Opći uvjeti poslovanja DQS Hrvatska - DQS Zagreb d.o.o.

Općenito

DQS provodi usluge certifikacije, auditiranja i procjena na zahtjev klijenata.

Bez obzira na pojedinačne sporazume koji određuju drugačije, klijent prihvaća Opće uvjete poslovanja i cjenik DQS-a, kao i “DQS Pravilnik procjene i certifikacije” u valjanoj verziji u trenutku naručivanja usluge. Klijentovi suprotni ili odstupajući uvjeti poslovanja su obvezjući samo u slučaju izričite pismene suglasnosti od strane DQS-a.

1. Isporuka usluge

DQS certificira i ocjenjuje klijentov sustav upravljanja, ili dijelove sustava, s ciljem procjene sukladnosti sa specifičnim ili dogovorenim zahtjevima, uključujući i učinkovitost sustava ili njgovih dijelova. Klijent dobiva pismeni izvještaj i/ili DQS certifikat, odnosno potvrdu o sukladnosti ili druge potvrde. Načelno se procjene provode na lokaciji poslovanja klijenta. DQS je neovisno, neutralno i objektivno certifikacijskog tijelo. Provođenje usluga podložno je odredbama definiranim u valjanoj verziji “DQS Pravilnika procjene i certifikacije”, www.dqs.de, koje su obvezujuće za obje strane. Opseg i razmjeri DQS usluge određuju se u pisanom obliku u trenutku naručivanja usluge; djelomična isporuka je dozvoljena.

Strane se samostalno dogovaraju oko točnih datuma provedbe usluge. Kada se za vrijeme izvršenja narudžbe identificiraju promjene i/ili proširenja opsega i razmjera, te dopune se između strana dogovaraju unaprijed u pisanom obliku. U mjeri u kojoj te promjene ili proširenja čine poštivanje odredbi nerazumnim za klijenta, klijent ima pravi raskinuti ugovor, Pri tome je klijent dužan platiti dogovorenu naknadu, ilia ko takava dogovor ne postoji, prikladnu naknadu.

2. Obaveze klijenta

Klijent će DQS-u staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente potrebne za isporuku ugovorenih usluga; u cijelosti i pravovremeno. Klijent će samostalno ukazati na sve procedure i okolnosti koje bi mogle biti od značaja za isporuku ugovorenih usluga. Ukoliko se ne postupi u skladu s gore navedenim stavkama, isporuka usluge će se odviti isključivo na rizik klijenta, pod uvjetom da nema doprinoseće nemarnosti DQS-a.

3. Povjerljivost, autorska prava, zaštita podataka

DQS poštuje povjerljivost poslovnih podataka poduzimajući mjere predostrožnosti da osigura da pisani izvještaji ili druge činjenice i dokumenti stavljeni na raspolaganje u kontekstu isporuke usluge, a koji se odnose na klijenta ili predmet, ne budu proslijeđeni, iskorišteni ili objavljeni bez odobrenja. DQS može kopirati pisane dokumente koji su mu stavljeni na raspolaganje za potrebe pregleda ili za vrijeme pružanja usluge, za svoje potrebe.

Ukoliko su u sklopu narudžbe kreirani pisani izvještaji, rezultati evaluacije, itd. koji podliježu autorskim pravima, DQS klijentu daje neekskluzivno, neprenosivo pravo korištenja, do mjere do koje je potrebno u skladu s ugovorno propisanom svrhom. Ne dodjeljuju se daljnja prava; posebice klijent nije ovlašten za izmjene u pisanim izvještajima, rezultatima evaluacije i sl..

DQS obrađuje i koristi osobne podatke samo za svoje svrhe unutar DQS Grupe. U tu svrhu DQS koristi i automatski sustav obrade podataka. S ciljem postupanja u skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka iz Čl. 32 , DQS primjenjuje tehničke i organizacijske mjere za osiguranje sigurnosti pohranjenih podataka i obrade podataka.  Zaposlenici uključeni u obradu podataka obvezani su na strogo  poštivanje svih primjenjivih odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i svih relevantnih uredbi o zaštiti podataka.

4. Jamstvo

Jamstvo DQS-a pokriva samo usluge izričito navedene u narudžbenici. U slučaju certifikacijskih usluga DQS obvezan je izdati certifikat pod uvjetom da su ispunjeni svi odgovarajući preduvjeti. Ukoliko DQS pruža opće usluge , strane su suglasne da je DQS dužan pružiti samo usluge, bez određenog rezultata. Klijent sam donosi odluke na temelju pruženih usluge, u okviru svojeg raspona rizika i donošenja odluka.

5. Odgovornost

Neovisno o pravnoj osnovi, DQS, sa svojim posrednicima i pomoćnim osobljem, može se smatrati odgovornim za štetu samo u slučaju namjere ili grube nepažnje, ili u slučaju nemarnog izvršavanja ključne ugovorne obaveze (“materijalne obaveze”). U slučaju povrede ključne ugovorne obaveze, odgovornost DQS-a je uvijek ograničena na opseg predvidive štete tipične za ugovor u trenutku njegovog zaključivanja. Odgovornost za kolateralnu štetu, uključujući kolateralnu štetu tipičnu za ugovor, je izuzeta. Ako nije drugačije navedeno, odgovornost DQS-a ograničena je na dvostruki iznos vrijednosti narudžbe, s najvećim iznosom od 100.000,00 EUR po poslovnoj transakciji i 250.000,00 EUR po kalendarskoj godini.

6. Uvjeti plaćanja

Za izračun usluge koristi se odgovarajući trenutno važeći DQS cjenik, osim ako nije izričito dogovorena fiksna naknada ili druga osnova za izračun. Fakture se izdaju nakon svake faze isporuke usluge s dospijećem od 8 dana od dana izdavanja fakture. U slučaju zakašnjelih plaćanja, DQS zadržava pravo potraživati zatezne kamate po važećoj zakonskoj stopi.

DQS redovito revidira svoje cijene. Ukoliko rast općih troškova i troškova nabave zahtijeva prilagodbu trenutnih cijena, povećanje cijena objavljuje se 4 mjeseca prije nego stupi na snagu.

Povećanje cijena ili drugih naknada od strane IATF-a, OASIS-a, naknade za certifikaciju, izvještavanje ili druge naknade izuzete su od obaveze objavljivanja 4 mjeseca unaprijed. Postojeće cijene i dalje će se primjenjivati na usluge koje su potvrđene u pisanom obliku.

7. Rokovi i termini

DQS i klijenti dogovaraju termine audita što je ranije moguće. Termini se potvrđuju u pisanom obliku. Ukoliko se dogovoreni termin mora promijeniti zbog klijenta, DQS može klijentu naplatiti troškove proizašle iz priprema za dogovoreni termin.

Ako klijent otkaže termin audita manje od osam tjedana prije isporuke usluge, DQS će klijentu zaračunati 80% ugovorene vrijednosti, uključujući nastale putne troškove i naknadu za otkazivanje.

Ako klijent otkaže termin audita manje od sedam radnih dana prije datuma pružanja usluge, DQS će klijentu zaračunati 100% ugovorene vrijednosti, uključujući nastale putne troškove i naknadu za otkazivanje.

8. Trajanje i otkazivanje ugovora

Ugovor se zaključuje na neograničeni period od trenutka naručivanja usluge. Klijent može otkazati ugovor pisanim putem najmanje 6 tjedana prije kraja kvartala, bez obrazloženja.

U slučaju otkazivanja od strane klijenta, DQS zadržava pravo naplate već isporučenih usluga. Ako klijent otkaže manje od osam tjedana prije datuma pružanja usluge, DQS će klijentu zaračunati 80% ugovorene vrijednosti, uključujući nastale putne troškove i nakandu za otkazivanje.

Ako klijent otkaže termin audita manje od sedam radnih dana prije datuma pružanja usluge, DQS će klijentu zaračunati 100% ugovorene vrijednosti, uključujući nastale putne troškove i naknadu za otkazivanje. DQS može otkazati ugovor samo na temelju valjanog razloga.

9. Završne odredbe

Nadležan je sud u Zagrebu. Primjenjuje se hrvatsko pravo. Samo hrvatska verzija ovih Općih uvjeta poslovanja je pravno obezujuća za obje strane. Ukoliko bilo koja odredba postane ništava, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Uvjeta. U takvim slučajevima, ništava odredba zamijenit će se relativnim odredbama koje su što je to više moguće u skladu sa svrhom ugovora, i koje u najvećoj mogućoj mjeri štite interese obiju strana.

Uz gore propisane odredbe, na pojedine certifikacijske usluge primjenjuju se i specifični zahtjevi u svojoj trenutno važećoj verziji, zajedno sa svojim dopunskim tumačenjima.

Ovim izdanjem svi naši prethodni opći uvjeti poslovanja prestaju vrijediti.

Datum: 5. svibnja 2022.

Dva čovjeka razgovaraju o poslu
Loading...

Opći uvjeti poslovanja DQS GmbH

Compliance Due Diligence
Loading...

Opći uvjeti poslovanja i posebni uvjeti DQS CFS GmbH

Šef razgovara s četiri zaposlenika
Loading...

Opći uvjeti poslovanja DQS Medizinprodukte GmbH