Kvalitetsledning är ledning och styrning av en organisation med uttrycklig inriktning på "kvalitet". Syftet är att utforma och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster så att de uppfyller kundernas önskemål och förväntningar. Kvalitetsledning bidrar till att öka kundtillfredsställelsen, vinna nya kunder och därmed öka konkurrenskraften.

Kvalitetshantering - Effektivt för framgång

Professionell kvalitetshantering handlar inte alls bara om att göra ett gott intryck utåt. Det handlar snarare om att hantera och ständigt förbättra sina egna prestationer - både internt och externt.

En effektiv kvalitetshantering (QM) hjälper dig att realistiskt bedöma din organisations egen potential och att minimera de kostnader som uppstår. Endast om du lyckas vara lite "bättre" än konkurrenterna kan du säkerställa din organisations framgång i framtiden. Detta är just den lilla men viktiga skillnaden när det gäller att uppfylla kundernas stigande förväntningar. För en sak är säker: även om det är bra att rätta till misstag är det ur ekonomisk synvinkel mycket bättre att inte göra några misstag från början.

Innehåll
 • Vem behöver kvalitetsledning?
 • Vad är betydelsen av kvalitetsledning?
 • Vilka är målen för kvalitetsledning?
 • Kvalitetsledning - Fördelar för företag
 • Fördelar med ett kvalitetsledningssystem
 • Vilka är kvalitetsledningens uppgifter?

Vem behöver kvalitetsledning?

Varje organisation som vill vara framgångsrik i framtiden är på något sätt beroende av kvalitetsledning, oavsett bransch eller storlek. En systematisk kvalitetshantering (QM) hjälper dig att genomföra mål och åtgärder på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. En positiv bieffekt är att ni utvecklar en övergripande förståelse för kvalitet genom en målinriktad kvalitetshantering. Ni förstår era kunder bättre, ni förbättrar kontinuerligt ert tjänsteutbud och säkrar därmed er konkurrenskraft på lång sikt.

Begreppet kvalitet är redan tusentals år gammalt och relativt abstrakt. I och med införandet av den internationella "begreppsstandarden" ISO 9000 blev begreppet mer konkret för företagen. Den utgör grunden för en korrekt förståelse och ett korrekt genomförande av den internationella standarden för kvalitetsledning ISO 9001 och definierar kvalitetsledning som följande

"samordnade aktiviteter för att leda och kontrollera en organisation med avseende på kvalitet".

Av central betydelse för kvalitetsstyrningen är de standardkrav som ingår i ISO 9001 standard. De ger företagen exakta riktmärken mot vilka de kan bedöma sina egna kvalitetsinsatser. ISO 9004 ger riktlinjer för att förbättra en organisations förmåga att nå hållbar framgång.

ISO 9000ff-serien av standarderISO 9000:2015-11: Kvalitetsledningssystem - Grunder och vokabulärISO 9001:2015-11: Kvalitetsledningssystem - Krav ISO 9004:2018-08: Kvalitetsledning - Organisationens kvalitet - Vägledning för att uppnå hållbar framgång

Kontinuerlig och omfattande kvalitetshantering minskar komplexiteten i dina affärsprocesser. Möjligheter, risker och inbördes relationer blir på så sätt mer transparenta. Ju noggrannare kvalitetsledning genomförs, desto bättre behärskar du de tekniska, organisatoriska och mänskliga faktorer som påverkar kvaliteten på dina produkter och tjänster.

På så sätt kan ni identifiera och systematiskt uppfylla förväntningarna hos alla interna och externa intressenter. Och med rätt förvaltningsstrategi och tydlig kommunikation kommer även organisationens rykte att förbättras. Detta innebär att en systematisk kvalitetshantering direkt hjälper dig att säkra din konkurrenskraft.

Vad är betydelsen av kvalitetsledning?

Kvalitetshantering är en övergripande, fortlöpande och omfattande ledningsuppgift. Men det är också en gemensam uppgift. Organisationens högsta ledning är ansvarig för och leder alla beslut. De måste möjliggöra kvalitetsförbättringsprocessen och tillhandahålla de resurser som krävs för den. Men de måste också själva bli aktiva och stödja sina anställda i deras verksamhet.

Medarbetarna genomför kraven, och de har samma betydelse för att lyckas - oavsett om det är i kundkontakten eller i bokföringen. Enkelt uttryckt: Om en organisation optimerar sina tjänster eller produkter med avseende på kvalitet genom att alla anställda deltar, inom alla områden och funktioner, så kallas detta för kvalitetsledning.

Kvalitetshantering består följaktligen av planering och genomförande av alla åtgärder som är nödvändiga för att utforma organisationens tjänster på ett sådant sätt att kundernas och alla viktiga intressenters krav uppfylls.

Vilka är målen för ett system för kvalitetsstyrning?

Kvalitetsledning enligt ISO 9001

Den allmänna termen "kvalitet" har tre dimensioner:

 1. De neutrala egenskaperna hos en produkt, ett system eller en process.
 2. Kvaliteten hos en produkt, ett system eller en process.
 3. Attityderna bakom produkterna, systemen eller processerna.

När kunder eller andra intressenter talar om kvalitet menar de nästan alltid den andra eller tredje dimensionen. Detta ger upphov till förväntningar: Intressenterna förväntar sig en viss kvalitet på produkter, processer och system. Företag och organisationer måste visa upp denna kvalitet.

Detta görs bäst med hjälp av ett professionellt kvalitetsledningssystem. För endast om företagen genomför alla insatser systematiskt, kontinuerligt och med tydliga mål kan de uppfylla intressenternas krav. Dessa krav omfattar bland annat följande:

 • Kundernas förväntningar på produkt- och tjänstekvalitet.
 • Lagstiftningens krav på överensstämmelse med riktlinjer och krav.
 • Krav från samarbetspartners och leverantörer på affärsprocesser.
 • Krav från de anställda på processer och företagskultur.

Kvalitet bygger därför i huvudsak på externa krav som din organisation måste uppfylla internt. Eftersom dessa krav ständigt förändras, växer och anpassas till nya sociala trender måste ni hitta sätt att uppfylla dem på ett effektivt sätt.

Detta gör kvalitetsstyrning till en lika viktig uppgift som en uppgift för ekonomi- eller personalförvaltningen.

Kvalitetshantering - Fördelar för organisationer

Ett fungerande kvalitetsledningssystem känner till och uppfyller alla intressenters befintliga krav - ISO-standarderna talar om berörda parter. Ännu viktigare är att en organisation kontinuerligt förbättrar sig själv. Detta gör att den kan förutse framtida krav och reagera snabbare på förändringar.

Det är först då man talar om integrerad och kontinuerlig kvalitetsledning. Detta har fördelar för varje organisation:

 • Värdekedjan blir öppnare, smidigare och mer responsiv.
 • Tydliga ansvarsområden skapar spårbara processer och ökar spårbarheten.
 • Fel undviks innan de uppstår.
 • Kostnader för riskminimering, felkorrigering och redundans minskar.
 • Kunder och anställda blir mer lojala mot organisationen.
 • Ny värdeskapande potential identifieras och bearbetas i ett tidigt skede.
 • Genomströmning och handläggningstider minskas.
 • Bilden förbättras.

Fördelar med ett kvalitetsledningssystem

Ett kvalitetsledningssystem tar sin början på flera olika punkter: Din organisationsstruktur, dina rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för att uppfylla de individuella kvalitetskraven i din organisation.

Med ett professionellt kvalitetsledningssystem, QM-system eller kort sagt QMS, definierar du ramvillkoren som möjliggör en systematisk kvalitetshantering. Därmed definierar ni exakt er strukturella och procedurmässiga organisation samt uppfyllandet av alla kvalitetsuppgifter. Med ett QMS säkerställer ni att era resurser och åtgärder för kvalitet kan samordnas, planeras och mätas bättre. Med ett effektivt kvalitetsledningssystem kan ni:

 • Ökar kundtillfredsställelsen.
 • skapa tydliga ansvarsområden
 • motiverar dina anställda
 • minska kostnaderna genom att förebygga fel
 • förbättrar konkurrenskraften
 • Minska eventuella risker.
 • Förbättra din image

Vilka är kvalitetsledningens uppgifter?

Precis som i alla andra ledningsdiscipliner måste kvalitetsledningens uppgifter, mätvärden och mätmetoder utvecklas för att utvärdera och kontrollera affärsverksamheten. Ju mer process- och systemorienterade dessa metoder är, desto bättre kommer ni att kunna anpassa er till förändrade marknadskrav. Kundernas krav på prestanda finns trots allt inte bara i dag eller i morgon. De förändras dessutom ständigt - beroende på vilka samhälleliga, sociala, miljömässiga eller individuella faktorer som står i fokus.

Därför omfattar kvalitetsledning fyra ansvarsområden:

 1. Kvalitetsplanering: Planering, utformning och utveckling, dvs. den del av kvalitetsförvaltningen som är inriktad på att definiera kvalitetsmålen och genomföra dem i enlighet med dem (med vilka processer och resurser).
 2. Kvalitetskontroll: Upphandling, produktion och försäljning, dvs. den del av kvalitetsledningen som är inriktad på åtgärder för förverkligande.
 3. Kvalitetssäkring: Del av kvalitetsstyrningen som är inriktad på att skapa förtroende för att kraven uppfylls.
 4. Kvalitetsförbättring: Del av QMS som är inriktad på kontinuerlig förbättring.

Det underliggande tankesättet liknar det japanska begreppet Kaizen och utvecklades på 1950-talet av W.E. Deming för den japanska bilindustrin. Deming gjorde parallellt PDCA-cykeln berömd, som nu är en av de centrala komponenterna i kvalitetsledning enligt ISO 9001.

PDCA betyder Plan, Do, Check, Act (planera, göra, kontrollera, agera). Cykeln delar in den kontinuerliga förbättringsprocessen i fyra faser:

 1. PLANERA: Identifiera och planera lämpliga åtgärder och kvalitetsstyrningsuppgifter.
 2. DO: Genomföra åtgärder och uppgifter.
 3. CHECK: Mäta framgången.
 4. ACT: Använd mätresultaten som en impuls för nästa förbättringscykel.

Kontinuerlig förbättring bygger på antagandet att varje åtgärd är en förbättringsbar process som ständigt kan optimeras i små steg. På så sätt förespråkar Deming inte stora, revolutionerande åtgärder, utan snarare en grundläggande medvetenhet om förbättring i det dagliga affärslivet.

Problemen är således inte (enskilda) hinder för vilka det behövs (isolerade) lösningar. De är impulser för nya förbättringsmekanismer och kvalitetsstyrningsuppgifter.

Vill du också höja din kvalitetshantering till en ny nivå? Våra DQS-experter hjälper dig gärna.

Show more
Show less

Kvalitetshantering ISO 9001

Ett kvalitetsledningssystem - eller QMS - enligt ISO 9001:2015 fokuserar på kundernas och andra berörda parters förväntningar. Det omfattar alla åtgärder för att planera, kontrollera och optimera processer utifrån specificerade krav. ISO 9001 formulerar kvalitetskrav som kan tillämpas inom alla branscher och på alla typer och storlekar av organisationer. Med sitt processorienterade tillvägagångssätt utgör den en referensram för att utforma kvalitetsledningssystemet individuellt och i enlighet med kraven.

Blogg
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Jämförelse av ISO 13485:2016 med ISO 9001:2015

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

ISO 9001:s historia - en framgångshistoria

Blogg
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Kvalitetsledningssystem - uppnå ett effektivt kvalitetsledningssystem med ISO 9001

Krav på kvalitetsstyrning

Krav på kvalitetsstyrning

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Vad gör en representant för kvalitetsledning?

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Högsta ledning i ISO 9001:2015 - Vad säger standarden?

Blogg
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Intresserade parter lätt förklarade

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Sju principer för kvalitetsledning

Blogg
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Vad är dokumenterad information?

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Riskbaserat tillvägagångssätt i ISO 9001

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Organisationens kunskap om ISO 9001 - Vad säger standarden?

CIP Process för kontinuerlig förbättring

Kärnan i ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 är den systematiska och kontinuerliga förbättringen av organisationen för att uppnå de planerade målen. Denna idé går tillbaka till den japanska ledningsfilosofin "Kaizen", som brukar översättas med "förändring till det bättre". Denna kontinuerliga förbättringsprocess (CIP), tidigare även kallad "continuous improvement process" (CIP), syftar till att kontinuerligt uppnå små förbättringar av processkvalitet, processkvalitet, produktkvalitet, leveransförmåga och tjänstekvalitet.

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Process för kontinuerlig förbättring (CIP)

Digitalisering inom kvalitetsstyrning

Den digitala omvandlingen är i full gång. Med den allt snabbare utvecklingen av ny digital teknik kommer denna förändringsprocess att accelerera ytterligare. Kvalitetshantering kommer inte att undantas från denna omvandling. Snarare måste organisationernas kvalitetsledning skaffa sig kunskap om hur denna omvandling påverkar processer och ledningssystem, informationskvalitet och datakvalitet, och vara medveten om riskerna. Och den kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför: genom datakvalitet, analys och prognoser, genom digitalisering av kvalitetssäkringsprocesser och genom nätverksbyggande i samarbete.

Blogg
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Informationssäkerhet möter kvalitetsledning