ISO 31001:2018, dlho očakávaná revízia medzinárodnej normy pre riadenie rizík, bola zverejnená 15. februára 2018. V tomto príspevku sa dozviete, čo sa v norme zmenilo a ako ju môžete využiť.

Nová norma ISO 31000:2018 kladie do centra riadenia rizík vytváranie hodnôt. Dôraz sa kladie na potrebu silného riadenia, angažovanosti a integrovaného prístupu. Norma zostáva jasne štruktúrovaná a poskytuje zrozumiteľné usmernenia pre všetky organizácie.

Norma ISO 31000:2018 nie je certifikačnou normou, ale umožňuje porovnať vaše postupy riadenia rizík s medzinárodne uznávanými osvedčenými postupmi. Okrem toho norma poskytuje cenné usmernenia pre interné a externé audity.

Čo je nové v norme ISO 31000:2018?

  • Boli prehodnotené zásady riadenia rizík.
  • Zdôraznil sa význam vedenia vrcholového manažmentu a integrácie riadenia rizík, počnúc riadením spoločnosti.
  • Väčší dôraz sa kladie na kontinuitu riadenia rizík - uznáva sa, že nové skúsenosti, poznatky a analýzy môžu viesť k revíziám prvkov procesu, opatrení, ako aj kontrol v každej fáze procesu.
  • Zjednodušenie obsahu s väčším dôrazom na zachovanie modelu otvoreného systému, ktorý by vyhovoval viacerým potrebám a kontextom.

Ako môže systém DQS prispieť k vášmu systému riadenia rizík?

  • Kontaktujte nás a informujte sa o seminároch o norme ISO 31000:2018.
  • Spoločnosť DQS vykonáva externé audity s cieľom posúdiť váš súčasný systém riadenia rizík, porovnať ho s dostupnými normami a identifikovať oblasti na zlepšenie.
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...