Kwaliteitsmanagement is het beheer en de besturing van een organisatie met een expliciete focus op "kwaliteit". Het doel is de kwaliteit van producten en diensten zo te ontwerpen en te verbeteren dat zij voldoen aan de wensen en verwachtingen van de klanten. Kwaliteitsmanagement helpt om de klanttevredenheid te verhogen, nieuwe klanten te winnen en zo het concurrentievermogen te vergroten.

Kwaliteitsmanagement - effectief voor succes

Bij professioneel kwaliteitsmanagement gaat het er geenszins alleen om een goede indruk naar buiten toe te maken. Het gaat veeleer om het beheren en permanent verbeteren van de eigen prestaties - zowel intern als extern.

Efficiënt kwaliteitsmanagement (QM) helpt u om het eigen potentieel van uw organisatie realistisch in te schatten en de gemaakte kosten te minimaliseren. Alleen als u erin slaagt een klein beetje "beter" te zijn dan de concurrentie, verzekert u het succes van uw organisatie in de toekomst. Dit is precies het kleine maar essentiële verschil bij het voldoen aan de stijgende verwachtingen van uw klanten. Want één ding is zeker: het is goed om fouten te corrigeren, maar vanuit economisch oogpunt is het veel beter om er in de eerste plaats geen te maken.

Inhoud
 • Wie heeft kwaliteitsmanagement nodig?
 • Wat is het belang van kwaliteitsmanagement?
 • Wat zijn de doelstellingen van kwaliteitsmanagement?
 • Kwaliteitsmanagement - voordelen voor bedrijven
 • Voordelen van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Wat zijn de taken van kwaliteitsmanagement?

Wie heeft kwaliteitsmanagement nodig?

Elke organisatie die in de toekomst succesvol wil zijn, is op de een of andere manier afhankelijk van kwaliteitsmanagement, ongeacht haar branche of grootte. Een systematisch kwaliteitsmanagement (QM) helpt u om doelstellingen en maatregelen efficiënt en effectief te implementeren. Een positief neveneffect is dat u door gericht kwaliteitsmanagement een alomvattend begrip van kwaliteit ontwikkelt. U begrijpt uw klanten beter, u verbetert voortdurend het dienstenaanbod en u waarborgt zo uw concurrentievermogen op lange termijn.

Het begrip kwaliteit is al duizenden jaren oud, en relatief abstract. Met de invoering van de internationale "conceptuele norm" ISO 9000 werd de term tastbaarder gemaakt voor bedrijven. Het vormt de basis voor het juiste begrip en de juiste implementatie van de internationale norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001 en definieert kwaliteitsmanagement als

"gecoördineerde activiteiten voor het beheer en de controle van een organisatie met betrekking tot kwaliteit".

Van centraal belang voor het kwaliteitsmanagement zijn de normeisen die in de ISO 9001 norm. Zij bieden bedrijven nauwkeurige maatstaven aan de hand waarvan zij hun eigen inspanningen op het gebied van kwaliteit kunnen beoordelen. ISO 9004 biedt richtlijnen voor het verbeteren van het vermogen van een organisatie om duurzaam succes te behalen.

DE ISO 9000ff-SERIE VAN STANDAARDEN

ISO 9000:2015-11: Kwaliteitsmanagementsystemen - Basisbegrippen en vocabulaire
ISO 9001:2015-11: Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen.

ISO 9004:2018-08: Kwaliteitsmanagement - Kwaliteit van een organisatie - Richtlijnen om duurzaam succes te bereiken

Voortdurend en uitgebreid kwaliteitsmanagement vermindert de complexiteit van uw bedrijfsprocessen. Kansen, risico's en onderlinge verbanden worden op deze manier transparanter. Hoe nauwkeuriger het kwaliteitsmanagement wordt uitgevoerd, hoe beter u de technische, organisatorische en menselijke factoren beheerst die de kwaliteit van uw producten en diensten beïnvloeden.

Zo kunt u de verwachtingen van alle interne en externe belanghebbenden identificeren en systematisch beantwoorden. En met de juiste managementstrategie en duidelijke communicatie zal ook de reputatie van uw organisatie verbeteren. Systematisch kwaliteitsbeheer helpt u dus rechtstreeks om uw concurrentievermogen te verzekeren.

Wat is het belang van kwaliteitsmanagement?

Kwaliteitsmanagement is een overkoepelende, permanente en allesomvattende managementtaak. Maar het is ook een gezamenlijke taak. Het topmanagement van de organisatie is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan alle beslissingen. Zij moet het kwaliteitsverbeteringsproces mogelijk maken en de daarvoor benodigde middelen verschaffen. Maar zij moeten ook zelf actief worden, en hun werknemers steunen in hun activiteiten.

Medewerkers voeren de eisen uit, en zij hebben evenveel belang voor succes - of het nu in het klantencontact is of in de boekhouding. Eenvoudig gezegd: als een organisatie haar diensten of producten optimaliseert in termen van kwaliteit door de deelname van alle medewerkers, op alle gebieden en in alle functies, dan wordt dit kwaliteitsmanagement genoemd.

Kwaliteitsmanagement bestaat dus uit het plannen en realiseren van alle maatregelen die nodig zijn om de diensten van een organisatie zo in te richten dat aan de eisen van de klanten en alle belangrijke betrokken partijen wordt voldaan.

Wat zijn de doelstellingen van een QM-systeem?

Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001

Als het gaat om kwaliteitsbeheer volgens ISO 9001, heeft de algemene term "kwaliteit" drie dimensies:

 1. De neutrale kenmerken van een product, systeem of proces
 2. De kwaliteit van een product, systeem of proces
 3. De houding achter de producten, systemen of processen

Wanneer klanten of andere belanghebbenden het over kwaliteit hebben, bedoelen zij bijna altijd de tweede of derde dimensie. Hieruit vloeien verwachtingen voort: stakeholders verwachten een bepaalde kwaliteit van producten, processen en systemen. Bedrijven en organisaties moeten deze kwaliteit aantonen.

Dit kan het beste gebeuren door middel van een professioneel kwaliteitsmanagementsysteem. Want alleen als bedrijven alle inspanningen systematisch, continu en met duidelijke doelstellingen uitvoeren, kunnen zij aan de eisen van de belanghebbenden voldoen. Deze eisen omvatten het volgende:

 • Verwachtingen van klanten over de kwaliteit van producten en diensten
 • Eisen van de wetgever inzake de naleving van richtlijnen en eisen
 • Eisen van partners en leveranciers aan bedrijfsprocessen
 • Eisen van werknemers aan processen en bedrijfscultuur

Kwaliteit is dus in wezen gebaseerd op externe eisen waaraan uw organisatie intern moet voldoen. Aangezien deze eisen voortdurend veranderen, groeien en zich aanpassen aan nieuwe maatschappelijke trends, moet u manieren vinden om er efficiënt en effectief aan te voldoen.

Kwaliteitsbeheer is dan ook net zo goed een kerntaak als financieel beheer of personeelsbeleid.

DQS Auditgids ISO 9001:2015 in de praktijk.

De meest gestelde auditvragen en mogelijke bewijzen.

Meer dan alleen een checklist!

Van experts uit de praktijk.

Download nu onze gratis Audit Guide.

Kwaliteitsmanagement - voordelen voor organisaties

Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem kent en voldoet aan de bestaande eisen van alle belanghebbenden - de ISO-normen spreken van belanghebbende partijen. Belangrijker nog is dat een organisatie zichzelf voortdurend verbetert. Daardoor kan ze anticiperen op toekomstige eisen en sneller reageren op veranderingen.

Alleen dan is er sprake van geïntegreerd en continu kwaliteitsbeheer. Dit heeft voordelen voor elke organisatie:

 • De waardeketen wordt transparanter, slanker en responsiever.
 • Duidelijke verantwoordelijkheden creëren traceerbare processen en vergroten de traceerbaarheid.
 • Fouten worden vermeden voordat ze zich voordoen.
 • Kosten voor risicominimalisatie, foutcorrectie en redundanties worden verlaagd.
 • Klanten en werknemers zijn loyaler aan de organisatie.
 • Nieuw potentieel dat waarde toevoegt wordt in een vroeg stadium geïdentificeerd en verwerkt.
 • Doorlooptijden en verwerkingstijden worden verkort.
 • Het imago verbetert.

Voordelen van een kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitsmanagementsysteem begint op verschillende punten: uw organisatiestructuur, uw procedures, processen en middelen die nodig zijn om te voldoen aan de individuele kwaliteitseisen in uw organisatie.

Met een professioneel kwaliteitsmanagementsysteem, kortweg QM-systeem of QMS, legt u de randvoorwaarden vast die een systematisch kwaliteitsmanagement mogelijk maken. Daarbij legt u uw structurele en procedurele organisatie en de vervulling van alle kwaliteitstaken nauwkeurig vast. Met een QMS zorgt u ervoor dat uw middelen en maatregelen met betrekking tot kwaliteit beter kunnen worden gecoördineerd, gepland en gemeten. Met een effectief kwaliteitsmanagementsysteem

 • Verhoogt u de klanttevredenheid
 • Creëert u duidelijke verantwoordelijkheden
 • Motiveert u uw medewerkers
 • Vermindert u kosten door fouten te voorkomen
 • Verbetert u het concurrentievermogen
 • Vermindert mogelijke risico's
 • Verbetert u uw imago

Wat zijn de taken van kwaliteitsmanagement?

Zoals in elke andere managementdiscipline moeten er taken, meetmethoden en meetmethodes voor kwaliteitsmanagement worden ontwikkeld om uw bedrijfsactiviteiten te evalueren en te controleren. Hoe meer proces- en systeemgericht deze methoden zijn, hoe beter u zich zult kunnen aanpassen aan veranderende markteisen. De vraag van klanten naar prestaties bestaat immers niet alleen vandaag of morgen. Bovendien verandert zij voortdurend - afhankelijk van welke maatschappelijke, sociale, milieu- of individuele factoren in het geding zijn.

Kwaliteitsmanagement omvat dan ook vier verantwoordelijkheidsgebieden:

 1. Kwaliteitsplanning: planning, ontwerp en ontwikkeling, d.w.z. dat deel van de kwaliteitszorg dat zich richt op het definiëren van kwaliteitsdoelstellingen en het dienovereenkomstig implementeren daarvan (met welke processen en middelen).
 2. Kwaliteitscontrole: inkoop, productie en verkoop, dat is het deel van het kwaliteitsmanagement dat zich richt op de maatregelen voor realisatie.
 3. Kwaliteitsbeheer: onderdeel van het QMS dat gericht is op het scheppen van vertrouwen dat aan de eisen wordt voldaan.
 4. Kwaliteitsverbetering: onderdeel van het QMS dat gericht is op continue verbetering.

De onderliggende denkwijze is vergelijkbaar met het Japanse concept van Kaizen en werd in de jaren 1950 ontwikkeld door W.E. Deming voor de Japanse auto-industrie. Deming maakte parallel hieraan de PDCA-cyclus beroemd, die nu een van de centrale onderdelen is van kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001.

PDCA betekent Plan, Do, Check, Act. De cyclus verdeelt het continue verbeteringsproces in vier fasen:

 1. PLAN: identificeer en plan geschikte maatregelen en kwaliteitsmanagementtaken
 2. DO: maatregelen en taken uitvoeren
 3. CHECK: succes meten
 4. ACT: gebruik de meetresultaten als een impuls voor de volgende verbeteringscyclus

Voortdurende verbetering is gebaseerd op de veronderstelling dat elke actie een verbeterbaar proces is dat voortdurend in kleine stappen kan worden geoptimaliseerd. Deming pleit dus niet voor grote, revolutionaire maatregelen, maar eerder voor een fundamenteel besef van verbetering in het dagelijkse bedrijfsleven.

Problemen zijn dan ook geen (enkelvoudige) hindernissen waarvoor (geïsoleerde) oplossingen nodig zijn. Het zijn impulsen voor nieuwe verbeteringsmechanismen en kwaliteitsmanagementtaken.

Wilt u ook uw kwaliteitsmanagement naar een nieuw niveau tillen? Onze DQS-experts helpen u graag verder.

Laat u informeren! Gratis en vrijblijvend.

We kijken ernaar uit om met u te praten.

Meer tonen
Minder tonen

Kwaliteitsmanagement ISO 9001

Een kwaliteitsmanagementsysteem - of QMS - volgens ISO 9001:2015 richt zich op de verwachtingen van klanten en andere belanghebbende partijen. Het omvat alle maatregelen voor het plannen, controleren en optimaliseren van processen op basis van gespecificeerde eisen. ISO 9001 formuleert kwaliteitseisen die toepasbaar zijn in alle bedrijfstakken en op elk type en elke omvang van organisatie. Met zijn procesgerichte benadering vormt het het referentiekader voor het ontwerpen van het kwaliteitsmanagementsysteem op maat en in overeenstemming met de vereisten.

Event

Opleiding tot interne auditor op ISO 9001:2015

Undated
Online | Engels
Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Vergelijking van ISO 13485:2016 met ISO 9001:2015

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

De geschiedenis van ISO 9001 - een succesverhaal

Eisen inzake kwaliteitsmanagement

Eisen inzake kwaliteitsmanagement

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Wat doet een vertegenwoordiger voor het kwaliteitsmanagement?

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Topmanagement in ISO 9001:2015 - wat zegt de norm?

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Belanghebbende partijen eenvoudig uitgelegd

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Zeven principes voor kwaliteitsmanagement

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Wat is gedocumenteerde informatie?

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 Checklist

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Risicogebaseerde aanpak in ISO 9001

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Kennis van de organisatie in ISO 9001 - Wat zegt de norm?

CIP Continu verbeteringsproces

De kern van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 is de systematische en voortdurende verbetering van de organisatie om de geplande doelstellingen te bereiken. Dit idee gaat terug op de Japanse managementfilosofie "Kaizen", wat meestal wordt vertaald als "verandering ten goede". Dit continue verbeteringsproces (CIP), vroeger ook bekend als "continuous improvement process" (CIP), is gericht op het voortdurend bereiken van kleine verbeteringen in de proceskwaliteit, de proceskwaliteit, de productkwaliteit, het leveringsvermogen en de servicekwaliteit.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Proces van continue verbetering (CIP)

Digitalisering in kwaliteitsmanagement

De digitale transformatie is in volle gang. Met de steeds snellere ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën zal dit veranderingsproces nog verder versnellen. Kwaliteitsmanagement zal niet vrijgesteld zijn van deze transformatie. Integendeel, het kwaliteitsmanagement van organisaties moet kennis verwerven over de impact van deze transformatie op processen en managementsystemen, op informatiekwaliteit en datakwaliteit, en zich bewust zijn van de risico's. En het kan gebruik maken van de kansen die de digitalisering biedt: door gegevenskwaliteit, analyse en prognose, door de digitalisering van kwaliteitsborgingsprocessen, en door netwerken in samenwerking.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Klaar voor digitalisering: drie sterke punten van kwaliteitsmanagement

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Informatiebeveiliging ontmoet kwaliteitsmanagement

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 en ISO 27001 in het tijdperk van digitalisering