Efikasno upravljajte energijom

Ušteda energije i troškovi idu ruku pod ruku - barem ako imate ISO 50001 sertifikovani sistem za upravljanje energijom. Pažljivo korišćenje energetskih resursa je jedan od najvažnijih zadataka bilo koje kompanije danas. Odgovarajuće mere imaju za cilj kontinuirano unapređenje energetske efikasnosti i energetski povezanih performansi vaše organizacije - a samim tim i klimatske zaštite.

Ušteda troškova kroz efikasnu energetsku politiku

Transparentni, optimizovani energetski tokovi

Poboljšana energetska ravnoteža i zaštita klime

Korist od subvencija ili poreskih olakšica, kada su dostupne

Šta je upravljanje energijom prema standardu ISO 50001?

ISO 50001 služi kao osnova za uvođenje sistema za upravljanje energijom (EnMS). Centralna komponenta standarda je proces planiranja energije koji definiše energetske ciljeve i akcione planove i detaljno beleži sve energetske tokove. Na osnovu toga, sertifikovane kompanije mogu kontinuirano da poboljšavaju svoje performanse vezane za energiju. Primena zakonskih zahteva donosi dodatnu sigurnost u poslovanju.

Najvažniji preduslovi za uspešno upravljanje energijom su sistematsko evidentiranje energetskih tokova, procena energije i odgovarajući mehanizmi praćenja. Prilikom implementacije ISO 50001, zadatak vaše organizacije je da zahteve u oblasti upravljanja energijom prilagodi sopstvenim potrebama, da mere sprovede na ciljani način i da ih kontinuirano usavršava.

Aktuelni standard ISO 50001 objavljen je 2018. Kao i svi poznati standardi ISO menadžmenta, zasnovan je na PDCA ciklusu (Plan, Do, Check, Act) i strukturi visokog nivoa. Ovim se obezbeđuje visok stepen kompatibilnosti sa drugim ISO standardima, na primer ISO 9001 (kvalitet) ili ISO 14001 (okruženje). Integrisani sistem upravljanja omogućava da se postignu sinergistički pozitivni efekti i da se zajednički sprovode međuregulatorni zahtevi.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koga je pogodna sertifikacija prema ISO 50001?

Ušteda energije je važna za svaku kompaniju - bez obzira na vrstu i veličinu. Tako je sertifikacija ISO 50001 pogodna za kompanije i pružaoce usluga u svim industrijama koje žele da optimizuju svoje upravljanje energijom, čime štede troškove i smanjuju emisiju gasova sa efektom staklene bašte.

ISO 50001:2018 nije usmeren ni na koju konkretnu industriju. Međutim, posebno ima smisla uvesti sistem menadžmenta u skladu sa standardom upravljanja energijom ako ste energetski intenzivna kompanija (kompanija koja troši velike količine enerigije). Ovakve kompanije često podležu brojnim zakonskim zahtevima i sertifikovanim sistemom upravljanja energijom mogu da ispune potrebne okvirne uslove. Na taj način ne samo da štite klimu, već mogu i da iskoriste subvencije i uštede porez pod određenim uslovima, na primer sa vrhunskom nadoknadom prema nemačkom SpaEV-u ili Zakonu o energetskim uslugama (EDL-G).

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Zašto sertifikacija prema ISO 50001 ima smisla?

Korišćenjem i sertifikacijom EnMS-a, značajan i praktično neiskorišćen potencijal uštede često se ostvaruje jednostavnim organizacionim merama. Pored toga, značajna upotreba energije (SEU) postrojenja, sistema i objekata ponovo je precizirana u okviru sertifikacije, i pri tome se određuju specifični kriterijumi za svaku oblast.

Za kompanije koje dobiju sertifikat, međunarodni standard pruža još konkurentnije prednosti:

 • Stalno poboljšanje performansi vezanih za energetsku efikasnost
 • Kontinuirano praćenje energetskih tokova
 • Sistematsko smanjenje potrošnje energije i troškova energije
 • Dosledna usklađenost sa zakonskim zahtevima
 • Trajno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte
 • Smanjena zavisnost od uvoza energije
 • Priznata osnovica za moguće poreske podsticaje
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Koji strateški ciljevi se mogu ostvariti sa ISO 50001?

Efikasna upotreba energije isplati se u najiskrenimjem smislu te reči: smanjenje potrošnje resursa i povezano smanjenje troškova energije doprinose značajnoj konkurentskoj prednosti. Međutim, energetska efikasnost je takođe pokretač novih poslovnih modela, inovativne tehnologije i usluga, što može da znači dodatnu tržišnu prednost.

Kakvu strategiju sprovodite?

Ušteda troškova

 • Odredite koji tip energije se koristi, gde i u kojoj meri.
 • Podesite kontrole za upravljanje korišćenjem energije.
 • Identifikujte oblasti gde se nenamenski troši energija.
 • Unapredite svoje postupke nabavke.

Reputacija

 • Pozicionirajte se sa etičkom, a ipak verodostojnom slikom.
 • Smanjite svoj CO2 otisak.
 • Poboljšajte svoju konkurentnost.
 • Otvorite nova tržišta.

Usaglašenost sa zakonskom regulativom

 • Pridržavajte se svih zakonskih zahteva koji važe za vašu organizaciju.
 • Izbegavajte novčane kazne, smanjite premije osiguranja.
 • Obezbedite relevantne pravne informacije svojim zaposlenima i zainteresovanim stranama.
 • Pripremite se za izmene zakona i iskoristite moguće šeme poreskih podsticaja.

Kontinuitet

 • Informišite se o alternativnim energetskim izvorima.
 • Dobijte pregled nacionalnog energetskog tržišta.
 • Povećajte upotrebu obnovljivih izvora energije.
 • Radite na trajnim uštedama energije.
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kome je dozvoljeno da izvrši ISO 50001 sertifikaciju?

Kao i ostale sertifikacije, ISO 50001 sertifikaciju može da obavi samo sertifikaciono telo koje je u tu svrhu akreditovalo Dojče Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS ima neophodnu akreditaciju prema ISO/IEC 17021 i dozvoljeno mu je da izdaje sertifikate prema ISO 50001:2018.

Standard ISO 50003:2016 precizira - pored zahteva ISO 17021 - zahteve za kompetentnost i nepristrasnost u auditu i sertifikaciji sistema upravljanja energijom za sertifikaciona tela. Da bi se obezbedila dodatna sigurnost kompanijama koje traže sertifikaciju i obezbedila efikasnost EnMS sertifikacije, standard akreditacije se odnosi na proces audita, zahteve za proceduru sertifikacije, trajanje audita i uzorkovanje više lokacija.

Kao takvi, zahtevi ISO 50003 indirektno utiču na vašu kompaniju, posebno u određivanju trajanja audita i pružanju dokaza o stalnom poboljšanju performansi. Dokazi o poboljšanju performansi vezanih za energiju takođe moraju biti obezbeđeni u skladu sa kriterijumima sertifikacije ISO 50003.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kakva je procedura za sertifikaciju prema ISO 50001?

U prvom koraku razgovarate sa nama o vašoj kompaniji i ciljevima ISO 50001 sertifikata. Na osnovu ovih diskusija, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu potrebama vaše kompanije ili organizacije.

Posebno za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upozna vaš auditor, kao i da se razvije individualni program audita za sve uključene oblasti i lokacije. Pre-audit takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu vašeg sistema upravljanja energijom. Obe usluge su opcionalne.

Sertifikacija počinje analizom i procenom vašeg sistema menadžmenta. U ovoj fazi 1 audita, vaš auditor utvrđuje stepen ispunjenja za fazu 2 sertifikacionog audita (audit sistema). U sledećem koraku, vaš auditor procenjuje efikasnost procesa upravljanja na licu mesta. Na završnom sastanku dobićete detaljnu prezentaciju rezultata i mogući potencijal poboljšanja za vašu kompaniju. Ako je potrebno, dogovoraju se akcioni planovi.

Nakon EnMS audita, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi standardni zahtevi, dobićete ISO 50001 sertifikat.

Da bismo bili sigurni da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne kriterijume ISO 50001 nakon sertifikacije, sprovodimo nadzorne audite na godišnjem nivou. Na taj način je kompetentno praćeno stalno unapređenje vašeg sistema upravljanja energijom i vaših poslovnih procesa.

Sertifikat ISO 50001 ističe najkasnije posle tri godine. Resertifikacija se sprovodi u pravo vreme pre isteka roka kako bi se obezbedila kontinuirana usklađenost sa standardnim zahtevima. Ako su zahtevi ispunjeni, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 50001 sertifikacija?

Sertifikat ISO 50001 važi tri godine.

Troškovi sertifikacije ISO 50001 u velikoj meri zavise od navedenih ciljeva, veličine i složenosti vaše kompanije i potrebnog vremena. Pored toga, opšti preduslovi vašeg preduzeća kao što su energetska situacija i broj lokacija utiču na trajanje audita i cenu. Iz tih razloga, troškovi sertifikacije prema ISO 50001 ne mogu se definisati kao paušalna suma. Biće nam drago da vam damo individualnu ponudu.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

 • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema menadžmenta i procesa
 • Auditori sa velikim iskustvom u industriji kombinuju stručna znanja sa emocionalnom inteligencijom
 • Dodatna vrednost za vašu kompaniju kroz ISO 50001 audite uvidom u detalje vašeg poslovanja
 • Međunarodno priznati sertifikati
 • Aktivna podrška naših specijalista - regionalno, nacionalno i međunarodno
 • Pojedinačne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova
 • Smisleni izveštaji o auditu uključuju preporuke za akciju
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam pružimo prilagođenu ponudu za ISO 50001 sertifikaciju.