Skuteczne zarządzanie jakością to wsparcie Twojego sukcesu

Wymagania jakościowe stawiane przez rynki globalne są zróżnicowane i dynamiczne. Tylko dzięki skutecznemu systemowi zarządzania jakością wymagania te mogą być spełnione w sposób trwały i zgodnie z zamierzeniami. Ponad milion firm na całym świecie posiada obecnie certyfikat zgodności z uznaną na całym świecie normą ISO 9001. DQS wydał pierwszy certyfikat ISO 9001 w Niemczech już w 1986 roku.

Zoptymalizowane procesy korporacyjne

Zwiększona skuteczność i zredukowane koszty

Zwiększona satysfakcja klienta

Systematyczna obsługa korporacyjnego know-how

Business14.png
Loading...

Czym jest norma ISO 9001?

Norma ISO 9001 definiuje wymagania dla systemu zarządzania jakością, które powinny zostać wdrożone przez organizacje, aby spełnić oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. ISO 9001 opiera się na siedmiu zasadach zarządzania jakością (źródło: ISO 9000):

 • Zorientowanie na klienta
 • Przywództwo
 • Zaangażowanie ludzi
 • Podejście procesowe
 • Doskonalenie
 • Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów
 • Zarządzanie relacjami

W 1986 roku DQS wydała w Niemczech pierwszy certyfikat dla systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 - wtedy jeszcze na podstawie wersji roboczej. Od tego czasu rozwój tego udanego standardu jakości i jego wkład w tworzenie wartości jest ściśle związany z historią DQS. Aktualna wersja normy ISO 9001:2015 jest dostępna na stronie internetowej ISO.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla kogo certyfikacja ISO 9001 jest odpowiednia ?

Stosowana od 1987 roku seria norm ISO 900X ugruntowała swoją pozycję jako sprawdzone narzędzie zarządzania w przemyśle i sektorze usług. Zasadniczo, certyfikacja jest odpowiednia dla firm i organizacji każdej wielkości, we wszystkich sektorach. Certyfikacja ISO 9001 wskazuje na wiarygodność i jest skutecznym narzędziem zarządzania procesami jakości w celu spełnienia wymagań klienta. Certyfikowane firmy mają zatem decydującą przewagę przy pozyskiwaniu nowych klientów i przetargów.

Przejrzyste procesy i jasno zdefiniowana odpowiedzialność sprawiają, że systematyczne zarządzanie jakością (QM) jest głównym elementem sukcesu firmy. Efektywny i kompleksowy system QM jest podstawą ciągłej poprawy wyników i prowadzi do większej wydajności i niezawodności.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business11.png
Loading...

Co sprawia, że efektywne zarządzanie jakością jest przydatne dla mojej organizacji?

Skuteczny i efektywny system zarządzania charakteryzuje się jasnymi celami, mierzalnymi wynikami, odpowiednimi zasobami, ustrukturyzowanymi procesami i ich ciągłym doskonaleniem. Dzięki temu pomaga firmie uzyskać cenną przewagę konkurencyjną: wzrost zadowolenia klientów, otwarcie nowych rynków oraz usprawnienie procesów. Jednocześnie system zarządzania pomaga zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz ogranicza związane z tym ryzyko.

Zgodnie z normą ISO 9001, najwyższe kierownictwo jest silnie zaangażowane w odpowiedzialność za system zarządzania jakością. W centrum uwagi systemu SZJ znajduje się środowisko firmy. Ponadto, w ramach systemu intensywnie rozważane są ryzyka i szanse, co ujawnia znaczny potencjał poprawy praktyki korporacyjnej. ISO 9001 opiera się na tak zwanej"strukturze wysokiego poziomu" (HLS). Ta podstawowa struktura opiera się na jednolitym stosowaniu terminologii i definicji we wszystkich nowoczesnych normach ISO dotyczących systemów zarządzania. Dzięki temu łatwo jest zintegrować kolejne normy z istniejącym systemem zarządzania, na przykład z ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 lub ISO 45001.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Arrows20.png
Loading...

Dlaczego potrzebuję systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001?

Dzięki przejrzystym procesom i jasno zdefiniowanej odpowiedzialności, system zarządzania jakością (QMS) jest ważnym elementem składowym całościowego zarządzania. Skuteczny SZJ stanowi podstawę dla stale doskonalącej się organizacji i tym samym wyznacza kierunek pomyślnego rozwoju firmy.

 • Ustrukturyzowana i ukierunkowana realizacja specyficznych wymagań klientów
 • Dostęp do nowych rynków zbytu w kraju i za granicą dzięki sprawdzonym zdolnościom jakościowym
 • Ryzyko przedsiębiorczości staje się łatwiejsze do opanowania; przejrzyste procesy wspierają wdrażanie ustaw i rozporządzeń
 • Zaangażowanie pracowników poprzez komunikację, informacje i szkolenia
 • Łatwiejsza integracja z innymi normami i systemami zarządzania (na przykład z ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 lub ISO/IEC 27001).
Contact-us18.png
Loading...

Jak długo trwa audyt ISO 9001?

Audyt może trwać od jednego dnia do kilku tygodni, w zależności od wielu czynników. Audytorzy DQS, w oparciu o swoją wiedzę branżową, kompetentnie i z uwagą zapoznają się z Państwa organizacją, jej celami, zdefiniowanymi procesami i systemem zarządzania. Aby zapewnić pomyślną certyfikację, dopasowujemy każdy audyt do Państwa firmy i planujemy go w sposób jasny i przejrzysty.

Podstawą planowania jest wiążący dokument IAF (International Accreditation Forum) dotyczący określania czasu trwania auditu -IAF MD05. Dzięki naszemu planowaniu zawsze wiedzą Państwo, czego i kiedy można się spodziewać. Jako kompetentna, akredytowana jednostka certyfikująca staramy się być przekonywujący poprzez zapewnienie wyjątkowych kompetencji i poprzez innowacyjne rozwiązania. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 9001?

Gdy wszystkie wymagania normy ISO 9001 zostaną wdrożone, mogą Państwo poddać swój system zarządzania certyfikacji. W DQS przejdą Państwo przez wieloetapowy proces certyfikacji. Jeśli certyfikowany system zarządzania jest już ustanowiony w Państwa firmie, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym kroku, poznamy przy Państwa pomocy Waszą organizację, system zarządzania jakością oraz cele certyfikacji ISO 9001. Na tej podstawie szybko otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Planowanie projektu może być przydatne przy większych projektach w celu zaplanowania harmonogramów i przeprowadzenia audytów dla wielu zakładów lub działów. Ponadto, audyt wstępny daje możliwość wcześniejszej identyfikacji mocnych stron i potencjałów poprawy systemu zarządzania jakością. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W ten sposób określa się, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco wdrożony i gotowy do certyfikacji. W kolejnym kroku (audyt systemu etap 2) audytor ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w organizacji, kierując się wymaganiami normy ISO 9001. Wynik audytu jest prezentowany na spotkaniu zamykającym. W razie potrzeby uzgadniane są plany działań.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymają Państwo certyfikat ISO 9001.

W celu ciągłego doskonalenia i stałej skuteczności systemu zarządzania jakością, co najmniej raz w roku przeprowadzane są audyty na miejscu, kluczowych elementów systemu w celu zidentyfikowania możliwości poprawy.

Certyfikat ISO 9001 jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana z dużym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem ważności certyfikatu, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami obowiązującej normy. Po uzyskaniu zgodności wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 9001?

Koszt certyfikacji ISO 9001 zależy od wielu czynników. Na przykład od tego, czy funkcjonujący system zarządzania jest już certyfikowany. Ponadto, wielkość firmy i złożoność systemu zarządzania jakością mają wpływ na czas trwania audytów i cenę. Z tych powodów koszty certyfikacji według ISO 9001 nie mogą być podane w formie ryczałtu. Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa organizacji.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS?

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji ISO 9001
 • Audyty, które dostarczają wartości dodanej
 • Audytorzy z praktycznym doświadczeniem i wysokim poziomem kompetencji branżowych
 • Akredytowane certyfikaty z międzynarodowym uznaniem
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi okresami umów, bez ukrytych kosztów
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 9001.