen toteuttamiseksi ja vähentävät liiketoimintansa kielteisiä ympäristövaikutuksia - mukaan lukien tuotteidensa ja palvelujensa elinkaariarviointi.

ISO 14001 -standardin vaatimuksia voidaan soveltaa paitsi minkä tahansa kokoiseen yritykseen ja toimialaan myös erilaisiin maantieteellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin. Standardin ydinaluetta ovat niin sanotut "vaatimustenmukaisuusvelvoitteet". Ne ovat sitovia velvoitteita, jotka sertifioitu yritys määrittelee itselleen ympäristönäkökohtiin liittyvien mahdollisuuksien ja riskien, ympäristötavoitteiden ja vapaaehtoisten sitoumusten arvioinnin perusteella.

Kansainvälisesti tunnustettu ISO 14001 -standardi noudattaa niin sanottua"korkean tason rakennetta" (HLS). Tämä perusrakenne perustuu yhtenäiseen pääpiirteiden, terminologian ja määritelmien käyttöön. Näin ISO 14001 -sertifiointi voidaan yhdistää muihin sertifioituihin standardeihin integroidussa johtamisjärjestelmässä - esimerkiksi ISO 9001: n (laadunhallinta) tai ISO 50001:n (energianhallinta) kanssa. Standardi ISO 14001:2015 on saatavilla ISOn verkkosivuilta.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mitä hyötyä ISO 14001 -sertifioinnista on eri organisaatioille?

ISO 14001 voidaan ottaa käyttöön yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Siten myös yksityiset, valtiosta riippumattomat ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat hyötyä ISO 14001:n mukaisesta ympäristöjärjestelmästä. Onnistunut käyttöönotto ja sertifiointi auttavat yritystäsi saamaan arvokkaita kilpailuetuja.

Näitä ovat mm:

 • Asiakkaiden luottamuksen lisääntyminen luotettavan ympäristöjohtamisen ansiosta
 • ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen
 • Lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten luotettava noudattaminen järjestelmällisen lähestymistavan avulla.
 • Riskien ennaltaehkäisy - mahdollisten vaarojen varhainen tunnistaminen ja minimointi.
 • Kustannusten vähentäminen ennakoivalla, tulevaisuuteen suuntautuvalla toiminnalla.
 • Resurssien ja energian säästäminen
 • Ympäristötavoitteiden saavuttaminen yrityksessäsi

Tällä hetkellä noin 350 000 yritystä ja organisaatiota ympäri maailmaa on sertifioinut ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 -standardin mukaisesti (lähde: ISO Survey 2020).

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

ISO 14001 -sertifioinnin tärkeät vaatimukset

Jotta yrityksesi tai organisaatiosi voi saada ISO 14001:2015 -sertifikaatin, on täytettävä joukko ennakkoedellytyksiä. Näitä ovat muun muassa yrityksen johdon laatima ympäristöpolitiikka, joka sisältää vapaaehtoisen sitoutumisen ympäristönsuojeluun ja ympäristönsuojelutoimenpiteiden optimointiin yrityksessä.

Lisäksi yrityksesi on tunnistettava toimintaasi, tuotteitasi ja/tai palveluitasi koskevat oikeudelliset ja lainsäädännölliset vaatimukset, muutettava nämä "toimintavelvoitteet" sisäisiksi ohjeiksi ja valvottava säännöllisesti niiden noudattamista.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mitkä ovat ISO 14001 -standardiin liittyvät mahdollisuudet ja riskit?

Vaatimustenmukaisuusvelvoitteiden määrittämiseksi yritysten on kirjattava ympäristönsuojelun tasoon ja ympäristönäkökohtiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Mahdollisuuksien ja riskien arvioinnissa käytettävät menetelmät ovat kuitenkin yrityksenne oma asia.

Jotta riskit voidaan kuitenkin luokitella avoimesti "korkeiksi", "keskisuuriksi" tai "alhaisiksi", vahvistettujen arviointikriteerien on oltava objektiivisia ja ymmärrettäviä. Mahdollisuuksien ja riskien perusteella yritykset voivat ISO 14001 -standardin avulla määritellä uusia ympäristönsuojelun toiminta-aloja ja kehittää strategioita ilmastonmuutoksen etenemisen käsittelemiseksi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten ISO 14001 -standardin mukainen sertifiointi toimii?

Kun yritykset hakevat ISO 14001 -sertifiointia DQS:ltä, ne käyvät läpi monivaiheisen sertifiointiprosessin. Jos sertifioitu johtamisjärjestelmä on jo perustettu, prosessia voidaan lyhentää.

Ensimmäisessä vaiheessa määrittelemme yhdessä ne tavoitteet, jotka liitätte johtamisjärjestelmänne ISO 14001 -sertifiointiin. Tämän perusteella saatte nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiinne.

Toimeksiannon jälkeen laadimme yksilöllisen auditointiohjelman ja auditointiaikataulun kaikille mukana oleville yrityksen osastoille ja toimipaikoille. Pyynnöstä suoritamme esiauditoinnin ensimmäisenä suorituskyvyn arviointina. DQS:n auditoija tutkii, kattaako ympäristöasioiden hallinta jo kaikki standardivaatimukset. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Näin määritämme, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.

Seuraavassa vaiheessa (järjestelmän auditointivaihe 2) auditoijasi arvioi kaikkien johtamisjärjestelmän prosessien tehokkuutta paikan päällä havaintojen, haastattelujen ja tarkastusten perusteella. Auditoinnin tulos esitellään loppukokouksessa. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin perusteella ympäristöjärjestelmästäsi tehdään arviointi, jonka tuloksena laaditaan raportti. Jos yrityksesi on täyttänyt kaikki standardin vaatimukset, saat ISO 14001 -sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää sertifiointiauditoinnin jälkeen edelleen kaikki ISO 14001:2015 -standardin tärkeät kriteerit, suoritamme vuosittain valvonta-auditointeja. Näin varmistamme asiantuntevan tukemme johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

ISO 14001 -standardin mukainen sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Ennen voimassaolon päättymistä uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin. Näin varmistetaan, että kaikki standardin vaatimukset täyttyvät pysyvästi. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät edelleen, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Mitä ISO 14001 -sertifiointi maksaa?

Koska jokaisella yrityksellä on erilaiset vaatimukset ja se ylläpitää yksilöllistä ympäristöjärjestelmää, ISO 14001 -standardin mukaisesta auditoinnista ja sertifioinnista aiheutuvia kustannuksia ei voida määrittää yleisesti. Jos haluatte sertifioida yrityksenne tai organisaationne, teemme mielellämme räätälöidyn tarjouksen, joka perustuu objektiiviseen arviointiin ja yksilöllisiin olosuhteisiinne.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS?

 • Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ISO 14001 -sertifioinnista
 • Korkea osaamistaso kaikilla "European Cooperation for Accreditation (EA)" -järjestön nykyisillä toimialoilla.
 • Ympäristöjärjestelmäsi arvoa lisäävät analyysit.
 • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen ja sujuva tuki - alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen.
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimuskausilla ilman piilokustannuksia
 • Akkreditoidut sertifikaatit, joilla on kansainvälinen hyväksyntä
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Tarjouspyyntö

Paikallinen yhteyshenkilönne

Teemme mielellämme räätälöidyn tarjouksen ISO 14001 -sertifioinnista.