Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001

Опазването на околната среда и устойчивото развитие вече не са само теми за комуникация за компаниите, но и фактори, които създават стойност. Последователното следване на насоките за опазване на околната среда създава реални конкурентни предимства. При това компаниите изпълняват своята екологична отговорност. Международно признатият стандарт ISO 14001 определя изискванията за такава система за управление на околната среда.

Оптимизиране на оперативното опазване на околната среда

Систематично идентифициране на рисковете и възможностите

Повишаване на правната сигурност и намаляване на екологичните рискове

Укрепване на конкурентоспособността

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява управлението на околната среда съгласно ISO 14001?

ISO 14001 е световно признат стандарт за системи за управление на околната среда (СУОС), който е публикуван за първи път през 1996 г. Изискванията на стандарта имат за цел да гарантират, че компаниите устойчиво поддържат своята оперативна защита на околната среда, поставят собствени цели за нейното изпълнение и намаляват отрицателното въздействие на бизнес операциите си върху околната среда - включително оценката на жизнения цикъл на техните продукти и услуги.

Изискванията на стандарт ISO 14001 могат да бъдат прилагани не само независимо от големината и индустриалния бранш на компанията, но и за различни географски и културни условия. Основна област на стандарта са така наречените "задължения за спазване". Това са обвързващи задължения, които сертифицираната компания определя за себе си на базата на оценка на рисковете и възможностите във връзка с аспектите и целите по околната среда и доброволните ангажименти.

Международно признатият стандарт ISO 14001 следва така наречената"структура на високо ниво" ("High Level Structure" - HLS). Тази базова структура се основава на единната употреба на класификации, терминология и дефиниции. По този начин сертификацията по ISO 14001 може да се комбинира с други сертифицирани стандарти в интегрирана система за управление - например с ISO 9001 (управление на качеството) или ISO 50001 (управление на енергията). Стандартът ISO 14001:2015 е достъпен на уебсайта на ISO, на български език - на уебсайта на БИС.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Каква е ползата от сертификацията по ISO 14001 и за кои организации?

ISO 14001 може да се прилага независимо от размера и индустриалния сектор на компанията. По този начин частните, неправителствените и организациите с нестопанска цел също могат да се възползват от системата за управление на околната среда съгласно ISO 14001. Успешното внедряване и сертифициране ще помогне на Вашата компания да придобие ценни конкурентни предимства.

Те включват:

 • Повишено доверие на клиентите чрез надеждно управление на околната среда
 • Непрекъснато подобряване на резултатността по отношение на околната среда
 • Надеждно съответствие със законовите и регулаторните изисквания чрез систематичен подход
 • Предотвратяване на риска - ранно идентифициране и минимизиране на потенциалните опасности
 • Намаляване на разходите чрез проактивни, ориентирани към бъдещето действия
 • Спестяване на ресурси и енергия
 • Постигане на целите по околната среда във вашата компания

Понастоящем около 350 000 компании и организации по света са сертифицирали своята система за управление на околната среда по ISO 14001 (източник: ISO Survey 2020).

Вижте повече
Вижте по-малко
Anforderungen
Loading...

Важни изисквания за сертифициране по ISO 14001

За да може Вашата компания или организация да бъде сертифицирана по ISO 14001:2015, трябва да бъдат изпълнени редица предварителни условия. Те включват, между другото, политика по опазване на околната среда, изготвена от ръководството на компанията, която съдържа доброволен ангажимент за опазване на околната среда и оптимизиране на мерките за опазване на околната среда в рамките на компанията.

Освен това Вашата компания трябва да определи законовите и регулаторните изисквания, свързани с Вашите дейности, продукти и/или услуги, да превърне тези "задължения за действие" във вътрешни инструкции и редовно да следи за тяхното спазване.

Вижте повече
Вижте по-малко
Chancen und Risiken
Loading...

Какви са възможностите и рисковете, свързани с ISO 14001?

За да се определят задълженията за спазване, компаниите трябва да регистрират рисковете и възможностите във връзка с резултатността спрямо околната среда и аспектите на околната среда. Методите, използвани за оценка на възможностите и рисковете, зависят обаче от Вашата компания.

Все пак, за да бъде прозрачна класификацията на риска като "висок", "среден" или "нисък", установените критерии за оценка трябва да бъдат обективни и разбираеми. Въз основа на възможностите и рисковете компаниите могат да използват ISO 14001, за да определят нови области на действие в областта на опазването на околната среда и да разработят стратегии за справяне с настъпващото изменение на климата.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Как протича сертификацията по ISO 14001?

Когато компаниите кандидатстват за сертифициране по ISO 14001 в DQS, те преминават през многоетапен процес на сертифициране. Ако вече е създадена сертифицирана система за управление, процесът може да бъде съкратен.

На първия етап съвместно определяме целите, които свързвате със сертификацията на Вашата система за управление съгласно ISO 14001. На тази основа в кратък срок  ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с Вашите индивидуални потребности.

 

След възлагането на договор разработваме индивидуална програма за одит и график на одитите за всички участващи отдели и локации на компанията. При поискване провеждаме предварителен одит за първоначална оценка на изпълнението. Одиторът на DQS ще провери дали Вашето управление на околната среда вече покрива всички стандартни изисквания. И двете услуги са по избор.

Сертификационният одит започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценяване на Вашата документация, цели, резултати от прегледа от ръководството и вътрешните одити. По този начин ние определяме дали Вашата система за управление е достатъчно развита и готова за сертификация.

На следващия етап (системен одит етап 2) Вашият одитор оценява ефикасността на всички процеси на системата за управление на място въз основа на наблюдения, интервюта и прегледи. Резултатът от одита се представя на заключителна среща. Ако е необходимо, се договарят коригиращи действия.

Въз основа на сертификационния одит се извършва оценка на Вашата система за управление на околната среда, в резултат на която се изготвя доклад. Ако Вашата компания е изпълнила всички изисквания на стандарта, ще получите сертификат ISO 14001.

За да се уверим, че Вашата компания продължава да изпълнява всички важни критерии на ISO 14001:2015 след сертификационния одит, ние провеждаме ежегодни надзорни одити. Това гарантира нашата компетентна подкрепа за непрекъснатото подобряване на Вашата система за управление и на Вашите бизнес процеси.

Сертификатът по ISO 14001 е валиден за срок от три години. Преди изтичане на срока на валидност своевременно се извършва ресертификация. Това гарантира, че непрекъснато се изпълняват всички изисквания на стандарта. Ако всички изисквания продължават да бъдат изпълнявани, се издава нов сертификат.

 

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по ISO 14001

Тъй като всяка компания има различни изисквания и поддържа индивидуална система за управление на околната среда, разходите за одит и сертификация по ISO 14001 не могат да бъдат посочени като единна цена. Ако желаете да сертифицирате Вашата фирма или организация, ние с удоволствие ще изготвим индивидуална оферта на базата на обективна оценка и Вашите индивидуални обстоятелства.

Business2.png
Loading...

Защо DQS?

 • Повече от двадесет години опит в сертификацията по ISO 14001
 • Високо ниво на компетентност във всички актуални индустриални сектори на "European Cooperation for Accreditation (EA)".
 • Анализи с добавена стойност за Вашата система за управление на околната среда 
 • Персонално и безпроблемно съдействие от нашите специалисти - регионални, национални и международни
 • Индивидуални оферти с гъвкави срокове на договорите без скрити разходи
 • Акредитирани сертификати с международно признание
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по ISO 14001.