Efektívne riadenie kvality pre váš úspech

Požiadavky na kvalitu na globálnych trhoch sú rozmanité a dynamické. Iba so systematickým systémom riadenia kvality možno tieto požiadavky trvalo a úspešne plniť. V súčasnosti je viac ako milión spoločností na celom svete certifikovaných podľa medzinárodne uznávanej normy ISO 9001. Spoločnosť DQS vydala prvý certifikát ISO 9001 v Nemecku už v roku 1986.

Optimalizácia podnikových procesov

Zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov

Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Systematické nakladanie s podnikovým know-how

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je to norma ISO 9001?

Norma ISO 9001 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorý musia spoločnosti zaviesť, aby splnili očakávania interných a externých zainteresovaných strán. Norma ISO 9001 je založená na siedmich zásadách manažérstva kvality (zdroj: ISO 9000):

 • Zameranie na zákazníka a udržateľný úspech
 • Manažment a vedenie
 • Zapojenie ľudí
 • Prístup orientovaný na procesy
 • Zlepšovanie
 • Rozhodovanie založené na dôkazoch
 • Riadenie vzťahov

V roku 1986 vydala spoločnosť DQS prvý certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v Nemecku - v tom čase ešte na základe pracovnej verzie. Odvtedy je vývoj tejto úspešnej normy kvality a jej prínos k vytváraniu hodnôt úzko spätý s históriou spoločnosti DQS. Aktuálna verzia normy ISO 9001:2015 je k dispozícii na webovej stránke ISO.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre koho je vhodná certifikácia podľa normy ISO 9001?

Séria ISO 900Xer, ktorá sa používa od roku 1987, sa etablovala ako osvedčený nástroj riadenia v priemysle a v sektore služieb. V zásade je certifikácia vhodná pre spoločnosti a organizácie všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach. Certifikácia ISO 9001 signalizuje spoľahlivosť a je účinným nástrojom na riadenie procesov kvality s cieľom splniť požiadavky zákazníkov. Certifikované spoločnosti majú preto rozhodujúce výhody pri získavaní nových zákazníkov a tendrov.

Jasné procesy a jasne definované zodpovednosti robia zo systematického riadenia kvality (QM) ústredný stavebný prvok úspešných spoločností. Efektívny a komplexný systém QM je základom pre neustále zlepšovanie výkonnosti a vedie k vyššej efektívnosti a spoľahlivosti.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Čím je efektívne riadenie kvality užitočné pre moju organizáciu?

Efektívny a účinný systém riadenia charakterizujú jasné ciele, merateľné výsledky, primerané zdroje, štruktúrované procesy a ich neustále zlepšovanie. Pomáha tak vašej spoločnosti získať cenné konkurenčné výhody: Zvýšenie spokojnosti zákazníkov, otvorenie nových trhov a zlepšenie procesov. Systém riadenia zároveň pomáha zabezpečiť súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami a zmierňuje súvisiace riziká.

Vďaka norme ISO 9001 je vrcholový manažment výrazne zapojený do zodpovednosti za systém manažérstva kvality. Systém QMS sa zameriava na prostredie vašej spoločnosti. Okrem toho sa intenzívne zvažujú riziká a príležitosti, čo odhaľuje značný potenciál na zlepšenie podnikovej praxe. Norma ISO 9001 sa riadi takzvanou"štruktúrou vysokej úrovne" (HLS). Táto základná štruktúra vychádza z jednotného používania osnov, terminológie a definícií vo všetkých moderných normách systému manažérstva ISO. Vďaka tomu je možné do existujúceho systému riadenia ľahko integrovať ďalšie normy, napríklad ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 alebo ISO 45001.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Prozessorientierung
Loading...

Prečo potrebujem systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001?

Vďaka transparentným procesom a jasne definovaným zodpovednostiam je systém manažérstva kvality (QMS) dôležitým stavebným prvkom komplexného riadenia. Efektívny QMS je základom neustáleho zlepšovania organizácie a určuje tak smer úspešného rozvoja spoločnosti.

 • Štruktúrovaná a cielená implementácia špecifických požiadaviek zákazníka
 • Prístup na nové odbytové trhy doma i v zahraničí vďaka preukázanej schopnosti v oblasti kvality
 • Podnikateľské riziko sa stáva lepšie zvládnuteľným; transparentné procesy podporujú implementáciu zákonov a predpisov
 • Zapojenie zamestnancov prostredníctvom komunikácie, informácií a školení
 • Jednoduchšia integrácia iných noriem a systémov riadenia (napríklad ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 alebo ISO/IEC 27001)
Auditplanung
Loading...

Ako dlho trvá audit podľa normy ISO 9001?

Audity môžu trvať od jedného dňa až po niekoľko týždňov v závislosti od mnohých faktorov. Audítori spoločnosti DQS na základe svojich znalostí odvetvia kompetentne a na úrovni očí komunikujú s vašou organizáciou, vašimi cieľmi, definovanými procesmi a systémom riadenia. Aby sme zabezpečili úspešnú certifikáciu, každý audit prispôsobujeme vašej spoločnosti a plánujeme ho jasným a transparentným spôsobom.

Základom plánovania je záväzný dokument IAF (Medzinárodné akreditačné fórum) na určenie dĺžky trvania auditu, IAF MD05. Vďaka nášmu plánovaniu preto vždy viete, čo a kedy môžete očakávať. Ako odborný, akreditovaný certifikačný orgán sa snažíme presvedčiť výnimočnými kompetenciami a inovatívnymi riešeniami. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako prebieha certifikácia podľa normy ISO 9001?

Po implementácii všetkých požiadaviek normy ISO 9001 si môžete nechať certifikovať svoj systém manažérstva. V spoločnosti DQS potom prejdete viacstupňovým certifikačným procesom. Ak je vo vašej spoločnosti už zavedený certifikovaný systém manažérstva, proces sa môže skrátiť.

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém manažérstva kvality a ciele certifikácie ISO 9001. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Plánovanie projektu môže byť užitočné pri väčších projektoch s cieľom naplánovať harmonogramy a vykonanie auditov pre pracoviská alebo oddelenia. Okrem toho predbežný audit ponúka možnosť vopred identifikovať silné stránky a potenciál na zlepšenie vášho systému manažérstva kvality. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (etapa auditu 1) a vyhodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažmentom a interných auditov. Tým sa určí, či je váš systém manažérstva dostatočne rozvinutý a pripravený na certifikáciu. V ďalšom kroku (2. etapa auditu systému) váš audítor hodnotí efektívnosť všetkých procesov riadenia na mieste, pričom uplatňuje normu ISO 9001. Výsledok auditu sa prezentuje na záverečnom stretnutí. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu z auditu, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, získate certifikát ISO 9001.

S cieľom neustáleho zlepšovania a trvalej efektívnosti vášho systému manažérstva kvality sa minimálne raz ročne vykonávajú audity kľúčových zložiek vášho systému na mieste s cieľom identifikovať potenciál na zlepšenie.

Certifikát ISO 9001 je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie požiadaviek platnej normy. Po splnení požiadaviek sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia ISO 9001?

Náklady na certifikáciu ISO 9001 závisia od viacerých faktorov. Napríklad na existencii už certifikovaného systému riadenia. Okrem toho má na trvanie auditov a cenu vplyv veľkosť vašej spoločnosti a zložitosť systému manažérstva kvality. Z týchto dôvodov nemožno náklady na certifikáciu podľa normy ISO 9001 uviesť paušálne. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť, organizáciu alebo agentúru.

Business2.png
Loading...

Prečo práve DQS?

 • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou podľa normy ISO 9001
 • Audity, ktoré poskytujú poznatky o vašej organizácii s pridanou hodnotou
 • Audítori s praktickými skúsenosťami a vysokou úrovňou odbornej spôsobilosti v danom odvetví
 • Akreditované certifikáty s medzinárodnou akceptáciou
 • Osobná a plynulá podpora našich špecialistov - regionálna, národná a medzinárodná
 • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými obdobiami bez skrytých nákladov
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku na certifikáciu ISO 9001 šitú na mieru.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.