Een doeltreffend klimaatbeheer vereist de opstelling van een broeikasgasinventaris (GHG-inventaris) in overeenstemming met ISO 14064-1. De kwantificering van directe en indirecte broeikasgasemissies (met inbegrip vanCO2-emissies ) is een centrale taak die aanzienlijke technische en menselijke middelen kan vergen. Bedrijven die al beschikken over een gecertificeerd energiebeheersysteem overeenkomstig de internationale ISO 50001-norm kunnen profiteren van synergieën.

Loading...

Twee belangrijke normen voor klimaatmanagement

 

Specificatie ISO 14064-1

Specificatie ISO 14064-1 geeft richtlijnen voor de kwantitatieve bepaling en rapportage van broeikasgasemissies en -verwijderingen (GHG). Daarmee biedt het een essentiële basis voor effectief klimaatmanagement in bedrijven. De specificatie maakt deel uit van de ISO 14064-reeks van normen en is in 2018 grondig herzien. Een belangrijke vernieuwing is de kwantificering van indirecte GHG-emissies.

ISO 14064-1:2018 - Specificatie met richtlijnen op organisatieniveau voor de kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies en -verwijderingen

Norm voor energiemanagement ISO 50001

De internationale norm ISO 50001 specificeert eisen voor een energiemanagementsysteem (EnMS). Tegelijkertijd biedt het formele richtlijnen voor de implementatie ervan in bijlage A. ISO 50001 onderging een uitgebreide herziening in 2018. Onder andere werd de gemeenschappelijke basisstructuur van alle nieuwere ISO-managementsysteemnormen (High Level Structure - HLS) geïntroduceerd. Daarnaast werden in de loop van de revisie aanvullingen en verduidelijkingen van tekstpassages uit de vorige versie van 2011 doorgevoerd. Bovendien werden nieuwe concepten geïntroduceerd, zoals "normalisatie".

De norm is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten met een effect op energiegerelateerde prestaties. Zij is gericht op de voortdurende verbetering van de energie-efficiëntie of de vermindering van het energieverbruik. De norm is echter niet expliciet gericht op het gebruik van hernieuwbare energie.

ISO 50001:2018 - Energiemanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

Energiemanagement - uitgangspunt voor duurzaamheidsmanagement

Met het oog op het thema duurzaamheid ontstaat er voor bedrijven een hiërarchie van verschillende managementgebieden. Samen kunnen zij een soort geïntegreerd duurzaamheidsmanagementsysteem vormen. Een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001, met zijn focus op energie-efficiëntie, kan namelijk het startpunt en onderdeel zijn van een effectief klimaatmanagementsysteem, bijvoorbeeld volgens de normen van de ISO 14064-reeks.

De implementatie van klimaatmanagement is op zijn beurt ingebed in een holistische duurzaamheidsactiviteit in de zin van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO/CSR), die geschikt is voor bedrijven van allerlei aard en veel verder gaat dan bijvoorbeeld milieumanagement. Binnen dit managementsysteem kan het EnMS van een bedrijf in de eerste plaats de rol van "gegevensleverancier" voor de BKG-boekhouding vervullen.

Waar liggen de synergieën tussen ISO 14064-1 en ISO 50001?

Om synergieën tussen de specificatie en de norm te identificeren voor bedrijven die de norm gebruiken, is een kort overzicht nodig van de eisen die ISO 14064-1 stelt aan het opstellen van een GHG-balans, die relevant kunnen zijn in relatie tot ISO 50001:

  • Organisatorische grenzen: hoofdstuk 5.1 van de specificatie verwijst naar de definitie van organisatorische grenzen die nodig zijn voor een correcte kwantificering. Dit omvat ook GHG-bronnen en -putten die zich buiten de organisatie bevinden, d.w.z. in financieel of operationeel gecontroleerde organisaties of in deelnemingen van de rapporterende organisatie.
  • Rapportagegrenzen: hoofdstuk 5.2 gaat in op de vaststelling van de rapportagegrenzen van een organisatie. Dit omvat de identificatie van alle directe en indirecte broeikasgasemissies en -verwijderingen. In hoofdstuk 5.2.4 wordt gevraagd deze in categorieën in te delen, met inbegrip van differentiatie naar emissietype (antropogeen, biogeen, enz.).
  • Kwantificering van broeikasgasemissies: hoofdstuk 6.1 bevat eisen voor de kwantificering van broeikasgasemissies en -verwijderingen. Kwantificering vereist de identificatie en documentatie van relevante BKG-bronnen en -putten en de indeling daarvan in categorieën (zie hoofdstuk 5.2). Voor kwantificering moet het bedrijf een passende aanpak toepassen. Met andere woorden: een proces om primaire en secundaire gegevens te verzamelen en de broeikasgasemissies van een bron of de broeikasgasverwijderingen van een put te bepalen.
iso-14064-1-ghg-inventories-dqs-whitepaper-free.png
Loading...

ISO 14064-1 Broeikasgassen

We leggen de norm uit

U kunt meer waardevolle kennis over de norm en richtlijnen vinden in onze gratis White Paper.

Over de auteur: Altan Dayankac is DQS auditor en een veelgevraagd expert op het gebied van tal van duurzaamheidsonderwerpen.

ISO 50001 - gegevens van het toepassingsgebied van het EnMS

ISO 50001 definieert het toepassingsgebied van een EnMS als een "reeks activiteiten die een organisatie aanpakt via een energiemanagementsysteem". Noot 1 over de "term" voegt toe dat het EnMS meerdere grenzen kan omvatten en ook transportactiviteiten. In hoofdstuk 4.3 "Bepaling van het toepassingsgebied" is er echter een beperking met betrekking tot een broeikasgasinventaris. Er staat: "De organisatie moet ervoor zorgen dat zij de bevoegdheid heeft om haar energie-efficiëntie, energiegebruik en energieverbruik binnen het toepassingsgebied en de grenzen te beheren." Deze grenzen worden door het bedrijf zelf bepaald. Betekenis:

"Synergieën tussen ISO 14064-1 en ISO 50001 hebben betrekking op het verzamelen van energiegegevens en daarmee GHG-emissies op organisatieniveau."

Er wordt echter in eerste instantie geen onderscheid gemaakt of de gegevens betrekking hebben op conventionele of hernieuwbare energie. Dit is echter wel relevant voor de GHG-inventaris. Gegevens over broeikasgasemissies van financieel of operationeel gecontroleerde organisaties, van investeringen in handen van de rapporterende entiteit, en van upstream- en downstreamprocessen vallen mogelijk niet onder ISO 50001. De norm bevat ook geen eisen voor het verstrekken van gegevens die kunnen dienen als bewijs van directe of indirecte BKG-putten.

Welke energiegegevens zijn relevant voor een BKG-inventaris?

Energiegegevens uit het toepassingsgebied van een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 zijn onderworpen aan de eisen voor gedocumenteerde informatie (hfdst. 7.5.1). Dit is van toepassing wanneer de energiegegevens "noodzakelijk zijn voor de effectiviteit van het energiemanagementsysteem en voor het aantonen van verbetering van energiegerelateerde prestaties". Gegevens die relevant zijn voor de broeikasgasbalans zullen over het algemeen aan deze eis voldoen. Zij hebben dus het grote voordeel dat zij actueel zijn, vergelijkbaar met eerdere energiegegevens, en vrijwel "met één druk op de knop" beschikbaar. Samen met de gegevens voorziet het EnMS de GHG-balans ook van de identificatie en documentatie van de respectieve GHG-bronnen en hun classificatie in categorieën - voor zover ze betrekking hebben op het energiemanagementsysteem.

Van energiemanagement tot koolstofvoetafdruk

Een energiemanagementsysteem verzamelt energiegerelateerde gegevens om de energie-efficiëntie te verhogen en de energiekosten of het energieverbruik te verlagen. De nadruk ligt op gegevens die worden verzameld door meetapparatuur op het gebied van het zogenaamde SEU (Significant Energy Use). De afkorting SEU staat voor locaties waar het energieverbruik een aanzienlijk deel van het energieverbruik uitmaakt en waar er dienovereenkomstig een groot potentieel is voor verbetering in termen van energiegerelateerde prestaties. Volgens de norm gaat het om "installaties/locaties, systemen, processen of voorzieningen". De materialiteit die door het bedrijf voor het EnMS wordt bepaald, zal over het algemeen samenvallen met de materialiteit voor zijn BKG-inventaris, wat betekent dat er in dit verband geen materialiteitsbeoordeling nodig is.

De uit het EnMS beschikbare gegevens kunnen enerzijds verbruiksgegevens van energieaankopen zijn, d.w.z. aangekochte netgebonden energie, bv. elektriciteit, stoom, verwarming of koeling (upstream, indirecte emissies). Het kan ook gaan om gegevens in verband met directe emissies van het bedrijf. Voorbeelden zijn stationaire of mobiele apparatuur, enz. De passende processen, apparatuur en methoden om deze activiteitsgegevens te verzamelen, zijn dan al aanwezig. Dit betekent een aanzienlijke besparing van middelen. Alleen de keuze van de achterliggende kwantificeringsaanpak moet nog worden toegelicht en gedocumenteerd.

De energiegegevens van de afgelopen jaren die beschikbaar zijn in de trein van gedocumenteerde informatie, kunnen de selectie vergemakkelijken van het zogenaamde "historische basisjaar" waarop de huidige BKG-balans betrekking moet hebben. Deze "historische" gegevens moeten representatief en verifieerbaar zijn, hetgeen het EnMS voor zijn toepassingsgebied kan garanderen.

Conclusie - duurzaam energiemanagement met ISO 50001

Een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 kan het startpunt zijn voor effectief klimaatmanagement. Het kan een hefboom zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde, die op zijn beurt moet worden beschouwd als onderdeel van een holistisch, geïntegreerd duurzaamheidsmanagementsysteem. Bedrijven die al over een gecertificeerd energiemanagementsysteem beschikken, kunnen daarom profiteren van synergieën, bijvoorbeeld bij de opstelling van een broeikasgasinventaris overeenkomstig ISO 14064-1.

Uit de gedocumenteerde informatie die door de energiemanagementnorm wordt vereist, kunnen alle essentiële energiegegevens van het toepassingsgebied worden gebruikt. De gegevens, die "met één druk op de knop" kunnen worden opgevraagd, bevatten ook informatie over de identificatie en documentatie van de respectieve BKG-bronnen en hun classificatie in categorieën. Een belangrijk voordeel is dat processen, apparatuur en methoden voor het verzamelen van activiteitsgegevens reeds voorhanden zijn, waardoor middelen kunnen worden bespaard bij het opstellen van een BKG-inventaris. Een ander voordeel kan zijn dat gebruik wordt gemaakt van de gedocumenteerde informatie van het EnMS voor de keuze van het "historische referentiejaar".

Kijkend naar de volledige waardeketen, legt een energiemanagementsysteem directe emissies (Greenhouse Gas Protocol Scope 1) en indirecte aangekochte emissies (GHG Protocol Scope 2) vast. Gegevens over upstream- en downstreamemissies (GH G Protocol Scope 3) zijn niet vereist door ISO 50001.

DQS - de expert aan uw zijde

DQS is gespecialiseerd om u waardevolle impulsen te geven op basis van onze uitgebreide technische, regelgevende en industriële expertise, die u kunt gebruiken om uw managementsysteem verder te ontwikkelen en de prestaties van uw bedrijf te verhogen. Op deze manier wordt uw managementsysteem de basis van uw succes.

Onze audits maken goede dingen nog beter - en dat is hoe wij onszelf elke dag meten. Bovendien maken wij uw succes niet alleen op het gebied van klimaatmanagement zichtbaar. DQS-certificaten worden internationaal erkend. Dat schept vertrouwen, zowel intern als buiten uw bedrijf.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Wij beantwoorden graag uw vragen

Neem contact met ons op.
Geheel vrijblijvend en kosteloos.

Auteur
Altan Dayankac

DQS-productmanager en -expert op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en veiligheid op het werk. Altan Dayankac draagt ook zijn expertise bij als auteur en presentator in milieu- en arbo-commissies en op tal van professionele evenementen.

Loading...