Интегрираната система за управление (ИСУ) се характеризира с комбинирането на две или повече системи за управление в една цялостна система. Целта е да се избегнат дублиращи дейности - например при вътрешни и външни одити. Освен това, създадените от ИСУ синергии изострят фокуса върху възможностите и рисковете в компанията.

Интегрирана система за управление - какво представлява тя?

По принцип всяка компания има система за управление, защото всяка компания управлява себе си. Въпросът е дали това е интегрирана система за управление, която отчита изискванията от различни области, дали наистина е система, която се основава на стандарт (например ISO 9001), или са просто традиционни насоки на действие, които се използват от компанията, за да се организира.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Интегрирана система за управление: Създаване на синергия от многообразието
 • Какви са изискванията?
 • Когато сложността нараства
 • Каква е целта на интегрираната система за управление?
 • Каква е основата на интегрираната система за управление?
 • Как структурата на високо ниво може да помогне за интегрираната система за управление?
 • Какви са различните начини за постигане на интеграция?
 • Ползи от интегрираната система за управление - Заключение
 • Просто използване на качеството.

Интегрирана система за управление: Създаване на синергия от многообразието

За изграждане на интегрирана система за управление (ИСУ) се комбинират и интегрират повече на брой системи за управление, които компаниите трябва да управляват, така че да има възможно най-малко триене и синергиите да се използват оптимално.

Това означава, че методите и инструментите за спазване на изискванията от различни сфери се обединяват в единна структура. Това служи на корпоративното управление (управление и мониторинг на организациите) и се подкрепя от подход, основан на риска.

Какви са изискванията?

Много системи за управление се фокусират върху конкретни изисквания:

 • Качество, например ISO 9001
 • Опазване на околната среда, например ISO 14001
 • Енергия, напр. ISO 50001
 • Здравословни и безопасни условия на труд, напр. ISO 45001, SCC
 • Сигурност на информацията, напр. ISO 27001
 • Управление на кризи и извънредни ситуации, например ISO 22301
 • Управление на риска, напр. ISO 31000
 • КСО / корпоративна социална отговорност, например SA8000
 • Различни други системи, напр. за здравеопазване, медицински изделия, предотвратяване на емисии или експлозии

По този начин компаниите се сблъскват с множество тематични области, които могат да организират нормативно. Освен това в различни отрасли има специални разпоредби, като например IATF 16949 (автомобилна индустрия) или EN/AS 9100 (авиация). Те в повечето случаи задълбочават изискванията на ISO 9001 за управление на качеството и ги конкретизират в контекста на приложението.

Когато сложността нараства

Проучване на "Харвард Бизнес Мениджър" показва, че степента на сложност, т.е. броят на свързаните със системата изисквания, на които трябва да отговаря една компания в бизнеса, се е увеличила повече от шест пъти от 1955 г. насам. Това контрастира със степента на организационна сложност в компанията, броя на различните процеси, интерфейси, инструкции, документи и решения, която се е увеличила 35 пъти. Това показва, че се добавя все повече и повече, но нищо не се премахва.

Степента на организационна сложност забавя производителността на служителите, както и приходите. Ето защо е важно компаниите да помислят как да интегрират темите и да изграждат областите на управление по модулен начин, за да разширяват тематичните области без твърде много вътрешни административни усилия и без да увеличават още повече сложността на процесите. В идеалния случай това елиминира необходимостта от документи и позволява да се използва единна система за различни тематични области.

Каква е целта на една интегрирана система за управление?

Целта на интегрираната система за управление трябва да бъде разрешаването на конфликти, координирането на целите и осигуряването на ясни, за предпочитане квалифицирани спецификации.

Различните системи за управление обаче имат различни изисквания, на които трябва да отговарят. В тази връзка могат да възникнат конфликти на целите, които трябва да се вземат предвид.

В този момент организациите трябва да решат коя цел е приоритетна и, ако е необходимо, да позволят на друга цел да заеме по-заден план. Например решенията, които биха имали смисъл от гледна точка на ефективното проектиране на процесите, ще трябва да отстъпят на заден план пред оптимизираната организация за здравословни и безопасни условия на труд. В този случай предприятията трябва да вземат решения за всеки отделен случай, също и с оглед на сертифицирането на системите за управление.

Каква е основата на една интегрирана система за управление?

За солидна основа е необходима единна система за управление на процесите.

Работните инструменти и формите на документация трябва да бъдат стандартизирани. Полезен за изпълнението е общият кокпит за мерки, в който се вливат различните мерки, произтичащи от създаването и функционирането на интегрираната система за управление, и чрез който могат да се контролират и проследяват задачите. Върху тази солидна основа се създават и интегрират специализираните процеси.

Как структурата на високо ниво може да помогне за интегрираната система за управление?

Структурата на високо ниво (HLS) е полезен инструмент за компании, които искат да изградят своите системи на модулна основа. Това е така, защото тази всеобхватна основна структура гарантира, че структурите на системите за управление съответстват една на друга в своите нормативни изисквания и следователно могат да бъдат интегрирани по-лесно.

В преработките на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и новия ISO 45001:2018 структурата на разделите (HLS) и част от терминологията бяха променени, за да се подобри съответствието с други стандарти за системи за управление. По този начин всички основни стандарти на ISO за системи за управление са подчинени на обща основна структура. В бъдеще и други стандарти ще се адаптират към новата структура на високо ниво.

Преди всичко това означава, че процесите в компанията могат да бъдат адаптирани към нови или променени условия в съответствие с изискванията. И това става, без да се претоварват основните структури в компанията с излишни въпроси и несъответствия. Процесите могат лесно да бъдат разширени, ако е необходимо да се вземат предвид нови стандарти.

При създаването на ИСУ е важно да се поставите на мястото на служителя. Съответно трябва да се използват термини и процеси от ежедневната работа на служителите.

Какви са различните начини за интеграция?

Фаза на планиране: Добър преглед

Във фазата на планиране е целесъобразно да се привлече външна консултантска фирма, за да се включи опитът от интеграционни проекти в други компании. След това всички документи и изисквания се подлагат на преглед, с цел анализ на изискванията и взаимодействието. Въз основа на това се прави диагноза за това къде например е целесъобразно да се направи интеграция като първа стъпка.

Семинар за интегрирани системи за управление: Вътрешен одит

При одитирането на интегрирани системи за управление (ИСУ) има специални предизвикателства - но и решения. Пътеводител в онлайн семинара на 16.04.2021 г. ще бъде ISO 19011.

Наложително е да се включат всички заинтересовани страни в управлението и да се изгради екип за интеграция. Накрая се изготвя план за интеграция, който показва с коя система за управление ще се започне и какво, кога, как и къде трябва да се направи.

Фаза на изграждане: Определяне на курса - осигуряване на предимства

Във фазата на изграждане на интегрирана система за управление е от голямо значение да се привлекат заинтересованите страни, като например вътрешни и външни клиенти. При проектирането на процесите е от съществено значение да се привлекат служителите, тъй като те са централният ресурс, който по-късно ще трябва да работи с правилата. Следващата стъпка е основната интеграция на управлението на документите, вътрешните одити, политиката, целите и ключовите показатели за резултатност, както и управлението на действията на по-високо ниво. След това е необходимо да се обхванат различните тематични области в областта на човешките ресурси, да се интегрират оперативните процеси, да се включат веригата на доставки и доставчиците и да се разбият изискванията към тях.

Фаза на усъвършенстване: Обединяване на информацията

Във фазата на усъвършенстване организацията измерва резултатите, чиито показатели е определила предварително, от гледна точка на заинтересованите страни. Важен е мониторингът чрез вътрешни и външни одити. Управленският контрол, при който самото ръководство може да даде оценка, също е от съществено значение. Това може да се осъществи например чрез малки по мащаб управленски оценки, разпределени през годината. В хода на фазата на усъвършенстване организацията решава дали и кои допълнителни системи ще интегрира и за кои системи за управление също ще търси или ще продължи да сертифицира.

Ползи от интегрираната система за управление - Заключение

Интегрираната система за управление (ИСУ) има процесен пейзаж, който обхваща всички теми, свързани с компанията. Поради това системата следва да се изгражда стъпка по стъпка. Компанията трябва да реши кои области и стандарти трябва да бъдат интегрирани първо и кои допълнителни етапи на разширяване трябва да бъдат включени. В противен случай интеграцията ще претовари организацията и нейните служители.

Подкрепата на ръководството е от решаващо значение в този процес. Всички в организацията трябва да са наясно, че интегрираната система за управление не е наръчник, който се намира в шкафа. По-скоро тя е инструмент за ежедневна работа, който - когато се използва правилно - улеснява работата на всички.

И който дава на всички участници сигурността да знаят, че основните изисквания на клиентите, властите и други ключови страни са адекватно взети под внимание.

Имате ли въпроси?
Свържете се с нас!
Без задължения и безплатно.

Simply leveraging Quality.

От основаването си през 1985 г. като първия германски сертифициращ орган на системи за управление, DQS е ангажирана с устойчивия успех на своите клиенти. С одити, които добавят стойност, и концепции, ориентирани към клиента, ние придружаваме организациите по целия път към съвършенството на бизнеса.

Особено комбинираният, едновременен одит на напълно интегрирани системи за управление предлага многобройни възможности, тъй като кръстосаната тематична оценка позволява да се използват синергиите и в същото време да се идентифицират взаимодействията, но и противоречията между различните теми. За да увеличим ползите за нашите клиенти с интегрирани системи за управление, при подбора и обучението на нашите одитори ние се фокусираме върху тяхната многостранна квалификация: Одиторите на DQS покриват средно поне три набора от стандарти или спецификации. Повярвайте на думата ни. Очакваме с нетърпение да разговаряме с Вас.

Вижте повече
Вижте по-малко

Предимства и въвеждане на интегрирана система за управление

Фаза на планиране, фаза на внедряване и фаза на усъвършенстване - това са трите основни стъпки при въвеждането на интегрирана система за управление. Всички лица, отговорни за управлението на системата, трябва да бъдат силно ангажирани във всяка фаза. Това е единственият начин да се гарантира, че целите са определени и системата се развива с перспектива. Основните ползи са по-голяма ефикасност и прозрачност в организацията.

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Изграждане на интегрирана система за управление с помощта на структурата на високо ниво (HLS)

Структура от високо ниво

Структурата от високо ниво - накратко HLS - беше публикувана от Международната организация по стандартизация (ISO) през 2012 г. Намерението беше да се даде на стандартите за системи за управление една обща основна структура и подобни основни термини. Тази структура, която е валидна за повече стандарти, има за цел да опрости интегрирането на няколко системи за управление в холистична система.

Блог
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

Какво е структура от високо ниво?

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Петте най-важни стандарта ISO във визуално представяне

Здраве и безопасност при работа в интегрираната система за управление

Темата на безопасността и здравето при работа (ЗБУТ) много често е свързана с изисквания за съответствие. Систематичното управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията става незаменимо за все повече организации. Следователно ISO 9001 за управление на качеството и ISO 45001 за здравословни и безопасни условия на труд могат да бъдат мощен дует в една интегрирана система за управление.

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Здраве и безопасност при работа и съответствие: затваряне на пропуските

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Управление на безопасността на труда - систематично и ефикасно

Въвеждане на интегрирана система за управление

Днес планирането и внедряването на интегрирана система за управление се дължи преди всичко на необходимостта от цялостно корпоративно управление. Интегрираната система за управление дава възможност да се изпълнят разнообразните изисквания на специфичните тематични стандарти като ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 и ISO 50001. Това изисква цялостен поглед и последователна ориентация към процесите.

Блог
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

ZEISS и DQS - 20 години най-добро сътрудничество

Блог
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

Neptun Werft: Подходящ пример за интегрирани системи за управление

Управление на околната среда в интегрирана система за управление

Стандартът ISO 14001 за управление на околната среда претърпя последната си голяма ревизия през 2015 г. и оттогава е член на структурата от високо ниво (HLS). Днес IS0 14001 е предпочитаният избор за много развиващи се организации, когато става въпрос за добавяне на друг стандарт към ISO 9001 за управление на качеството и обединяването му в Интегрирана система за управление (IMS).

Блог
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Система за управление на околната среда - най-доброто ръководство