Systém environmentálního managementu podle ISO 14001

Ochrana životního prostředí a udržitelnost již nejsou pro podniky jen tématy komunikace, ale také faktory, které vytvářejí přidanou hodnotu. Důsledné dodržování směrnic pro ochranu životního prostředí vytváří skutečné konkurenční výhody. Současně společnost plní svou ekologickou odpovědnost. Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 definuje požadavky na takový systém environmentálního managementu.

Optimalizace provozní ochrany životního prostředí

Systematická identifikace rizik a příležitostí

Zvýšení právní jistoty a snížení environmentálních rizik

Posílení konkurenceschopnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je environmentální management podle ISO 14001?

ISO 14001 je celosvětově uznávaná norma pro systémy environmentálního managementu (EMS), která byla poprvé zveřejněna v roce 1996. Cílem požadavků této normy je zajistit, aby společnosti trvale podporovaly svou provozní ochranu životního prostředí, stanovily si vlastní cíle pro její realizaci a snižovaly negativní dopady své podnikatelské činnosti na životní prostředí - včetně hodnocení životního cyklu svých výrobků a služeb.

Požadavky normy ISO 14001 lze aplikovat nejen na jakoukoli velikost společnosti a odvětví, ale také na různé geografické a kulturní podmínky. Stěžejní oblastí normy jsou tzv. povinnosti shody. Jedná se o závazné povinnosti, které si certifikovaná společnost určuje sama na základě posouzení příležitostí a rizik ve vztahu k environmentálním aspektům, environmentálním cílům a dobrovolným závazkům.

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 se řídí takzvanou"strukturou vysoké úrovně" (HLS). Tato základní struktura je založena na jednotném používání osnov, terminologie a definic. Tímto způsobem lze certifikaci ISO 14001 kombinovat s dalšími certifikovanými normami v integrovaném systému řízení - například s ISO 9001 (řízení kvality) nebo ISO 50001 (energetický management). Norma ISO 14001:2015 je k dispozici na webových stránkách ISO.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Jaký přínos má certifikace ISO 14001 pro které organizace?

Normu ISO 14001 lze zavést bez ohledu na velikost a průmyslové odvětví společnosti. Systém environmentálního managementu podle ISO 14001 tak mohou využívat i soukromé, nevládní a neziskové organizace. Úspěšná implementace a certifikace pomůže vaší společnosti získat cenné konkurenční výhody.

Mezi ně patří např:

 • větší důvěra zákazníků díky spolehlivému environmentálnímu managementu
 • Neustálé zlepšování vašeho environmentálního chování
 • Spolehlivé dodržování právních a regulačních požadavků díky systematickému přístupu.
 • Prevence rizik - včasná identifikace a minimalizace potenciálních nebezpečí.
 • Snížení nákladů prostřednictvím proaktivních, do budoucna orientovaných opatření
 • Úspora zdrojů a energie
 • Dosažení environmentálních cílů ve vaší společnosti

V současné době má přibližně 350 000 společností a organizací na celém světě certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 (zdroj: ISO Survey 2020).

Zobrazit více
Zobrazit méně
Anforderungen
Loading...

Důležité požadavky na certifikaci ISO 14001

Aby vaše společnost nebo organizace mohla být certifikována podle normy ISO 14001:2015, musí být splněna řada předpokladů. Mezi ně patří mimo jiné environmentální politika vypracovaná vedením společnosti, která obsahuje dobrovolný závazek k ochraně životního prostředí a optimalizaci opatření na ochranu životního prostředí v rámci společnosti.

Kromě toho musí vaše společnost identifikovat právní a regulační požadavky týkající se vašich činností, výrobků a/nebo služeb, převést tyto "povinnosti jednat" do interních pokynů a pravidelně kontrolovat jejich dodržování.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Chancen und Risiken
Loading...

Jaké jsou příležitosti a rizika spojená s ISO 14001?

Aby bylo možné určit povinnosti dodržování předpisů, musí společnosti zaznamenávat rizika a příležitosti ve vztahu k jejich environmentálnímu chování a environmentálním aspektům. Metody použité k posouzení příležitostí a rizik však závisí na vaší společnosti.

Pro transparentní klasifikaci rizik na "vysoká", "střední" nebo "nízká" však musí být stanovená kritéria hodnocení objektivní a srozumitelná. Na základě příležitostí a rizik mohou společnosti využít ISO 14001 k určení nových oblastí činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a k vypracování strategií pro řešení postupujících klimatických změn.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jak probíhá certifikace podle ISO 14001?

Když společnosti žádají o certifikaci podle ISO 14001 u DQS, procházejí několikastupňovým certifikačním procesem. Pokud již byl zaveden certifikovaný systém řízení, může být tento proces zkrácen.

V prvním kroku společně definujeme cíle, které spojujete s certifikací vašeho systému řízení podle ISO 14001. Na tomto základě obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku přizpůsobenou vašim individuálním potřebám.

Po zadání vypracujeme individuální program auditu a harmonogram auditu pro všechna zúčastněná oddělení a pracoviště společnosti. Na vyžádání provedeme předaudit jako první hodnocení výkonnosti. Auditor DQS prověří, zda váš environmentální management již pokrývá všechny požadavky norem. Obě služby jsou volitelné.

Certifikační audit začíná analýzou systému (fáze auditu 1) a vyhodnocením vaší dokumentace, cílů, výsledků přezkoumání řízení a interních auditů. Přitom zjistíme, zda je váš systém řízení dostatečně propracovaný a připravený k certifikaci.

V dalším kroku (2. etapa auditu systému) váš auditor na základě pozorování, rozhovorů a přezkoumání posoudí účinnost všech procesů systému řízení na místě. Výsledek auditu je prezentován na závěrečném setkání. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány.

Na základě certifikačního auditu proběhne hodnocení vašeho systému environmentálního řízení, jehož výsledkem je zpráva. Pokud vaše společnost splnila všechny požadavky normy, obdržíte certifikát ISO 14001.

Abychom zajistili, že vaše společnost i po certifikačním auditu nadále splňuje všechna důležitá kritéria normy ISO 14001:2015, provádíme každoročně dozorové audity. Tím je zajištěna naše kompetentní podpora při neustálém zlepšování vašeho systému řízení a vašich obchodních procesů.

Certifikát podle normy ISO 14001 je platný po dobu tří let. Před vypršením platnosti je včas provedena recertifikace. Tím je zajištěno, že jsou trvale splněny všechny požadavky normy. Pokud jsou všechny požadavky i nadále plněny, je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISO 14001?

Vzhledem k tomu, že každá společnost má jiné požadavky a udržuje individuální systém environmentálního managementu, nelze náklady na audit a certifikaci podle ISO 14001 vyčíslit plošně. Pokud si chcete nechat certifikovat vaši společnost nebo organizaci, rádi vám vypracujeme nabídku na míru na základě objektivního posouzení a vašich individuálních podmínek.

Business2.png
Loading...

Proč právě DQS?

 • Více než dvacet let zkušeností s certifikací ISO 14001.
 • Vysoká úroveň kompetencí ve všech současných průmyslových odvětvích "Evropské spolupráce pro akreditaci (EA)".
 • Analýzy vašeho systému environmentálního řízení s přidanou hodnotou.
 • Osobní a bezproblémová podpora našich specialistů - regionální, národní i mezinárodní.
 • Individuální nabídky s flexibilní dobou trvání smlouvy bez skrytých nákladů
 • Akreditované certifikáty s mezinárodním uznáním
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Žádost o cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme nabídku na míru pro certifikaci ISO 14001.

Ing. Pavol Plevják, ředitel společnosti DQS Slovakia, s.r.o.