Bindende verplichtingen tegenover belanghebbenden is een van de kernonderwerpen in ISO 14001, waarbij van de organisatie wordt verlangd dat zij risico's en kansen identificeert met betrekking tot milieuaspecten, toepasselijke wettelijke verplichtingen en vrijwillig aanvaarde verplichtingen. Rekening houdend met de verantwoordelijkheid van het topmanagement voor het totale proces van effectieve implementatie en voortzetting van het organisatie-gerelateerde milieumanagement, wordt de kwestie van effectieve overdracht van verplichtingen ook de focus van praktische implementatie-eisen.

Loading...

Bindende afspraken in ISO 14001 - wat schrijft de norm voor?

Bindende verplichtingen van een organisatie omvatten wettelijke en andere verplichtingen volgens hoofdstuk 6.1.3 van de ISO 14 001-norm. Er is geen hiërarchie tussen wettelijke en andere zelf opgelegde verplichtingen.

"De term "bindende verplichtingen" vervangt, met dezelfde betekenis, de term "wettelijke verplichtingen en andere eisen waartoe de organisatie zich heeft verplicht".

De basis voor het identificeren van bindende verplichtingen is een goed begrip van de organisatie en haar context (ISO 14001, hoofdstuk 4). Daartoe moet de organisatie eerst externe en interne kwesties definiëren die relevant zijn voor het doel van de organisatie. Vervolgens moeten de belanghebbende partijen met hun specifieke relevante behoeften en verwachtingen (d.w.z. eisen) ten aanzien van het milieuzorgsysteem worden vastgesteld. Op basis hiervan vloeien de voor de onderneming geldende bindende verplichtingen voort uit deze eisen en verwachtingen.

ISO 14001 - duurzaam milieubeheer

Gecertificeerd milieumanagementsysteem in overeenstemming met erkende norm ★ Milieuprestaties verhogen en risico's minimaliseren verantwoord en duurzaam beheer ★

De volgende vraag dringt zich dus eerst op: wat zijn de bindende gevolgen voor wie en wat is de inhoud van de desbetreffende verplichting?

In het kader van een afweging van risico's en kansen - ook een aspect van ISO 14001 - moet worden bepaald welke kansen voortvloeien uit het nakomen van bindende verplichtingen en welke risico's voortvloeien uit het niet nakomen ervan.

ISO 14001 - juridische en andere bindende verplichtingen


Bindende verplichtingen vloeien in beginsel voort uit de drie-eenheid van geschreven, gesproken en geschapen recht, alsmede uit de rechtsgebieden strafrecht en publiekrecht. De gegeven voorbeelden gelden voor Duitsland.

Geschreven recht

Tot het geschreven recht kunnen, gerangschikt naar prioriteit, worden gerekend: de organisatorisch relevante gebieden van het Europees recht (richtlijnen en wettelijke verordeningen), het federale recht en het recht van de deelstaten, elk onderverdeeld in wetten, verordeningen en administratieve regelingen, het gemeentelijk staatsrecht en andere regelingen zoals DIN-verordeningen. In de praktijk besteden veel bedrijven niet de nodige aandacht aan het gebied van het gemeentelijk recht. Hieronder vallen bijvoorbeeld afvalstatuten, afvalwaterstatuten, bestemmingsplannen en dergelijke.

Gesproken recht

Onder het gesproken recht valt ook het definitieve vonnis van een rechtbank. Hier is echter alleen sprake van rechtstreeks bindende werking voor de onderneming indien zij partij (eiser of verweerder) was in de procedure. Anders hebben zelfs gerechtelijke uitspraken van de hoogste instanties (bijv. Federaal Gerechtshof, Federaal Arbeidsgerecht, Federaal Belastinggerechtshof) geen algemeen bindende werking vanwege de grondwettelijk gewaarborgde onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Gecreëerd recht

Privaatrecht inzake overeenkomsten

Voor de organisatorische praktijk en om de naleving van de wet te waarborgen, is het echter nuttig kennis te hebben van de belangrijkste uitspraken van de hoogste rechtscolleges. Terwijl de voornoemde inhoud voor iedereen duidelijk is, is dit op het gebied van het scheppingsrecht vaak niet het geval. In de eerste plaats moet hier het voor elke onderneming met een operationele activiteit zeer relevante aspect van het contractenrecht worden begrepen.

"Of het nu gaat om de klantrelatie, de leveranciersrelatie, de arbeidsovereenkomst of de huurovereenkomst voor gebouwen en machines: elke dag worden contracten gesloten, nagekomen en beëindigd."

In principe berusten ook deze contracten op het recht - het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) is hier van toepassing. Elke contractant kan echter zelf de keuze van de contractant bepalen. De beslissing met wie ik een contract wil sluiten en met wie misschien niet, kan elke contractant zelf bepalen. Hetzelfde geldt voor de concrete inhoud van het contract.

iso14001-sdg-dqs-mensch umarmt baum
Loading...

Certificerings volgens ISO 14001?

Welke inspanning en kosten moet u verwachten voor certificering?

Kom het te weten.
Gratis en zonder verplichting.

In dit opzicht heeft het verbintenissenrecht ook een zekere vrijwillige werking, maar deze wordt bindend zodra het contract is gesloten. De bindende werking treedt, anders dan bij de wet, alleen op tussen de respectieve contracterende partijen. In het geval van de wet of iets dergelijks is de partij die onder het respectieve toepassingsgebied valt, gebonden door de wet en moet zij de daarin vervatte verplichtingen nakomen, bijvoorbeeld exploitanten van installaties of afvalproducenten.

Individuele besluiten van overheidsinstanties (administratieve besluiten, enz.)

Naast deze meer privaatrechtelijke component is er ook een bindende werking op het gebied van het publiekrecht/administratief recht, die eveneens berust op een wet of iets dergelijks, maar die, vergelijkbaar met een overeenkomst, slechts een beperkte bindende werking heeft - in dit geval jegens de geadresseerde. Het gaat hier om de administratieve handeling.

In Duitsland bijvoorbeeld gaat het volgens de wet op de administratieve rechtspraak (VwVfG) om een regeling op het gebied van het publiekrecht in een individueel geval met externe werking. Elke officiële goedkeuring, elke latere beschikking en elke kennisgeving van vergoedingen is zo'n administratieve handeling. Ook hier is er een zekere vrijwillige component (ik hoef immers geen huis te bouwen of een fabriek te willen neerzetten waarvoor een vergunning nodig is), maar dit is niet relevant in het kader van de concepten van ISO 14001.

Vrijwillige verbintenissen

In tegenstelling tot bindende verplichtingen ontstaat het bindende effect hier op basis van vrijwillige beslissingen van het bedrijf in kwestie. Zo kan bijvoorbeeld een gepubliceerd duurzaamheidsverslag een dergelijk bindend effect hebben als het bedrijf zich tegenover belanghebbende partijen heeft verplicht tot bepaalde maatregelen, gedragingen en dergelijke.

Deze verbintenis kan door het bedrijf op elk moment worden herroepen. Wat ISO 14001 betreft, kunnen dergelijke bindende verplichtingen ook voortvloeien uit sociale en ethische normen. Bij de praktische uitvoering dient elk bedrijf zich in dit verband dan ook af te vragen of het huidige zakelijke gedrag legaal is, maar mogelijk niet per se legitiem.

Wat betekent "verplicht"?

De adressaat van de plichten wordt meestal vrij abstract beschreven in wetten, verordeningen, enz.: bijvoorbeeld de exploitant, de afvalproducent of de watergebruiker. Vaak is er echter een wettelijk bindende verplichting in de relevante gespecialiseerde wetgeving voor het topmanagement om de autoriteit te informeren wie specifiek persoonlijk verantwoordelijk is en hoe ervoor wordt gezorgd dat deze verplichtingen ook worden nagekomen (in Duitsland is dat bijvoorbeeld § 52b BImSchG - kennisgeving van de bedrijfsorganisatie). In het geval van rechterlijke uitspraken, administratieve besluiten en contracten wordt regelmatig duidelijk gemaakt aan wie de regeling specifiek is gericht.

Maatregelen voor het omgaan met risico's en kansen

Uit de toewijzing van dit sub-item in hoofdstuk 6 "Planning" van ISO 14001, waarin ook sub-items 6.1.3 "Bindende afspraken" en 6.1.2 "Milieuaspecten" zijn opgenomen, blijkt duidelijk dat alle drie aspecten met elkaar in verband moeten worden gebracht.

ISO 14001 - gecertificeerd milieumanagementsysteem

Economisch zaken doen en tegelijkertijd het milieu beschermen? Geen evenwichtsoefening met een milieumanagementsysteem volgens de bekende ISO 14001-norm.

Reeds bij de identificatie van significante milieuaspecten kan een daadwerkelijke risicobeoordeling en dus de beslissing of het om een significant milieuaspect in de zin van ISO 14001 gaat, slechts worden genomen wanneer de verplichtingen en juridische consequenties die voortvloeien uit bindende verplichtingen, op doorslaggevende wijze in aanmerking worden genomen. Hoe hoger de opeenstapeling van verplichtingen, hoe groter de risico's op het optreden van ongewenste rechtsgevolgen en dus hoe groter het belang van het milieuaspect.

ISO 14001:2015 - Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik.
De norm is beschikbaar op de ISO-website.

De rol van belanghebbende partijen

Ook risicobeoordelingen door belanghebbende partijen moeten aantoonbaar worden opgenomen. Anders bestaat het risico dat risico's worden overschat of onderschat en daarmee het belang van een of meer milieuaspecten onjuist wordt ingeschat. Voorbeelden zijn:

  • Resultaten van een milieueffectbeoordeling
  • Aanwijzing van beschermde gebieden door de autoriteiten
  • Officiële publicaties in het register inzake de uitstoot van verontreinigende stoffen

Een realistische evaluatie van de kansen is echter ook niet mogelijk zonder de bindende verplichtingen volgens de milieunorm ISO 14001 op te nemen.

Zo kan bijvoorbeeld de vrijwillige toepassing van een formele goedkeuringsprocedure waarbij het publiek en dus onder meer omwonenden en natuurbeschermingsverenigingen en andere belanghebbende partijen worden betrokken, aanzienlijk leiden tot vertrouwenwekkende maatregelen op lange termijn en dus tot het voorkomen van mogelijke conflicten. De op deze wijze verkregen goedkeuring (een administratieve handeling, zie hierboven) heeft dan ook bepaalde bindende gevolgen voor het betrokken publiek en creëert zekerheid op lange termijn voor het bedrijf.

Conclusie: bindende verplichtingen in ISO 14001

Gezien het transversale karakter van de wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu- en klimaatbescherming, mogen de eisen waaraan elke organisatie moet voldoen, zowel op het gebied van ISO-certificering als het voldoen aan de normeisen van de desbetreffende wetgever, niet worden onderschat.

Een gedegen kennis van de organisatie op dit gebied is echter tegelijkertijd een garantie voor het benutten van bestaande mogelijkheden.

Doeltreffende milieubeheersystemen stellen bedrijven in staat de operationele milieubescherming op eigen verantwoordelijkheid en op continue basis te verbeteren. Risicopreventie, naleving van wet- en regelgeving en een groter milieubewustzijn van werknemers zijn andere aspecten die tot concurrentievoordelen leiden en bijdragen aan het veiligstellen van de toekomst.
Met een ISO 14001-certificaat laat u uw klanten, partners en het geïnteresseerde publiek zien dat u verantwoordelijkheid neemt voor het milieu en uw milieuprestaties voortdurend verbetert .

 

DQS - wat wij voor u kunnen doen

Al meer dan 35 jaar staan wij voor de verdere ontwikkeling van managementsystemen en -processen met onpartijdige audits en certificeringen. Wij auditeren volgens ongeveer 200 erkende normen en voorschriften, industriespecifieke normen of toegesneden op uw individuele eisen - regionaal, nationaal en internationaal.

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

Ons werk begint waar checklijsten eindigen.

Houdt u ons aan ons woord. Wij verheugen ons op een gesprek met u!

Onpartijdigheid en objectiviteit zijn voor ons essentiële elementen bij het uitvoeren van audits en certificeringen. En dat geldt niet alleen voor de normatieve gebieden, maar ook voor de uitvoering van alle auditactiviteiten.

Auteur
Frank Machalz

Sinds lange tijd DQS-auditor voor het gebied van risico- en nalevingsbeheer en de subsystemen daarvan, zoals anticorruptie, bedrijfscontinuïteit, gezondheid en veiligheid op het werk, milieubescherming of productveiligheid. Zijn interdisciplinaire expertise wordt vooral gewaardeerd door klanten met een geïntegreerd, holistisch (risico)managementsysteem. Daarnaast draagt de heer Machalz zijn expertise bij aan verschillende commissies, waaronder normalisatiewerkzaamheden bij het Duitse normalisatie-instituut DIN, de Berlijnse kamer van koophandel en industrie, en als voorzitter van de adviesraad van Control Union Certifications Germany GmbH, terwijl hij tegelijkertijd gebruik maakt van de kennis en ervaring van de andere commissieleden.

Als directeur van envigration GmbH - Risk & Compliance Management in Berlijn adviseren en ondersteunen Frank Machalz en zijn interdisciplinaire team van juristen, belastingadviseurs, bedrijfseconomen, ingenieurs, natuurwetenschappers, humanisten en psychologen al vele jaren internationale en nationale organisaties. Hij en zijn team delen hun respectieve expertise regelmatig in interne en externe opleidingsevenementen.

Frank Machalz is lid van de DIN Normcommissie voor Organisatorische Processen (NA Org) NA 175 -00 -01 AA Governance en Compliance Management. Hij is al meerdere jaren actief betrokken bij de ontwikkeling van de ISO 37301-norm, evenals ISO 37000 en DIN ISO 37002. Daarnaast draagt hij zijn expertise en ervaring bij aan de normcommissie Kwaliteitsmanagement, Statistiek en Certificeringsfundamenten (NQSZ) NA 147-00-03-21 en zal hij hier actief deelnemen aan de ontwikkeling van de toekomstige ISO 17021-13.

Loading...