Устойчивостта се изплаща - това е толкова просто. За тези, които все още се съмняват в това, препоръчваме да прочетат метапроучването "От акционера към заинтересованата страна" (2015 г.): 88% от научните анализи показват, че компаниите със стабилно управление на устойчивостта могат да постигнат средно по-добри оперативни и финансови резултати от останалите.

Тези, които виждат в устойчивостта възможност, ще открият, че DQS е правилният спаринг партньор за трансформация. Със солидните одити ние даваме възможност за прозрачност, подсилваме доверието във Вашата организация и създаваме основа за вземане на информирани решения - за ръководството, инвеститорите, купувачите, кредиторите и другите заинтересовани страни.

Управление на околната среда

От добива и закупуването на суровини до крайния продукт: Нашето портфолио за екологична оценка обхваща цялата верига на създаването на стойността. При това постоянно наблюдаваме Вашата система за управление на околната среда.

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Система за управление на околната среда - най-доброто ръководство

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Рискове и възможности в ISO 14001 - Какво изисква стандартът?

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Аспекти на околната среда - Какво изисква стандартът?

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Обвързващи задължения в ISO 14001 - какво изисква стандартът?

Управление на енергията

Повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за енергия и едновременно с това спестяване на данъци - това е възможно със система за управление на енергията.

Блог
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

Цели за устойчиво развитие и ISO 50001: постигане на целите за устойчивост

Управление на климата

За да се ограничят промените на климата, е наложително да се намалят емисиите на парникови газове. За осигуряване на надеждна база данни са необходими международни стандарти за количествено определяне и контрол на парниковите газове.

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Инвентаризация на парниковите газове с помощта на ISO 14064-1

Социални одити във веригата за доставки

Оценката на доставчиците придобива все по-голямо значение в условията на все по-силни регулационни изисквания. Компаниите са задължени да идентифицират, предотвратяват и коригират действителните и потенциалните въздействия на своите дейности върху човешките права. Когато става въпрос за осигуряване на безопасни и справедливи условия на труд, никоя мярка не е по-добра от одита на място.

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Оценка на доставчиците относно аспекти на устойчивостта - шестте най-важни въпроса

Блог
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Закон за надлежна проверка на веригата на доставки (немски LkSG) - какво трябва да спазват компаниите

Блог
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Компетентност на одиторите при социални одити - какво може да означава APSCA за Вас

Блог
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Сертификация по ISO 28000 - пример за повече сигурност във веригата за доставки

Доклади за устойчиво развитие и ESG показатели

Дали докладите за устойчиво развитие добавят значителна стойност към Вашия бизнес, зависи преди всичко от достоверността и уместността на Вашите доклади. Независимата проверка от DQS е доказателство за стабилността на устойчивото развитие за инвеститори, кредитори и бизнес партньори.

Блог
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Таксономия - Европейска класификационна система за устойчиво управление

Блог
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

По-високи изисквания за докладване в ЕС

Блог
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Как ЕС иска да финансира опазването на климата - Стандартът за зелени облигации на ЕС

Блог
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Задължение за докладване по КСО: Как надзорните органи могат да изпълнят своето "задължение за преглед"

Блог
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Европейският акт за веригата на доставки: Сравнение с германския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки.

Блог
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Успешно приключи проверката на Доклада за устойчиво развитие на Symrise за 2021 г.

Здраве и безопасност при работа

Когато управлявате компания, вие носите отговорност за своите служители. Тяхното физическо и психическо здраве е в основата на успеха на Вашата компания. В крайна сметка само здрави и доволни служители могат да останат мотивирани и ефективни в условията на нарастващо работно натоварване.

Блог
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

Успешно прилагане на ISO 45001

Блог
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

Здраве и безопасност при работа и съответствие: запълване на пропуските

Блог
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

ISO 45005 - ново ръководство за здраве и безопасност при работа по време на Covid-19

Блог
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 45001

Съответствие и надлежна проверка

Одитите за съответствие със законовите изисквания играят съществена роля в рамките на един цялостен подход за управление на риска. Ангажирането на независим експерт ще Ви помогне да структурирате систематично управлението на съответствието и да отстраните всички пропуски. Достоверността на резултатите от одита до голяма степен зависи от почтеността и опита на сертифициращия орган - затова DQS е правилният избор.

Блог
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Борба с корупцията: Виво Енерджи получава първия сертификат ISO 37001

Сертификация за устойчиво развитие

Устойчивото развитие да подлежи на проверка и да бъде стабилно. Това е смисълът на независимата сертификация. В DQS се фокусираме върху стандартите, които действително имат значение - за Вашата компания, за околната среда и за обществото.