Σήμερα, η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης εταιρικής ανάπτυξης. Η διαφύλαξη του ζωτικού χώρου των σημερινών και των μελλοντικών γενεών έχει καταστεί πρωταρχικό καθήκον. Η εξέλιξη αυτή έχει βρει το δρόμο της στις εταιρικές πολιτικές πολλών εταιρειών. Κατά συνέπεια, η προστασία του περιβάλλοντος είναι κάτι περισσότερο από τη συμμόρφωση με δεσμευτικές υποχρεώσεις ή τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ίδιας της εταιρείας. Αυτή είναι μια απαίτηση που έχει τονιστεί σαφώς στο πρότυπο ISO 14001:2015 σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοσή του και απαιτεί βασικά στοιχεία ως απόδειξη.

Loading...

Δέσμευση της εταιρείας κατά την έννοια του ISO 14001

Προκειμένου να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού, το διεθνώς αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό πρότυπο καθορίζει ISO 14001 καθορίζει τρεις βασικές δεσμεύσεις για την περιβαλλοντική πολιτική στο κεφάλαιο 5.2:

 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Εκπλήρωση όλων των δεσμευτικών υποχρεώσεων και
 • Συνεχής βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι δεσμευτικές υποχρεώσεις (υποχρεώσεις συμμόρφωσης) προκύπτουν από το πλαίσιο του οργανισμού (κεφ. 4) και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών (κεφ. 4.2). Παρέχουν το πλαίσιο για τις σχετικές με το περιβάλλον εταιρικές διαδικασίες (κεφ. 8), οι οποίες πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές (βλ. κεφ. 6.1 "Κίνδυνοι και ευκαιρίες").

"Σύμφωνα με το ISO 14001:2015, η διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών αναφέρεται ως περιβαλλοντική επίδοση".

ISO 14001:2015, κεφ. 3.4.1

Μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης - Τι απαιτεί το πρότυπο;

Στο κεφάλαιο 9.1, το περιβαλλοντικό πρότυπο απαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση της σχετικής περιβαλλοντικής επίδοσης. Για τον σκοπό αυτό, η επιχείρηση πρέπει να καθορίζει μεθόδους και δείκτες επιδόσεων με κατανοητό τρόπο.

Οι μετρήσιμοι δείκτες επιδόσεων πρέπει να είναι

 • Αξιόπιστοι
 • Επαληθεύσιμοι
 • Αναπαραγώγιμοι
 • να συνάδουν με την περιβαλλοντική πολιτική

Για να επικεντρωθούν οι πόροι της εταιρείας στις βασικές μετρήσεις, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να προσδιορίζονται σε σχέση με τις σχετικές περιβαλλοντικές πτυχές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Σε γενικές γραμμές, όλοι οι δείκτες επιδόσεων μπορούν να συσχετιστούν με όλους τους δυνατούς οργανωτικούς τομείς σε σχεδόν οποιοδήποτε επίπεδο λεπτομέρειας.

Στην πράξη, ωστόσο, είναι απαραίτητος ένας ουσιαστικός περιορισμός στα σημαντικά περιβαλλοντικά δεδομένα, ο οποίος θα πρέπει να προσανατολίζεται κυρίως στα ακόλουθα σημεία:

 • Σε συγκεκριμένους στόχους
 • Στη συνάφεια του περιβαλλοντικού θέματος
 • Στις δυνατότητες δράσης της σχετικής επιχειρησιακής μονάδας

Είναι σημαντικό να βλέπουμε πάντα τους δείκτες επιδόσεων σε πλαίσιο, ώστε να μην χάνουν το νόημα και τη σημασία τους.

"Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι ένα σημαντικό εργαλείο της στρατηγικής διαχείρισης: Η προσεκτική ανάλυση αποκαλύπτει όχι μόνο περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλά εξίσου επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης."

Περιβαλλοντικές επιδόσεις - Συμβουλές για τη μέτρηση

Ο οδηγός ISO 14031 παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο για τη λογική χρήση μετρήσιμων δεικτών απόδοσης στην περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ τριών βασικών κατηγοριών:

Δείκτες διαχειριστικών επιδόσεων

Οι δείκτες διαχειριστικών επιδόσεων αποτυπώνουν τους στρατηγικούς περιβαλλοντικούς στόχους και αφορούν πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές ικανότητες και δραστηριότητες που έχουν ή μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Οι δείκτες αυτοί εφαρμόζονται σε τομείς υψηλότερου επιπέδου, όπως η κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων, η ανάπτυξη προϊόντων και η εκπαίδευση των εργαζομένων. Εστιάζουν στη συμμόρφωση με δεσμευτικές δεσμεύσεις (νομικές και άλλες υποχρεώσεις).

Solar panels on flat roof in an industrial zone
Loading...

ISO 14001 certification

Τι προσπάθεια πρέπει να περιμένετε για να πιστοποιηθεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001; Μάθετε το δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση.

Δείκτες λειτουργικών επιδόσεων

Καθοδήγηση και παρακολούθηση σε επιχειρησιακό επίπεδο επιχείρησης: Αυτοί οι βασικοί δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να καθορίζονται με την καταγραφή και επικαιροποίηση

 • Τις εισροές, π.χ. πρώτες ύλες, υλικά, νερό, ροές ενέργειας κ.λπ.
 • Οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι πόροι, και
 • Οι εκροές, π.χ. εκπομπές, απόβλητα, λύματα, προϊόντα και υπηρεσίες.

μπορούν να προσδιοριστούν.

Δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης

Βασικά στοιχεία για την κατάσταση του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας και των ανθρώπων που μπορούν να επηρεαστούν από την εταιρεία ή που επηρεάζουν την εταιρεία. Για παράδειγμα, μπορεί να πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ενός κοντινού υδάτινου σώματος ή την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν την εταιρεία σας να κατανοήσει καλύτερα τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

Περιβαλλοντικοί δείκτες στην πράξη

Η παρακολούθηση και η μέτρηση των δεικτών ως μέρος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και με τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών ώστε να διασφαλίζονται έγκυρα αποτελέσματα. Για τις εταιρείες που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στο θέμα, μια ματιά στο πρότυπο ISO/TS 14033 "Ποσοτικές περιβαλλοντικές πληροφορίες" είναι επίσης χρήσιμη.

Η χρησιμότητα ενός συστήματος μέτρησης επιδόσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των δεδομένων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης, τα δεδομένα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά με γνώμονα την εταιρική πολιτική και τους περιβαλλοντικούς στόχους που απορρέουν από αυτήν. Η αξιοπιστία των βασικών στοιχείων καθορίζεται από την ποιότητα των βασικών δεδομένων από μετρήσεις, υπολογισμούς ή από εκτιμήσεις.

Περιβαλλοντικές επιδόσεις - Συνεχής βελτίωση

Σύμφωνα με το ISO 14001, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικά σχετικές υποχρεώσεις είναι μια συνεχής διαδικασία. Στις τακτικές ανασκοπήσεις της διοίκησης (κεφ. 9.3), η επιχείρηση πρέπει να επανεξετάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της σε σχέση με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό οδηγεί σε σημεία εκκίνησης για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων (κεφ. 10).

Κατά την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, το κύριο βάρος δίνεται στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Τα πορίσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνονται πρέπει να κοινοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά: σύμφωνα με τη διαδικασία επικοινωνίας και συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών υποχρεώσεων (κεφ. 7.4).

Η επικοινωνία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις έχει καταστεί σημαντικό καθήκον για τις επιχειρήσεις. Οι λόγοι γι' αυτό είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού και η απαίτηση να ακουστούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής επικοινωνίας.

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αναθέσει ευθύνες και αρμοδιότητες (ενότητα 5.3) για την αναφορά των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις πρέπει να είναι έγκυρες και η παρουσίασή τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές γνώσεις και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον, η εταιρεία πρέπει να ενσωματώνει τις επιπτώσεις και τα μέτρα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.1.4, όπως η προμήθεια προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Περιβαλλοντικές επιδόσεις - Τι απαιτεί το πρότυπο ISO 14001; Συμπέρασμα.

Η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ίδιας της εταιρείας αποτελεί σημαντικό εργαλείο της στρατηγικής διαχείρισης: Η προσεκτική εξέταση αποκαλύπτει όχι μόνο περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης.

Η μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των περιβαλλοντικών στόχων πρέπει να πραγματοποιείται με βάση δείκτες επιδόσεων που πρέπει να καθοριστούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων πρέπει να είναι αξιόπιστοι, αναπαραγώγιμοι και ανιχνεύσιμοι. Τα σχετικά πορίσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνονται πρέπει να κοινοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά σύμφωνα με τους κανόνες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών δεσμεύσεων.

Συνιστάται: Άλλα χρήσιμα περιβαλλοντικά πρότυπα

 • ISO 14005:2019 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Κατευθυντήριες γραμμές για μια ευέλικτη προσέγγιση της σταδιακής εφαρμογής
 • ISO 14031:2021 Περιβαλλοντική διαχείριση - Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιδόσεων - Κατευθυντήριες γραμμές
 • ISO/TS 14033:2019 Περιβαλλοντική διαχείριση - Ποσοτικές περιβαλλοντικές πληροφορίες - Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα

ISO 14001 - Περί τίνος πρόκειται;

Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996 και η τρέχουσα έκδοση δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 ως ISO 14001:2015 μετά από μια συνολική αναθεώρηση. Σε σύγκριση με την τελευταία έκδοση, έχουν εισαχθεί ορισμένες καινοτομίες που αφορούν το περιβάλλον, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νέα κοινή βασική δομή για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO (High Level Structure).

Σε αυτές περιλαμβάνονται βασικές πτυχές όπως η μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η ενσωμάτωση της σκέψης του κύκλου ζωής, η ολοένα και περισσότερο βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση, η συμμόρφωση με δεσμευτικές δεσμεύσεις σε σχέση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη - και, τέλος, η επίτευξη των αυτο-οριζόμενων περιβαλλοντικών στόχων.

Συνεπώς, οι εταιρείες που ακολουθούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO ενεργούν υπεύθυνα από κάθε άποψη: παρακολουθούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό ασφάλειας δικαίου.

Πλεονεκτήματα της πιστοποίησης ISO 14001

Εκτός από τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης, μια σειρά άλλων πλεονεκτημάτων συνοδεύουν την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 • Πρόληψη κινδύνων μέσω της συστηματικής εξέτασης των κινδύνων και των ευκαιριών και της προνοητικής σκέψης και δράσης
 • Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του κοινού μέσω αποδεδειγμένα βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών
 • Καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των υπεύθυνων ενεργειών σας
 • Αυξημένη ασφάλεια δικαίου και μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Solar panels on flat roof in an industrial zone
Loading...

ISO 14001 certification

Πόση προσπάθεια πρέπει να περιμένετε για την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001; Μάθετε το δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση.

Με ένα διαπιστευμένο πιστοποιητικό ISO 14001 δείχνετε στους πελάτες σας, στους συνεργάτες σας και στο ενδιαφερόμενο κοινό ότι
- Αναλαμβάνετε την ευθύνη για το περιβάλλον και
- Ευθυγραμμίζετε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Εμπειρογνωμοσύνη και εμπιστοσύνη

Σημείωση: Τα άρθρα μας γράφονται αποκλειστικά από τους εσωτερικούς μας εμπειρογνώμονες για τα συστήματα διαχείρισης και τους μακροχρόνιους ελεγκτές μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις προς τους συγγραφείς μας σχετικά με το περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ανυπομονούμε να μιλήσουμε μαζί σας.

Συγγραφέας
Eric Werner-Korall

Ειδικός σε θέματα συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων με πάνω από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας ως ελεγκτής DQS για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Με διδακτορικό δίπλωμα στη μηχανική, συνεισφέρει επίσης την τεχνογνωσία του ως εκπαιδευτής και λέκτορας, παρουσιαστής και συγγραφέας πολυάριθμων τεχνικών εγγράφων.

Loading...