Общи условия на Ди Кю Ес България ЕООД (DQS България ЕООД)

по-долу в текста „DQS“, за свободно договорени услуги, по-специално дейности по оценка и одит за договаряща се страна, наричана по-долу „клиент“.

 

1. Общи положения

DQS извършва услуги за сертифициране, одит и оценяване за своя клиент. Независимо от индивидуални споразумения за друго, клиентът приема тези Общи условия на DQS, както и „Правила за одит и сертифициране на DQS“ в настоящата им версия към датата на сключване на договор. Противоречащи или различаващи се търговски условия на клиента са обвързващи само в случай на изрично писмено приемане от страна на DQS.

2. Предоставяне на услуга

DQS извършва дейности по сертификация, одит и оценяване системата за управление на клиента или части от нея, с цел да оцени нейното съответствие с определени или договорени изисквания, включително ефикасността на системата или части от нея. Клиентът получава писмена експертиза и/или сертификат, съответно декларация за съответствие или друга атестация. По правило оценяванията/одитите се извършват на мястото на дейност на клиентите. DQS е независима, неутрална и обективна при своите одити. Изпълнението на услугите е в съответствие с разпоредбите, съдържащи се актуалната версия на „Правила за одит и сертификация на DQS“, публикувани на www.dqs-holding.com, които са задължителни за двете страни. Обхватът и обемът на услугите, предоставяни от DQS, се определят писмено към момента на сключването на договора; допуска се частично изпълнение. Страните се договарят отделно за точните дати на изпълнението. Ако при правилното изпълнение на договора се установят промени и/или разширения на  първоначалния предмет и обхват на договора, те се договарят предварително в писмена форма от двете страни. В случай че с промените или разширенията за DQS става неприемливо изпълнението на договорените разпоредби, DQS има право да прекрати договора. В такъв случай обаче клиентът е длъжен да плати договорената цена или, когато няма такова споразумение, подходяща цена..

3. Задължения на клиента

Клиентът се задължава да предостави на DQS цялата информация и документи, необходими за изпълнение на договорените услуги; в пълен обем, коректно и своевременно. Клиентът се задължава, без да бъде поискано, да посочва всякакви процедури и обстоятелства, които могат да имат значение за изпълнението на договорените услуги. В случай че гореспоменатите условия не са спазени, изпълнението на услугите ще се извършва единствено на риск на клиента, при условие че няма небрежност от страна на DQS.

4. Конфиденциалност, авторски права, сигурност на данните

DQS спазва бизнес конфиденциалност, като взема превантивни мерки, за да гарантира, че писмени експертизи или други факти или документи, предоставени в контекста на изпълнението на услуги по отношение на клиента и предмета на услугите, не се препращат, не се използват или публикуват без разрешение. DQS има право да копира писмени документи, които са били предоставени за преглед или по време на изпълнението на услугата, за свои собствени записи. Доколкото в контекста на поръчката са създадени писмени експертизи, резултати от оценки и др., които подлежат на защита на авторските права, DQS предоставя на клиента неизключително, непрехвърляемо право на ползване, доколкото е необходимо в съответствие с договорно предписаното предназначение. Не се предоставят допълнителни права; по-специално, клиентът не е упълномощен да променя писмени експертизи, резултати от оценяване и други подобни. DQS също така обработва и използва лични данни за собствени цели само в рамките на групата DQS. За тази цел DQS използва също и системи за автоматична обработка на данни. За да спази изискванията за сигурност на данните от член 32 от Общия регламент за защита на данните (GDPR), DQS е въвела мерки от техническо и организационно естество, предназначени да гарантират сигурността на съхраняваните данни и обработката на данни. Служителите, участващи в обработката, са се задължили да спазват стриктно всички приложими разпоредби на GDPR и всички съответни разпоредби за сигурност на данните

5. Гаранция

Гаранцията на DQS покрива само услугите, изрично посочени в договора. В случай на сертификационни услуги, DQS се задължава да предостави сертификат, при условие че са изпълнени съответните изисквания. Доколкото DQS предоставя общи услуги, страните се споразумяват, че DQS дължи само услуги, а не конкретен успех. Всички решения, основани на предоставените услуги, се поемат единствено от клиента, в рамките на собствената му сфера на риск и вземане на решения.

6. Отговорност

Независимо от какво правно основание, DQS, заместници и помощни лица на DQS, могат да носят отговорност за щети само в случай на умисъл или груба небрежност или в случай на небрежно нарушение на основно договорно задължение („материално задължение“). В случай на нарушение на основните договорни задължения, отговорността на DQS винаги е ограничена до степента на предвидимите щети, характерни за договора към момента на неговото сключване. Отговорността за съпътстващи щети, включваща съпътстващи щети, характерни за договора, е изключена. В останалите случаи отговорността на DQS се ограничава до двойния размер на стойността на договора, с максимум равностойността на 100000 лева за бизнес транзакция и 250000 лева за календарна година.

7. Условия за плащане

Възнагражденията по договора се заплащат по банков път 50% авансово, със срок за плащане не по-късно от два дни преди деня на изпълнението на услугата,  и остатък 50% плюс евентуално допълнителни разходи - в срок от 10 дни от дата на фактурата. Фактурата за авансовото плащане се издава не по-рано от 30 дни преди договорената дата за изпълнение на услугата. DQS няма да започва изпълнението на услугите, освен ако и докато това авансово плащане не е получено от DQS.  Сертификат се издава след плащане на пълната сума за съответната позиция по договора.

В случай на забавено плащане, DQS има право да начисли лихва по текущия банков лихвен процент.

DQS си запазва правото да поиска изменение на цените, ако възникнат условия или обстоятелства, които не са били предвидими по времето на влизане в сила на договора, като например инфлация, валутен курс, промени в схемите за сертификация, общи разходи и разходи за външни услуги, или такива, които са били извън рамките на контрола на DQS. Ако клиентът не приеме такова увеличение или промяна на цените/таксите, DQS си запазва правото да не започне или да не продължи изпълнението на услугите по договора, или част от тях. В случай на изменения на цени, клиентът ще бъде уведомен 4 месеца преди изменението да влезе в сила. Повишаването на цените или други такси от трети страни, такси за регистрации, такси за доклади и сертификати и други такси са изключени от 4-месечното предизвестие.

8. Срокове за изпълнение

DQS и клиентът планират одитите възможно най-рано. Датите на одити се потвърждават писмено. В случай че потвърден одит не може да бъде проведен по причина на клиента, DQS има правото да начисли на клиента разходи, действително направени при подготовката за този одит. Ако клиентът откаже по-късно от осем седмици преди датата на изпълнението на услугата, DQS има правото да фактурира на клиента 80 % от стойността по договора, включително направените пътни разходи и такси за анулиране. Ако клиентът анулира по-късно от седем работни дни преди датата на изпълнението на услугата, DQS има правото да фактурира на клиента 100% от стойността по договора, включително направените пътни разходи и таксите за анулиране..

9. Срок на договора и прекратяване

Договорът се сключва за неограничен период от време от датата на сключването. Своевременно преди изтичане на валидността на сертификата, DQS предлага на клиента оферта за следващ тригодишен период и съответно допълнително споразумение.

Клиентът има право да прекрати договора към края на всяко тримесечие, с писмено предизвестие за прекратяване най-малко шест седмици до края на тримесечието, без да посочва мотиви. В случай на прекратяване от страна на клиента, DQS си запазва правото да фактурира вече предоставени услуги. Ако клиентът прекрати по-късно от осем седмици преди датата на предоставяне на услугата, DQS фактурира на клиента 80% от стойността по договора, включително направените пътни разходи и такси за анулиране. Ако клиентът прекрати по-късно от седем работни дни преди датата на предоставяне на услугата , DQS ще фактурира на клиента 100% от стойността на договора, включително направените пътни разходи и такси за анулиране. DQS може да прекрати договора само при доказана основателна причина.

 10. Заключителни разпоредби

Компетентен съд е съответният съд в седалището на DQS България ЕООД. Приложимо е правото на Република България. В случай, че отделна от по-горните разпоредби стане невалидна, валидността на останалите разпоредби не се засяга. В такива случаи невалидната разпоредба се заменя със съответни разпоредби, които се доближават максимално до бизнес целта на договора и защитават интересите на всяка страна, доколкото е възможно.

В допълнение към разпоредбите, посочени по-горе, индивидуалните сертификационни услуги са предмет на специфични изисквания в настоящата им валидна версия, както и допълнителните им тълкувания. С тази версия, всички наши предишни Общи бизнес условия престават да бъдат валидни.

Декември 2020 г.