Efektívne spravujte energiu

Úspora energie a nákladov ide ruka v ruke - aspoň ak máte certifikovaný systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001. Starostlivé využívanie energetických zdrojov je dnes jednou z najdôležitejších úloh každej spoločnosti. Vhodné opatrenia sú zamerané na neustále zlepšovanie energetickej efektívnosti a výkonnosti vašej organizácie v oblasti energetiky - a tým aj na ochranu klímy.

Úspora nákladov vďaka efektívnej energetickej politike

Transparentné, optimalizovateľné toky energie

Lepšia energetická bilancia a ochrana klímy

Využívanie dotácií alebo daňových úľav, ak sú k dispozícii

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je energetický manažment podľa normy ISO 50001?

Norma ISO 50001 slúži ako základ pre zavedenie systému energetického manažérstva (EnMS). Ústrednou zložkou normy je proces energetického plánovania, ktorý definuje energetické ciele a akčné plány a podrobne zaznamenáva všetky energetické toky. Na tomto základe môžu certifikované spoločnosti neustále zlepšovať svoju výkonnosť v oblasti energetiky. Implementácia zákonných požiadaviek prináša dodatočnú istotu činnosti.

Najdôležitejšími predpokladmi úspešného energetického manažmentu sú systematické zaznamenávanie energetických tokov, hodnotenie energie a vhodné monitorovacie mechanizmy. Pri implementácii normy ISO 50001 je úlohou vašej organizácie prispôsobiť požiadavky v oblasti energetického manažérstva vlastným potrebám, cielene zavádzať opatrenia a neustále ich zlepšovať.

Aktuálna norma ISO 50001 bola vydaná v roku 2018. Podobne ako všetky známe normy manažérstva ISO je založená na cykle PDCA (Plan, Do, Check, Act) a štruktúre vysokej úrovne. To zabezpečuje vysokú mieru kompatibility s inými normami ISO, napríklad ISO 9001 (kvalita) alebo ISO 14001 (životné prostredie). Integrovaný systém manažérstva umožňuje využívať synergie a spoločne implementovať prierezové regulačné požiadavky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre koho je vhodná certifikácia podľa normy ISO 50001?

Úspora energie je dôležitá pre každú spoločnosť - bez ohľadu na jej typ a veľkosť. Certifikácia ISO 50001 je teda vhodná pre spoločnosti a poskytovateľov služieb vo všetkých odvetviach, ktorí chcú optimalizovať svoj energetický manažment, a tým šetriť náklady a znižovať emisie skleníkových plynov.

Norma ISO 50001:2018 nie je zameraná na žiadne konkrétne odvetvie. Zaviesť systém manažérstva v súlade s touto normou má však zmysel najmä vtedy, ak ste energeticky náročná spoločnosť. Tie často podliehajú mnohým zákonným požiadavkám a s certifikovaným systémom energetického manažérstva môžu splniť požadované rámcové podmienky. Týmto spôsobom nielen chránia klímu, ale za určitých podmienok môžu využívať aj dotácie a ušetriť na daniach, napríklad pri kompenzácii špičiek podľa nemeckého zákona SpaEV alebo zákona o energetických službách (EDL-G).

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Prečo má certifikácia podľa normy ISO 50001 zmysel?

Používaním a certifikáciou systému EnMS sa často dosahuje významný a prakticky beznákladový potenciál úspor prostredníctvom jednoduchých organizačných opatrení. Okrem toho sa v rámci certifikácie opäť špecifikuje významné využívanie energie (SEU) v závodoch, systémoch a zariadeniach, a to tak, že pre každú oblasť sa musia určiť špecifické kritériá.

Spoločnostiam, ktoré získajú certifikáciu, poskytuje medzinárodná norma ešte viac konkurenčných výhod:

 • Neustále zlepšovanie výkonnosti v oblasti energetiky
 • priebežné monitorovanie energetických tokov
 • systematické znižovanie spotreby energie a nákladov na energiu
 • dôsledné dodržiavanie zákonných požiadaviek
 • Trvalé znižovanie emisií skleníkových plynov
 • Zníženie závislosti od dovozu energie
 • Uznávaný základ pre možné daňové stimuly
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Anforderungen
Loading...

Aké strategické ciele možno dosiahnuť pomocou normy ISO 50001?

Efektívne využívanie energie sa oplatí v pravom slova zmysle: Zníženie spotreby zdrojov a súvisiace zníženie nákladov na energiu prispieva k významnej konkurenčnej výhode. Energetická efektívnosť je však aj hnacím motorom nových obchodných modelov, inovatívnych technológií a služieb, čo môže znamenať ďalšiu trhovú výhodu.

Akú stratégiu sledujete vy?

Úspora nákladov

 • Určite, aký typ energie sa používa, kde a v akom rozsahu.
 • Nastavte kontrolné mechanizmy na riadenie spotreby energie.
 • Identifikujte oblasti, v ktorých sa plytvá energiou.
 • Zlepšite postupy obstarávania.

Reputácia

 • Vytvorte si etický a zároveň dôveryhodný imidž.
 • Znížte svojuCO2 stopu.
 • Zlepšite svoju konkurencieschopnosť.
 • Otvorte si nové trhy.

Splňte zákonné požiadavky

 • Dodržiavajte všetky právne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na vašu organizáciu.
 • Vyhnite sa pokutám, znížte poistné.
 • Poskytnite relevantné právne informácie svojim zamestnancom a zainteresovaným stranám.
 • Pripravte sa na zmeny v zákonoch a využite možné schémy daňových stimulov.

Kontinuita

 • Informujte sa o alternatívnych energiách.
 • Získajte prehľad o národnom trhu s energiami.
 • Vo zvýšenej miere využívajte obnoviteľné zdroje energie.
 • Konajte trvalo energeticky úsporným spôsobom.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Wer darf zertifizieren
Loading...

Kto môže vykonávať certifikáciu podľa normy ISO 50001?

Podobne ako iné certifikácie, aj certifikáciu podľa normy ISO 50001 môže vykonávať len certifikačný orgán, ktorý bol na tento účel akreditovaný spoločnosťou Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Spoločnosť DQS má potrebnú akreditáciu podľa normy ISO/IEC 17021 a môže vydávať certifikáty podľa normy ISO 50001:2018.

Norma ISO 50003:2016 špecifikuje - okrem požiadaviek normy ISO 17021 - požiadavky na kompetentnosť a nestrannosť pri audite a certifikácii systémov energetického manažérstva pre certifikačné orgány. S cieľom poskytnúť istotu spoločnostiam, ktoré sa uchádzajú o certifikáciu, a zabezpečiť účinnosť auditov EnMS sa akreditačná norma zaoberá procesom auditu, požiadavkami na certifikačný postup, trvaním auditu a výberom vzoriek z viacerých lokalít.

Požiadavky normy ISO 50003 tak nepriamo ovplyvňujú vašu spoločnosť, najmä pri určovaní trvania auditu a poskytovaní dôkazov o neustálom zlepšovaní výkonnosti. V súlade s certifikačnými kritériami normy ISO 50003 je potrebné poskytnúť aj dôkazy o zlepšovaní výkonnosti v oblasti energetiky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Aký je postup certifikácie podľa normy ISO 50001?

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť a ciele certifikácie podľa normy ISO 50001. Na základe týchto rozhovorov dostanete individuálnu ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti alebo organizácie.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oblasti a miesta. Predaudit tiež ponúka príležitosť vopred identifikovať potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho systému energetického manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikácia sa začína analýzou a hodnotením vášho systému manažérstva. V rámci tohto auditu v etape 1 váš audítor určí stupeň splnenia požiadaviek pre certifikačný audit v etape 2 (audit systému). V ďalšom kroku váš audítor hodnotí efektívnosť procesov riadenia na mieste. Na záverečnom stretnutí dostanete podrobnú prezentáciu výsledkov a možného potenciálu zlepšenia pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po audite EnMS výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, získate certifikát ISO 50001.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite naďalej spĺňa všetky dôležité kritériá normy ISO 50001, každoročne vykonávame dozorné audity. Týmto spôsobom je kvalifikovane sprevádzané neustále zlepšovanie vášho systému energetického manažérstva a vašich obchodných procesov.

Platnosť certifikátu ISO 50001 končí najneskôr po troch rokoch. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie požiadaviek normy. Ak sú požiadavky splnené, vydá sa nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 50001?

Platnosť certifikátu ISO 50001 je tri roky.

Náklady na certifikáciu podľa normy ISO 50001 závisia najmä od stanovených cieľov, veľkosti a zložitosti vašej spoločnosti a od vynaloženého úsilia. Okrem toho majú na trvanie auditu a cenu vplyv všeobecné predpoklady vašej spoločnosti, ako je energetická situácia a počet prevádzok. Z týchto dôvodov nemožno náklady na certifikáciu podľa normy ISO 50001 uviesť paušálne. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

 • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
 • Skúsení audítori z odvetvia kombinujú odborné znalosti s emocionálnou inteligenciou
 • Poznatky o vašej spoločnosti s pridanou hodnotou prostredníctvom auditov ISO 50001
 • Certifikáty s medzinárodnou akceptáciou
 • Osobnú a plynulú podporu našich špecialistov - na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
 • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými podmienkami bez skrytých nákladov
 • Zmysluplné správy z auditov obsahujú odporúčania na prijatie opatrení
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 50001.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.