Η επιτυχία μας βασίζεται στους υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας ελεγκτές μας. Έχουν ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση ή/και πανεπιστημιακό πτυχίο, διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία με τεχνικές διαχείρισης και συστήματα διαχείρισης και έχουν αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία στους διάφορους κλάδους που ελέγχουν.

Είναι σημαντικό για εμάς να αναθέτουμε σε εμπειρογνώμονες και στελέχη με πρακτική εμπειρία στον έλεγχο.

Για να διοριστεί κάποιος ελεγκτής στην DQS, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ανάλογα με τους κανόνες και τους κανονισμούς, αυτές είναι κυρίως η εκπαίδευση ελεγκτών και η επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία σε διευθυντική θέση.

Θέλετε να ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα ελεγκτών και να διευρύνετε περαιτέρω την επιτυχία της DQS;