Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα δεν αποτελούν πλέον μόνο θέματα επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις, αλλά και παράγοντες προστιθέμενης αξίας. Η συνεπής συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εκπληρώνει την οικολογική της ευθύνη. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001 ορίζει τις απαιτήσεις για ένα τέτοιο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής προστασίας του περιβάλλοντος

Συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων και των ευκαιριών

Αυξημένη ασφάλεια δικαίου και μειωμένοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι η περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με το ISO 14001;

Το ISO 14001 είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ ) που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1996. Οι απαιτήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις προωθούν με βιώσιμο τρόπο την επιχειρησιακή προστασία του περιβάλλοντος, θέτουν τους δικούς τους στόχους για την εφαρμογή της και μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο περιβάλλον - συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο σε οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης και κλάδο, αλλά και σε διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτιστικές συνθήκες. Ένας βασικός τομέας του προτύπου είναι οι λεγόμενες "υποχρεώσεις συμμόρφωσης". Πρόκειται για δεσμευτικές υποχρεώσεις τις οποίες η πιστοποιημένη εταιρεία καθορίζει για τον εαυτό της, με βάση την αξιολόγηση των ευκαιριών και των κινδύνων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πτυχές, τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις εθελοντικές δεσμεύσεις.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001 ακολουθεί τη λεγόμενη"δομή υψηλού επιπέδου" (HLS). Αυτή η βασική δομή βασίζεται στην ομοιόμορφη χρήση περιγραμμάτων, ορολογίας και ορισμών. Με αυτόν τον τρόπο, η πιστοποίηση ISO 14001 μπορεί να συνδυαστεί με άλλα πιστοποιημένα πρότυπα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης - για παράδειγμα με το ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας) ή το ISO 50001 (διαχείριση ενέργειας). Το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του ISO.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Ποιους οργανισμούς ωφελεί η πιστοποίηση ISO 14001;

Το ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο μιας επιχείρησης. Έτσι, ιδιωτικοί, μη κυβερνητικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001. Η επιτυχής εφαρμογή και πιστοποίηση θα βοηθήσει την εταιρεία σας να αποκτήσει πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • Αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών μέσω αξιόπιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών σας
 • Αξιόπιστη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης
 • Πρόληψη κινδύνων - έγκαιρος εντοπισμός και ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων
 • Μείωση του κόστους μέσω προληπτικής, προνοητικής δράσης
 • Εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας
 • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων εντός της εταιρείας σας

Επί του παρόντος, περίπου 350.000 εταιρείες και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν πιστοποιήσει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 (πηγή: ISO Survey 2020).

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Anforderungen
Loading...

Σημαντικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση κατά ISO 14001

Για να πιστοποιηθεί η εταιρεία ή ο οργανισμός σας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια περιβαλλοντική πολιτική που έχει καταρτιστεί από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία περιέχει μια εθελοντική δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτιστοποίηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος εντός της εταιρείας.

Επιπλέον, η εταιρεία σας πρέπει να προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας, να μεταφράζει αυτές τις "υποχρεώσεις δράσης" σε εσωτερικές οδηγίες και να παρακολουθεί τακτικά τη συμμόρφωση.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Chancen und Risiken
Loading...

Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που συνδέονται με το ISO 14001;

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης, οι εταιρείες πρέπει να καταγράφουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις περιβαλλοντικές πτυχές τους. Ωστόσο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ευκαιριών και των κινδύνων εξαρτώνται από την εταιρεία σας.

Ωστόσο, για μια διαφανή ταξινόμηση των κινδύνων σε "υψηλούς", "μέτριους" ή "χαμηλούς", τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι αντικειμενικά και κατανοητά. Με βάση τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ISO 14001 για να καθορίσουν νέα πεδία δράσης στην προστασία του περιβάλλοντος και να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της προοδευτικής κλιματικής αλλαγής.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001;

Όταν οι εταιρείες υποβάλλουν αίτηση για πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001 στην DQS, περνούν από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων. Εάν έχει ήδη καθιερωθεί ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί.

Στο πρώτο βήμα, καθορίζουμε από κοινού τους στόχους που σχαετίζονται με την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισής σας σύμφωνα με το ISO 14001. Βάσει των παραπάνω, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

 

Μετά την ανάθεση, αναπτύσσουμε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου για όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και τις τοποθεσίες της εταιρείας. Κατόπιν αιτήματος, διεξάγουμε έναν προ-έλεγχο ως πρώτη αξιολόγηση της απόδοσης. Ένας ελεγκτής της DQS θα εξετάσει αν η περιβαλλοντική σας διαχείριση καλύπτει ήδη όλες τις απαιτήσεις των προτύπων. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης της διαχείρισης και των εσωτερικών σας ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό, προσδιορίζουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.

Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου του συστήματος), ο ελεγκτής σας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης στο χώρο σας με βάση παρατηρήσεις, συνεντεύξεις και ανασκοπήσεις. Το αποτέλεσμα του ελέγχου παρουσιάζεται σε μια τελική συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Με βάση τον έλεγχο πιστοποίησης, πραγματοποιείται αξιολόγηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισής σας, η οποία καταλήγει σε μια έκθεση. Εάν η εταιρεία σας έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε το πιστοποιητικό ISO 14001.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλα τα σημαντικά κριτήρια του ISO 14001:2015 μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Αυτό εξασφαλίζει την ικανή υποστήριξή μας για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών σας διαδικασιών.

Ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με το ISO 14001 ισχύει για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως, πριν από τη λήξη του. Έτσι διασφαλίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις του προτύπου πληρούνται σε μόνιμη βάση. Εάν εξακολουθούν να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

 

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση ISO 14001;

Δεδομένου ότι κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές απαιτήσεις και διατηρεί ένα ξεχωριστό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το κόστος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001 δεν μπορεί να υπολογιστεί συνολικά. Εάν επιθυμείτε να πιστοποιήσετε την εταιρεία ή τον οργανισμό σας, θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά βάσει μιας αντικειμενικής αξιολόγησης και των ατομικών σας συνθηκών.

Business2.png
Loading...

Γιατί η DQS;

 • Περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση κατά ISO 14001
 • Υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε όλους τους τρέχοντες βιομηχανικούς τομείς της "Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (EA)".
 • Ανάλυση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που σας προσδίδει προστιθέμενη αξία
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτες περιόδους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
 • Διαπιστευμένα πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Αίτηση για προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας.

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση ISO 14001.