Hantera energin på ett effektivt sätt

Energibesparingar och kostnader går hand i hand - åtminstone om du har ett ISO 50001-certifierat energihanteringssystem. En omsorgsfull användning av energiresurser är en av de viktigaste uppgifterna för alla företag i dag. Lämpliga åtgärder syftar till att kontinuerligt förbättra organisationens energieffektivitet och energirelaterade prestanda - och därmed också klimatskyddet.

Kostnadsbesparingar genom effektiv energipolitik

Transparenta, optimerbara energiflöden

Förbättrad energibalans och klimatskydd

Dra nytta av subventioner eller skattelättnader, där sådana finns.

Vad är energihantering enligt ISO 50001-standarden?

ISO 50001 tjänar som grund för införandet av ett energihanteringssystem (EnMS). Den centrala komponenten i standarden är en energiplaneringsprocess som definierar energimål och handlingsplaner och registrerar alla energiflöden i detalj. På denna grund kan certifierade företag kontinuerligt förbättra sina energirelaterade prestationer. Genomförandet av lagstadgade krav ger ytterligare handlingsberedskap.

De viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik energihantering är systematisk registrering av energiflöden, energiutvärdering och lämpliga övervakningsmekanismer. Vid genomförandet av ISO 50001 är det din organisations uppgift att skräddarsy kraven inom energihanteringen efter dina egna behov, att genomföra åtgärderna på ett målinriktat sätt och att kontinuerligt förbättra dem.

Den aktuella ISO 50001-standarden publicerades 2018. Liksom alla välkända ISO-managementstandarder bygger den på PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) och högnivåstrukturen. Detta garanterar en hög grad av kompatibilitet med andra ISO-standarder, till exempel ISO 9001 (kvalitet) eller ISO 14001 (miljö). Ett integrerat ledningssystem gör det möjligt att utnyttja synergieffekter och att gemensamt genomföra krav som sträcker sig över flera regelverk.

Show more
Show less
Loading...

Vem är ISO 50001-certifiering lämplig för?

Att spara energi är viktigt för alla företag - oavsett typ och storlek. ISO 50001-certifiering lämpar sig därför för företag och tjänsteleverantörer inom alla branscher som vill optimera sin energihantering och därmed spara kostnader och minska utsläppen av växthusgaser.

ISO 50001:2018 är inte inriktad på någon specifik bransch. Det är dock särskilt klokt att införa ett ledningssystem i enlighet med standarden för energihantering om du är ett energiintensivt företag. Dessa omfattas ofta av många rättsliga krav och kan uppfylla de nödvändiga ramvillkoren med ett certifierat energiledningssystem. På så sätt skyddar de inte bara klimatet, utan kan också dra nytta av subventioner och spara skatter under vissa förutsättningar, till exempel med toppkompensation enligt den tyska SpaEV eller lagen om energitjänster (EDL-G).

Show more
Show less
Loading...

Varför är certifiering enligt ISO 50001 meningsfull?

Genom användning och certifiering av ett EnMS kan man ofta uppnå betydande och praktiskt taget kostnadsfria besparingspotentialer genom enkla organisatoriska åtgärder. Dessutom specificeras den betydande energianvändningen (SEU) i anläggningar, system och anläggningar återigen inom ramen för certifieringen, genom att särskilda kriterier måste fastställas för varje område.

För företag som erhåller certifiering ger den internationella standarden ännu fler konkurrensfördelar:

 • Kontinuerlig förbättring av energirelaterad prestanda.
 • Kontinuerlig övervakning av energiflöden.
 • Systematisk minskning av energiförbrukning och energikostnader.
 • Konsekvent efterlevnad av lagstadgade krav.
 • Permanent minskning av utsläppen av växthusgaser.
 • Minskat beroende av energiimport
 • Erkänd grund för eventuella skatteincitament
Show more
Show less
Loading...

Vilka strategiska mål kan eftersträvas med ISO 50001?

Effektiv energianvändning lönar sig i ordets rätta bemärkelse: Minskad resursförbrukning och minskade energikostnader bidrar till en betydande konkurrensfördel. Men energieffektivitet är också en drivkraft för nya affärsmodeller, innovativ teknik och tjänster, vilket kan innebära ytterligare en marknadsfördel.

Vilken strategi följer du?

Kostnadsbesparingar

 • Bestäm vilken typ av energi som används, var och i vilken omfattning.
 • Sätt upp kontroller för att hantera energianvändningen.
 • Identifiera områden där energi slösas bort.
 • Förbättra dina upphandlingsförfaranden.

Rykte

 • Ge dig själv en etisk och samtidigt trovärdig image.
 • Minska dittkoldioxidavtryck.
 • Förbättra din konkurrenskraft.
 • Öppna upp nya marknader.

Uppfyller de rättsliga kraven.

 • Uppfyll alla rättsliga krav som gäller för din organisation.
 • Undvik böter, minska försäkringspremierna.
 • Ge relevant juridisk information till dina anställda och intressenter.
 • Förbered dig på lagändringar och dra nytta av eventuella skatteincitament.

Kontinuitet

 • Informera dig om alternativa energikällor.
 • Få en överblick över den nationella energimarknaden.
 • Gör en ökad användning av förnybara energikällor.
 • Agera på ett permanent energibesparande sätt.
Show more
Show less
Loading...

Vem får genomföra en ISO 50001-certifiering?

Liksom andra certifieringar får ISO 50001-certifiering endast utföras av ett certifieringsorgan som har ackrediterats för detta ändamål av Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS har den nödvändiga ackrediteringen enligt ISO/IEC 17021 och får utfärda certifikat enligt ISO 50001:2018.

Standarden ISO 50003:2016 anger - utöver kraven i ISO 17021 - krav på kompetens och opartiskhet vid revision och certifiering av energiledningssystem för certifieringsorgan. För att ge garantier till företag som söker certifiering och för att säkerställa effektiviteten i EnMS-revisioner tar ackrediteringsstandarden upp revisionsprocessen, krav på ett certifieringsförfarande, revisionens varaktighet och provtagning på flera platser.

Kraven i ISO 50003 påverkar indirekt ditt företag, särskilt när det gäller att fastställa revisionens längd och att tillhandahålla bevis för kontinuerlig förbättring av prestanda. Bevis på energirelaterade prestandaförbättringar måste också tillhandahållas i enlighet med certifieringskriterierna i ISO 50003.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Vad är förfarandet för ISO 50001-certifiering?

I det första steget diskuterar du ditt företag och målen för ISO 50001-certifieringen med oss. Utifrån dessa diskussioner får du ett individuellt erbjudande som är anpassat till ditt företags eller din organisations behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och platser. En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ert energihanteringssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringen börjar med en analys och utvärdering av ditt ledningssystem. I denna revision av steg 1 fastställer din revisor graden av uppfyllelse för certifieringsrevisionen av steg 2 (systemrevision). I nästa steg bedömer din revisor effektiviteten hos ledningsprocesserna på plats. Vid ett slutmöte får du en detaljerad presentation av resultaten och eventuell förbättringspotential för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.

Efter EnMS-revisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Om alla standardkrav är uppfyllda får du ISO 50001-certifikatet.

För att säkerställa att ditt företag fortsätter att uppfylla alla viktiga kriterier i ISO 50001 efter certifieringsrevisionen genomför vi övervakningsrevisioner på årlig basis. På så sätt åtföljs den kontinuerliga förbättringen av ditt energihanteringssystem och dina affärsprocesser på ett kompetent sätt.

ISO 50001-certifikatet upphör att gälla senast efter tre år. En omcertifiering genomförs i god tid före utgången för att säkerställa att standarden kontinuerligt uppfyller kraven i standarden. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar en ISO 50001-certifiering?

ISO 50001-certifikatet är giltigt i tre år.

Kostnaden för ISO 50001-certifiering beror till stor del på de angivna målen, ditt företags storlek och komplexitet samt den insats som krävs. Dessutom har allmänna förutsättningar för ditt företag, såsom energisituationen och antalet platser, en inverkan på revisionens längd och priset. Av dessa skäl kan kostnaderna för certifiering enligt ISO 50001 inte anges som en klumpsumma. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande.

Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

 • Mer än 35 års erfarenhet av certifiering av ledningssystem och processer.
 • Branscherfarna revisorer kombinerar expertkunskap med känslomässig intelligens.
 • Värdeskapande insikter om ditt företag genom ISO 50001-revisioner.
 • Certifikat med internationell acceptans
 • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
 • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsvillkor utan dolda kostnader
 • Betydelsefulla revisionsrapporter med rekommendationer för åtgärder
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontakt

Vi ger dig gärna ett skräddarsytt erbjudande för ISO 50001-certifiering.