1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης

 

1.1 Ορισμοί

 

- Ως «πελάτης» αναφέρονται όλα τα πρόσωπα ή οι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων τους, οι οποίοι ζητούν ή λαμβάνουν οποιαδήποτε υπηρεσία πιστοποίησης, αξιολόγησης ή γνωμάτευσης.

- Ως "DQS" αναφέρεται η DQS Hellas ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του διεθνούς Ομίλου DQS Holding, που προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης & αξιολόγησης στους πελάτες.

- Ως «αξιολογητές» αναφέρονται οι επιθεωρητές, ελεγκτές  και εμπειρογνώμονες που ορίζονται από την DQS για να συμμετάσχουν στη διεργασία αξιολόγησης, ελέγχου ή και πιστοποίησης.

 

1.2 Εφαρμογή

 

Οι κανόνες πιστοποίησης, ελέγχου και γνωμοδότησης εφαρμόζονται από την DQS για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της. Οι κανόνες αυτοί έχουν εφαρμογή σε όλα τα στάδια της διεργασίας αξιολόγησης ή πιστοποίησης, όπως αυτά των προσφορών, των συμβάσεων, των εντολών επιθεώρησης και του προγραμματισμού επιθεώρησης. Οι ως άνω κανόνες υπό την μορφή Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης διατίθενται στο http://www.dqs-holding.com/en/pages/about-dqs-group/certification-rules.html ή από το γραφείο της DQS κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

Όταν ένα τοπικό γραφείο της DQS παρέχει υπηρεσίες υπό την εξουσιοδότηση ή διαπίστευση ενός άλλου γραφείου της DQS, τότε το πρώτο ενεργεί για λογαριασμό του αντίστοιχου εξουσιοδοτημένου / διαπιστευμένου γραφείου. Αποδοχή της τοπικής προσφοράς και υπογραφή της τοπικής σύμβασης συνιστά επίσης  μια νομικά δεσμευτική σύμβαση πιστοποίησης μεταξύ του πελάτη και του εξουσιοδοτημένου / διαπιστευμένου γραφείου της DQS. Η λειτουργική, οικονομική και νομική ευθύνη για δραστηριότητες υπό συγκεκριμένη διαπίστευση παραμένει πάντοτε υπό την ευθύνη του διαπιστευμένου γραφείου της DQS.

 

2. Αμοιβή και Τρόπος Πληρωμής

 

2.1 Η αμοιβή της DQS για τις υπηρεσίες ελέγχου / επιθεώρησης / πιστοποίηση  ορίζεται βάση των ανθρωποημερών επιθεώρησης.

2.2  Η αμοιβή της DQS για τις υπηρεσίες ελέγχου / επιθεώρησης / πιστοποίηση  επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

 

2.3  Η εξόφληση της αμοιβής της DQS, για την Αρχική ή Επαναληπτική Επιθεώρηση, διενεργείται με βάση το σχετικό τιμολόγιο το αργότερο την ημέρα της επιθεώρησης. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμολογίου της αρχικής ή επαναληπτικής Επιθεώρησης δεν χορηγείται πιστοποιητικό ή οποιαδήποτε βεβαίωση πιστοποίησης, Η εξόφληση της αμοιβής της DQS Ελλάς για την ετήσια Επιθεώρηση Επιτήρησης διενεργείται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, πριν την ημέρα της επιθεώρησης. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των εκάστοτε τιμολογίων των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης η DQS έχει το δικαίωμα να διακόψει το πιστοποιητικό σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 6.3 του παρόντος.

2.4   Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των επιθεωρητών δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω αμοιβές.

   

2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι απαιτείται συμπληρωματική επιθεώρηση, το κόστος αυτής θα ορισθεί κατόπιν συμφωνίας.

 

 

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη

 

3.1. Διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης

 

Για τη χορήγηση και διατήρηση ενός πιστοποιητικού, ο πελάτης πρέπει να εφαρμόζει και να τηρεί τεκμηριωμένο Σύστημα το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ή της οδηγίας στην οποία βασίζεται. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της συμμόρφωσης και αποτελεσματικότητας του Συστήματος  πρέπει να πραγματοποιούνται. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει αποδείξεις για τη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα του Συστήματος στην ομάδα αξιολόγησης.

 

3.2. Υποχρέωση Διαθεσιμότητας

 

Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι η DQS έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα μέσα, έτσι ώστε να ολοκληρώσει το έργο της. O πελάτης πρέπει να δεσμεύει τους εκπροσώπους και υπαλλήλους του να παρέχουν στον αξιολογητή σαφή, πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με όλες τις διαδικασίες που μπορεί να είναι σημαντικές για την αξιολόγηση. Στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής ενός πιστοποιημένου Συστήματος, όλα τα αρχεία που αφορούν παράπονα και τις διορθωτικές τους ενέργειες πρέπει να παρουσιάζονται στη DQS κατόπιν ζήτησής τους.

 

3.3. Κοινοποίηση των αλλαγών & ειδικών περιστατικών

 

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την DQS για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση αγοράς /πώλησης μέρους ή ολόκληρης της εταιρείας, αλλαγές στην ιδιοκτησία, σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες, θεμελιώδεις αλλαγές στις διεργασίες, περιστατικά όπως ένα σοβαρό ατύχημα ή μια σοβαρή παράβαση κανονισμού / νομικής υποχρέωσης που απαιτεί την εμπλοκή της αρμόδιας ρυθμιστικής Αρχής,  κήρυξη πτώχευσης ή αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας του πελάτη. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, η DQS θα συσκέπτεται με τον πελάτη και θα εξετάζει το ενδεχόμενο για το πως το πιστοποιητικό μπορεί να διατηρηθεί.

 

3.4. Ανεξαρτησία της Αξιολόγησης

 

Ο πελάτης υποχρεούται να αποφεύγει οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία των υπαλλήλων και των αξιολογητών της DQS. Αυτό αφορά ιδιαίτερα πρόταση για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, και ιδιαίτερες συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικές αμοιβές.

 

3.5 Δικαίωμα για απόρριψη Αξιολογητή

 

Πριν την οριστικοποίηση υλοποίησης της αξιολόγησης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να απορρίψει τους αξιολογητές  που προτείνονται από την DQS, μετά από κατάλληλη τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή, η DQS θα κάνει νέα πρόταση αξιολογητών.

3.6. Εμπιστευτικότητα & Ασφάλεια Πληροφοριών

 

Τα έγγραφα που παρέχονται στον πελάτη από τη DQS, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων & του λογοτύπου της DQS, είναι νομικά κατοχυρωμένα. Ο πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι όλα τα έγγραφα που παρέχονται σε αυτόν ή που είναι διαθέσιμα σε αυτόν από τη DQS παραμένουν ιδιοκτησία της DQS, και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις εσωτερικές ανάγκες του Πελάτη και δεν θα διατίθενται σε τρίτα μέρη ή θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν συμφωνηθεί. Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για οποιαδήποτε πληροφορία του αποκαλύπτεται στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας καθώς και όποιας άλλης γνώσης θεμάτων που αφορούν τη DQS, τους υπαλλήλους της και τους αξιολογητές της. Η υποχρέωση αυτή παραμένει και μετά τη λήξη αυτής της σύμβασης. Ο πελάτης ομοίως αποδέχεται την υποχρέωση αυτή και για λογαριασμό των αντιπροσώπων και των συνεργατών του. Ο πελάτης επιτρέπεται να προωθεί την έκθεση αξιολόγησης στο σύνολό της. Η προώθηση αποσπασμάτων της έκθεσης αξιολόγησης δεν επιτρέπεται.

 

3.7 Δικαίωμα χρήσης Πιστοποιητικού και Λογοτύπων

 

Εφόσον υπάρχουν έγκυρα πιστοποιητικά της DQS σε ισχύ, ο Πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό του και τα σχετικά σύμβολα πιστοποίησης (λογότυπα) για λόγους προβολής, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

Η εγκεκριμένη χρήση των κατοχυρωμένων λογοτύπων DQS Certified Management System Mark® και UL Registered Firm Mark®  καθώς και άλλων Συμβόλων Πιστοποίησης και Διαπίστευσης ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών στο πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ενός Οργανισμού και την αντίστοιχη απόδοσή του. Τα λογότυπα της DQS χρησιμοποιούνται συνήθως σε επιστολόχαρτα και φακέλους, σε διαφημιστικά έντυπα, στο internet, σε εκθέσεις, σε διαφημιστικές καταχωρήσεις ή σε εταιρικά αυτοκίνητα. Τα λογότυπα συνδέονται άμεσα με τον πιστοποιημένο οργανισμό και το σύστημα διαχείρισής του. Η χρήση των πιστοποιητικών και των λογοτύπων περιορίζεται μόνο για το πεδίο και την περίοδο ισχύος της πιστοποίησης, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω σε ένα προϊόν ή συσκευασία προϊόντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να ερμηνευθεί ότι υποδηλώνει συμμόρφωση ενός προϊόντος.

 

3.8 Ενστάσεις και Παράπονα

 

Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητά να παρέχονται οι συμφωνημένες υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο, που να ικανοποιεί μέσα σε λογικά πλαίσια τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα έκφρασης παραπόνων. Η DQS ζητά την απαραίτητη πληροφόρηση προς ανάλυση και βελτίωση. Σε περίπτωση διαφορετικής γνώμης με τον αξιολογητή ή με μια απόφαση πιστοποίησης της DQS, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να καταθέσει ένσταση στην DQS, η οποία διαβιβάζεται προς έλεγχο στην Επιτροπή Διαιτησίας.

 

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της DQS

 

4.1. Αξιολόγηση των Συστημάτων Διαχείρισης

 

Η DQS επαληθεύει την συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα ενός πιστοποιημένου Συστήματος  διενεργώντας τακτικές αξιολογήσεις (συνήθως σε ετήσια βάση). Για το σκοπό αυτό, η DQS δικαιούται να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του πελάτη στα πλαίσια των προγραμματισμένων επισκέψεων, να παρατηρεί τις λειτουργίες, να ελέγξει τις διεργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, να κάνει συνεντεύξεις με το προσωπικό και τους εκπροσώπους, να ανασκοπήσει τα έγγραφα και τα σχετικά αρχεία, και να συλλέξει πληροφορίες με άλλες τεχνικές αξιολόγησης. Εάν η DQS λάβει πληροφόρηση από τρίτα μέρη που αμφισβητούν την συμμόρφωση ή την αποτελεσματικότητα ενός Συστήματος που έχει πιστοποιηθεί από την DQS, τότε έχει το δικαίωμα να διενεργήσει επιπρόσθετη έκτακτη αξιολόγηση, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη.

 4.2. Διαπίστευση και Έγκριση

 

Η DQS είναι εγκεκριμένη από διάφορους φορείς διαπίστευσης και άλλες αρχές να εκδίδει εκθέσεις αξιολόγησης και πιστοποιητικά σύμφωνα με διάφορα πρότυπα και οδηγίες. Αυτό περιλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπεται στους υπαλλήλους ή άλλους συνεργάτες των φορέων αυτών να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις. Στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο στη διαδικασία διαπίστευσης ή έγκρισης, η DQS επιτρέπει την πρόσβαση στα παραπάνω άτομα τόσο στα δικά της αρχεία, όσο και σε δεδομένα που σχετίζονται με τους πελάτες. Τα άτομα αυτά δεσμεύονται για απόλυτη εχεμύθεια. Μόνο όταν τα πρότυπα ή οι οδηγίες το απαιτούν ρητώς, δεδομένα που σχετίζονται με πελάτες ή αξιολογήσεις διαβιβάζονται στους φορείς αυτούς. Αποδεχόμενος αυτή την Σύμβαση, ο πελάτης συναινεί και στις εφαρμοστέες απαιτήσεις διαπίστευσης ή έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανωτέρω.

Η DQS μπορεί να αναθέσει συγκεκριμένες εργασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης σε όποια εταιρεία του Ομίλου DQS έχει την απαραίτητη διαπίστευση ή έγκριση. Όταν εκδίδονται πιστοποιητικά από μία εταιρεία της DQS, διαφορετική από την τοπική DQS με την οποία ο Πελάτης έχει συνάψει σύμβαση, όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης έχουν εξίσου εφαρμογή στην διαπιστευμένη εταιρεία της DQS που χορηγεί την πιστοποίηση.

 

4.3 Ορισμός Αξιολογητών

 

Ο ορισμός και η επιλογή των αξιολογητών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της DQS. Η DQS δεσμεύεται να χρησιμοποιεί μόνο αξιολογητές οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την εργασία με βάση τα τεχνικά τους προσόντα, την εμπειρία τους και τις προσωπικές τους ικανότητες. Οι αξιολογητές πρέπει να είναι εγκεκριμένοι για το απαιτούμενο πρότυπο, να έχουν κατάλληλη εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας του πελάτη, καθώς και στη διοίκηση και τις επιθεωρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η DQS μπορεί να ορίσει μια ομάδα αξιολόγησης, αποτελούμενη από δύο ή περισσότερους αξιολογητές. Κατόπιν ζήτησης, η DQS μπορεί να διαθέσει ένα σύντομο βιογραφικό του αξιολογητή στον Πελάτη. Αν ο αξιολογητής καταστεί μη διαθέσιμος πριν ή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η DQS θα φροντίσει να οριστεί κατάλληλος αντικαταστάτης. Η DQS και ο πελάτης προγραμματίζουν από κοινού τις συναντήσεις τους εντός των χρονικών ορίων που επιβάλλονται από τις σχετικές απαιτήσεις.

 

4.4 Χορήγηση του πιστοποιητικού

 

Η DQS είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει πιστοποιητικό και να το παραδώσει στον πελάτη, μετά την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων για πιστοποίηση και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβασή του. Η απόφαση για την πιστοποίηση είναι αποκλειστική ευθύνη της DQS και βασίζεται στη σύσταση του αξιολογητή και όλα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, όπως αυτά καταγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά της DQS ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα ξεκινώντας από την ημέρα έκδοσής τους.

4.5 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια δεδομένων

 

Η DQS δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα σε ότι αφορά πληροφορίες που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες και διατίθενται σε αυτήν από τον πελάτη, είτε αυτές σχετίζονται με εσωτερικά θέματα του πελάτη, είτε με τις επιχειρηματικές σχέσεις του. Τα παραπάνω αφορούν επίσης προφορικά ή γραπτά αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η DQS δίδει πληροφορίες σε τρίτα μέρη μόνο με γραπτή εξουσιοδότηση του πελάτη. Η DQS διατηρεί αρχεία σχετικά με αξιολογήσεις το λιγότερο για ένα κύκλο πιστοποίησης (συνήθως τρία χρόνια). Οι παραπάνω δεσμεύσεις ισχύουν επίσης και μετά τη λήξη της σύμβασης.

 

4.6 Δημοσιότητα

 

Η DQS διατηρεί και κοινοποιεί μητρώο όλων των πελατών της που κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό της DQS. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιστοποιημένου οργανισμού καθώς και το πεδίο δραστηριότητας και το πρότυπο. Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, ο πελάτης συναινεί στη δημοσίευση αυτής της πληροφόρησης.

 

4.7 Περιορισμός ευθύνης

 

Η DQS παραμένει υπεύθυνη μόνο στην περίπτωση έντονης και καταφανούς αμέλειας. Το ίδιο ισχύει και για εντεταλμένους αντιπροσώπους και βοηθητικούς συνεργάτες της DQS.

 

4.8 Κοινοποίηση αλλαγών

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στις απαιτήσεις πιστοποίησης, η DQS αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη για τις αλλαγές, καθώς και τα σχετικά χρονικά περιθώρια για τον έλεγχο προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις.

 

.9 Ηλεκτρονική επικοινωνία – Προστασία Δεδομένων

 

Α. Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, ο πελάτης επιτρέπει στην DQS να διαβιβάζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπιστευτικές καθώς και άλλες πληροφορίες σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα δίνονται από τον πελάτη.

Οι αμφότερες συμβαλλόμενες εταιρίες δηλώνουν ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη διασφάλιση της μυστικότητας και εμπιστευτικότητας των διαβιβάσεων πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αν ο πελάτης κάνει μια υπερσύνδεση στην ιστοσελίδα της DQS συμφωνεί ότι: (i) οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της DQS ανήκουν στην DQS (ii) η συνδεόμενη ιστοσελίδα θα μεταφέρει το χρήστη απευθείας στην ιστοσελίδα της DQS χωρίς να επιβάλλονται πλαίσια, παράθυρα περιήγησης ή άλλα περιεχόμενα και (iii) η συνδεόμενη ιστοσελίδα δεν πρέπει να δηλώνει ότι ο Πελάτης ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες του υποστηρίζονται από την DQS.

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλώνουν με το παρόν ότι τελούν σε συμμόρφωση με τα άρθρα και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε η οιασδήποτε μορφής επεξεργασία διενεργείται να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα άρθρα και τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, παράλληλα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

Άρθρο 5. Πιστοποιητικά και Λογότυπα

 

5.1 Έκδοση Πιστοποιητικών και Χρήση Λογοτύπων

 

Η DQS εκδίδει πιστοποιητικά τα οποία επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του Συστήματος του πελάτη σε επιλεγμένα διεθνή και εθνικά πρότυπα καθώς και σε αναγνωρισμένες κλαδικές απαιτήσεις, εφόσον ο πελάτης έχει αποδείξει μέσω της αξιολόγησης ότι όλες οι σχετικές απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί. Ο πελάτης μπορεί τότε να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό του και τα σχετικά σύμβολα πιστοποίησης. Με την χορήγηση ενός πιστοποιητικού, ξεκινά μια διαδικασία επιτηρήσεων που διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση του Συστήματος συνεχίζει να διατηρείται. Εάν υπάρξει αναφορά που να δηλώνει πως το Συστήματος, οι διεργασίες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του πελάτη δεν συμμορφώνονται με τις νομικές, κανονιστικές ή άλλες σχετικές απαιτήσεις για πιστοποίηση, ο πελάτης συμφωνεί ότι πρέπει να συνεργάζεται με την DQS για την εξακρίβωση των γεγονότων. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης λαμβάνει τέτοιου είδους αναφορά θα πρέπει να τη μοιραστεί με την DQS, στην οποία θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική μη-συμμόρφωση, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες που έλαβε. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η υπηρεσία της επιτήρησης, όπως οι αξιολογήσεις επιτήρησης και όποιες ειδικές αξιολογήσεις υλοποιούνται από την DQS, σχεδιάζονται έτσι ώστε να χρησιμεύουν μόνο ως έλεγχος των μέσων που χρησιμοποιεί ο πελάτης για να προσδιορίσει την συμμόρφωση του Συστήματος του με τις απαιτήσεις για πιστοποίηση που εφαρμόζει, τις διεργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το πεδίο της επιθεώρησης. Τα πιστοποιητικά και τα λογότυπα των πιστοποιητικών δεν μεταφέρονται σε διαδόχους τίτλων ή άλλους οργανισμούς. Όταν ένα πιστοποιητικό λήγει, διακόπτεται, ανακαλείται ή ακυρώνεται ο πελάτης πρέπει να διακόψει κάθε προώθηση και προβολή ή άλλη χρήση της πιστοποίησης. Ο πελάτης δεσμεύεται να επιστρέψει το πιστοποιητικό έπειτα από ανάκληση ή ακύρωσή του.

 

5.2 Μη έκδοση των πιστοποιητικών

 

Η DQS μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά μόνο εάν όλες οι απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί κατά την αξιολόγηση (αρχική/επαναληπτική). Σε περίπτωση μη ικανοποίησης, ο αξιολογητής τεκμηριώνει τα ευρήματά του σε μία έκθεση μη-συμμόρφωσης ή κοινοποιεί τα σημεία τα οποία πρέπει να συμμορφωθούν, ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Όλες οι μη-συμμορφώσεις πρέπει να εξαλειφθούν πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. Εάν είναι απαραίτητο, η DQS θα επαναλάβει την αξιολόγηση εξ’ ολοκλήρου ή μέρος αυτής. Εάν οι μη-συμμορφώσεις δεν έχουν εξαλειφθεί, ή εάν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη και μετά από την επακόλουθη αξιολόγηση, η διαδικασία πιστοποίησης καταλήγει στη χορήγηση μίας έκθεσης χωρίς πιστοποιητικό.

 

 

5.3 Διακοπή, Ανάκληση, Ακύρωση Πιστοποιητικού

 

5.3.1 Διακοπή

 

Η DQS έχει το δικαίωμα να διακόψει ένα πιστοποιητικό για περιορισμένο χρονικό διάστημα αν ο πελάτης αποδεδειγμένα παραβαίνει τις συμφωνημένες προς την DQS υποχρεώσεις του, όπως περί της πιστοποίησης, νομικές, οικονομικές ή άλλες. Ειδικότερα εάν:

 • οι διορθωτικές ενέργειες του Σ.Δ.Π. ποιότητας δεν έχουν αποδεδειγμένα και αποτελεσματικά εφαρμοσθεί μέσα στη συμφωνημένη χρονική περίοδο,
 • οι αξιολογήσεις που καθορίζονται από την DQS ως απαραίτητες για τη διατήρηση της πιστοποίησης δεν έχουν πραγματοποιηθεί και το επιτρεπτό χρονικό όριο των δώδεκα μηνών μέγιστο από την προηγούμενη αξιολόγηση έχει παραταθεί,
 • η DQS δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως για προγραμματισμένες αλλαγές στο σύστημα και άλλες αλλαγές ή ειδικά περιστατικά (βλ. 3.3) που επηρεάζουν τη συμμόρφωση του συστήματος με το πρότυπο ή την προδιαγραφή που αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση,
 • πιστοποιητικό της DQS, πιστοποιητικό του IQNet ή σύμβολο πιστοποιητικού έχει χρησιμοποιηθεί με μη επιτρεπτό ή παραπλανητικό τρόπο,
 • η εξόφληση πληρωμής για τις υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης δεν έχει πραγματοποιηθεί εγκαίρως σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη και της DQS, ούτε και μετά από σχετική ειδοποίηση.

 

Η DQS ενημερώνει τον πελάτη γραπτώς για τη διακοπή του πιστοποιητικού αναφέροντας τους λόγους καθώς και τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ώστε να ανανεωθεί η πιστοποίηση. Οι πιστοποιήσεις διακόπτονται για περιορισμένο διάστημα (συνήθως για μέγιστο 90 ημέρες). Αν τα απαιτούμενα μέτρα έχουν αποδεδειγμένα και αποτελεσματικά εφαρμοστεί μέχρι το τέλος της διορίας, η διακοπή της πιστοποίησης ακυρώνεται.

 

 

5.3.2 Ανάκληση

 

Η DQS έχει το δικαίωμα να ανακαλεί πιστοποιητικά μέσω γραπτής ειδοποίησης εάν:

 • η περίοδος διακοπής του πιστοποιητικού έχει ξεπεραστεί,
 • δεν διασφαλίζεται η συμμόρφωση του Σ.Δ.Π.  με το πρότυπο ή την οδηγία στο οποίο βασίζεται,
 • ο πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την πιστοποίηση για προώθηση της εταιρείας του μετά τη διακοπή του πιστοποιητικού,
 • ο πελάτης χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονομεύει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης,
 • οι προαπαιτήσεις οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση των πιστοποιητικών δεν ισχύουν πλέον,
 • ο πελάτης λήγει οριστικά την σχέση σύμβασης με την DQS.

 

 

5.3.3 Ακύρωση

 

Η DQS έχει το δικαίωμα  να ακυρώσει πιστοποιητικά ή να τα κηρύξει αναδρομικά μη-έγκυρα εάν:

 

 • ανακαλυφθεί εκ των υστέρων ότι οι προαπαιτήσεις που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού δεν έχουν στην πραγματικότητα ικανοποιηθεί,
 • ο πελάτης έχει επηρεάσει την διαδικασία πιστοποίησης, με τρόπο ώστε η αντικειμενικότητα, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία του αποτελέσματος αξιολόγησης να αμφισβητούνται.

 

 

Άρθρο 6. Γενικοί Όροι

 

  1. Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) επιθυμεί να συμμετάσχει στην επιθεώρηση της εταιρείας, η εταιρεία πρέπει να συμφωνήσει. Σε περίπτωση άρνησης από πλευράς της εταιρείας θα πρέπει να υπάρχει δικαιολογία αποδεκτή τόσο από τη DQS όσο και από το ΕΣΥΔ.

 

  1. Το παρόν τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τα δύο μέρη και λήγει ένα έτος μετά την ημερομηνία υλοποίησης και της δεύτερης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης του Συστήματος του πελάτη.

 

  1. Οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν είτε κατά τη διάρκειά του είτε κατά τη λήξη του, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας ή θα επιλύεται μέσω Διαιτησίας σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.