Idag är miljöledning en oumbärlig del av en hållbar företagsutveckling. Att skydda nuvarande och framtida generationers livsutrymme har blivit en övergripande uppgift. Denna utveckling har funnit sin väg in i många företags företagspolicy. Miljöskydd är följaktligen mer än att bara uppfylla bindande skyldigheter eller minska negativ miljöpåverkan. Fokus ligger snarare på en kontinuerlig förbättring av företagets egen miljöprestanda. Detta är ett krav som har betonats tydligt i ISO 14001:2015-standarden jämfört med den föregående versionen och kräver nyckeltal som bevis.

Loading...

Företagets åtagande i enlighet med ISO 14001

För att förbättra organisationens miljöprestanda specificerar den internationellt erkända miljöstandarden följande. ISO 14001 fastställs tre grundläggande åtaganden för miljöpolitiken i kapitel 5.2:

 • Skydd av miljön
 • Uppfyllande av alla bindande skyldigheter.
 • Kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet.

De bindande förpliktelserna (efterlevnadsskyldigheter) härrör från organisationens sammanhang (kap. 4) och de berörda parternas krav (kap. 4.2). De utgör ramen för de miljörelaterade företagsprocesserna (kap. 8), som skall registreras och utvärderas med avseende på miljöaspekterna (se kap. 6.1 "Risker och möjligheter").

"Enligt ISO 14001:2015 kallas hanteringen av miljöaspekter för miljöprestanda."

ISO 14001:2015, kap. 3.4.1

Mätning av miljöprestanda - Vad kräver standarden?

I kapitel 9.1 kräver miljöstandarden systematisk övervakning, mätning, analys och utvärdering av relevant miljöprestanda. För att göra detta måste företaget definiera metoder och resultatindikatorer på ett begripligt sätt.

De mätbara resultatindikatorerna ska vara

 • Tillförlitliga
 • Kontrollerbara
 • Reproducerbara
 • överensstämmande med miljöpolicyn

För att fokusera företagets resurser på de viktigaste mätningarna bör de viktigaste resultatindikatorerna identifieras i samband med de relevanta miljöaspekterna och deras miljöpåverkan. I allmänhet kan alla resultatindikatorer relateras till alla tänkbara organisatoriska områden på nästan vilken detaljnivå som helst.

I praktiken är det dock nödvändigt med en meningsfull begränsning till väsentliga miljöuppgifter, som i första hand bör vara inriktad på följande punkter:

 • På konkreta mål
 • Miljöfrågans relevans
 • Möjligheter till åtgärder för den tillhörande affärsenheten.

Det är viktigt att alltid se resultatindikatorerna i sitt sammanhang så att de inte förlorar sin mening och betydelse.

"Utvärdering av miljöprestanda är ett viktigt instrument för strategisk ledning: En noggrann analys avslöjar inte bara miljöproblem, utan även affärsmöjligheter och möjligheter till förbättringar."

Miljöprestanda - Tips för att mäta

ISO 14031-guiden ger en omfattande mall för en förnuftig användning av mätbara resultatindikatorer inom miljöledning. Det är bra att skilja mellan tre grundläggande kategorier:

Indikatorer för ledningens prestanda

Ledningens resultatindikatorer kartlägger strategiska miljömål och avser information om ledningens kapacitet och verksamhet som har eller kan ha en inverkan på miljöprestanda. Dessa mått gäller områden på högre nivå, t.ex. fördelning och effektiv användning av resurser, produktutveckling och utbildning av anställda. De fokuserar på efterlevnad av bindande åtaganden (rättsliga och andra skyldigheter).

Solar panels on flat roof in an industrial zone
Loading...

ISO 14001 certification

Vilken ansträngning måste du räkna med för att få ditt miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001? Ta reda på det kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Indikatorer för operativa resultat

Styrning och övervakning på operativ företagsnivå: Dessa nyckelindikatorer bör fastställas genom att de listas och uppdateras.

 • Insatserna, t.ex. råvaror, material, vatten, energiflöden osv.
 • Operativa processer och resurser, och
 • Utfallet, t.ex. utsläpp, avfall, avloppsvatten, produkter och tjänster.

kan bestämmas.

Indikatorer för miljötillstånd

Nyckeltal om tillståndet för luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna och människor som kan påverkas av företaget eller som påverkar företaget. Det kan till exempel vara information om vattenkvaliteten i en närliggande vattenförekomst eller luftkvaliteten i regionen. Denna information hjälper företaget att bättre förstå sin miljöpåverkan.

Miljöindikatorer i praktiken

Övervakning och mätning av mätvärden som en del av miljöledningssystemet bör ske under kontrollerade förhållanden och med hjälp av lämpliga processer för att säkerställa giltiga resultat. För företag som vill fördjupa sig i ämnet är en titt på ISO/TS 14033-standarden "Kvantitativ miljöinformation" också till hjälp.

Nyttan av ett system för prestationsmätning beror till stor del på kvaliteten på uppgifterna. Som en del av den kontinuerliga förbättringsprocessen måste uppgifterna granskas regelbundet med tanke på företagets policy och de miljömål som härrör från den. Nyckeltalens tillförlitlighet bestäms av kvaliteten på de grundläggande uppgifterna från mätningar, beräkningar eller uppskattningar.

Miljöprestanda - Kontinuerlig förbättring

Enligt ISO 14001 är utvärderingen av efterlevnaden av miljörelaterade skyldigheter en kontinuerlig process. Vid regelbundna ledningsöversyner (kap. 9.3) måste företaget granska sin miljöprestanda med avseende på de bindande skyldigheterna och utvärdera miljöledningssystemets effektivitet. Detta resulterar i utgångspunkter för den kontinuerliga förbättringen av miljöprestanda (kap. 10).

Vid dokumentationen av resultaten är huvudfokus på förverkligandet av miljöprestanda. Resultaten från utvärderingen av de erhållna uppgifterna måste kommuniceras internt och externt: i enlighet med kommunikationsprocessen och inklusive de bindande åtagandena (kap. 7.4).

Kommunikation om miljöpåverkan och miljöprestanda har blivit en viktig uppgift för företagen. Orsakerna till detta är allmänhetens ökande intresse och kravet på att lyssna till de berörda parternas behov och förväntningar och att inkludera dem som en del av miljökommunikationen.

Den högsta ledningen måste tilldela ansvar och befogenheter (avsnitt 5.3) för rapportering av miljöprestanda. Informationen om miljöprestanda bör vara giltig och presentationen bör ta hänsyn till de berörda parternas tekniska kunskaper och språkbruk.

Dessutom ska företaget integrera påverkan och åtgärder för att förbättra miljöprestanda i andra affärsprocesser i enlighet med kapitel 6.1.4, t.ex. upphandling av produkter som innehåller farliga ämnen.

Miljöprestanda - Vad kräver ISO 14001-standarden? Slutsats.

Utvärderingen och den kontinuerliga förbättringen av ett företags egen miljöprestanda är ett viktigt instrument för strategisk ledning: En noggrann granskning avslöjar inte bara miljöproblem, utan även affärsmöjligheter och möjligheter till förbättringar.

Mätningen av miljöprestanda för miljömålen måste ske på grundval av resultatindikatorer som skall definieras. I detta sammanhang måste nyckelindikatorerna för utvärdering av miljöprestanda vara tillförlitliga, reproducerbara och spårbara. De relevanta resultaten av utvärderingen av de erhållna uppgifterna måste kommuniceras internt och externt i enlighet med reglerna för kommunikation, inklusive bindande åtaganden.

Rekommenderas: Andra användbara miljöstandarder

 • ISO 14005:2019 Miljöledningssystem - Riktlinjer för ett flexibelt tillvägagångssätt för ett stegvis införande.
 • ISO 14031:2021 Miljöledning - Utvärdering av miljöprestanda - Riktlinjer
 • ISO/TS 14033:2019 Miljöledning - Kvantitativ miljöinformation - Riktlinjer och exempel

ISO 14001 - Vad handlar den om?

Miljöledningsstandarden ISO 14001 kom första gången 1996 och den nuvarande versionen publicerades i september 2015 som ISO 14001:2015 efter en omfattande revidering. Jämfört med den senaste versionen har ett antal miljöspecifika nyheter införts utöver de krav som följer av den nya gemensamma grundstrukturen för ISO:s ledningssystemstandarder (High Level Structure).

Dessa omfattar sådana väsentliga aspekter som mätning av miljöprestanda, integrering av livscykeltänkande, det alltmer riskbaserade tillvägagångssättet, efterlevnad av bindande åtaganden med avseende på relevanta berörda parter - och sist men inte minst, uppnåendet av självuppställda miljömål.

Företag som följer kraven i ISO-standarden agerar därför ansvarsfullt i alla avseenden: de håller ett öga på viktiga miljöaspekter, bidrar till att skydda miljön och uppnår samtidigt en hög grad av rättssäkerhet.

Fördelar med ISO 14001-certifiering

Förutom den kontinuerliga förbättringen av företagets miljöprestanda finns det en rad andra fördelar som följer med införandet av ett miljöledningssystem:

 • Riskförebyggande genom systematiskt beaktande av risker och möjligheter samt framåtblickande tänkande och agerande.
 • Större förtroende hos allmänheten genom bevisligen hållbara affärsmetoder.
 • Bättre förståelse för kraven från berörda parter, inklusive anställda.
 • Internationellt erkänt bevis på ditt ansvarsfulla agerande.
 • Ökad rättssäkerhet och minskade miljörisker.
Solar panels on flat roof in an industrial zone
Loading...

ISO 14001 certification

Hur mycket arbete måste du räkna med för att få ditt miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001? Ta reda på det kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Med ett ackrediterat ISO 14001-certifikat visar du dina kunder, partner och den intresserade allmänheten att du
- tar ansvar för miljön och
- anpassar all företagsverksamhet för att undvika miljöförstöring.

Sakkunskap och förtroende

Observera: Våra artiklar skrivs uteslutande av våra interna experter på ledningssystem och långvariga revisorer. Om du har några frågor till våra författare om innehållet kan du kontakta oss. Vi ser fram emot att tala med dig.

Författare
Eric Werner-Korall

Compliance and risk management expert with over 20 years of international experience as a DQS auditor for integrated management systems. With a doctorate in engineering, he also contributes his expertise as a trainer and lecturer, presenter and author of numerous technical papers.

Loading...