Účinné riadenie klímy si vyžaduje vypracovanie inventúry skleníkových plynov (inventúra skleníkových plynov) v súlade s normou ISO 14064-1. Kvantifikácia priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov (vrátane emisiíCO2 ) je ústrednou úlohou, ktorá môže viazať značné technické a ľudské zdroje. Spoločnosti, ktoré už majú certifikovaný systém energetického manažérstva v súlade s medzinárodnou normou ISO 50001, môžu využiť synergie.

Loading...

Dve dôležité normy pre manažment klímy

Špecifikácia ISO 14064-1

Špecifikácia ISO 14064-1 poskytuje návod na kvantitatívne stanovenie a vykazovanie emisií a odstraňovania skleníkových plynov (GHG). Poskytuje tak nevyhnutný základ pre efektívne riadenie klímy v podnikoch. Špecifikácia je súčasťou série noriem ISO 14064 a v roku 2018 bola dôkladne revidovaná. Kľúčovou inováciou je kvantifikácia nepriamych emisií skleníkových plynov.

ISO 14064-1:2018 - Špecifikácia s návodom na organizačnej úrovni na kvantifikáciu a vykazovanie emisií a odstraňovania skleníkových plynov

Norma energetického manažérstva ISO 50001

Medzinárodná norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva (EnMS). Zároveň poskytuje formálny návod na jeho implementáciu v prílohe A. Norma ISO 50001 prešla v roku 2018 komplexnou revíziou. Okrem iného bola zavedená spoločná základná štruktúra všetkých novších noriem ISO pre systémy manažérstva (High Level Structure - HLS). Okrem toho boli v rámci revízie doplnené a spresnené pasáže textu z predchádzajúcej verzie z roku 2011. Okrem toho boli zavedené nové pojmy, napríklad "normalizácia".

Norma sa vzťahuje na všetky podnikové činnosti s vplyvom na energetickú hospodárnosť. Zameriava sa na neustále zlepšovanie energetickej efektívnosti alebo znižovanie spotreby energie. Výslovne sa však nezameriava na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

ISO 50001:2018 - Systémy energetického manažérstva - Požiadavky s návodom na použitie

Energetický manažment - Východisko pre manažment udržateľnosti

S ohľadom na tému udržateľnosti vzniká pre podniky hierarchia rôznych oblastí riadenia. Spolu môžu tvoriť akýsi integrovaný systém riadenia udržateľnosti. Systém energetického manažérstva v súlade s normou ISO 50001 so zameraním na energetickú efektívnosť totiž môže byť východiskovým bodom a súčasťou účinného systému riadenia klímy, napr. podľa vzoru noriem radu ISO 14064.

Zavedenie riadenia klímy je zasa začlenené do komplexnej činnosti v oblasti udržateľnosti v zmysle spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR), ktorá je vhodná pre podniky všetkých druhov a výrazne presahuje napríklad environmentálne riadenie. V rámci tohto systému riadenia môže EnMS podniku prevziať predovšetkým úlohu "dodávateľa údajov" pre evidenciu skleníkových plynov.

V čom spočíva synergia medzi normami ISO 14064-1 a ISO 50001?

S cieľom identifikovať synergie medzi špecifikáciou a normou pre spoločnosti, ktoré normu používajú, je potrebné uviesť stručný prehľad požiadaviek ISO 14064-1, ktoré sa kladú na prípravu bilancie skleníkových plynov a ktoré môžu byť relevantné vo vzťahu k norme ISO 50001:

  • Hranice organizácie: Kapitola 5.1 špecifikácie sa týka vymedzenia organizačných hraníc potrebných na správne vyčíslenie. To zahŕňa aj zdroje a záchytné úložiská skleníkových plynov, ktoré sa nachádzajú mimo organizácie, t. j. vo finančne alebo prevádzkovo riadených organizáciách alebo v účastiach vykazujúcej organizácie.
  • Hranice vykazovania: Kapitola 5.2 sa zaoberá vymedzením hraníc organizácie, ktorá podáva správy. To zahŕňa identifikáciu všetkých priamych a nepriamych emisií a záchytov skleníkových plynov. V kapitole 5.2.4 sa požaduje ich klasifikácia do kategórií vrátane rozlíšenia podľa typu emisií (antropogénne, biogénne atď.).
  • Kvantifikácia emisií skleníkových plynov: Kapitola 6.1 obsahuje požiadavky na kvantifikáciu emisií a záchytov skleníkových plynov. Kvantifikácia si vyžaduje identifikáciu a dokumentáciu príslušných zdrojov a záchytov skleníkových plynov a ich kategorizáciu (pozri kapitolu 5.2). Na kvantifikáciu musí spoločnosť použiť vhodný prístup. Inými slovami: postup na zber primárnych a sekundárnych údajov a určenie emisií skleníkových plynov zo zdroja alebo odstraňovania skleníkových plynov zo záchytov.
iso-14064-1-ghg-inventories-dqs-whitepaper-free.png
Loading...

ISO 14064-1 Skleníkové plyny

Vysvetľujeme túto normu

Ďalšie cenné poznatky o norme a usmernenia nájdete v našej bezplatnej Bielej knihe.

Informácie o autorovi: Altan Dayankac je audítor DQS a vyhľadávaný odborník na mnohé témy týkajúce sa udržateľnosti.

ISO 50001 - Údaje z rozsahu pôsobnosti EnMS

Norma ISO 50001 definuje rozsah EnMS ako "súbor činností, ktoré organizácia rieši prostredníctvom systému energetického manažérstva". V poznámke 1 k "pojmu" sa dodáva, že EnMS môže zahŕňať viacero hraníc a tiež dopravné činnosti. V kapitole 4.3 "Definovanie rozsahu" je však uvedené obmedzenie v súvislosti s inventarizáciou skleníkových plynov. Uvádza sa v ňom: "Organizácia musí zabezpečiť, aby mala právomoc riadiť svoju energetickú efektívnosť, využívanie energie a spotrebu energie v rámci rozsahu a hraníc." Tieto hranice si stanovuje samotná spoločnosť. Znamená to, že: "V prípade, že sa v rámci energetickej politiky v SR uplatňuje systém energetickej efektívnosti, je potrebné, aby sa v rámci tohto systému uplatňoval systém energetickej efektívnosti:

"Synergie medzi normami ISO 14064-1 a ISO 50001 sa týkajú zhromažďovania údajov o energii, a tým aj emisií skleníkových plynov na úrovni organizácie."

Na začiatku sa však nerozlišuje, či sa údaje týkajú konvenčnej alebo obnoviteľnej energie. Je to však relevantné pre inventarizáciu skleníkových plynov. Na údaje o emisiách skleníkových plynov z finančne alebo prevádzkovo riadených organizácií, z investícií v držbe vykazujúceho subjektu a z predchádzajúcich a následných procesov sa norma ISO 50001 nemusí vzťahovať. Norma tiež neobsahuje požiadavky na poskytovanie údajov, ktoré by mohli slúžiť ako dôkaz o priamych alebo nepriamych záchytoch skleníkových plynov.

Aké energetické údaje sú relevantné pre inventarizáciu skleníkových plynov?

Energetické údaje z rozsahu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 podliehajú požiadavkám na zdokumentované informácie (kap. 7.5.1). Platí to vtedy, keď sú energetické údaje "potrebné na efektívnosť systému energetického manažérstva a na preukázanie zlepšenia výkonnosti súvisiacej s energiou". Údaje relevantné pre bilancovanie skleníkových plynov budú vo všeobecnosti spĺňať túto požiadavku. Ich veľkou výhodou je teda to, že sú aktuálne, porovnateľné s predchádzajúcimi energetickými údajmi a dostupné prakticky "na jedno stlačenie tlačidla". Spolu s údajmi EnMS poskytuje bilancia GHG aj identifikáciu a dokumentáciu príslušných zdrojov GHG a ich zaradenie do kategórií - pokiaľ sa týkajú systému energetického manažérstva.

Od energetického manažmentu k uhlíkovej stope

Systém energetického manažérstva zhromažďuje údaje týkajúce sa energie s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť náklady na energiu alebo jej spotrebu. Dôraz sa kladie na údaje zozbierané meracími zariadeniami v oblasti takzvanej významnej spotreby energie (SEU). Skratka SEU označuje miesta, kde spotreba energie tvorí významný podiel spotreby energie a kde je primerane veľký potenciál na zlepšenie výkonnosti súvisiacej s energiou. Podľa normy sa to týka "závodov/miest, systémov, procesov alebo zariadení". Významnosť stanovená spoločnosťou pre EnMS sa bude vo všeobecnosti zhodovať s významnosťou pre jej inventarizáciu skleníkových plynov, čo znamená, že v tomto ohľade nie je potrebné posudzovať významnosť.

Údaje dostupné zo systému EnMS môžu byť na jednej strane údaje o spotrebe z nákupu energie, t. j. nakúpená energia viazaná na sieť, napr. elektrina, para, vykurovanie alebo chladenie (upstream, nepriame emisie). Môžu to byť aj údaje týkajúce sa priamych emisií z podniku. Príkladom sú stacionárne alebo mobilné zariadenia atď. Vtedy sú už zavedené príslušné procesy, zariadenia a metódy na zber týchto údajov o činnosti. To znamená značnú úsporu zdrojov. Je potrebné ešte vysvetliť a zdokumentovať len výber kvantifikačného prístupu, ktorý je za tým.

Energetické údaje z minulých rokov, ktoré sú k dispozícii vo vlaku zdokumentovaných informácií, môžu uľahčiť výber takzvaného "historického základného roku", ku ktorému by sa mala vzťahovať aktuálna bilancia skleníkových plynov. Tieto "historické" údaje musia byť reprezentatívne a overiteľné, čo môže zabezpečiť EnMS pre svoj rozsah.

Záver - Udržateľný energetický manažment s ISO 50001

Systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 môže byť východiskovým bodom pre efektívne riadenie klímy. Môže byť pákou v boji proti globálnemu otepľovaniu, ktoré by sa zasa malo považovať za súčasť komplexného, integrovaného systému riadenia udržateľnosti. Spoločnosti, ktoré už majú certifikovaný systém energetického manažérstva, môžu preto využívať synergie, napr. pri príprave inventarizácie skleníkových plynov v súlade s normou ISO 14064-1.

Z dokumentovaných informácií požadovaných normou energetického manažérstva možno využiť všetky podstatné údaje o energii z jej rozsahu pôsobnosti. Údaje, ktoré možno získať "stlačením tlačidla", obsahujú aj informácie o identifikácii a dokumentácii príslušných zdrojov skleníkových plynov a ich zaradenie do kategórií. Hlavnou výhodou je, že procesy, zariadenia a metódy zberu údajov o činnosti sú už zavedené, čo môže ušetriť zdroje pri príprave inventúry skleníkových plynov. Ďalšou výhodou môže byť využitie zdokumentovaných informácií EnMS pri výbere "historického základného roku".

Pri pohľade na celý hodnotový reťazec systém energetického manažérstva zachytáva priame emisie ( rozsah 1 protokolu o skleníkových plynoch ) a nepriame nakúpené emisie ( rozsah 2 protokolu o skleníkových plynoch ). ISO 50001 nevyžaduje údaje o predchádzajúcich a následných emisiách ( rozsah 3 protokolu o skleníkových plynoch ).

DQS - odborník na vašej strane

My, nemecký registrátor pre certifikáciu systémov riadenia (DQS), sa špecializujeme na poskytovanie cenných podnetov na základe našich rozsiahlych technických, regulačných a odvetvových odborných znalostí, ktoré môžete využiť na ďalší rozvoj vášho systému riadenia a zvýšenie výkonnosti vašej spoločnosti. Takto sa váš systém riadenia stane základom vášho úspechu.

Naše audity robia dobré veci ešte lepšími - a takto sa meriame každý deň. Okrem toho zviditeľňujeme váš úspech nielen v oblasti riadenia klímy. Certifikáty DQS sú medzinárodne uznávané. To vytvára dôveru, a to tak vo vnútri vašej spoločnosti, ako aj mimo nej.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Radi odpovieme na vaše otázky

Obráťte sa na nás.
Nezáväzne a bezplatne.

Autor
Altan Dayankac

Produktový manažér DQS a expert na mnohé témy týkajúce sa udržateľnosti, klímy, životného prostredia a bezpečnosti práce. Altan Dayankac prispieva svojimi odbornými znalosťami aj ako autor a prednášateľ vo výboroch pre životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na mnohých odborných podujatiach.

Loading...