Villkor för evenemang

För kostnadsfria och betalda evenemang

Allmänna villkor för deltagande i DQS-evenemang

1. Omfattning

Dessa villkor för deltagande gäller för alla bokningar av evenemang av DQS GmbH, DQS CFS GmbH, DQS BIT GmbH och DQS Medizinprodukte GmbH (nedan kallade "DQS") mellan DQS och kunden. Begreppet "evenemang" omfattar såväl digitala format som forum med närvaro, kunddagar, kongresser, konferenser, workshops, kurser, seminarier och webbseminarier.

Kontaktuppgifter till den specifika leverantören inom DQS-koncernen finns i respektive evenemangsannons.

2. Registrering eller ingående av avtal

2.1 Marknadsföringen av evenemanget och andra tillhörande tjänster på DQS:s hemsidor utgör inget erbjudande i juridisk mening. Anmälan till våra evenemang kan göras online via anmälningsformuläret eller via e-post. Kunden kan lämna in ett anbud via det registreringsformulär som är integrerat i DQS:s online-presenter. Efter att ha slutfört den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om de valda evenemangen genom att klicka på knappen som avslutar bokningsprocessen. Innan registreringsformuläret skickas kan kunden kontinuerligt korrigera sina uppgifter med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Dessutom visas alla uppgifter på nytt i ett bekräftelsefönster innan beställningen skickas bindande och kan även där korrigeras med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Kunden kan dessutom lämna in anbudet via e-post med de obligatoriska uppgifter som krävs för evenemanget.

2.2 DQS har rätt att helt eller delvis acceptera kundens avtalserbjudande. DQS är under inga omständigheter skyldig att acceptera. Anmälan anses vara accepterad om deltagaren har fått en bekräftelse på anmälan från DQS i textform, till exempel via e-post.

2.3 Om antalet anmälningar överstiger det maximala antalet deltagare kommer en väntelista att upprättas och de berörda personerna kommer att informeras om platser blir tillgängliga igen.

3. Tjänster, datum, rätt till ändring

3.1 Avtalsprestation är rätten att delta i evenemanget. Innehåll, talare eller föreläsare samt evenemangets förlopp beror på det i förväg publicerade evenemangsprogrammet.

[För genomförandet av ett personligt evenemang på plats gäller det hygienkoncept som publicerats under länken [---] vid tidpunkten för evenemanget].

3.2 Evenemanget utgör inte en fast transaktion.

Datumet för evenemanget kan skjutas upp till 7 dagar före det ursprungligen meddelade datumet av DQS om det finns en objektiv anledning. Kunderna ska informeras om ändringarna. DQS har dock rätt att med kort varsel ändra enskilda programpunkter i ett evenemangsprogram, utan föregående meddelande och utan deltagarens samtycke, om detta inte påverkar evenemangets innehållsmässiga målsättning.

DQS har rätt att med kort varsel byta ut den anmälda talaren mot en annan talare om det finns ett objektivt skäl. Sådana programändringar ger inte kunden rätt att dra sig ur eller säga upp det ingångna avtalet, såvida detta inte ändrar evenemangets karaktär, så att den avtalsmässiga balansen mellan parterna inte rubbas avsevärt.

3.3 På DQS kan, efter eget gottfinnande och om det finns en objektiv anledning, ändra ett närvaroevenemang upp till 7 dagar före evenemangsdatumet till

  • en hybridkonferens, dvs. ett evenemang som hålls både på plats och online, eller
  • ett online-evenemang.

3.4 Ett objektivt skäl föreligger vid tillfälliga omständigheter som hindrar DQS från att tillhandahålla sina tjänster och som DQS inte ansvarar för, vid force majeure, vid åtgärder för att skydda evenemangets deltagare, anställda och talare från DQS, vid otillräckligt antal deltagare och vid sjukdom hos en talare. DQS rätt att ställa in evenemanget enligt punkt 5.4 ska inte påverkas. "Force Majeure" ska anses föreligga särskilt i fall av i) krig (förklarat eller odeklarerat), fientligheter, angrepp, handlingar av utländska fiender, omfattande militär mobilisering, ii) inbördeskrig, uppror, uppror och revolution, militärt eller annat maktövertagande, uppror, terroristhandlingar, sabotage eller pirattillverkning, iii) valuta- och handelsrestriktioner, embargo, sanktioner; (iv) lagliga eller olagliga myndighetsåtgärder, efterlevnad av lagar eller statliga order, expropriation, beslag av verk, rekvirering, nationalisering; (v) pest, pandemi, epidemi, naturkatastrof eller extrema naturhändelser; (vi) explosion, brand, förstörelse av utrustning, långvarigt fel på transporter, telekommunikationer, informationssystem eller elektricitet; (vii) allmän arbetskonflikt såsom bojkott, strejker och lockouter, neddragningar, ockupation av fabriker och byggnader.

4. Återkallelse

Kunder som är konsumenter (vars registrering inte är kopplad till kommersiell eller yrkesmässig verksamhet) har rätt att återkalla sin registrering inom 14 dagar från mottagandet av registreringsbekräftelsen utan motivering i textform (t.ex. brev eller fax). Ingen avgift för annullering kommer att tas ut i detta fall. Rätten till återkallelse kan inte längre utövas när evenemanget väl har ägt rum. För att uppfylla kraven på återkallelse i tid räcker det att skicka återkallelsen inom 14 dagar. Återkallelsen kan skickas till den kontaktadress som anges i slutet av de allmänna villkoren för deltagande, med angivande av evenemangets titel, evenemangets plats och datum.

5. Avbeställning och kostnader

5.1 Om kunden avbokar fram till två veckor före evenemangsdatumet debiteras 50 % av bokningsavgiften, därefter 100 % som avbokningskostnad om evenemanget äger rum. Vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningskostnaderna som avbokningskostnader. Avbokning måste ske i textform (brev, fax, e-post); relevant är datumet för mottagandet av förklaringen.

5.2 Kostnadsfria evenemang, som erbjuds i närvaro inklusive catering, kan avbokas kostnadsfritt av deltagaren fram till 10 dagar före evenemangets början. Om kunden därefter inte deltar i evenemanget utan att meddela oss i god tid, oavsett orsak, ska han/hon betala en avgift till ett belopp som motsvarar de uppkomna cateringkostnaderna (minst 50 euro).

5.3 Representation/ersättande deltagare
Deltagaren har rätt att skicka en representant (ersättande deltagare) i händelse av att han/hon är förhindrad att delta. Detta kräver föregående samordning med DQS.

5.4 DQS förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om minimiantalet deltagare inte uppnås eller om talare/föreläsare uteblir med kort varsel. Vid avgiftsbelagda evenemang återbetalas alla redan betalda deltagaravgifter fullt ut, såvida inte datumet kan skjutas upp i enlighet med punkt. 3.2 eller ändras till ett hybrid- eller online-evenemang enligt punkt 3.2. 3.3 eller av andra objektiva skäl i den mening som avses i punkt 3.3. 3.4, finns. Ytterligare krav från deltagaren är uteslutna.

5.5 Kundens återbetalningskrav på grund av tillfälliga avbrott i ett evenemang (särskilt vid digitala evenemang) är uteslutna. Programändringar ger inte kunden rätt att frånträda eller häva det ingångna avtalet, i den mån detta inte ändrar evenemangets karaktär i sin helhet, så att den avtalsmässiga balansen mellan parterna inte heller rubbas väsentligt.

5.6 Eventuella anspråk på grund av grovt vårdslöst beteende från DQS eller en av DQS anlitad person förblir opåverkade.

6. Betalningsvillkor

6.1 För evenemang som är avgiftsbelagda ska de deltagaravgifter som anges i tillkännagivandet av evenemanget och som bekräftas vid registreringen plus tillämplig mervärdesskatt gälla.

6.2 Deltagaravgifterna ska betalas utan avdrag inom 14 dagar efter fakturering. Betalningen ska anses ha mottagits så snart motsvarande belopp har krediterats DQS-kontot. Om fakturor är förfallna ska inkommande betalningar först beräknas på eventuella kostnader och ränta, följt av betalning av det utestående beloppet.

7. Upphovsrätt Evenemangsdokument

Alla dokument som delas ut eller görs tillgängliga antingen i pappersform, på databärare eller elektroniskt via länkar omfattas av upphovsrätt. De ställs uteslutande till deltagarnas förfogande för att komplettera eller förbättra evenemangets ämnen och får inte reproduceras, publiceras eller göras allmänt tillgängliga - inte ens delvis - utan samtycke från DQS eller de talare och föreläsare som utsetts av DQS.

8. Bild- och ljudupptagningar

Under evenemangen kan bild- och ljudupptagningar göras i marknadsföringssyfte för PR, som används på dqsglobal.com, DQS sociala mediekanaler och DQS reklammaterial för PR. Genom att delta i evenemanget godkänner kunden användningen av detta material, på vilket han eller hon kan avbildas.

9. Ansvar

9.1 DQS är endast skadeståndsskyldigt - oavsett rättslig grund - vid uppsåt och grov vårdslöshet. Vid enkel vårdslöshet är DQS endast ansvarig för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa eller för skador till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (förpliktelse vars uppfyllande överhuvudtaget möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet förlitar sig och kan förlita sig); i detta fall är dock ansvaret begränsat till ersättning för den förutsebara, typiskt inträffade skadan.

9.2. De ansvarsbegränsningar som följer av punkt 9.1 ska inte gälla om DQS på ett bedrägligt sätt har undanhållit en väsentlig brist eller övertagit en garanti. Bestämmelsen i mening 1 ska i tillämpliga delar gälla för kundens krav enligt produktansvarslagen, om denna är tillämplig.

9.3 Denna punkt 9 gäller även för pliktbrott som begås av DQS:s ombud och lagliga representanter.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla rättsförhållanden mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lag med undantag för lagarna om internationellt köp av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

Om kunden agerar som köpman, en juridisk person med säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är DQS:s säte exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är DQS:s verksamhetsställe exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om avtalet eller anspråk från avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har DQS dock i alla fall rätt att överklaga till domstolen vid kundens säte.

11. Andra

Muntliga avtal kräver skriftlig bekräftelse för att vara bindande.

Status: 17.03.2022