Сертификацията по ISO 9001: Ключ за успешно управление на качеството

Устойчивото управление на качеството в съответствие с ISO 9001 гарантира постоянно високо качество на продуктите и услугите. Това се отнася за различни организации, независимо от размера, сектора и стратегията. Със сертификата ISO 9001 можете да докажете ефикасността на Вашите процеси и да спечелите в глобалната конкурентна среда. Понастоящем над един милион компании по света са сертифицирани съгласно международно признатия стандарт ISO 9001. DQS издава първия сертификат ISO 9001 в Германия още в 1986 г.

Оптимизирани корпоративни процеси

Повишена ефективност и намалени разходи

Подобрена удовлетвореност на клиентите

Систематично използване на знанията в организацията

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява стандарт ISO 9001?

Стандартът ISO 9001 определя изискванията към системата за управление на качеството, която компаниите трябва да прилагат, за да отговорят на очакванията на вътрешните и външните заинтересовани страни. ISO 9001 се основава на седемте принципа за управление на качеството (източник: ISO 9000):

 • Насоченост към клиента и устойчив успех
 • Лидерство
 • Ангажиране на персонала
 • Процесноориентиран подход
 • Подобряване
 • Вземане на решения, основани на доказателства
 • Управление на взаимоотношенията

През 1986 г. DQS издава първия сертификат за система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 в Германия - по това време все още на базата на проект на стандарта. Оттогава развитието на този успешен стандарт за качество и приносът му за създаване на стойност са тясно свързани с историята на DQS. Актуалната версия на ISO 9001:2015 е достъпна на уебсайта на ISO , на български език - на уебсайта на БИС.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

Кои компании печелят от сертификацията по ISO 9001?

В употреба от 1987 г., серията стандарти ISO 900X се е утвърдила като доказан инструмент за управление в промишлеността и сектора на услугите. По принцип сертификацията е подходяща за фирми и организации от всякаква големина и във всички сектори. Сертификацията по ISO 9001 е знак за надеждност и е ефективен инструмент за управление на процесите по качеството, с цел изпълнение на изискванията на клиентите. Поради това сертифицираните компании имат решаващи предимства при печеленето на нови клиенти и търгове.

Ясните процеси и ясно дефинираните отговорности превръщат системното управление на качеството (УК) в основен градивен елемент на успешните компании. Ефикасната и всеобхватна система за управление на качеството е от основно значение за непрекъснатото подобряване на резултатите и води до по-голяма ефективност и надеждност.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

С какво ефективното управление на качеството е полезно за моята организация?

Ефективната и ефикасна система за управление се характеризира с ясни цели, измерими резултати, адекватни ресурси, структурирани процеси и тяхното непрекъснато подобряване. По този начин тя помага на Вашата компания да придобие ценни конкурентни предимства: Повишаване на удовлетвореността на клиентите, откриване на нови пазари и подобряване на процесите. В същото време системата за управление спомага да се осигури съответствие със законовите и регулаторните изисквания и да се намалят свързаните с това рискове.

Със стандарт ISO 9001 висшето ръководство е силно ангажирано с отговорността за системата за управление на качеството. Фокусът на системата за управление на качеството е върху заобикалящата среда на Вашата компания. Освен това се разглеждат интензивно рисковете и възможностите, което разкрива значителен потенциал за подобряване на фирмената практика. ISO 9001 следва така наречената"структура на високо ниво" ("High Level Structure" - HLS). Тази базова структура се основава на единната употреба на класификации, терминология и дефиниции във всички съвременни ISO стандарти за системи за управление. Това улеснява интегрирането на повече стандарти в съществуваща система за управление, например ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 или ISO 45001.

Вижте повече
Вижте по-малко
Prozessorientierung
Loading...

Защо е необходима система за управление на качеството съгласно ISO 9001?

С прозрачни процеси и ясно определени отговорности, системата за управление на качеството (СУК) е важен градивен елемент за цялостно управление. Ефикасната СУК е основа за непрекъснато усъвършенстване на организацията и по този начин определя посоката за успешно развитие на компанията.

 • Структурирано и целенасочено изпълнение на специфичните изисквания на клиентите
 • Достъп до нови пазари за продажби в страната и чужбина чрез доказани възможности за качество
 • Фирменият риск става по-управляем; прозрачните процеси подпомагат прилагането на законите и разпоредбите
 • Ангажиране на служителите чрез комуникация, информация и обучение
 • По-лесно интегриране на други стандарти и системи за управление (например ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 или ISO/IEC 27001)
Auditplanung
Loading...

Колко време отнема един одит по ISO 9001?

Одитите могат да продължат от един ден до няколко седмици, в зависимост от много фактори. На базата на своите познания в специфичния бранш, одиторите на DQS работят компетентно и на равностойно ниво с Вашата организация, Вашите цели, дефинираните процеси и Вашата система за управление. За да осигурим успешна сертификация, ние адаптираме всеки одит към Вашата компания и го планираме по ясен и прозрачен начин.

Основа за планирането е задължителният документ на IAF (Международен акредитационен форум) за определяне на продължителността на одита - IAF MD05. С нашето планиране Вие винаги знаете какво и кога да очаквате. Като експертен, акредитиран сертифициращ орган, ние се доказваме чрез висока компетентност и иновативни решения. Моля, свържете се с нас за повече информация.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

Ревизия на ISO 9001 е обявена за 2025 г.

През лятото на 2023 г. техническият комитет ISO/TC 176 SC2 гласува за ревизия на стандарт ISO 9001:2015. Графикът вече е много по-конкретен и публикуването на стандарта е насрочено за 2025 г. Статия, публикувана на 4 август 2023 г. от Германското дружество за качество (DGQ e.V.), което е тясно свързано с комитета, дава първоначална представа за това колко широкообхватна е тази ревизия, кои теми в управлението на качеството е възможно да бъдат засегнати, и какви нови да бъдат добавени. „Планират се корекции на ISO 9001 по отношение на аспектите на устойчивост, управление на веригите на доставките, управление на измененията, устойчивост, рискове,  знания на организацията“. В нашия блог  можете да намерите повече информация за ревизията на ISO 9001.

Business28.png
Loading...

Как протича сертификацията по ISO 9001?

След като всички изисквания на ISO 9001 са изпълнени, може да се пристъпи към сертификация на Вашата система за управление. С DQS Вие ще преминете един процес на сертифициране в няколко етапа. Ако във Вашата компания вече е въведена сертифицирана система за управление, процесът може да бъде съкратен.

На първия етап ще обсъдите с нас Вашата компания, Вашата система за управление на качеството и целите на сертификацията по ISO 9001. На тази основа в кратък срок ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с Вашите индивидуални потребности.

Планирането на проекта може да бъде полезно за по-големи проекти, за да се планират графиците и провеждането на одити по обекти или отдели. Освен това, предварителният одит дава възможност за предварително идентифициране на силните страни и потенциала за подобряване на Вашата система за управление на качеството. И двете услуги са по избор.

Сертификационният одит започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценяване на Вашата документация, цели, резултати от прегледа от ръководството и вътрешните одити. По този начин се оценява, дали Вашата система за управление е достатъчно развита и готова за сертификация. На следващия етап (етап 2 на одит на системата) Вашият одитор оценява ефикасността на всички процеси на управление на място, като прилага изискванията на стандарт ISO 9001. Резултатът от одита се представя на заключителна среща. Ако е необходимо, се съгласуват коригиращи действия.

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд в DQS. След това ще получите одитен доклад, в който са документирани резултатите от одита. Ако всички изисквания на стандарта са изпълнени, ще получите сертификат ISO 9001.

С оглед на непрекъснатото подобряване и поддържане на ефикасност на Вашата система за управление на качеството, най-малко веднъж годишно се провеждат одити на място на ключови компоненти на Вашата система, с оглед определяне на потенциали за подобряване.

Сертификатът по ISO 9001 е валиден максимум три години. Ресертификацията се извършва достатъчно рано преди изтичането на срока на валидност, за да се гарантира непрекъснато съответствие с приложимите изисквания на стандарта. При постигане на съответствие се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по ISO 9001

Цената на сертификацията по ISO 9001 зависи от редица фактори. Например - наличието на вече сертифицирана система за управление. Освен това, големината на Вашата компания и сложността на системата за управление на качеството оказват влияние върху продължителността на одитите и цената. По тези причини разходите за сертифициране по ISO 9001 не могат да бъдат посочени като единна сума. Ще се радваме да изготвим индивидуална оферта за Вашата компания, организация или агенция.

Business2.png
Loading...

Защо DQS?

 • Над 35 години опит в сертификацията по ISO 9001
 • Одити, които предоставят информация с добавена стойност за Вашата организация
 • Одитори с практически опит и високо ниво на компетентност в бранша
 • Акредитирани сертификати с международно признание
 • Персонално и безпроблемно съдействие от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
 • Индивидуални оферти с гъвкави срокове на договорите без скрити разходи
 • Експертиза и одобрение за всички релевантни стандарти
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: Евгения Димитрова

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по ISO 9001.