Het chemiebedrijf Zeller + Gmelin heeft in zijn hoofdkantoor in Eislingen in de Duitse regio Zwaben de doelstelling van klimaatneutraliteit bereikt. De basis hiervoor werd eerder gelegd in tal van energiebesparende projecten. In een interview met DQS vertelt Gülen Ak over de CO₂-footprint, de invoering en implementatie van klimaatmanagement, en de certificering volgens ISO 50001 (energiemanagement) en ISO 14001 (milieumanagement). Het hoofd kwaliteit, milieu- en energiemanagement, duurzaamheid en klimaatneutraliteit werkt al 24 jaar bij de smeermiddelenfabrikant en is ook al vele jaren DQS-auditor voor chemische bedrijven en internationale groepen.

Loading...

Wat houdt klimaatmanagement in?

"Corporate climate management" is gericht op het identificeren, registreren, actief verminderen en vermijden van relevante emissiebronnen en emissies op de locatie en van upstream- en downstream-activiteiten in de waardeketen en omvat ook interne en externe rapportage over het omgaan met klimaatverandering.

De waardeketen beschrijft de stadia van productie en waardecreatie als een geordende opeenvolging van activiteiten en processen. De upstream-fasen omvatten bijvoorbeeld de vervaardiging van primaire producten of de aankoop van vervoersdiensten, terwijl de downstream-fasen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik of de verwijdering van een product.

Conceptueel maakt klimaatbeheer deel uit van bedrijfsmilieubeheer, dat ook gebieden omvat als afvalwater, afval, enz. Het milieubeheer zelf wordt gezien als een onderdeel van het duurzaamheidsbeheer van ondernemingen, samen met de gebieden economie en sociale vraagstukken."

Bron: Corporate climate management along the value chain, gepubliceerd door WWF Duitsland en het Carbon Disclosure Project (CDP).

Introductie van klimaatmanagement - Hoe werkt het?

"(...) Klimaatmanagement (omvat) een strategisch onderzoek op lange termijn van direct en indirect verantwoordelijke emissiebronnen en bedrijfsrelevante effecten van klimaatverandering op de onderneming.

Daartoe worden de relevante emissiebronnen, met inbegrip van die van upstream- en downstreamactiviteiten, geïdentificeerd en geprioriteerd op basis van emissieniveaus, kansen en risico's, en externe eisen. Het verzamelen van gegevens en de actieve controle langs de hele waardeketen vereist - afhankelijk van de emissiecategorie - actieve samenwerking met leveranciers, zakenpartners of zelfs de eigen werknemers van het bedrijf."

Bron: Corporate climate management along the value chain, gepubliceerd door WWF Duitsland en het Carbon Disclosure Project (CDP).

Interview met Gülen Ak

Hoofd Kwaliteits-, Milieu- en Energiemanagement, Duurzaamheid en Klimaatneutraliteit bij Zeller+Gmelin

Zeller + Gmelin mag zich een klimaatneutrale vestiging noemen. In het kader van klimaatmanagement is de CO₂-footprint door middel van een CO₂-balans bepaald en gecompenseerd door gerichte ondersteuning van biomassa- en windenergieprojecten. Na de compensatie certificeerden de gecertificeerde klimaatexperts van Fokus Zukunft GmbH de Eislinger onderneming als "Klimaatneutrale onderneming 2020".

Verdere besparingsmogelijkheden werden ook geïdentificeerd en geïmplementeerd via de zeer waardevolle en erkende KEFF-check van de organisatie die gevestigd is in de Kamer van Koophandel en Industrie van Stuttgart.

Mevrouw Ak, u hebt in de aanloop naar de klimaatneutraliteitsbalans al wat huiswerk gemaakt op het gebied van energie-efficiëntie. Wat waren deze projecten?

We zijn in april 2019 begonnen met de implementatie van een energiemanagementsysteem volgens de internationale norm ISO 50001:2018. Op basis van deze energienorm verbeteren we continu onze energieprestaties.

Verdere besparingsmogelijkheden werden ook geïdentificeerd en geïmplementeerd via de zeer waarde toevoegende en erkende KEFF-check volgens de financieringsrichtlijn "Regionaal Competentie Centra Netwerk Energie-efficiëntie (KEFF)" van het Ministerie voor Milieu, Klimaat en Energiebeheer Baden-Württemberg. Na implementatie van alle relevante normeisen heeft DQS GmbH ons hiervoor vervolgens in november 2019 een ISO 50001-certificaat uitgereikt.

KEFF Check: Het project "Competentiecentra voor energie-efficiëntie" (KEFF) is bedoeld om bedrijven in de regio Stuttgart bewuster te maken van energie-efficiëntie. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) worden geïnformeerd over verdere mogelijkheden van energieadvies, alsook over samenwerkingsmogelijkheden en voorbeeldoplossingen. Het doel van KEFF is bijvoorbeeld om via de KEFF-check te wijzen op concrete energie-efficiëntiemaatregelen en, indien mogelijk, te helpen bij de implementatie ervan. Meer informatie is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel en Industrie van Stuttgart.

Het platform voor onze klimaatbalans was het gecertificeerde energiemanagementsysteem. Intussen hadden we daar al heel wat gegevens, belangrijke energiecijfers, belangrijke productiecijfers, enz. opgeslagen, in overeenstemming met de wet en met het oog op een voortdurende verbetering van onze energieprestaties en risicobeoordeling. Dit werd vervolgens geïmplementeerd in het kader van een energieplanningsproces.

Hoe staat u er nu voor op de balans?
Voor een productiebedrijf hebben we een vrij goede waarde bereikt. Globaal stelden we voor 2018 een CO₂-uitstoot vast van 4.763 ton op de vestiging in Eislingen. Dat is 8,68 ton per werknemer. Daarmee zitten we in het midden van de goede range.

Hoe belangrijk is het milieuconcept voor u?
In mijn 24 jaar bij Zeller + Gmelin heb ik het milieuconcept vanaf het begin doorgevoerd en al in 2007 het milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001 ingevoerd. We definiëren en nastreven dus al dertien jaar lang voortdurend milieudoelstellingen, waarbij we energie altijd in het achterhoofd hebben gehouden.

Tot vorig jaar viel het thema energie nog onder milieumanagement. Met de nieuwe ISO-certificering volgens de criteria voor energiebeheer hebben we daar nu een eigen nieuwe norm voor, namelijk ISO 50001:2018. De meeste ISO-normen zijn nu afgestemd op de "High Level Structure", een uniforme basisstructuur voor managementsystemen. Dit maakt het veel gemakkelijker om het te implementeren in een geïntegreerd managementsysteem.

Was dit alles dan niet vrij nieuw terrein voor u?
Helemaal niet. Als externe DQS-auditor voor kwaliteitsmanagement, milieu en energie, en arbeidsveiligheid ben ik al jaren zeer vertrouwd met deze onderwerpen. In die functie voer ik onder meer audits uit bij grote chemische bedrijven. Het was dus natuurlijk niets nieuws voor mij toen we de thema's klimaatneutraliteit en energiebeheer in ons bedrijf lanceerden. En het is ook een voordeel om beide kanten te kennen, namelijk die van de auditor en die van het te certificeren bedrijf. Al mag ik natuurlijk niet beide rollen tegelijk op me nemen.

Hoe hebben jullie dan de CO₂-footprint concreet bepaald?
We hebben de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol gevolgd, de internationaal erkende standaard voor het bepalen van de CO₂-footprint. We werden daarbij ondersteund door het externe instituut "Fokus Zukunft".

Vervolgens hebben we alle energierelevante parameters in tabelvorm ingevoerd in een speciale database. We registreerden het warmte-, brandstof- en elektriciteitsverbruik, maar ook de uitstoot stroomopwaarts, dienstreizen, werkroutes, afvalvolumes en afvalwaterhoeveelheden. Maar ook veel meer, tot en met de verbruiksgoederen die in de productie en in de kantoren worden gebruikt. De registratie is nauwkeurig geregeld in zogenaamde scopes, d.w.z. toepassingsgebieden, van 1-3.

Was dat niet nogal tijdrovend?
Ons grote voordeel hier was, zoals ik al zei, dat we gebruik maken van een geïntegreerd beheersysteem. Daardoor konden we een groot deel van de gegevens die we nodig hadden, zoals het energieverbruik, de belangrijkste productiecijfers, enzovoort, vrijwel met één druk op de knop verkrijgen. Zo kunnen we de thema's kwaliteit, milieu en energie op een geïntegreerde manier in één systeem in kaart brengen, wat betekent dat we een proces hebben dat we over de hele waardeketen kunnen bekijken, afhankelijk van de relevantie ervan.

Loading...

Gülen Ak: "We moesten sowieso al onze besparingsprojecten inventariseren voor ons energiemanagementcertificaat. Als dit zorgvuldigheidswerk is gedaan, is het uiteindelijk maar een kleine stap naar de klimaatbalans." Op de foto bij het energiemonitorstation met Ralf Wendling, hoofd smeermiddelenproductie. De energiemonitor in de vergaderruimte toont digitaal de actuele energie-input en het energieverbruik.

 

Wat was uw grootste uitdaging?
Een echte uitdaging waren de zakenreizen en de bijbehorende overnachtingen. Ik werd daarbij ondersteund door collega's van de HR-afdeling. Het was sisyfuswerk om vervolgens alle gegevens van alle dienstreizen voor 2018 te achterhalen. Het was belangrijk om te weten welke vervoerswijze werd gebruikt, waar werd overnacht, enzovoort, omdat daar in de energiebalans op verschillende manieren rekening mee moet worden gehouden.

Naar aanleiding van dit onderzoekswerk zullen we in de toekomst een geïntegreerd reismanagementsysteem installeren, zodat we ook hier met één druk op de knop reisgegevens kunnen opvragen. Wat de energiebalans betreft, heeft reizen een marginale impact van 7 procent. De lage reisuitgaven zijn vooral te danken aan het gebruik van digitale media. Zo maken velen gebruik van digitale media en videoconferencing en besparen ze op sommige zakenreizen.

 

In welke mate wordt u door uw collega's gesteund bij uw klimaatmanagementprojecten?
Het voltallige personeel werd uitvoerig over het project geïnformeerd via het intranet, en ook door de afdelingshoofden. Tijdens mijn rondleidingen in de fabriek hebben veel van mijn collega's me herhaaldelijk verteld dat ze zo'n project geweldig vonden. Ik kreeg ook de volledige steun van het management. Al na korte tijd kreeg ik vragen van de buitenlandse filialen met de vraag wanneer ik het energiemanagement in hun vestigingen zou implementeren, zodat ze een klimaatbalans konden opstellen.

Ons grote voordeel is dat we een geïntegreerd managementsysteem gebruiken, waardoor we veel van de gegevens die we nodig hebben, zoals energieverbruik, productiecijfers, enz. met één druk op de knop kunnen verkrijgen.

Gülen Ak, Hoofd Kwaliteits-, Milieu- en Energiemanagement, Duurzaamheid en Klimaatneutraliteit Zeller + Gmelin

Opvallend is hier de energiebalans van de werkwegen. Dit komt tot uiting in slechts 8 procent. Veel van onze ongeveer 500 medewerkers op de locatie Eislingen wonen in de buurt en reizen met het openbaar vervoer, de fiets of zelfs te voet. Dat zijn 140 medewerkers, oftewel een derde van het personeelsbestand.

Om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen en in het kader van klimaatneutraliteit hebben we in 2019 op een deel van de parkeerplaatsen een moderne fietsenstalling voor 50 fietsen laten bouwen. Zo kan 10 procent van het personeelsbestand zijn fiets veilig stallen.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Heeft u nog vragen?

Kom meer te weten! Geheel vrijblijvend en gratis.

Invoering van klimaatmanagement: kunt u een paar vuurtorenprojecten noemen?

Een vuurtorenproject was zeker de modernisering van ons volledige koelwatersysteem om de schommelingen in de aanvoertemperaturen te verminderen. Tegelijkertijd heeft dit geleid tot een verhoging van de terugkoelcapaciteit van het koelwater, d.w.z. een betere benutting van de energie uit het teruggevoerde condensaat en koelwater.

Dit is voor ons een zeer duurzaam aspect, aangezien de installatie zeer energie-efficiënt is met een hoge graad van efficiëntie. Hierbij hoort ook energieoptimalisatie door het gebruik van warmtepompen om de restwarmte beter te benutten, bijvoorbeeld voor het verwarmen van servicewater.

Loading...

Elke ochtend in de productieruimte begint met werkvloermanagement: Ook hier komen relevante energiezaken aan bod

Bovendien gebruiken we restwarmte nu voor het koelen van grondstoffen of voor het klimatiseren van de productiehallen met een veel aangenamer luchtklimaat. Maar ik wil ook onze gemoderniseerde compressorinstallatie noemen, die ook bijdraagt aan de digitalisering en Industrie 4.0 bij Zeller + Gmelin.

Een ander project van betekenis was ons in 2017 geïnstalleerde "computergestuurde doseersysteem voor UV-bindmiddelen". Dit was destijds een voorbeeld van uitmuntendheid in het initiatief "100 Companies for Resource Efficiency". En last but not least, onze route-optimalisatie binnen de logistiek.

Zo hebben we in 2017 de afstanden bepaald die dagelijks door intern transport worden afgelegd. Van de 135 grotendeels elektrische vorkheftrucks die meer dan 80 procent van ons wagenpark uitmaken, kon 50 procent van de routes worden teruggebracht. Dit heeft uiteraard een directe impact op deCO2-balans.

Het klimaatneutraliteitscertificaat vermeldt compensaties. Wat houdt dat in?
Om de site ondanks de omvangrijke energiebesparingsprojecten toch klimaatneutraal te maken, hebben we ook offsets aangekocht. Ik had inspraak in de projecten waarvoor we de offsets wilden gebruiken.

Onze gedeelde visie wordt weerspiegeld in onze milieu- en klimaatdoelstellingen.

Gülen Ak, Hoofd Kwaliteits-, Milieu- en Energiemanagement, Duurzaamheid en Klimaatneutraliteit Zeller + Gmelin

Het was voor mij belangrijk dat de projecten afkomstig waren van non-profitorganisaties met goede normen en in landen waar wij met dochterondernemingen zeer actief zijn. Wij steunen met name biomassa- en windenergieprojecten in Turkije, India en China. En één ding is zeker, zelfs als we in 2019 een nog betere koolstofvoetafdruk realiseren, zullen we deze projecten blijven steunen. Overigens hadden we dergelijke projecten al gesteund voordat we ons over klimaatneutraliteit bogen.

newsletter-dqs-frau schaut auf ihr smartphone
Loading...

Mis niets...

Onze gratis nieuwsbrief houdt u op de hoogte van audits, managementsystemen en certificeringen. Lees onze voorbeelden van best practices en krijg tips voor uw agenda.

En wat gebeurt er nu?
Intussen zijn alle vestigingen gecertificeerd volgens het kwaliteitsmanagement, ook in China. Het hoofdkantoor in Eislingen, Engeland en Frankrijk zijn ook gecertificeerd volgens de milieunorm. Maar alle andere vestigingen voldoen aan de milieuspecificaties van Zeller + Gmelin. Wij hanteren één systeem voor alle vestigingen, wat betekent dat ze allemaal identieke processen, procedures, documenten, formulieren, enz. gebruiken en dat ze volgens dezelfde specificaties worden gecontroleerd of gecertificeerd.

Onze gemeenschappelijke visie wordt weerspiegeld in onze milieu- en klimaatdoelstellingen. Deze worden vervolgens uitgesplitst naar de afzonderlijke vestigingen en consequent geïmplementeerd. Onze CIP's maken ook geen onderscheid tussen "normale" suggesties voor verbetering en suggesties op het gebied van milieu en energie; we willen dit nog meer stimuleren.

Momenteel realiseren wij een nieuw gebouw voor ons laboratorium onder klimaatneutraliteitsaspecten. Zo worden de personenliften aangedreven door fotovoltaïsche panelen en wordt er zelfs elektriciteit opgewekt en teruggeleverd tijdens de neerwaartse beweging.

In de toekomst zijn we van plan nog meer groene stroom te gebruiken om onze koolstofvoetafdruk duurzaam te verkleinen. Daarnaast zullen lopende energiebesparingsprojecten, bijvoorbeeld in de productie, een positief effect hebben op de balans. En ten slotte zouden we nog besparingsmogelijkheden kunnen realiseren via klimaatneutrale energiebronnen.

Mevrouw Ak, hartelijk dank voor dit informatieve interview.

DQS Blog
Loading...

Cijfers, gegevens, feiten

Zeller+Gmelin is een onafhankelijk, middelgroot familiebedrijf dat in 1866 in Eislingen werd opgericht. In de loop der decennia heeft het zich ontwikkeld tot een internationale partner voor hoogwaardige smeermiddelen voor industrie, voertuigen en machines, evenals voor drukinkten en chemische producten.

De middelgrote onderneming levert aan 80 landen over de hele wereld en heeft naast Eislingen telkens één productievestiging in de VS, China en Groot-Brittannië. Succesfactoren zijn een hoge mate van klantgerichtheid en een uitgesproken inzicht in toepassingen en processen.

De hoogwaardige producten nemen een vooraanstaande positie in op de internationale markt. Zeller+Gmelin biedt individuele en geïntegreerde oplossingen uit één hand, van onderzoek en ontwikkeling tot productie.

DQS: Simply leveraging Quality.

DQS audits geven u duidelijkheid. De holistische, neutrale blik van buitenaf op mensen, processen, systemen en resultaten laat zien hoe effectief uw managementsysteem is, hoe het geïmplementeerd is en hoe het beheerst wordt. Wij vinden het belangrijk dat u onze audits niet als een examen ziet, maar als een verrijking voor de verdere ontwikkeling van uw managementsysteem - en als de basis voor uw succes.

Wij controleren altijd onpartijdig, onafhankelijk en adequaat - op basis van internationaal erkende accreditaties van de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) en systeemaanbieders zoals IATF en UNIFE, naast vele andere. Zij vormen de basis van onze bedrijfsactiviteiten - en van het vertrouwen van onze klanten in ons.

Auteur
Gülen Ak

Gülen Ak heeft een Duits ingenieursdiploma en is hoofd Kwaliteits-, Milieu- en Energiemanagement bij de Zeller+Gmelin Groep, evenals Sustainability en Compliance Officer. Zij is sinds 2000 DQS-auditor voor de normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 en ISO 50001.

Loading...