Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001

Milieubescherming en duurzaamheid zijn niet langer alleen onderwerpen van communicatie voor bedrijven, maar ook waardetoevoegende factoren. Consequente naleving van de richtlijnen voor milieubescherming creëert echte concurrentievoordelen. Tegelijkertijd voldoet de onderneming aan haar ecologische verantwoordelijkheid. De internationaal erkende ISO 14001-norm legt de eisen voor een dergelijk milieumanagementsysteem vast.

Optimalisatie van operationele milieubescherming

Systematische identificatie van risico's en kansen

Verhoogde rechtszekerheid en verminderde milieurisico's

Versterking van het concurrentievermogen

Wat is milieubeheer volgens ISO 14001?

ISO 14001 is een wereldwijd erkende norm voor milieubeheersystemen (EMS) die voor het eerst werd gepubliceerd in 1996. De eisen van de norm zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven hun operationele milieubescherming duurzaam bevorderen, hun eigen doelen voor de uitvoering ervan vaststellen en de negatieve gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu verminderen - met inbegrip van de levenscyclusanalyse van hun producten en diensten.

De normvereisten van ISO 14001 kunnen niet alleen worden toegepast op bedrijven van elke omvang en in elke bedrijfstak, maar ook op verschillende geografische en culturele omstandigheden. Een kerngebied van de norm zijn de zogenaamde "nalevingsverplichtingen". Dit zijn bindende verplichtingen die het gecertificeerde bedrijf voor zichzelf bepaalt, op basis van een beoordeling van kansen en risico's met betrekking tot milieuaspecten, milieudoelstellingen en vrijwillige verbintenissen.

De internationaal erkende ISO 14001-norm volgt de zogenaamde "High Level Structure" (HLS). Deze basisstructuur is gebaseerd op het uniforme gebruik van hoofdlijnen, terminologie en definities. Op die manier kan ISO 14001-certificatie worden gecombineerd met andere gecertificeerde normen in een geïntegreerd managementsysteem - bijvoorbeeld met ISO 9001 (kwaliteitsbeheer) of met ISO 50001 (energiebeheer). De norm ISO 14001:2015 is beschikbaar op de website van ISO.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Welke voordelen heeft een ISO 14001-certificering voor welke organisaties?

ISO 14001 kan worden geïmplementeerd ongeacht de grootte en de sector van een bedrijf. Particuliere, niet-gouvernementele en non-profitorganisaties kunnen dus ook profiteren van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Een succesvolle implementatie en certificering zal uw bedrijf helpen waardevolle concurrentievoordelen te behalen.

Deze omvatten:

 • Meer vertrouwen van de klant door betrouwbaar milieubeheer
 • Voortdurende verbetering van uw milieuprestaties
 • Betrouwbare naleving van wettelijke en reglementaire vereisten door een systematische aanpak
 • Risicopreventie - vroegtijdige identificatie en minimalisering van potentiële gevaren
 • Kostenverlaging door proactieve, toekomstgerichte actie
 • Besparing van hulpbronnen en energie
 • Verwezenlijking van milieudoelstellingen binnen uw bedrijf

Momenteel hebben ongeveer 350.000 bedrijven en organisaties over de hele wereld hun milieumanagementsysteem laten certificeren volgens ISO 14001 (bron: ISO Survey 2020).

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Belangrijke vereisten voor ISO 14001-certificering

Om uw bedrijf of organisatie te laten certificeren volgens ISO 14001:2015 moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Deze omvatten onder andere een milieubeleid dat is opgesteld door het management van het bedrijf, waarin een vrijwillige verbintenis tot milieubescherming en de optimalisatie van milieubeschermende maatregelen binnen het bedrijf zijn opgenomen.

Bovendien moet uw bedrijf de wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot uw activiteiten, producten en/of diensten identificeren, deze "verplichtingen tot handelen" vertalen in interne instructies en regelmatig controleren of de voorschriften worden nageleefd.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wat zijn de kansen en risico's in verband met ISO 14001?

Om de nalevingsverplichtingen te bepalen, moeten bedrijven risico's en kansen registreren met betrekking tot hun milieuprestaties en milieuaspecten. Over de methoden die worden gebruikt om kansen en risico's te beoordelen, beslist u zelf.

Voor een transparante risicoclassificatie in "hoog", "gemiddeld" of "laag" moeten de vastgestelde beoordelingscriteria echter objectief en begrijpelijk zijn. Op basis van de kansen en risico's kunnen bedrijven ISO 14001 gebruiken om nieuwe actieterreinen voor milieubescherming te bepalen en strategieën te ontwikkelen om de voortschrijdende klimaatverandering het hoofd te bieden.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt de certificering volgens ISO 14001?

Wanneer bedrijven een certificering volgens ISO 14001 aanvragen bij DQS, doorlopen zij een certificeringsproces in meerdere fasen. Als er al een gecertificeerd managementsysteem is opgezet, kan het proces worden verkort.

In de eerste stap bepalen we samen de doelstellingen die u verbindt aan de certificering van uw managementsysteem volgens ISO 14001. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte die is afgestemd op uw individuele behoeften.

 

Na de bestelling ontwikkelen wij een individueel auditprogramma en het auditschema voor alle betrokken bedrijfsafdelingen en locaties. Op verzoek voeren wij een pre-audit uit als eerste evaluatie. Een DQS-auditor onderzoekt of uw milieumanagement al voldoet aan alle normeisen. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en een evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. Op die manier bepalen wij of uw managementsysteem voldoende ontwikkeld is en klaar is voor certificatie.

In de volgende stap (systeemaudit fase 2) beoordeelt uw auditor de doeltreffendheid van alle managementsysteemprocessen ter plaatse op basis van observaties, interviews en beoordelingen. Het resultaat van de audit wordt tijdens een slotvergadering gepresenteerd. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

Op basis van de certificeringsaudit vindt een evaluatie van uw milieumanagementsysteem plaats, die uitmondt in een rapport. Als uw bedrijf aan alle normeisen heeft voldaan, ontvangt u het ISO 14001-certificaat.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook na de certificeringsaudit aan alle belangrijke criteria van ISO 14001:2015 blijft voldoen, voeren wij jaarlijks controleaudits uit. Zo bent u verzekerd van onze competente ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en uw bedrijfsprocessen.

Een certificaat volgens ISO 14001 is drie jaar geldig. Voordat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt tijdig een hercertificering uitgevoerd. Zo wordt gegarandeerd dat permanent aan alle eisen van de norm wordt voldaan. Als nog steeds aan alle eisen wordt voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een ISO 14001-certificering?

Aangezien elk bedrijf andere eisen stelt en een eigen milieubemanagementsysteem hanteert, zijn de kosten voor de audit en certificering volgens ISO 14001 niet over de hele linie te kwantificeren. Als u uw bedrijf of organisatie wilt laten certificeren, maken wij graag een offerte op maat op basis van een objectieve beoordeling en uw individuele omstandigheden.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS?

 • Meer dan twintig jaar ervaring in ISO 14001-certificering
 • Hoge mate van deskundigheid in alle huidige industriesectoren van de "Europese Samenwerking voor Accreditatie" (EA)
 • Waardetoevoegende analyses van uw milieumanagementsysteem
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractperiodes zonder verborgen kosten
 • Geaccrediteerde certificaten met internationale aanvaarding
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Offerteaanvraag

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor de ISO 14001-certificering.