System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój nie są już dla firm tylko kwestią komunikacji, ale są także czynnikami tworzącymi wartość dodaną. Konsekwentne przestrzeganie wytycznych dotyczących ochrony środowiska stwarza rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Jednocześnie firma deklaruje i realizuje swoją ekologiczną odpowiedzialność. Uznana na całym świecie norma ISO 14001 definiuje wymagania dla takiego systemu zarządzania środowiskowego.

Optymalizacja działań dla ochrony środowiska

Systematyczna identyfikacja zagrożeń i szans

Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i redukcja ryzyka środowiskowego

Wzmocnienie konkurencyjności

Ein Rapsfeld
Loading...

Czym jest zarządzanie środowiskowe według normy ISO 14001?

ISO 14001 jest uznaną na całym świecie normą dotyczącą systemów zarządzania środowiskowego (EMS), która została opublikowana po raz pierwszy w 1996 roku. Wymagania normy mają na celu zapewnienie, że firmy promują w sposób zrównoważony swoje działania na rzecz ochrony środowiska, ustalają własne cele w zakresie jej realizacji oraz zmniejszają negatywny wpływ swojej działalności biznesowej na środowisko - w tym ocenę cyklu życia swoich produktów i usług.

Wymagania normy ISO 14001 mogą być stosowane nie tylko w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i branży, ale także w różnych warunkach geograficznych i kulturowych. Kluczowym obszarem normy są tak zwane "obowiązki zgodności". Są to wiążące zobowiązania, które certyfikowana firma określa sama dla siebie, w oparciu o ocenę możliwości i ryzyka w odniesieniu do aspektów środowiskowych, celów środowiskowych i innych dobrowolnych zobowiązań.

Uznawana na całym świecie norma ISO 14001 opiera się na tak zwanej"strukturze wysokiego poziomu" (HLS). Ta podstawowa struktura opiera się na jednolitym użyciu terminologii i definicji. W ten sposób certyfikat ISO 14001 może być łączony z innymi certyfikowanymi normami w jeden, zintegrowany system zarządzania - na przykład z ISO 9001 (zarządzanie jakością) lub ISO 50001 (zarządzanie energią). Norma ISO 14001:2015 jest dostępna na stronie internetowej ISO.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business14.png
Loading...

Jakie korzyści przynosi certyfikacja ISO 14001 - dla jakich organizacji?

Norma ISO 14001 może być wdrożona w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i sektora, w którym prowadzi swoją działalność. Tak więc organizacje prywatne, pozarządowe i non-profit również mogą czerpać korzyści z systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. Pomyślne wdrożenie i certyfikacja pomogą osiągnąć Państwa organizacji cenną przewagę konkurencyjną.

Obejmuje ona:

 • Większe zaufanie klientów dzięki wiarygodnemu zarządzaniu środowiskowemu
 • Ciągłe doskonalenie działań środowiskowych
 • Niezawodną zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi dzięki systematycznemu podejściu
 • Zapobieganie ryzyku - wczesna identyfikacja i minimalizacja potencjalnych zagrożeń
 • Redukcję kosztów poprzez działania proaktywne, wybiegające w przyszłość
 • Oszczędność zasobów i energii
 • Osiąganie celów środowiskowych w Państwa firmie

Obecnie około 350 000 firm i organizacji na całym świecie posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 (źródło: ISO Survey 2020).

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Ważne wymagania dotyczące certyfikacji ISO 14001

Aby Państwa firma lub organizacja mogła uzyskać certyfikat ISO 14001:2015, należy spełnić szereg warunków wstępnych. Należą do nich m.in. polityka środowiskowa opracowana przez kierownictwo firmy, która zawiera dobrowolne zobowiązanie do ochrony środowiska oraz optymalizacji działań firmy na rzecz ochrony środowiska.

Ponadto, Państwa firma musi zidentyfikować wymagania prawne i inne, regulacyjne odnoszące się do jej działalności, produktów i/lub usług oraz przełożyć te "zobowiązania do działań" przy pomocy instrukcji wewnętrznych i regularnie monitorować ich przestrzeganie.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Technology32.png
Loading...

Jakie są szanse i zagrożenia związane z ISO 14001?

W celu określenia zobowiązań dotyczących zgodności, firmy muszą rejestrować ryzyka i możliwości w odniesieniu do swoich działań środowiskowych i aspektów środowiskowych. Metody oceny szans i ryzyka zależą jednak od firmy.

Niemniej jednak, w celu przejrzystej klasyfikacji ryzyka na "wysokie", "średnie" lub "niskie", ustalone kryteria oceny muszą być obiektywne i zrozumiałe. W oparciu o szanse i zagrożenia, firmy mogą wykorzystać ISO 14001 do określenia nowych obszarów działania w zakresie ochrony środowiska oraz opracowania strategii radzenia sobie z postępującymi zmianami klimatycznymi.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji wg ISO 14001?

Gdy firmy ubiegają się w DQS o certyfikację zgodnie z ISO 14001, przechodzą przez wieloetapowy proces certyfikacji. Jeśli certyfikowany system zarządzania został już wdrożony, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym kroku wspólnie określamy cele, które wiążą się z certyfikacją systemu zarządzania wg ISO 14001. Na tej podstawie szybko otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

Po wdrożeniu, opracowujemy indywidualny program audytów i harmonogram audytów dla wszystkich zaangażowanych działów i lokalizacji firmy. Na życzenie przeprowadzamy audyt wstępny jako pierwszą ocenę skuteczności. Audytor DQS sprawdzi, czy Państwa system zarządzania środowiskowego spełnia już wszystkie wymagania normy. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) i oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W ten sposób określamy, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco wdrożony i gotowy do certyfikacji.

W kolejnym kroku (etap 2 auditu systemu) audytor DQS ocenia skuteczność wszystkich procesów systemu zarządzania na miejscu na podstawie obserwacji, wywiadów i przeglądów. Wynik audytu jest przedstawiany na spotkaniu zamykającym. W razie potrzeby uzgadniane są plany działań.

Na podstawie audytu certyfikacyjnego przeprowadzana jest ocena systemu zarządzania środowiskowego, której wynikiem jest raport. Jeśli Państwa firma spełniła wszystkie wymagania normy, otrzymują Państwo certyfikat ISO 14001.

Aby zapewnić, że Państwa firma nadal spełnia wszystkie kryteria normy ISO 14001:2015 po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego, co roku przeprowadzamy audyty nadzoru. Stanowi to nasze kompetentne wsparcie w zakresie ciągłego doskonalenia Państwa systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat zgodny z normą ISO 14001 jest ważny przez trzy lata. Przed upływem tego okresu, w odpowiednim czasie przeprowadzana jest recertyfikacja. Gwarantuje to, że wszystkie wymagania normy są spełnione w sposób ciągły. Jeśli wszystkie wymagania są nadal spełniane, wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 14001?

Ponieważ każda firma ma inne wymagania i utrzymuje indywidualny system zarządzania środowiskowego, koszty audytu i certyfikacji ISO 14001 nie mogą być skalkulowane w sposób ogólny. Jeśli chcieliby Państwo poddać swoją firmę lub organizację certyfikacji, z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę opartą na obiektywnej ocenie i Państwa indywidualnych uwarunkowaniach.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS?

 • Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w certyfikacji ISO 14001
 • Wysoki poziom kompetencji we wszystkich obecnych sektorach przemysłu "European Cooperation for Accreditation (EA)".
 • Analizy Państwa systemu zarządzania środowiskowego, przynoszące wartość dodaną
 • Osobiste, skuteczne wsparcie naszych specjalistów - regionalnych, krajowych i międzynarodowych
 • Indywidualne oferty z elastycznymi okresami umów bez ukrytych kosztów
 • Akredytowane certyfikaty z uznaniem międzynarodowym
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 14001.

System zarządzania środowiskowego - przewodnik

W tym wpisie na blogu autorstwa Altana Dayankaca, kierownika programowego Grupy DQS ds. m.in. ISO 14001, dowiesz się, czym dokładnie jest profesjonalny system zarządzania środowiskowego, dla kogo certyfikacja jest szczególnie opłacalna i jakie wymagania musisz spełnić.

Zobacz post na blogu