Όροι και προϋποθέσεις για εκπαιδεύσεις

Για δωρεάν και επί πληρωμή εκπαιδεύσεις

Γενικοί όροι συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις της DQS

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής ισχύουν για όλες τις συμμετοχές εκπαιδεύσεων της DQS GmbH, της DQS CFS GmbH, της DQS BIT GmbH και της DQS Medizinprodukte GmbH (εφεξής "DQS") μεταξύ της DQS και του πελάτη. Ο όρος "εκπαιδεύσεις" περιλαμβάνει ψηφιακές μορφές, καθώς και φόρουμ, ημέρες πελατών, συνέδρια, ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια, μαθήματα, σεμινάρια και διαδικτυακά σεμινάρια.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου παρόχου εντός του ομίλου DQS μπορείτε να τα βρείτε στην αντίστοιχη ανακοίνωση εκπαίδευσης.

2. Εγγραφή ή σύναψη σύμβασης

2.1. Η προβολή της εκπαίδευσης και άλλων συναφών υπηρεσιών στις αρχικές σελίδες της DQS δεν συνιστά προσφορά με τη νομική έννοια. Η εγγραφή στις εκπαιδεύσεις μας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας εγγραφής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο εκάστοτε συνεργάτης μπορεί να υποβάλει προσφορά μέσω της φόρμας εγγραφής που είναι ενσωματωμένη στις ηλεκτρονικές παρουσίες της DQS. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας, ο συνεργάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά σύμβασης σχετικά με τις επιλεγμένες εκδηλώσεις κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία συμμετοχής. Πριν από την αποστολή της φόρμας εγγραφής, ο συνεργάτης μπορεί να διορθώνει συνεχώς τις καταχωρήσεις του χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Επιπλέον, όλες οι καταχωρήσεις εμφανίζονται ξανά σε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας και μπορούν επίσης να διορθωθούν εκεί με τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Επιπλέον, ο συνεργάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά του και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέροντας τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπαίδευση.

2.2. Η DQS έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί τη συμβατική προσφορά του συνεργάτη συνολικά ή εν μέρει. Η DQS δεν υποχρεούται να την αποδεχθεί σε καμία περίπτωση. Η εγγραφή θεωρείται αποδεκτή εάν ο συμμετέχων έχει λάβει επιβεβαίωση εγγραφής από την DQS σε μορφή κειμένου, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.3. Εάν ο αριθμός των εγγραφών υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, θα δημιουργηθεί λίστα αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εάν υπάρξουν και πάλι διαθέσιμες θέσεις.

3. Υπηρεσίες, ημερομηνίες, δικαίωμα τροποποίησης

3.1 Συμβατική παροχή είναι το δικαίωμα συμμετοχής στην εκδήλωση. Το περιεχόμενο, οι ομιλητές ή οι εισηγητές, καθώς και η πορεία μιας εκδήλωσης εξαρτώνται από το προκαθορισμένο πρόγραμμα της εκδήλωσης.

[Για την υλοποίηση μιας εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο στο χώρο, ισχύει η έννοια της υγιεινής που δημοσιεύεται στον σύνδεσμο [---] κατά τη στιγμή της εκπαίδευσης].

3.2. Η εκδήλωση δεν αποτελεί πάγια συναλλαγή.

Η ημερομηνία της εκπαίδευσης μπορεί να αναβληθεί από την DQS έως και 7 ημέρες πριν από την αρχικά ανακοινωθείσα ημερομηνία, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος. Οι συνεργάτες πρέπει να ενημερώνονται για τις αλλαγές. Ωστόσο, η DQS έχει το δικαίωμα να αλλάξει μεμονωμένα στοιχεία του προγράμματος μιας εκπαίδευσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του συμμετέχοντα, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει τον στόχο του περιεχομένου της εκπαίδευσης.

Η DQS δικαιούται να αντικαταστήσει τον ανακοινωθέντα ομιλητή με άλλον ομιλητή σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος. Τέτοιες αλλαγές στο πρόγραμμα δεν παρέχουν στο συνεργάτη το δικαίωμα να υπαναχωρήσει ή να ακυρώσει τη συναφθείσα σύμβαση, εκτός εάν αυτό μεταβάλλει τη φύση της εκπαίδευσης, ώστε να μην διαταραχθεί σημαντικά η συμβατική ισορροπία μεταξύ των μερών.

3.3. Η DQS μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εφόσον υπάρχει αντικειμενικός λόγος, να αλλάξει μια εκδήλωση παρουσίας έως και 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκπαίδευσης σε

  • σε υβριδικό συνέδριο, δηλαδή σε εκπαίδευση που πραγματοποιείται τόσο επιτόπου όσο και διαδικτυακά, ή
  • σε διαδικτυακή εκπαίδευση.

3.4. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται σε περίπτωση προσωρινών συνθηκών που εμποδίζουν την DQS να παράσχει τις υπηρεσίες της, για τις οποίες δεν ευθύνεται η DQS, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, σε περίπτωση λήψης μέτρων για την προστασία των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, των εργαζομένων και των ομιλητών της DQS, σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού συμμετεχόντων και σε περίπτωση ασθένειας ομιλητή. Το δικαίωμα της DQS να ακυρώσει την εκπαίδευση σύμφωνα με την ενότητα 5.4 δεν θίγεται. "Ανωτέρα βία" θεωρείται ότι συντρέχει ιδίως σε περιπτώσεις (i) πολέμου (κηρυγμένου ή μη), εχθροπραξιών, επιθέσεων, πράξεων ξένων εχθρών, εκτεταμένης στρατιωτικής κινητοποίησης- (ii) εμφυλίου πολέμου, ταραχών, εξεγέρσεων και επαναστάσεων, στρατιωτικής ή άλλης κατάληψης της εξουσίας, εξέγερσης, τρομοκρατικών ενεργειών, δολιοφθοράς ή πειρατείας- (iii) συναλλαγματικών και εμπορικών περιορισμών, εμπάργκο, κυρώσεων, (iv) νόμιμες ή παράνομες επίσημες πράξεις, συμμόρφωση με νόμους ή κυβερνητικές εντολές, απαλλοτρίωση, κατάσχεση έργων, επίταξη, εθνικοποίηση- (v) πανούκλα, πανδημία, επιδημία, φυσική καταστροφή ή ακραίο φυσικό γεγονός- (vi) έκρηξη, πυρκαγιά, καταστροφή εξοπλισμού, παρατεταμένη διακοπή μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, συστημάτων πληροφοριών ή ενέργειας- (vii) γενική εργατική αναταραχή, όπως μποϊκοτάζ, απεργίες και αποκλεισμοί, επιβραδύνσεις, καταλήψεις εργοστασίων και κτιρίων.

4. Ανάκληση

Οι συνεργάτες που είναι καταναλωτές (των οποίων η εγγραφή δεν σχετίζεται με εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα) έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την εγγραφή τους εντός 14 ημερών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης εγγραφής χωρίς αιτιολόγηση σε μορφή κειμένου (π.χ. επιστολή ή φαξ). Στην περίπτωση αυτή δεν θα χρεώνονται τέλη ακύρωσης. Το δικαίωμα ανάκλησης δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί μετά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. Για την έγκαιρη τήρηση των απαιτήσεων ανάκλησης, αρκεί η αποστολή της ακύρωσης εντός της προθεσμίας των 14 ημερών. Η ανάκληση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στο τέλος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής, αναφέροντας τον τίτλο της εκπαίδευσης, τον τόπο διεξαγωγής και την ημερομηνία της εκπαίδευσης.

5. Ακύρωση και έξοδα

5.1. Η ακύρωση από τον συνεργάτη έως και δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης επιβαρύνεται με το 50% του κόστους της κράτησης, ενώ στη συνέχεια με το 100% ως κόστος ακύρωσης, εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, το 100 % του κόστους κράτησης θα χρεωθεί ως κόστος ακύρωσης. Η ακύρωση πρέπει να γίνει με γραπτή μορφή (επιστολή, φαξ, e-mail), σχετική είναι η ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης.

5.2. Οι δωρεάν εκπαιδεύσεις, στις οποίες προσφέρεται συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας, μπορούν να ακυρωθούν από τον συμμετέχοντα χωρίς χρέωση έως και 10 ημέρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης. Μετά από αυτό, εάν ο συνεργάτης δεν παραστεί στην εκπαίδευση χωρίς να μας ενημερώσει εγκαίρως, ανεξαρτήτως των λόγων, θα καταβάλει τέλος στο ύψος των εξόδων τροφοδοσίας που προέκυψαν (τουλάχιστον 50 EUR).

5.3 Εκπροσώπηση / Αναπληρωτής συμμετέχων
Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να στείλει εκπρόσωπο (αναπληρωτή συμμετέχοντα) σε περίπτωση δυσκολίας συμμετοχής. Αυτό απαιτεί προηγούμενο συντονισμό με την DQS.

5.4. Η DQS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εκπαίδευση εάν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ή εάν οι ομιλητές/εισηγητές απουσιάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση εκπαιδεύσεων που βασίζονται σε αμοιβή, η πλήρης επιστροφή των τυχόν ήδη καταβληθέντων τελών συμμετοχής, εκτός εάν η ημερομηνία μπορεί να αναβληθεί σύμφωνα με την παρ. 3.2 ή να μετατραπεί σε υβριδική ή διαδικτυακή εκδήλωση σύμφωνα με την παρ. 3.3 ή για άλλους αντικειμενικούς λόγους κατά την έννοια της παρ. 3.4, υπάρχουν. Περαιτέρω αξιώσεις του συμμετέχοντα αποκλείονται.

5.5. Αποκλείονται οι αξιώσεις επιστροφής χρημάτων του πελάτη λόγω προσωρινής διακοπής μιας εκπαίδευσης (ιδίως στην περίπτωση ψηφιακών εκπαιδεύσεων). Οι αλλαγές στο πρόγραμμα δεν παρέχουν στο συνεργάτη το δικαίωμα να υπαναχωρήσει ή να ακυρώσει τη συναφθείσα σύμβαση, εφόσον αυτό δεν μεταβάλλει τη φύση της εκπαίδευσης στο σύνολό της, έτσι ώστε να μην διαταράσσεται επίσης σημαντικά η συμβατική ισορροπία μεταξύ των μερών.

5.6. Τυχόν αξιώσεις που οφείλονται σε βαριά αμελή συμπεριφορά της DQS ή ενός προσώπου που έχει ανατεθεί από αυτήν παραμένουν ανεπηρέαστες.

6. Όροι πληρωμής

6.1. Για τις εκπαιδεύσεις που υπόκεινται σε τέλος, ισχύουν τα τέλη συμμετοχής που καθορίζονται στην ανακοίνωση της εκδήλωσης και επιβεβαιώνονται κατά την εγγραφή, συν τον ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας.

6.2. Τα τέλη συμμετοχής οφείλονται προς πληρωμή χωρίς παρακράτηση εντός 14 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Η πληρωμή θεωρείται ότι έχει παραληφθεί μόλις το αντίστοιχο ποσό πιστωθεί στον λογαριασμό της DQS. Εάν τα τιμολόγια είναι ληξιπρόθεσμα, οι εισερχόμενες πληρωμές υπολογίζονται πρώτα επί των τυχόν εξόδων και τόκων και στη συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού.

7. Πνευματικά δικαιώματα Έγγραφα συμβάντων

Όλα τα έγγραφα που διανέμονται ή καθίστανται προσβάσιμα είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε φορείς δεδομένων, είτε ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Διατίθενται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες για να συμπληρώσουν ή να βελτιώσουν τη θεματολογία της εκπαίδευσης και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να δημοσιευθούν ή να διατεθούν στο κοινό - ούτε καν εν μέρει - χωρίς τη συγκατάθεση της DQS ή των ομιλητών και των εισηγητών που έχουν οριστεί από την DQS.

8. Εικόνες και ηχογραφήσεις

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, μπορούν να γίνουν ηχογραφήσεις εικόνας και ήχου για σκοπούς μάρκετινγκ δημοσίων σχέσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο dqsglobal.com, στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της DQS και στο διαφημιστικό υλικό της DQS για δημόσιες σχέσεις. Με τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση, ο συνεργάτης συμφωνεί με τη χρήση αυτού του υλικού, στο οποίο ενδέχεται να απεικονίζεται.

9. Ευθύνη

9.1. Η DQS ευθύνεται για ζημίες - ανεξαρτήτως νομικής βάσης - μόνο σε περίπτωση πρόθεσης και βαριάς αμέλειας. Σε περίπτωση απλής αμέλειας, η DQS ευθύνεται μόνο για ζημίες που οφείλονται σε βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας ή για ζημίες που οφείλονται στην παραβίαση ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης (υποχρέωση, η εκπλήρωση της οποίας καθιστά καταρχήν δυνατή την καλή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος στηρίζεται τακτικά και μπορεί να στηρίζεται)- στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η ευθύνη περιορίζεται στην αποκατάσταση της προβλέψιμης, συνήθως επελθούσας ζημίας.

9.2. Οι περιορισμοί ευθύνης που προκύπτουν από τον όρο 9.1 δεν ισχύουν εάν η DQS έχει αποκρύψει δόλια ένα ουσιώδες ελάττωμα ή έχει αναλάβει εγγύηση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται κατ' αναλογία στις αξιώσεις του Συνεργάτη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων, εφόσον αυτός ισχύει.

9.3. Η παρούσα ρήτρα 9 ισχύει επίσης για τις παραβάσεις καθήκοντος από τους αντιπροσώπους και τους νόμιμους εκπροσώπους της DQS.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με εξαίρεση τους νόμους περί διεθνούς αγοράς κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου ισχύει μόνο στο βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν ανακαλείται από αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

Εάν ο συνεργάτης δραστηριοποιείται ως έμπορος, νομικό πρόσωπο με έδρα στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας , αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα της DQS Ελλάς. Εάν ο συνεργάτης έχει την καταστατική του έδρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, η έδρα της DQS είναι ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η σύμβαση ή οι απαιτήσεις από τη σύμβαση μπορούν να αποδοθούν στην επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα του πελάτη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ωστόσο, η DQS δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει στο δικαστήριο της έδρας του πελάτη.

11. Άλλα

Οι προφορικές συμφωνίες απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση για να είναι δεσμευτικές.

Καθεστώς: 17.03.2022