Vermijden, verminderen en compenseren - dat zou het motto van elk klimaatneutraal bedrijf moeten zijn. Niet voor niets is klimaatverandering een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Wetenschappers schetsen een somber scenario als er geen ingrijpende ommekeer komt - en snel. Het doel moet altijd zijn om de uitstoot van broeikasgassen te vermijden of op zijn minst te verminderen. Dit is een verantwoordelijkheid die iedereen op zich moet nemen. Jörg Roggensack, managementconsultant en DQS-auditor, beschrijft in een interview hoe hij te werk is gegaan om zijn bedrijf klimaatneutraal te maken.

Loading...

Beheer van het klimaat

Corporate Climate Management staat voor de concrete uitdaging om een bijdrage te leveren tegen klimaatverandering. De uitstoot van broeikasgassen - vooralCO2 - is echter vaak onvermijdelijk om de lopende bedrijfsvoering in stand te houden. Emissies worden bijvoorbeeld gegenereerd door industriële productieprocessen, door energieverbruik voor mobiliteit of tijdens grote evenementen.

Steeds meer bedrijven en organisaties worden zich echter bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

"Elk bedrijf dat de beslissing heeft genomen, kan "koolstofneutraal" worden."

In de eerste plaats betekent dit niet dat u voortaan geen broeikasgassen meer mag uitstoten. Er zijn veeleer instrumenten die u kunt gebruiken om uw eigen uitstoot te compenseren. De nadruk ligt hierbij op het terugdringen van de antropogene uitstoot van broeikasgassen, met name kooldioxide (CO2). Dit is een verantwoordelijkheid die alle bedrijven - ongeacht hun omvang en bedrijfstak - op zich moeten nemen.

Voor velen is de weg om een klimaatneutraal bedrijf te worden nog vrij lang. Maar het is de moeite waard - of het nu gaat om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) of grote internationale concerns. Milieuvriendelijk ondernemen speelt immers een steeds belangrijkere rol bij de aankoopbeslissingen van uw klanten of bij hun keuze voor een bepaalde werkgever.

Wat is een klimaatneutrale organisatie?

"Vermijden - verminderen - compenseren": dat is de korte formule voor klimaatneutraal handelen. De eerste optie moet dus zijn de uitstoot van broeikasgassen te vermijden of, als tweede optie, ten minste te verminderen.

Als de uitstoot van broeikasgassen niet kan worden vermeden of verminderd, hebben organisaties de mogelijkheid om "klimaatneutraal" te worden. Allereerst betekent koolstofneutraliteit niet dat uw organisatie geen broeikasgassen (BKG) uitstoot. In plaats daarvan zijn er instrumenten die u kunt gebruiken om uw eigen uitstoot te compenseren.

"Voor de vastgestelde onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen koopt uw bedrijf certificaten van projecten die niet alleen koolstofneutraal zijn, maar ook broeikasgassen vastleggen en dus klimaatpositief zijn, deze wordenCO2-sinks genoemd."

Bij de selectie van dergelijke klimaatbeschermingsprojecten zijn onder meer de volgende punten van belang:

1. Additionaliteit: de projecten zouden niet bestaan zonder financiering via compensatiecertificaten.
2. Duurzaamheid: de projecten zijn ontworpen om lang mee te gaan. Bij herbebossingsprojecten worden bossen bijvoorbeeld niet op een later tijdstip opnieuw gekapt.
3. Externe erkenning van het project, bijvoorbeeld door Gold Standard, VCS.

"Bovengenoemde certificaten voor de vrijwillige compensatie van broeikasgasemissies mogen niet worden verward met de handel in emissierechten volgens het Kyoto-protocol. Ook hier wordt vaak de term "certificaten" gebruikt."

Oorzaken vanCO2-uitstoot

De uitstoot vanCO2 is vaak onvermijdelijk om de bedrijfsvoering in stand te houden. Broeikasgasemissies worden bijvoorbeeld veroorzaakt door industriële productieprocessen, door energieverbruik voor mobiliteit, bij grote evenementen of zelfs door het dagelijkse energieverbruik in particuliere huishoudens.

De veroorzakers vanCO2-emissies, die in Duitsland bijvoorbeeld iets minder dan 90 % van het in de atmosfeer uitgestoten broeikasgas uitmaken, zijn bijvoorbeeld (naar aandeel)

 • Energieopwekking - ca. 39 %
 • Industrie - ca. 23
 • Vervoer - ca. 20 % (incl. individueel vervoer, bijvoorbeeld voor zakenreizen)
 • Gebouwenbeheer - ca. 16% (incl. particuliere woningen)
 • Landbouw - ca. 2 % (maar belangrijkste producent van het broeikasgas methaan)

Het zijn echter niet alleen grote ondernemingen in de energiesector of de zware industrie die de atmosfeer verontreinigen met BKG-emissies en zo klimaatverandering in de hand werken. Ook kleine en middelgrote ondernemingen, hoe klein ook, hebben ermee te maken, zij het in veel mindere mate. Maar ook - en vooral - kleine bedrijven kunnen hun verantwoordelijkheid nemen: misschien gemakkelijker dan je zou denken!

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Hebt u nog vragen?

Wij verheugen ons op een gesprek met u!

Bepaling van deCO2-inventaris

Een voorwaarde voor een systematische CO2-emissiereductie is de correcte bepaling van uw individuele Corporate Carbon Footprint (CCF), deCO2-inventaris van uw bedrijf en/of uw producten. Andere broeikasgassen worden tijdens de inventarisatie omgerekend naarCO2-equivalenten en ook vastgelegd.

De bepaling wordt meestal uitgevoerd volgens internationale richtlijnen zoals het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) of de ISO 14064-1 norm. De volgende onderverdeling van emissies is inmiddels wereldwijd ingeburgerd:

Scope 1 - Directe emissies als gevolg van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld van elektriciteitscentrales, wagenparken of chemische processen die eigendom zijn van het bedrijf.

Scope 2 - Indirecte emissies die het gevolg zijn van de opwekking van energie die van buiten de organisatie afkomstig is, dit zijn voornamelijk elektriciteit en warmte.

Scope 3 - Indirecte emissies die worden veroorzaakt door de activiteiten van het bedrijf, maar waarover het geen controle heeft, bijvoorbeeld van leveranciers, dienstverleners, klanten of recycling (upstream en downstream).

De zogenaamde materialiteitsanalyse heeft haar nut bewezen. Met behulp ervan kan het relevanteCO2-reductiepotentieel eenvoudig worden bepaald en kunnen de maatregelen voor het terugdringen van deCO2-uitstoot worden afgeleid. Voorbeelden zijn:

 • Gebruik van groene stroom
 • Gebruik van moderne, efficiënte apparatuur
 • Milieuvriendelijke verwarming
 • Milieuvriendelijk rijden of vervoer
 • Gebruik van digitale technologie, etc.

Voor de correcte registratie of berekening van de resterende koolstofvoetafdruk van het bedrijf is het raadzaam een specialist in te schakelen die dit uitvoert volgens geschikte voorschriften zoals het GHG-protocol of ISO 14064-1:2018. De geloofwaardigheid en bestendigheid van uw broeikasgasinventarissen kan ook aanzienlijk worden vergroot door verificatie door een onafhankelijke instantie zoals DQS.

Hoe wordt een organisatie klimaatneutraal?

Interview met de heer Jörg Roggensack, JR Management Services& Qualification

DQS-expert Altan Dayankac sprak met Jörg Roggensack over hoe bedrijven eenCO2-neutrale bedrijfsvoering kunnen nastreven en bereiken. Roggensack is de eigenaar van JR Management Services & Qualification en al jarenlang DQS-auditor.

Waarom is het belangrijk om een CO2-neutraal bedrijf te zijn?

De heer Roggensack, welke argumenten gebruikt u om andere organisaties te overtuigen van "klimaatneutraal ondernemen"?

Goede vraag! Ik probeer altijd verantwoordelijke mensen in mijn netwerk te interesseren voor het onderwerp "klimaatneutraal ondernemen" door middel van publicaties op mijn homepage, Twitter en Facebook, maar ook door middel van passende persberichten. Daarnaast probeer ik bijvoorbeeld over te brengen dat de emissiecertificaten niet alleen de uitstoot verminderen, maar ook andere onderwerpen van de zogenaamde "17 duurzaamheidsdoelstellingen" ondersteunen en promoten.

Ik probeer het MKB voor het onderwerp te interesseren, volgens het motto: Veel helpt veel.

Jörg Roggensack Bedrijfseigenaar en DQS-auditor

Ik probeer bijvoorbeeld ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) warm te maken voor het onderwerp, onder het motto: "Veel helpt veel". Als het MKB het onderwerp omarmt, kunnen we met z'n allen meer bereiken dan afzonderlijke grote bedrijven, die zich nu steeds vaker op middellange termijn ten doel stellen klimaatneutraal te worden. Over het geheel genomen is er echter nog veel ruimte voor verbetering als het gaat om duurzaamheid.

Welke aanpak raadt u organisaties aan?

Geïnteresseerde organisaties moeten op zoek gaan naar een geschikte partner en niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Zeker, grotere bedrijven kunnen gekwalificeerde medewerkers in staffuncties inhuren om de relevante berekeningen zelf uit te voeren in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol (vooral voor kleine bedrijven) of ISO 14064-1.

Vanuit het oogpunt van projectbeheer en om de kosten onder controle te houden, is het echter meer dan nuttig en zinvol om met externe deskundigen te werken. Een goede dienstverlener bepaalt eerst de CCF en stelt verbeteringsmaatregelen voor. Bedrijven die reeds gecertificeerd zijn volgens ISO 14001, EMAS of ISO 50001 hebben hier duidelijke voordelen.

Nadat de verbeteringen zijn doorgevoerd, wordt de CCF opnieuw bepaald. Pas dan vindt compensatie plaats via emissiecertificaten.

Klimaatneutraliteit: Zoek een partner - en vind het wiel niet opnieuw uit.

Jörg Roggensack Bedrijfseigenaar en DQS-auditor

Wat heeft de weegschaal doen doorslaan ten gunste van het klimaatneutraal maken van uw eigen bedrijf?

Ik werk volgens de zogenaamde "Waarden van de eerzame koopman". Duurzaamheid is daarbij een centraal thema. Daarnaast ben ik DQS-auditor voor de milieunorm ISO 14001 en EMASeasyTM-consultant. Uit principe probeer ik als auditor, consultant en trainer een voorbeeld te stellen voor wat ik doorgeef aan KMO's.

Een loutere certificatie volgens ISO 14001 of een validatie volgens EMAS heeft voor mij niet hetzelfde belang als de daadwerkelijke implementatie van continue verbeteringen en het "beleven" van je waarden.

Welke methoden heeft u gebruikt om deze uitdagende taak aan te pakken?

Als voormalig Operations Manager voor Braun Household Products in Europa, ben ik gewend om veeleisende taken op een doelgerichte manier uit te voeren. In dit geval heb ik echter professionele ondersteuning gezocht bij het Duitse bedrijf Fokus-Zukunft GmbH & Co. KG. Op deze manier was ik in staat om mijn CCF correct te registreren in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol.

In de aanloop had ik alleCO2-reducerende maatregelen binnen mijn mogelijkheden al uitgevoerd. Dit omvat onder andere:

 • het gebruik van groene stroom,
 • de digitale boekhouding,
 • het consequente gebruik van digitale en cloud-gebaseerde kantoortoepassingen,
 • het opzetten van een klimaatneutrale website,
 • de aanschaf van een EURO 6-voertuig voor zakenreizen, en
 • het huren van kantoorruimte die op een milieuvriendelijke manier verwarmd kan worden.

Hoe krijgt u het voor elkaar omCO2-neutraal te opereren?

Met behulp van de bovengenoemde maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te vermijden en te verminderen, werken we nog nietCO2-neutraal. Ik compenseer de resterende uitstoot ook door de aankoop van emissiecertificaten. Concreet gaat het om de ondersteuning van een klimaatbeschermingsproject voor de opwekking van emissieloze waterkracht op de Senegal-rivier in Mali. Mijn CO2-voetafdruk, die als basis dient voor de compensatie van onvermijdelijke emissies, is de CCF.

Klimaatneutraal bedrijf: Wat is de financiële uitgave?

De financiële uitgaven blijven absoluut binnen de perken. Het hele project, inclusief externe ondersteuning, de interne inspanning en de aankoop van de certificaten, heeft me ongeveer 700 euro gekost. Daarbij is deCO2-neutrale website niet inbegrepen, die kostte nog eens 150 euro. In totaal ben ik hiermee drie jaar klimaatneutraal.

Voor seminars die ik via mijn opleidingscentrum geef, koop ik regelmatig actuele emissiecertificaten. En de deelnemers aan het seminar hebben daar geen extra kosten aan.

Mijnheer Roggensack, hartelijk dank voor het informatieve interview!

Over:JR Management Services & Kwalificatie
Opgericht2005, sinds 2017 fulltime
Werknemers1.5
Omzet 2019160.000 €
BedrijfsactiviteitHet ondersteunen van het MKB bij het creëren van een duurzaam en succesvol opererende organisatie door middel van auditing, advisering en kwalificatie alsmede coaching.
Bijzondere kenmerkenAlle diensten en seminars worden klimaatneutraal uitgevoerd.
OverigeDQS lead auditor voor ISO 9001 en ISO 14001, EMASeasyTM consultant, consultant voor de Duitse "Offensive Mittelstand", EFQM Master Assessor.

Conclusie: de klimaatneutrale organisatie

Zelfs kleine en zeer kleine bedrijven kunnen hunCO2-balans tot nul terugbrengen. De zogenaamde materialiteitsanalyse, waarmee de relevanteCO2-reductiepotentiëlen worden bepaald en vervolgens de maatregelen voor de reductie van deCO2-uitstoot worden afgeleid, bijvoorbeeld het gebruik van groene stroom, het gebruik van moderne, efficiënt werkende apparatuur, milieuvriendelijke verwarming, milieuvriendelijk rij- of vervoer en het gebruik van digitale technologie etc., heeft zich hier bewezen.

Voor de juiste vastlegging en berekening van de resterendeCO2-voetafdruk (Corporate Carbon Footprint, CCF) is het raadzaam een specialist in te schakelen die dit uitvoert volgens geschikte regelgeving zoals het GHG Protocol of ISO 14064-1.

Op deze manier kunnen geschikte projecten gericht op het verminderen van deCO2-uitstoot worden ondersteund door de aankoop van certificaten ter compensatie van deCO2-uitstoot berekend op basis van de CCF. Op die manier kan het doel van klimaatneutraliteit gemakkelijk worden bereikt.

Voorzichtigheid is echter geboden bij de selectie van certificaten en klimaatbeschermingsprojecten. Intussen zijn er ook veel dubieuze aanbieders op de markt.

Leestip: Het chemiebedrijf Zeller + Gmelin is erin geslaagd klimaatneutraliteit te bereiken in zijn hoofdkantoor in Eislingen, Duitsland. De basis voor het succesvolle klimaatmanagement: talrijke energiebesparingsprojecten en een certificaat volgens ISO 50001. Meer in het interview op de DQS Blog.

DQS: eenvoudig gebruik maken van kwaliteit.

Wij zijn uw specialist voor audits en certificeringen, voor managementsystemen en processen - en dat al meer dan 35 jaar met veel succes. Opgericht als eerste Duitse instantie voor de certificering van managementsystemen, richten wij ons op de manier waarop bedrijven worden geleid en georganiseerd. Wij voeren audits uit volgens ongeveer 200 erkende normen en voorschriften, alsook volgens normen die specifiek zijn voor bedrijven en verenigingen. Met ons werk geven wij het management duidelijke handvatten voor actie.

Onze audits maken goede dingen nog beter - en dat is hoe wij onszelf elke dag meten. Bovendien maken wij uw succes niet alleen op het gebied van klimaatmanagement zichtbaar. DQS-certificaten worden internationaal erkend. Dat schept vertrouwen, zowel intern als buiten uw bedrijf.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Wij beantwoorden graag uw vragen

Neem contact met ons op.
Zonder verplichting en kosteloos.

Vertrouwen en deskundigheid

Onze teksten en brochures worden uitsluitend geschreven door onze normexperts of jarenlange accountants. Als u vragen hebt over de inhoud van de tekst of over onze dienstverlening aan onze auteur, neem dan gerust contact met ons op.

Auteur
Altan Dayankac

DQS-productmanager en -expert op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en veiligheid op het werk. Altan Dayankac draagt ook zijn expertise bij als auteur en presentator in milieu- en arbo-commissies en op tal van professionele evenementen.

Loading...