zertifizieren-about-dqs-zwei geschaeftsmaenner sprechen miteinander
Loading...

Všeobecné obchodné podmienky DQS Slovakia s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DQS Slovakia s.r.o., ďalej len "DQS", pre voľne objednané služby, najmä posudzovacie a audítorské činnosti v mene zmluvných strán, ďalej len "klient".

1. VŠEOBECNÉ

DQS vykonáva certifikačné, audítorské a posudzovacie služby v mene svojho klienta.
Bez ohľadu na individuálne dohody o opaku, klient akceptuje Všeobecné obchodné podmienky a ceny DQS, ako aj "Audítorský a certifikačný poriadok DQS" v ich aktuálnom vydaní v čase zadania objednávky. Odlišné alebo odchylné obchodné podmienky klienta sú záväzné len v prípade výslovného písomného súhlasu spoločnosti DQS.

2. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

DQS certifikuje, audítuje a posudzuje systém manažérstva klienta alebo jeho časti s cieľom posúdiť jeho zhodu so stanovenými alebo dohodnutými požiadavkami vrátane účinnosti systému alebo jeho častí. Klient dostane písomný odborný posudok a/alebo certifikát DQS, resp. vyhlásenie o zhode alebo iné potvrdenie. Posudzovanie sa zásadne vykonáva v mieste prevádzky klienta. Spoločnosť DQS je pri svojich auditoch nezávislá, neutrálna a objektívna. Výkon služieb sa riadi ustanoveniami uvedenými v aktuálnom vydaní "Pravidiel pre audit a certifikáciu DQS", dqsglobal.com, ktoré sú záväzné pre obe strany. Rozsah a rozsah služieb poskytovaných DQS je písomne špecifikovaný pri zadávaní objednávky; čiastočné dodávky sú prípustné.
Presné termíny konania si zmluvné strany dohodnú samostatne. Ak sa počas riadneho plnenia objednávky zistia zmeny a/alebo rozšírenia pôvodného rozsahu objednávky, tieto doplnenia budú vopred písomne odsúhlasené oboma stranami. Pokiaľ zmeny alebo rozšírenia spôsobia, že pre objednávateľa nebude možné dodržať dohodnuté ustanovenia, má právo od zmluvy odstúpiť. Pritom je však klient povinný zaplatiť dohodnutú odmenu alebo, ak takáto dohoda neexistuje, primeranú odmenu.

3. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinný sprístupniť spoločnosti DQS všetky informácie a dokumenty potrebné na poskytnutie zmluvných služieb; úplne, riadne a včas. Klient je povinný bez vyzvania poukázať na všetky postupy a okolnosti, ktoré môžu mať význam pre poskytovanie zmluvných služieb. Pokiaľ nebudú dodržané vyššie uvedené body, dodanie služieb sa uskutoční na výhradné riziko klienta, za predpokladu, že nedôjde k zavineniu zo strany DQS.

4. DÔVERNOSŤ, AUTORSKÉ PRÁVA, BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Spoločnosť DQS dodržiava obchodné tajomstvo, pričom prijíma opatrenia, aby písomné expertízy alebo akékoľvek iné skutočnosti či dokumenty sprístupnené v súvislosti s poskytovaním služieb týkajúce sa klienta a predmetu služby neboli bez oprávnenia odovzdávané, využívané alebo zverejňované. Spoločnosť DQS si môže písomné dokumenty, ktoré jej boli sprístupnené na nahliadnutie alebo počas poskytovania služieb, kopírovať pre vlastnú evidenciu. Pokiaľ boli v súvislosti so zákazkou vytvorené písomné expertízy, výsledky hodnotenia atď., ktoré podliehajú autorskoprávnej ochrane, DQS udeľuje klientovi nevýhradné, neprevoditeľné právo na ich použitie, pokiaľ je to potrebné v súlade so zmluvne stanoveným účelom. Žiadne ďalšie práva sa neposkytujú; klient najmä nie je oprávnený upravovať písomné expertízy, výsledky hodnotenia a podobne. Spoločnosť DQS spracúva a používa osobné údaje aj na vlastné účely len v rámci skupiny DQS. Na tento účel DQS využíva aj systémy automatického spracovania údajov. S cieľom splniť požiadavky na bezpečnosť údajov podľa článku 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) spoločnosť DQS zaviedla opatrenia technickej a organizačnej povahy určené na zaistenie bezpečnosti uložených údajov a ich spracovania. Zamestnanci zapojení do spracovania sa zaviazali prísne dodržiavať všetky platné ustanovenia GDPR a všetky príslušné predpisy o bezpečnosti údajov.

5. ZÁRUKA

Záruka spoločnosti DQS sa vzťahuje len na služby výslovne uvedené v objednávke. V prípade certifikačných služieb je spoločnosť DQS povinná vydať certifikát, ak boli splnené príslušné predpoklady. Pokiaľ DQS poskytuje všeobecné služby, zmluvné strany sa dohodli, že DQS dlhuje len služby, nie akýkoľvek špecifikovaný úspech. Akékoľvek rozhodnutia na základe poskytnutých služieb prináležia výlučne klientovi, a to v rámci jeho vlastnej sféry rizika a rozhodovania.

6. ZODPOVEDNOSŤ

Bez ohľadu na právny základ môže byť spoločnosť DQS, jej zástupcovia a pomocné osoby zodpovedné za škodu len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti alebo v prípade porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti z nedbanlivosti ("podstatná povinnosť"). V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností je zodpovednosť DQS vždy obmedzená na rozsah predvídateľnej škody typickej pre zmluvu v čase jej uzavretia. Zodpovednosť za vedľajšie škody, ktorá má zahŕňať aj vedľajšie škody typické pre zmluvu, je vylúčená. V ostatných prípadoch je zodpovednosť spoločnosti DQS obmedzená na dvojnásobok hodnoty zákazky, maximálne však na 25 000 EUR na jednu obchodnú transakciu a 25 000 EUR za kalendárny rok.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Pre výpočet služieb platia príslušné a aktuálne platné ceny spoločnosti DQS, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý pevný poplatok alebo iný základ výpočtu. Faktúry budú vystavené po každej fáze plnenia a sú splatné v plnej výške do dvadsaťjeden dní od dátumu vystavenia faktúry bez zrážky. V prípade oneskorenej platby je DQS oprávnená účtovať úrok podľa aktuálnej sadzby.

Spoločnosť DQS pravidelne prehodnocuje svoje ceny. Ak si zvyšujúce sa režijné náklady alebo náklady na obstarávanie vyžadujú úpravu súčasných cien, zvýšenie cien bude oznámené 4 mesiace pred ich účinnosťou. Zvýšenie cien alebo iných poplatkov tretích strán, ako sú IATF, OASIS, poplatky za podávanie správ a certifikáciu a iné poplatky, sú vylúčené z oznamovania 4 mesiace vopred. Na služby, ktoré už boli písomne potvrdené, sa naďalej vzťahujú existujúce ceny.

 

8. TERMÍNY A SPLATNOSTI

DQS a klient si plánujú termíny auditu v čo najväčšom predstihu. Termíny sa potvrdzujú písomne. V prípade, že potvrdený termín nie je možné dodržať z dôvodu na strane klienta, DQS môže klientovi účtovať výdavky, ktoré mu skutočne vznikli pri príprave na tento termín.
Ak klient zruší termín menej ako osem týždňov pred termínom poskytnutia služby, DQS vyúčtuje klientovi 80 % hodnoty zmluvy vrátane vzniknutých cestovných nákladov a storno poplatkov.
Ak klient zruší termín menej ako sedem pracovných dní pred termínom poskytnutia služby, DQS vyúčtuje klientovi 100 % hodnoty zmluvy vrátane vzniknutých cestovných nákladov a storno poplatkov.

9. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa zadania objednávky. Klient môže podať písomnú výpoveď minimálne šesť týždňov pred koncom štvrťroka bez udania dôvodu.
V prípade výpovede zo strany klienta si DQS vyhradzuje právo vyúčtovať už poskytnuté služby. Ak klient vypovie zmluvu menej ako osem týždňov pred dátumom poskytnutia služby, DQS vyúčtuje klientovi 80 % hodnoty zmluvy vrátane vzniknutých cestovných nákladov a storno poplatkov.
Ak klient vypovie zmluvu menej ako sedem pracovných dní pred dátumom poskytnutia služby, DQS vyúčtuje klientovi 100 % hodnoty zmluvy vrátane vzniknutých cestovných nákladov a storno poplatkov. Spoločnosť DQS môže zmluvu vypovedať len na základe preukázaného oprávneného dôvodu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Práva a záväzky sa riadia právom v Slovenskej Republiky zákonom č. 513/1991 Zb. a zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov  a v Českej Republike zákonom č. 526/1990 Sb. a zákonom č. 89/2012 Sb v znení neskorších predpisov a zároveň príslušnými právnymi predpismi platnými v danej krajine. Vo všetkých ohľadoch sa v prvom rade uplatňuje Slovenské právo. Pre obe strany je právne záväzná len slovenská jazyková verzia týchto obchodných podmienok.
Ak by niektoré jednotlivé ustanovenie bolo alebo sa stalo neplatným, platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok tým nie je dotknutá. V takýchto prípadoch sa neplatné ustanovenie nahradí príbuznými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac približujú obchodnému účelu zmluvy a čo najviac chránia záujmy každej strany.
Okrem vyššie uvedených ustanovení sa na jednotlivé certifikačné služby vzťahujú špecifické požiadavky v ich aktuálne platnom znení, ako aj ich doplňujúce výklady. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky naše predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.

 

Compliance Due Diligence
Loading...

General business conditions and specific conditions DQS CFS GmbH

Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

General business conditions DQS Medizinprodukte GmbH