Управлението на качеството е управление и ръководство на организацията с изричен фокус върху "качеството". Целта е да се проектира и подобрява качеството на продуктите и услугите, така че те да отговарят на желанията и очакванията на клиентите. Управлението на качеството спомага за повишаване на удовлетвореността на клиентите, за спечелване на нови клиенти и по този начин за повишаване на конкурентоспособността.

Управление на качеството - ефективно за успех

Професионалното управление на качеството в никакъв случай не е свързано само с правенето на добро впечатление навън. По-скоро става въпрос за управление и постоянно подобряване на собственото представяне - както вътрешно, така и външно.

Ефективното управление на качеството (УК) Ви помага да оцените реалистично собствения потенциал на Вашата организация и да сведете до минимум направените разходи. Само ако успеете да бъдете малко "по-добри" от конкурентите, ще гарантирате успеха на организацията си в бъдеще. Точно това е малката, но съществена разлика, когато отговаряте на нарастващите очаквания на Вашите клиенти. Защото едно е сигурно: макар че е добре да се поправят грешките, от икономическа гледна точка е много по-добре изобщо да не се допускат такива.

Съдържание
 • Кой се нуждае от управление на качеството?
 • Какво е значението на управлението на качеството?
 • Какви са целите на управлението на качеството?
 • Управление на качеството - предимства за организациите
 • Ползи от системата за управление на качеството
 • Какви са задачите на управлението на качеството?

Кой се нуждае от управление на качеството?

Всяка организация, която иска да бъде успешна в бъдеще, зависи по някакъв начин от управлението на качеството, независимо от нейния бизнес сектор или размер. Систематичното управление на качеството (УК) Ви помага ефективно и ефикасно да изпълнявате целите и мерките. Положителният страничен ефект е, че чрез целенасоченото управление на качеството развивате цялостно разбиране за качеството. Разбирате по-добре клиентите си, непрекъснато подобрявате обхвата на предлаганите от Вас услуги и по този начин запазвате конкурентоспособността си в дългосрочен план.

Терминът " качество" е вече на хиляди години и е относително абстрактен. С въвеждането на международния "концептуален стандарт" ISO 9000 терминът стана по-осезаем за компаниите. Той формира основата за правилното разбиране и прилагане на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001 и определя управлението на качеството като

"координирани дейности за управление и контрол на организацията по отношение на качеството".

От основно значение за управлението на качеството са изискванията, съдържащи се в стандарт ISO 9001. Те предоставят на организациите точни критерии, по които да оценяват собствените си усилия по отношение на качеството. ISO 9004 предоставя насоки за подобряване на способността на организацията да постига устойчив успех.

СЕРИЯ СТАНДАРТИ ISO 9000ff

ISO 9000:2015-11: Системи за управление на качеството - Основни принципи и речник
ISO 9001:2015-11: Системи за управление на качеството - Изисквания

ISO 9004:2018-08: Управление на качеството - Качество на организацията - Указания за постигане на устойчив успех

Постоянното и цялостно управление на качеството намалява сложността на Вашите бизнес процеси. По този начин възможностите, рисковете и взаимовръзките стават по-прозрачни. Колкото по-прецизно се извършва управлението на качеството, толкова по-добре овладявате техническите, организационните и човешките фактори, които влияят върху качеството на Вашите продукти и услуги.

Това Ви позволява да идентифицирате и систематично да удовлетворявате очакванията на всички вътрешни и външни заинтересовани страни. А с правилната стратегия за управление и ясната комуникация ще се подобри и репутацията на Вашата организация. Това означава, че системното управление на качеството пдиректно Ви помага да гарантирате своята конкурентоспособност.

Какво е значението на управлението на качеството?

Управлението на качеството е първостепенна, постоянна и всеобхватна управленска задача. Но то е и съвместна задача. Висшето ръководство на организацията отговаря за всички решения и ги ръководи. Ръководителите трябва да дадат възможност за осъществяване на процеса на подобряване на качеството и да осигурят необходимите за това ресурси. Но те самите трябва да станат активни и да подкрепят служителите си в тяхната дейност.

Служителите изпълняват изискванията и те имат същото значение за успеха - независимо дали в контакта с клиентите или в счетоводството. Просто казано: ако една организация оптимизира своите услуги или продукти по отношение на качеството чрез участието на всички служители, във всички области и функции, тогава това се нарича управление на качеството.

Съответно управлението на качеството се състои от планиране и реализиране на всички мерки, които са необходими за проектиране на услугите на организацията по такъв начин, че да бъдат изпълнени изискванията на клиентите и на всички важни заинтересовани страни.

Какви са целите на системата за управление на качеството?

Управление на качеството съгласно ISO 9001

Терминът "качество" има три измерения:

 1. Неутралните характеристики на продукт, система или процес
 2. Качеството на продукт, система или процес
 3. Нагласите, които стоят зад продуктите, системите или процесите

Когато клиентите или други заинтересовани страни говорят за качество, те почти винаги имат предвид второто или третото измерение. Това поражда очаквания: заинтересованите страни очакват определено качество на продуктите, процесите и системите. Дружествата и организациите трябва да демонстрират това качество.

Това става най-добре чрез професионална система за управление на качеството. Защото само ако компаниите прилагат всички усилия систематично, непрекъснато и с ясни цели, те могат да отговорят на изискванията на заинтересованите страни. Тези изисквания включват следното:

 • Очаквания на клиентите за качеството на продуктите и услугите
 • Законодателни нужди за съответствие с насоките и изискванията
 • Изисквания на партньорите и доставчиците по отношение на бизнес процесите
 • Изисквания на служителите към процесите и корпоративната култура

Следователно качеството се основава основно на външни изисквания, които Вашата организация трябва да изпълни вътрешно. Тъй като тези изисквания непрекъснато се променят, нарастват и се съобразяват с новите социални тенденции, трябва да намерите начини да ги удовлетворите ефективно и ефикасно.

Това прави управлението на качеството също толкова основна задача, колкото и задачата за управление на финансовите или човешките ресурси.

Управление на качеството - предимства за организациите

Функциониращата система за управление на качеството познава и изпълнява съществуващите изисквания на всички заинтересовани страни - стандартите ISO говорят за заинтересовани страни. Още по-важно е, че организацията непрекъснато се усъвършенства. Това й позволява да предвижда бъдещите изисквания и да реагира по-бързо на промените.

Само тогава можем да говорим за интегрирано и непрекъснато управление на качеството. Това има предимства за всяка организация:

 • Веригата за създаване на стойност става по-прозрачна, по-стройна и по-бързо реагираща.
 • Ясните отговорности създават проследими процеси и повишават проследимостта.
 • Грешките се избягват, преди да са възникнали.
 • Намаляват се разходите за минимизиране на риска, коригиране на грешки и излишъци.
 • Клиентите и служителите са по-лоялни към организацията.
 • Новият потенциал за добавяне на стойност се идентифицира и обработва на ранен етап.
 • Увеличава се производителността и се намалява ремето за обработка.
 • Имиджът се подобрява.

Ползи от системата за управление на качеството

Системата за управление на качеството стартира в няколко отделни точки: Вашата организационна структура, Вашите процедури, процеси и ресурси, които са необходими за изпълнение на индивидуалните изисквания за качество във Вашата организация.

С помощта на професионална система за управление на качеството, система за управление на качеството или накратко СУК, Вие определяте рамковите условия, които позволяват системно управление на качеството. По този начин точно дефинирате структурната и процедурната си организация, както и изпълнението на всички задачи по качеството. Със СУК гарантирате, че Вашите ресурси и мерки, свързани с качеството, могат да бъдат по-добре координирани, планирани и измервани. С ефективната система за управление на качеството Вие:

 • Повишавате удовлетвореността на клиентите
 • Създавате ясни отговорности
 • Мотивирате своите служители
 • Намалявате разходите чрез предотвратяване на грешки
 • Подобрявате конкурентоспособността
 • Намалявате възможните рискове
 • Подобрявате имиджа си

Какви са задачите на управлението на качеството?

Както във всяка друга управленска дисциплина, така и в управлението на качеството трябва да се разработят задачи, показатели и методи за измерване, за да се оценяват и контролират Вашите бизнес дейности. Колкото по-ориентирани към процесите и системите са тези методи, толкова по-добре ще можете да се адаптирате към променящите се пазарни изисквания. В края на краищата, изискванията на клиентите за ефективност не съществуват само днес или утре. Нещо повече, то непрекъснато се променя - в зависимост от това кои обществени, социални, екологични или индивидуални фактори са във фокуса на вниманието.

Съответно управлението на качеството включва четири области на отговорност:

 1. Планиране на качеството: Планиране, проектиране и разработване, т.е. онази част от управлението на качеството, която се фокусира върху определянето на целите за качество и съответното им изпълнение (с какви процеси и ресурси).
 2. Контрол на качеството: Контрол на качеството: снабдяване, производство и продажба, т.е. онази част от управлението на качеството, която се фокусира върху мерките за реализация.
 3. Осигуряване на качеството: Част от СУК, която е насочена към създаване на увереност, че изискванията са изпълнени.
 4. Подобряване на качеството: Част от СУК, която е насочена към непрекъснато подобряване.

Начинът на мислене е подобен на японската концепция "Кайзен" и е разработен през 50-те години на миналия век от У. Е. Деминг за японската автомобилна индустрия. Успоредно с това Деминг прави известен цикъла PDCA, който сега е един от централните компоненти на управлението на качеството съгласно ISO 9001.

PDCA означава "Планиране, Изпълнение, Проверка, Действие". Цикълът разделя процеса на непрекъснато подобряване на четири фази:

 1. ПЛАНИРАНЕ: Определяне и планиране на подходящи мерки и задачи за управление на качеството
 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Изпълнение на мерките и задачите
 3. ПРОВЕРКА: Измерване на успеха
 4. ДЕЙСТВИЕ: Използване на резултатите от измерванията като стимул за следващия цикъл на подобрение

Непрекъснатото подобряване се основава на предположението, че всяко действие е процес, който може да бъде подобряван и постоянно оптимизиран на малки стъпки. По този начин Деминг не се застъпва за големи, революционни мерки, а по-скоро за фундаментално осъзнаване на подобрението в ежедневния бизнес.

Съответно проблемите не са (единични) пречки, за които са необходими (изолирани) решения. Те са импулси за нови механизми за подобрение и задачи за управление на качеството.

Искате ли и Вие да издигнете своето управление на качеството на ново ниво? Нашите експерти от DQS с удоволствие ще Ви помогнат.

Вижте повече
Вижте по-малко

Управление на качеството ISO 9001

Системата за управление на качеството - или СУК - съгласно ISO 9001:2015 се фокусира върху очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни. Тя включва всички мерки за планиране, контролиране и оптимизиране на процесите въз основа на определени изисквания. ISO 9001 формулира изисквания за качество, които могат да се прилагат в различни отрасли и към всякакъв вид и размер организация. Със своя ориентиран към процесите подход стандартът формира референтната рамка за проектиране на системата за управление на качеството индивидуално и в съответствие с изискванията.

Блог
delta-audit-dqs-whiteboard with notes
Loading...

Ревизия на ISO 9001:2015 - планирана за 2025 г.

Блог
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Сравнение на ISO 13485:2016 с ISO 9001:2015

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Историята на ISO 9001 - история на успеха

Изисквания за управление на качеството

Изисквания за управление на качеството

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Какво прави представителят по управление на качеството?

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Висшето ръководство в ISO 9001:2015 - какво казва стандартът?

Блог
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Заинтересованите страни - обяснени достъпно

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Седемте принципа за управление на качеството

Блог
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Какво представлява документираната информация?

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Ръководство за одит по ISO 9001

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Риск ориентиран подход в ISO 9001

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Знания в организацията съгласно ISO 9001 - Какво казва стандартът?

CIP Процес на непрекъснато подобряване

Същността на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001 е систематичното и непрекъснато подобряване на организацията с цел постигане на планираните цели. Тази идея води началото си от японската философия за управление "Кайзен", която обикновено се превежда като "промяна към по-добро". Този процес на непрекъснато подобряване (CIP) има за цел непрекъснато постигане на малки подобрения в качеството на процесите, качеството на продуктите, възможностите за доставка и качеството на услугите.

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Процес на непрекъснато подобряване (CIP)

Дигитализация в управлението на качеството

Дигиталната трансформация е в разгара си. С все по-бързото развитие на новите цифрови технологии този процес на промяна ще се ускори още повече. Управлението на качеството няма да бъде изключено от тази трансформация. По-скоро, управлението на качеството в организациите трябва да придобие знания за въздействието на тази трансформация върху процесите и системите за управление, върху качеството на информацията и данните и да осъзнае рисковете. И може да се възползва от възможностите, които дигитализацията носи: чрез качество на данните, анализ и прогнозиране, чрез дигитализация на процесите за осигуряване на качеството и чрез работа в мрежа в сътрудничество.

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Готови за дигитализация: три силни страни на управлението на качеството

Блог
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Информационната сигурност се среща с управлението на качеството

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 и ISO 27001 в ерата на цифровизацията

Управление на качеството в автомобилната индустрия

Управление на качеството в автомобилната индустрия

Блог
automotive-dqs-kfz in futuristischer farbgebung
Loading...

IATF - Дистанционни одити в автомобилната индустрия