Ефективно управление на енергията

Спестяването на енергия и на разходите вървят ръка за ръка - още повече ако имате сертифицирана система за управление на енергията по ISO 50001. Пестеливото използване на енергийните ресурси е една от най-важните задачи на всяка компания. Подходящите мерки са насочени към непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и енергийните показатели на Вашата организация - а по този начин и към опазване на климата.

Спестяване на разходи чрез ефективна енергийна политика

Прозрачни и оптимизирани енергийни потоци

Подобрен енергиен баланс и опазване на климата

Ползване на субсидии или данъчни облекчения, когато има такива

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява управлението на енергията според стандарт ISO 50001?

Стандарт ISO 50001 е основата за въвеждане на система за управление на енергията (СУЕ). Основният компонент на стандарта е процесът на енергийно планиране, който определя енергийните цели и плановете за действие, и обхваща подробно всички енергийни потоци. На тази основа сертифицираните компании могат непрекъснато да подобряват своята енергийна резултатност. Изпълнението на законовите изисквания внася допълнителна сигурност на действията.

Най-важните предпоставки за успешно управление на енергията са систематичното регистриране на енергийните потоци, енергийната оценка и подходящите механизми за мониторинг. При внедряването на ISO 50001 задачата на Вашата организация е да адаптира изискванията на стандарта относно енергийното управление към собствените потребности, да приложи мерките целенасочено и да ги подобрява непрекъснато.

Актуалният стандарт ISO 50001 е публикуван през 2018 г. Подобно на всички известни ISO стандарти за системи за управление, той се основава на цикъла PDCA (Планиране, Дейности, Оценяване, Подобряване) и структурата на високо ниво. Това гарантира висока степен на съвместимост с други ISO стандарти, например ISO 9001 (качество) или ISO 14001 (околна среда). Една интегрирана система за управление позволява да се използват синергиите и да се прилагат съвместно междурегулаторни изисквания.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кои компании е подходяща сертификацията по ISO 50001?

Пестенето на енергия е важно за всяка компания - независимо от нейния вид и големина. Затова сертификацията по ISO 50001 е подходяща за компании и доставчици на услуги от всички сектори, които искат да оптимизират управлението на енергията и по този начин спестят разходи и намалят емисиите на парникови газове.

ISO 50001:2018 не е насочен към конкретна индустрия. Въпреки това има особен смисъл да въведете система за управление в съответствие с този стандарт, ако имате енергоемко производство. За такива организации често са в сила множество законови изисквания, които могат да бъдат изпълнени с внедряването на сертифицирана система за управление на енергията. С това не само се дава принос за опазване на климата, компаниите могат също да се възползват от субсидии и да спестят данъци при определени условия, например с компенсирането на пиковите стойности съгласно германския SpaEV или Закона за енергийните услуги (EDL-G).

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Защо е от полза сертификацията по ISO 50001?

С въвеждането и сертификацията на СУЕ често се реализира значителен и практически безвъзмезден потенциал за икономии, дори чрез прости организационни мерки. При това същественото потребление на енергия (т. нар. значимо използване на енергия (SEU)) за инсталации, системи и съоръжения се определя конкретно в обхвата на сертификацията, като за всяка област се определят специфични критерии.

Международният стандарт осигурява още повече конкурентни предимства за компаниите, които получат сертификат:

 • Непрекъснато подобряване на енергийните показатели
 • Непрекъснат мониторинг на енергийните потоци
 • Систематично намаляване на потреблението и разходите за енергия
 • Последователно спазване на законовите изисквания
 • Постоянно намаляване на емисиите на парникови газове
 • Намаляване на зависимостта от внос на енергия
 • Признато основание за възможни данъчни облекчения
Вижте повече
Вижте по-малко
Anforderungen
Loading...

Какви стратегически цели могат да се постигнат с ISO 50001?

Ефективното използване на енергията се изплаща в истинския смисъл на думата: Намаляването на потреблението на ресурси и свързаното с това намаляване на разходите за енергия допринасят за значително конкурентно предимство. Но енергийната ефективност е също така двигател за нови бизнес модели, иновативни технологии и услуги, което може да означава допълнително пазарно предимство.

Каква стратегия преследвате?

Спестяване на разходи

 • Определете какъв вид енергия се използва, къде и в каква степен.
 • Създайте контролни механизми за управление на потреблението на енергия.
 • Идентифицирайте областите, в които има загуби на енергия.
 • Подобрете Вашата процедура за закупуване.

Репутация

 • Позиционирайте се с етичен, и достоверен имидж.
 • Намалете своя въглероден отпечатък.
 • Подобрете Вашата конкурентоспособност.
 • Открийте нови пазари.

Спазване на законовите изисквания

 • Спазвайте всички законови изисквания, приложими за Вашата организация.
 • Избягвайте глоби, намалете застрахователните премии.
 • Предоставяйте съответната правна информация на служителите си и на заинтересованите страни.
 • Бъдете подготвени за промени в законодателството и се възползвайте от възможни схеми за данъчни облекчения.

Непрекъсваемост

 • Информирайте се за алтернативните енергии.
 • Осигурете си обща информация за националния енергиен пазар.
 • Използвайте все повече възобновяеми енергийни източници.
 • Действайте по начин, който трайно пести енергия.
Вижте повече
Вижте по-малко
Wer darf zertifizieren
Loading...

Кой има право да извършва сертификация по ISO 50001?

Подобно на други стандарти, сертификацията по ISO 50001 може да се извършва само от сертифициращ орган, който е съответно акредитиран за това. DQS притежава необходимата акредитация съгласно ISO/IEC 17021 от германския акредитационен орган Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), и има право да издава сертификати съгласно ISO 50001:2018.

В допълнение към изискванията на ISO 17021, стандарт ISO 50003:2016 определя допълнителни изисквания за сертификационните органи относно компетентност и безпристрастност при одит и сертификация на системи за управление на енергията. За да се даде увереност на компаниите, които желаят сертификация, и да се гарантира ефикасността на одитите на СУЕ, стандартът за акредитация разглежда въпроси като - процес на одит, изисквания към процедурата за сертификация, продължителност на одита, одит на организация с повече локации.

По този начин изискванията на ISO 50003 косвено засягат Вашата компания, особено при определянето на продължителността на одита и предоставянето на доказателства за непрекъснато подобряване на резултатността. В съответствие с критериите за сертификация по ISO 50003 трябва да се предоставят и доказателства за подобряване на резултатността на СУЕ.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Каква е процедурата за сертификация по ISO 50001?

В първата стъпка обсъждате с нас Вашата компания и целите на сертификацията по ISO 50001. В резултат на това обсъждане ще получите индивидуална оферта, съобразена с потребностите на Вашата компания или организация.

Специално при по-големи сертификационни проекти, срещата за планиране е добра възможност да се запознаете с Вашия одитор, както и да се разработи индивидуална програма за одит за всички засегнати области и локации. Предварителният одит дава също така възможност да се идентифицират потенциалните възможности за подобряване, както и силните страни на Вашата система за управление на енергията. И двете услуги са по избор.

Сертификацията започва с анализ и оценка на Вашата система за управление. При етап 1 на одита Вашият одитор определя степента на изпълнение на изискванията за сертификационния одит етап 2 (одит на системата). На следващия етап Вашият одитор оценява ефикасността на процесите на управление на място. На заключителната среща ще получите подробно представяне на резултатите и възможния потенциал за подобряване за Вашата компания. Ако е необходимо, се договарят коригиращи действия.

След одита на СУЕ резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ако всички изисквания на стандарта са изпълнени, ще получите сертификат по ISO 50001.

За да гарантираме, че Вашата компания продължава да отговаря на всички важни критерии на ISO 50001 след сертификационния одит, ние провеждаме надзорни одити на годишна база. По този начин компетентно се проследява непрекъснатото подобряване на Вашата система за енергийно управление и бизнес процесите.

Срокът на валидност на сертификата по ISO 50001 изтича най-късно след три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се осигури непрекъснато съответствие с изискванията на стандарта. Ако изискванията са изпълнени, се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по ISO 50001

Сертификатът по ISO 50001 е валиден за три години.

Цената на сертификацията по ISO 50001 зависи до голяма степен от определените цели, размера и сложността на вашата компания и от изпълнените одитни дейности. Освен това общите предварителни условия на Вашата компания, като например енергийната ситуация и броят на локациите, оказват влияние върху продължителността на одита и цената. Поради това разходите за сертификация по ISO 50001 не могат да бъдат посочени като единна сума. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална оферта.

Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

 • Над 35 години опит в сертификацията на системи за управление и процеси
 • Одитори с опит в бранша, които съчетават експертни знания с емоционална интелигентност
 • Добавена стойност за Вашата компания чрез одитите по ISO 50001
 • Международно признати сертификати
 • Персонална и безпроблемна подкрепа от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
 • Индивидуални оферти с гъвкави договорни условия без скрити разходи
 • Съдържателни одитни доклади, включващи препоръки за действие
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт

Ще се радваме да Ви представим индивидуална оферта за сертификация по ISO 50001.