Effektiv kvalitetsledning för din framgång

Kvalitetskraven på de globala marknaderna är mångsidiga och dynamiska. Endast med ett systematiskt kvalitetsledningssystem kan dessa krav uppfyllas på ett hållbart och framgångsrikt sätt. Mer än en miljon företag världen över är för närvarande certifierade enligt den internationellt erkända standarden ISO 9001. DQS utfärdade det första ISO 9001-certifikatet i Tyskland redan 1986.

Optimerade företagsprocesser

Ökad effektivitet och minskade kostnader

Förbättrad kundtillfredsställelse

Systematisk hantering av företagets know-how

Vad är ISO 9001-standarden?

ISO 9001-standarden definierar kraven på ett kvalitetsledningssystem som företag måste införa för att uppfylla interna och externa intressenters förväntningar. ISO 9001 bygger på de sju principerna för kvalitetsledning (källa: ISO 9000):

 • Kundfokus och hållbar framgång
 • Förvaltning och ledarskap
 • Engagemang av människor
 • Processorienterat tillvägagångssätt
 • Förbättring
 • Evidensbaserat beslutsfattande
 • Förhållningssätt

1986 utfärdade DQS det första certifikatet för ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 i Tyskland - då fortfarande på grundval av ett utkast till version. Sedan dess har utvecklingen av denna framgångsrika kvalitetsstandard och dess bidrag till värdeskapande varit nära kopplad till DQS historia. Den aktuella versionen av ISO 9001:2015 finns tillgänglig på ISO:s webbplats.

Show more
Show less
Loading...

Vem är ISO 9001-certifiering lämplig för?

ISO 900Xer-serien har använts sedan 1987 och har etablerat sig som ett beprövat ledningsverktyg inom industrin och tjänstesektorn. I princip är certifieringen lämplig för företag och organisationer av alla storlekar och inom alla sektorer. ISO 9001-certifiering signalerar tillförlitlighet och är ett effektivt verktyg för att hantera kvalitetsprocesser för att uppfylla kundernas krav. Certifierade företag har därför avgörande fördelar när de vinner nya kunder och anbud.

Tydliga processer och klart definierade ansvarsområden gör systematisk kvalitetshantering (QM) till den centrala byggstenen i framgångsrika företag. Ett effektivt och heltäckande QM-system är grundläggande för kontinuerlig förbättring av prestanda och leder till ökad effektivitet och tillförlitlighet.

Show more
Show less
Loading...

Vad gör effektiv kvalitetshantering användbar för min organisation?

Ett effektivt och ändamålsenligt ledningssystem kännetecknas av tydliga mål, mätbara resultat, tillräckliga resurser, strukturerade processer och deras ständiga förbättring. På så sätt hjälper det ditt företag att få värdefulla konkurrensfördelar: Ökad kundtillfredsställelse, öppnande av nya marknader och förbättrade processer. Samtidigt bidrar ett ledningssystem till att säkerställa att lag- och myndighetskrav uppfylls och att de risker som är förknippade med dem minskas.

Med ISO 9001-standarden är högsta ledningen starkt involverad i ansvaret för kvalitetsledningssystemet. Fokus för QMS ligger på företagets miljö. Dessutom görs ett intensivt övervägande av risker och möjligheter, vilket avslöjar en betydande potential för förbättring av företagets praxis. ISO 9001 följer den så kallade"High Level Structure" (HLS). Denna grundläggande struktur bygger på en enhetlig användning av översikter, terminologi och definitioner i alla moderna ISO-standarder för ledningssystem. Detta gör det enkelt att integrera ytterligare standarder i ett befintligt ledningssystem, till exempel ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 eller ISO 45001.

Show more
Show less
Loading...

Varför behöver jag ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001?

Med öppna processer och tydligt definierade ansvarsområden är ett kvalitetsledningssystem (QMS) en viktig byggsten för en helhetsstyrning. Ett effektivt QMS är grunden för en organisation som ständigt förbättras och därmed anger kursen för en framgångsrik företagsutveckling.

 • Strukturerat och målinriktat genomförande av specifika kundkrav
 • Tillgång till nya försäljningsmarknader i hemlandet och utomlands genom bevisad kvalitetsförmåga.
 • Entreprenörsrisker blir mer hanterbara; transparenta processer stöder genomförandet av lagar och förordningar.
 • Medarbetarnas delaktighet genom kommunikation, information och utbildning.
 • Lättare integrering av andra standarder och ledningssystem (t.ex. ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 eller ISO/IEC 27001).
Loading...

Hur lång tid tar en ISO 9001-revision?

Revisioner kan pågå från en dag till flera veckor, beroende på många faktorer. DQS-revisorerna interagerar på grundval av sina branschkunskaper på ett kompetent sätt och på ögonhöjd med din organisation, dina mål, de definierade processerna och ditt ledningssystem. För att säkerställa en framgångsrik certifiering skräddarsyr vi varje revision till ditt företag och planerar den på ett tydligt och transparent sätt.

Grunden för planeringen är IAF:s (International Accreditation Forum) bindande dokument för fastställande av revisionens varaktighet, IAF MD05. Med vår planering vet du därför alltid vad du kan förvänta dig, och när. Som ett sakkunnigt, ackrediterat certifieringsorgan strävar vi efter att övertyga genom exceptionell kompetens och innovativa lösningar. Kontakta oss för mer information.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur fungerar ISO 9001-certifiering?

När alla krav i ISO 9001 har genomförts kan du få ditt ledningssystem certifierat. Hos DQS genomgår du då en certifieringsprocess i flera steg. Om ett certifierat ledningssystem redan är etablerat i ditt företag kan processen förkortas.

I det första steget diskuterar du med oss ditt företag, ditt kvalitetsledningssystem och målen för din ISO 9001-certifiering. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är skräddarsytt för dina individuella behov.

Projektplanering kan vara användbart för större projekt för att planera tidsplaner och genomförandet av revisioner för anläggningar eller avdelningar. Dessutom ger en förhandsrevision möjlighet att i förväg identifiera styrkor och förbättringspotential i ert kvalitetsledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen inleds med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av er dokumentation, era mål, resultaten av er ledningsgranskning och era interna revisioner. På så sätt avgörs om ditt ledningssystem är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering. I nästa steg (systemrevision steg 2) bedömer din revisor effektiviteten hos alla ledningsprocesser på plats med tillämpning av ISO 9001-standarden. Revisionsresultatet presenteras vid ett slutmöte. Vid behov kommer man överens om åtgärdsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla standardkrav är uppfyllda får du ISO 9001-certifikatet.

I syfte att kontinuerligt förbättra och säkerställa att ert kvalitetsledningssystem är fortsatt effektivt genomförs revisioner på plats av nyckelkomponenter i ert system minst en gång om året för att identifiera förbättringspotential.

Ett ISO 9001-certifikat är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid innan certifikatet löper ut för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en ISO 9001-certifiering?

Kostnaden för ISO 9001-certifiering beror på ett antal faktorer. Till exempel om det finns ett redan certifierat ledningssystem. Dessutom påverkar företagets storlek och kvalitetsledningssystemets komplexitet revisionernas längd och priset. Av dessa skäl kan kostnaderna för certifiering enligt ISO 9001 inte anges som en klumpsumma. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag, din organisation eller din myndighet.

Business2.png
Loading...

Varför DQS?

 • Mer än 35 års erfarenhet av ISO 9001-certifiering.
 • Revisioner som ger värdefulla insikter om din organisation.
 • Revisorer med praktisk erfarenhet och hög branschkompetens.
 • Ackrediterade certifikat med internationell acceptans
 • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
 • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsperioder utan dolda kostnader
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Förfrågan om offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en skräddarsydd offert för ISO 9001-certifiering.