Efektivně hospodařte s energií

Úspory energie a nákladů jdou ruku v ruce - alespoň pokud máte systém energetického managementu certifikovaný podle normy ISO 50001. Šetrné využívání energetických zdrojů je dnes jedním z nejdůležitějších úkolů každé společnosti. Vhodná opatření mají za cíl neustále zlepšovat energetickou účinnost a výkonnost vaší organizace v oblasti energetiky - a tím i ochranu klimatu.

Úspory nákladů díky efektivní energetické politice

Transparentní, optimalizovatelné toky energie

Lepší energetická bilance a ochrana klimatu

Využití dotací nebo daňových úlev, pokud jsou k dispozici.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je energetický management podle normy ISO 50001?

Norma ISO 50001 slouží jako základ pro zavedení systému energetického managementu (EnMS). Ústřední součástí normy je proces energetického plánování, který definuje energetické cíle a akční plány a podrobně zaznamenává všechny energetické toky. Na tomto základě mohou certifikované společnosti neustále zlepšovat svou výkonnost v oblasti energetiky. Implementace zákonných požadavků přináší další jistotu opatření.

Nejdůležitějšími předpoklady úspěšného energetického managementu jsou systematické zaznamenávání energetických toků, energetické hodnocení a vhodné monitorovací mechanismy. Při zavádění normy ISO 50001 je úkolem vaší organizace přizpůsobit požadavky v oblasti energetického managementu vlastním potřebám, cíleně zavádět opatření a neustále je zlepšovat.

Aktuální norma ISO 50001 byla vydána v roce 2018. Stejně jako všechny známé normy managementu ISO je založena na cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) a struktuře vysoké úrovně. To zajišťuje vysokou míru kompatibility s dalšími normami ISO, například ISO 9001 (kvalita) nebo ISO 14001 (životní prostředí). Integrovaný systém řízení umožňuje využívat synergie a společně implementovat požadavky napříč právními předpisy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro koho je certifikace ISO 50001 vhodná?

Úspora energie je důležitá pro každou společnost - bez ohledu na její typ a velikost. Certifikace ISO 50001 je tedy vhodná pro společnosti a poskytovatele služeb ve všech odvětvích, které chtějí optimalizovat svůj energetický management, a tím ušetřit náklady a snížit emise skleníkových plynů.

Norma ISO 50001:2018 není zaměřena na žádné konkrétní odvětví. Zavedení systému řízení v souladu s touto normou má však smysl zejména v případě, že jste energeticky náročnou společností. Ty často podléhají mnoha zákonným požadavkům a díky certifikovanému systému energetického managementu mohou splnit požadované rámcové podmínky. Tímto způsobem nejen chrání klima, ale mohou také za určitých podmínek využívat dotace a ušetřit na daních, například při kompenzaci špiček podle německého zákona SpaEV nebo zákona o energetických službách (EDL-G).

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Proč má certifikace podle ISO 50001 smysl?

Používáním a certifikací systému EnMS lze často jednoduchými organizačními opatřeními dosáhnout významného a prakticky beznákladového potenciálu úspor. Kromě toho je významná spotřeba energie (SEU) zařízení, systémů a objektů specifikována opět v rámci certifikace, a to tak, že pro každou oblast musí být stanovena specifická kritéria.

Podnikům, které certifikaci získají, poskytuje mezinárodní norma ještě více konkurenčních výhod:

 • Neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti energetiky
 • průběžné sledování energetických toků
 • Systematické snižování spotřeby energie a nákladů na energii
 • důsledné dodržování zákonných požadavků
 • Trvalé snižování emisí skleníkových plynů
 • Snížení závislosti na dovozu energie
 • Uznávaný základ pro možné daňové pobídky
Zobrazit více
Zobrazit méně
Anforderungen
Loading...

Jakých strategických cílů lze dosáhnout pomocí normy ISO 50001?

Efektivní využívání energie se vyplatí v pravém slova smyslu: Snížení spotřeby zdrojů a související snížení nákladů na energii přispívá k významné konkurenční výhodě. Energetická účinnost je však také hnacím motorem pro nové obchodní modely, inovativní technologie a služby, což může znamenat další tržní výhodu.

Jakou strategii sledujete?

Úspory nákladů

 • Určete, jaký typ energie se používá, kde a v jakém rozsahu.
 • Nastavte kontrolní prvky pro řízení spotřeby energie.
 • Identifikujte oblasti, kde dochází k plýtvání energií.
 • Zlepšete postupy při zadávání veřejných zakázek.

Pověst

 • Vytvořte si etickou a zároveň důvěryhodnou image.
 • Snižte svou stopuCO2.
 • Zlepšete svou konkurenceschopnost.
 • Otevřete si nové trhy.

Splňte zákonné požadavky

 • Dodržujte všechny právní požadavky, které se vztahují na vaši organizaci.
 • Vyhněte se pokutám, snižte pojistné.
 • Poskytněte svým zaměstnancům a zúčastněným stranám relevantní právní informace.
 • Připravte se na změny v zákonech a využijte případné programy daňových pobídek.

Kontinuita

 • Informujte se o alternativních zdrojích energie.
 • Získejte přehled o národním trhu s energiemi.
 • Ve větší míře využívejte obnovitelné zdroje energie.
 • Chovejte se trvale energeticky úsporně.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Wer darf zertifizieren
Loading...

Kdo může provádět certifikaci podle normy ISO 50001?

Stejně jako ostatní certifikace smí certifikaci ISO 50001 provádět pouze certifikační orgán, který byl pro tento účel akreditován Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS má potřebnou akreditaci podle normy ISO/IEC 17021 a může vydávat certifikáty podle normy ISO 50001:2018.

Norma ISO 50003:2016 specifikuje - kromě požadavků normy ISO 17021 - požadavky na způsobilost a nestrannost při auditu a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií pro certifikační orgány. S cílem poskytnout jistotu společnostem usilujícím o certifikaci a zajistit účinnost auditů EnMS se akreditační norma zabývá procesem auditu, požadavky na certifikační postup, délkou trvání auditu a výběrem vzorků z více lokalit.

Požadavky normy ISO 50003 tak nepřímo ovlivňují vaši společnost, zejména při určování délky trvání auditu a poskytování důkazů o neustálém zlepšování výkonnosti. V souladu s certifikačními kritérii normy ISO 50003 musí být rovněž poskytnuty důkazy o zlepšování výkonnosti v oblasti energetiky.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jaký je postup pro certifikaci podle normy ISO 50001?

V prvním kroku s námi projednáte svou společnost a cíle certifikace ISO 50001. Na základě těchto jednání obdržíte individuální nabídku přizpůsobenou potřebám vaší společnosti nebo organizace.

Zejména u větších certifikačních projektů je plánovací schůzka cennou příležitostí k seznámení s auditorem i k vypracování individuálního programu auditu pro všechny zúčastněné oblasti a místa. Předaudit také nabízí příležitost předem identifikovat potenciál pro zlepšení i silné stránky vašeho systému energetického managementu. Obě služby jsou volitelné.

Certifikace začíná analýzou a hodnocením vašeho systému řízení. V rámci tohoto auditu etapy 1 váš auditor určí míru splnění požadavků pro certifikační audit etapy 2 (audit systému). V dalším kroku váš auditor posoudí účinnost procesů řízení na místě. Na závěrečné schůzce obdržíte podrobnou prezentaci výsledků a možného potenciálu zlepšení pro vaši společnost. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány.

Po auditu EnMS jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Pokud jsou splněny všechny požadavky normy, obdržíte certifikát ISO 50001.

Abychom zajistili, že vaše společnost i po certifikačním auditu splňuje všechna důležitá kritéria normy ISO 50001, provádíme každoročně dozorové audity. Tímto způsobem je kvalifikovaně doprovázeno neustálé zlepšování vašeho systému energetického managementu a vašich podnikových procesů.

Platnost certifikátu ISO 50001 končí nejpozději po třech letech. Recertifikace se provádí v dostatečném předstihu před vypršením platnosti, aby bylo zajištěno trvalé plnění požadavků normy. Pokud jsou požadavky splněny, je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISO 50001?

Platnost certifikátu ISO 50001 je tři roky.

Náklady na certifikaci ISO 50001 závisí do značné míry na stanovených cílech, velikosti a složitosti vaší společnosti a na vynaloženém úsilí. Kromě toho mají na délku trvání auditu a cenu vliv obecné předpoklady vaší společnosti, jako je energetická situace a počet provozoven. Z těchto důvodů nelze náklady na certifikaci podle ISO 50001 uvádět paušálně. Rádi vám vypracujeme individuální nabídku.

Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

 • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů
 • Zkušení auditoři z oboru kombinují odborné znalosti s emoční inteligencí
 • Vhled do vaší společnosti s přidanou hodnotou prostřednictvím auditů ISO 50001
 • Certifikáty s mezinárodním uznáním
 • Osobní a bezproblémovou podporu našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • Individuální nabídky s flexibilními smluvními podmínkami bez skrytých nákladů
 • Smysluplné zprávy z auditů obsahují doporučení k opatřením
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku pro certifikaci ISO 50001.

Ing. Pavol Plevják, ředitel společnosti DQS Slovakia, s.r.o.