Djelotvorno upravljanje klimom zahtijeva pripremu inventara stakleničkih plinova (GHG inventory) u skladu s ISO 14064-1. Glavni zadatak je kvantificiranje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova (uključujući emisije CO2) koja može zahtijevati značajne tehničke i ljudske resurse. Organizacije koje već imaju certificirani sustav upravljanja energijom u skladu s međunarodnom normom ISO 50001 mogu imati koristi od sinergija.

Loading...

Dvije važne norme za upravljanje klimom

 

Specifikacija ISO 14064-1

Specifikacija ISO 14064-1 daje smjernice za kvantitativno određivanje i izvješćivanje o emisijama i ukljanjanju stakleničkih plinova. Time predstavlja bitnu osnovu za djelotvorno upravljanje klimom u organizacijama. Specifikacija je dio ISO 14064 skupine normi i detaljno je revidirana 2018. godine. Ključna inovacija je kvantificiranje neizravnih emisija stakleničkih plinova.

ISO 14064-1:2018 - Staklenički plinovi -- Specifikacija sa smjernicama na razini organizacije za kvantificiranje i izvješćivanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova 

Norma za upravljanje energijom ISO 50001

Međunarodna norma ISO 50001 određuje zahtjeve za sustav upravljanja energijom (EnMS). Istovremeno daje formalne smjernice za implementaciju u Dodatku A. ISO 50001 je sveobuhvatno revidiran 2018. godine. Između ostalog uvedena je zajednička osnovna struktura svih novijih ISO normi za sustave upravljanja - Struktura visoke razine (High Level Structure - HLS). Tijekom revizije tekst iz prethodnog izdanja iz 2011. godine je proširen i pojašnjen. Uvedeni su i novi koncepti poput npr. "normalizacije".

Norma je primjenjiva na sve korporativne aktivnosti s utjecajem na energetske performanse. Usredotočena je na stalno poboljšavanje energetske učinkovitosti ili smanjenje potrošnje energije. Međutim, nije izričito usredotočena na korištenje obnovljivih izvora energije.

ISO 50001:2018 - Sustavi upravljanja energijom -- Zahtjevi s uputama za uporabu

Upravljanje energijom - Početna točka za upravljanje održivošću

S obzirom na temu održivosti pojavljuje se hijerarhija različitih područja upravljanja za organizacije. Zajedno mogu oblikovati određeni integrirani sustav upravljanja održivošću. To je zato što sustav upravljanja energijom u skladu s ISO 50001, sa svojim fokusom na energetskoj učinkovitosti, može biti početna točka i dio djelotvornog sustava upravljanja klimom, npr. u skladu sa serijom normi ISO 14064.

Implementacija upravljanja klimom je ugrađena u holističku aktivnost održivosti u smislu društveno odgovornog poslovanja (DOP), koje je prikladno za organizacije svih vrsta i nadilazi npr. upravljanje okolišem. Unutar tog sustava upravljanja sustav upravljanja energijom u organizaciji može prvenstveno preuzeti ulogu "dobavljača podataka" za računovodstvo stakleničkih plinova.

Koje su sinergije između ISO 14064-1 i ISO 50001?

Kako bi organizacije koje koriste normu mogle identificirati sinergije između specifikacije i norme, potreban je kratak pregled zahtjeva ISO 14064-1 u pogledu pripremu bilance stakleničkih plinova, koja može biti relevantna u kontekstu ISO 50001:

  • Organizacijske granice: Poglavlje 5.1 specifikacije odnosi se na definiciju organizacijskih granica potrebnih za točno kvantificiranje. To uključuje izvore i ponore stakleničkih plinova unutar organizacije, tj. u financijski ili operativno kontroliranim organizacijama ili u udjelima organizacije koja izvještava.    
  • Granice izvješćivanja: Poglavlje 5.2 odnosi se na definiciju granica izvješćivanja organizacije. To uključuje identificiranje svih izravnih i neizravnih emisija i uklanjanja stakleničkih plinova. Poglavlje 5.2.4 poziva na njihovu klasifikaciju u kategorije, uključujući diferencijaciju prema vrsti emisija (antropogene, biogene, itd.).
  • Kvantificiranje emisija stakleničkih plinova: Poglavlje 6.1 sadrži zahtjeve za kvantificiranje i uklanjanje emisija stakleničkih plinova. Kvantificiranje zahtijeva identificiranje i dokumentiranje relevantnih izvora i ponora stakleničkih plinova i njihovu kategorizaciju (vidi poglavlje 5.2). Za potrebe kvantificiranja organizacija mora primijeniti odgovarajući pristup. Drugim riječima: proces prikupljanja primarnih i sekundarnih podataka i određivanje emisija stakleničkih plinova iz izvora ili uklanjanja stakleničkih plinova ponorima.
iso-14064-1-ghg-inventories-dqs-whitepaper-free.png
Loading...

ISO 14064-1 Staklenički plinovi

Objašnjenje standarda

U besplatnoj bijeloj knjizi možete naći korisna informacije o standardu i smjernice.

O autoru: Altan Dayankac je auditor DQS-a i traženi stručnjak za brojne teme održivosti. 

ISO 50001 - Podaci iz opsega sustava upravljanja energijom

ISO 50001 definira opseg sustava upravljanja energijom kao "skup aktivnosti kojima se organizacija bavi kroz sustav upravljanja energijom". Napomena 1 za "pojam" dodaje da sustav upravljanja energijom može uključivati više granica kao i aktivnosti transporta. Međutim, u poglavlju 4.3 "Određivanje područja pripreme (opsega)" postoji ograničenje u pogledu inventar stakleničkih plinova. Navodi se: "Organizacija mora osigurati da ima ovlasti upravljati energetskom učinkovitošću, upotrebom energije i potrošnjom energije unutar opsega i granica." Ova ograničenja organizacija postavlja sama za sebe: Značenje:

"Sinergije između ISO 14064-1 i ISO 50001 odnose se na prikupljanje energetskih podataka i time emisije stakleničkih plinova na organizacijskoj razini."

Međutim, ne pravi se početna razlika između podataka koji se odnose na konvencionalnu ili obnovljivu energiju. No, to je relevantno za inventar stakleničkih plinova. ISO 50001 možda ne pokriva podatke o emisijama stakleničkih plinova iz financijski ili operativno kontroliranih organizacija, iz ulaganja izvještajnog subjekta, i uzvodnih i nizvodnih procesa. Norma također ne uključuje zahtjeve za podacima koji bi mogli poslužiti kao dokaz izravnih i neizravnih ponora stakleničkih plinova.

Koji su energetski podaci relevantni za inventar stakleničkih plinova?

Energetski podaci iz opsega sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 podliježu zahtjevima za dokumentirane informacije (poglavlje 7.5.1). Zahtjev se primjenjuje kada su energetski podaci "potrebni za djelotvornost sustava upravljanja energijom i za dokazivanje poboljšanja energetskih performansi". Podaci relevantni za bilancu stakleničkih plinova obično ispunjavaju ovaj zahtjev. Imaju veliku prednost jer su ažurni, usporedivi s prethodnim energetskim podacima i dostupni "pritiskom gumba". Sustav upravljanja energijom za bilancu stakleničkih plinova osim podataka osigurava i identificiranje i dokumentiranje odgovarajućih izvora stakleničkih plinova i njihovo klasificiranje u kategorije - ukoliko se odnose na sustav upravljanja energijom.

Od upravljanje energijom do ugljičnog otiska

Sustav upravljanja energijom prikuplja energetske podatke s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova energije ili potrošnje. Fokus je na podacima prikupljenima mjernom opremom na područjima tzv. značajne potrošnje energije (Significant Energy Use - SEU). Kratica SEU označava lokacije gdje upotreba energije predstavlja značajan udio u potrošnji energije i gdje postoji odgovarajući veliki potencijal za poboljšanje energetskih performansi. Prema normi to se odnosi na "pogone/lokacije, sustave, procese ili postrojenja". Materijalnost koju organizacija odredi za sustav upravljanja energijom općenito će se podudarati s materijalnošću inventara stakleničkih plinova, što znači da nema potrebe za procjenom materijalnosti u tom pogledu.

Podaci dostupni iz sustava upravljanja energijom mogu biti, s jedne strane, podaci o potrošnji iz kupovine energije, tj. kupljene energije iz mreže, npr. struje, pare, grijanja ili hlađenja (uzvodne, neizravne emisije). Ali tomogu biti i podaci koji se odnose na izravne emisije iz organizacije. Primjeri uključuju stacionarnu ili mobilnu opremu, i sl. Odgovarajući procesi, oprema i metode za prikupljanje tih podatak ao aktivnostima su tada već dostupni. To predstavlja značajnu uštedu resursa. Još samo treba objasniti i dokumentirati izbor kvantificirajućeg pristupa koji stoji iza toga.

Energetski podaci iz prethodnih godina dostupni u obliku dokumentiranih informacija mogu olakšati izbor tzv. "povijesne bazne godine" na koju se referira trenutna bilanca stakleničkih plinova. Ti "povijesni" podaci moraju biti reprezentativni i provjerljivi, što sustav upravljanja energijom može osigurati svojim opsegom.

Zaključak - Održivo upravljanje energijom u skladu s ISO 50001

Sustav upravljanja energijom u skladu s ISO 50001 može biti polazište djelotvornog upravljanja klimom. Može ga se iskoristiti u borbi protiv globalnog zatopljenja, što znači da ga treba smatrati dijelom holističkog, integriranog sustava upravljanja održivošću. Organizacije koje već imaju certificirani sustav upravljanja energijom mogu imati koristi od sinergija, npr. kod pripreme inventara stakleničkih plinova u skladu s ISO 14064-1.

Mogu se koristiti svi dokumentirani bitni energetski podaci iz opsega sustava upravljanja energijom. Podaci koje je moguće dobiti "pritiskom gumba" sadrže i informacije o identificiranju i dokumentiranju odgovarajućih izvora stakleničkih plinova i njihovoj klasifikaciji u kategorije. Ključna prednost je dostupnost procesa, opreme i metoda za prikupljanje podataka o aktivnostima, čime se mogu uštedjeti resursi kod pripreme inventara stakleničkih plinova. Još jedna prednost može biti korištenje dokumentiranih informacija sustava upravljanja energijom za izbor "povijesne bazne godine".

Gledajući cijeli lanac vrijednosti sustav upravljanja energijom obuhvaća izravne emisije (Protokol za stakleničke plinove opseg 1) i neizravne kupljene emisije (Protokol za stakleničke plinove opseg 2). ISO 50001 ne zahtijeva podatke o uzvodnim i nizvodnim emisijama (Protokol za stakleničke plinove opseg 3).

DQS - Stručnjak na vašoj strani

Kao njemački registar za certifikaciju sustava upravljanja DQS je specijaliziran za pružanje vrijednih impulsa na temelju našeg opsežnog tehničkog, regulatornog i industrijskog iskustva, koje možete koristiti za daljnji razvoj svog sustava upravljanja i poboljšanje rezultata organizacije. Na taj način vaš sustav upravljanja postaje temelj vašeg uspjeha. 

Naši auditi dobre stvari čine još boljima - tako svakodnevno mjerimo svoj uspjeh. Vaš uspjeh činimo vidljivim ne samo u upravljanju klimom. DQS certifikati su međunarodno priznati. To stvara povjerenje, kako unutar tako i izvan vaše organizacije.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Rado ćemo vam odgovoriti na pitanja

Obratite nam se.
Bez obveze i besplatno.

Autor
Altan Dayankac

DQS voditelj proizvoda i stručnjak za brojne teme održivosti, klime, okoliša i zaštite na radu. Altan Dayankac je i autor i predavač u povjerenstvima za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnost pri radu te na brojnim stručnim događanjima.

 

Loading...