Energie efficiënt beheren

Energiebesparing en -kosten gaan hand in hand - tenminste als u een ISO 50001-gecertificeerd energiemanagementsysteem hebt. Zorgvuldig gebruik van energiebronnen is tegenwoordig een van de belangrijkste taken van elk bedrijf. Passende maatregelen zijn erop gericht de energie-efficiëntie en de energiegerelateerde prestaties van uw organisatie - en dus ook de bescherming van het klimaat - voortdurend te verbeteren.

Kostenbesparingen door efficiënt energiebeleid

Transparante, optimaliseerbare energiestromen

Verbeterde energiebalans en klimaatbescherming

Profiteren van subsidies of belastingvermindering, indien beschikbaar

Wat is energiemanagement volgens de ISO 50001-norm?

ISO 50001 dient als basis voor de invoering van een energiemanagementsysteem (EnMS). Het centrale onderdeel van de norm is een energieplanningsproces waarin energiedoelstellingen en actieplannen worden vastgelegd en alle energiestromen in detail worden geregistreerd. Op basis hiervan kunnen gecertificeerde bedrijven hun energiegerelateerde prestaties voortdurend verbeteren. De tenuitvoerlegging van wettelijke voorschriften biedt extra zekerheid van handelen.

De belangrijkste voorwaarden voor succesvol energiemanagement zijn de systematische registratie van energiestromen, energie-evaluatie en geschikte controlemechanismen. Bij de implementatie van ISO 50001 is het de taak van uw organisatie om de eisen op het gebied van energiemanagement af te stemmen op uw eigen behoeften, om maatregelen doelgericht in te voeren en om deze voortdurend te verbeteren.

De huidige ISO 50001 norm is in 2018 gepubliceerd. Net als alle bekende ISO-managementnormen is deze gebaseerd op de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) en de High Level Structure. Dit zorgt voor een hoge mate van compatibiliteit met andere ISO-normen, bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu). Met een geïntegreerd managementsysteem kunnen synergieën worden benut en kunnen regelgevingsoverschrijdende eisen gezamenlijk ten uitvoer worden gebracht.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor wie is ISO 50001-certificering geschikt?

Energiebesparing is belangrijk voor elk bedrijf - ongeacht type en omvang. ISO 50001-certificering is dus geschikt voor bedrijven en dienstverleners in alle sectoren die hun energiebeheer willen optimaliseren en zo kosten willen besparen en de uitstoot van broeikasgassen willen terugdringen.

ISO 50001:2018 is niet gericht op een specifieke industrie. Het is echter bijzonder zinvol om een managementsysteem in te voeren in overeenstemming met de norm voor energiemanagement als u een energie-intensieve onderneming bent. Deze zijn vaak onderworpen aan talrijke wettelijke voorschriften en kunnen met een gecertificeerd energiemanagementsysteem aan de vereiste randvoorwaarden voldoen. Zo beschermen ze niet alleen het klimaat, maar kunnen ze onder bepaalde voorwaarden ook profiteren van subsidies en belastingvoordelen, bijvoorbeeld met de piekcompensatie volgens de Duitse SpaEV of de wet op de energiediensten (EDL-G).

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is certificering volgens ISO 50001 zinvol?

Door het gebruik en de certificering van een EnMS wordt vaak door eenvoudige organisatorische maatregelen een aanzienlijk en vrijwel kosteloos besparingspotentieel bereikt. Bovendien wordt het significant energiegebruik (SEU) van fabrieken, systemen en faciliteiten opnieuw gespecificeerd binnen het toepassingsgebied van de certificering, in die zin dat voor elk gebied specifieke criteria moeten worden vastgesteld.

Voor bedrijven die zich laten certificeren, biedt de internationale norm nog meer concurrentievoordelen:

 • Voortdurende verbetering van energiegerelateerde prestaties
 • Voortdurende controle van energiestromen
 • Systematische vermindering van het energieverbruik en de energiekosten
 • Consistente naleving van wettelijke vereisten
 • Permanente vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
 • Verminderde afhankelijkheid van energie-invoer
 • Erkende basis voor mogelijke belastingvoordelen
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Welke strategische doelen kunnen worden nagestreefd met ISO 50001?

Efficiënt energiegebruik loont in de ware zin van het woord: een lager verbruik van hulpbronnen en de daarmee gepaard gaande verlaging van de energiekosten dragen bij tot een aanzienlijk concurrentievoordeel. Maar energie-efficiëntie is ook een drijfveer voor nieuwe bedrijfsmodellen, innovatieve technologie en diensten, wat een extra marktvoordeel kan betekenen.

Welke strategie streeft u na?

Kostenbesparingen

 • Bepaal welk type energie wordt gebruikt, waar, en in welke mate.
 • Stel controles in om het energiegebruik te beheren.
 • Identificeer gebieden waar energie wordt verspild.
 • Verbeter uw inkoopprocedures.

Reputatie

 • Positioneer uzelf met een ethisch, maar geloofwaardig imago.
 • Verminder uwCO2-voetafdruk.
 • Verbeter uw concurrentiepositie.
 • Open nieuwe markten.

Voldoe aan de wettelijke vereisten

 • Voldoe aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op uw organisatie.
 • Vermijd boetes, verminder verzekeringspremies.
 • Verstrek relevante juridische informatie aan uw werknemers en belanghebbenden.
 • Bereid u voor op wetswijzigingen en profiteer van mogelijke fiscale stimuleringsregelingen.

Continuïteit

 • Informeer u over alternatieve energieën.
 • Krijg een overzicht van de nationale energiemarkt.
 • Maak in toenemende mate gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
 • Handel op een permanent energiebesparende manier.
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wie mag een ISO 50001-certificering uitvoeren?

Net als andere certificeringen mag een ISO 50001-certificering alleen worden uitgevoerd door een certificatie-instelling die hiervoor is geaccrediteerd door bijvoorbeeld de Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS beschikt over de benodigde accreditatie volgens ISO/IEC 17021 en mag certificaten uitgeven volgens ISO 50001:2018.

De norm ISO 50003:2016 specificeert - in aanvulling op de eisen van ISO 17021 - eisen voor competentie en onpartijdigheid bij het auditeren en certificeren van energiemanagementsystemen voor certificatie-instellingen. Om zekerheid te bieden aan bedrijven die zich willen laten certificeren en om de effectiviteit van EnMS-audits te waarborgen, gaat de accreditatienorm in op het auditproces, de eisen voor een certificeringsprocedure, de duur van de audit en steekproeven op meerdere locaties.

Als zodanig hebben de vereisten van ISO 50003 indirect invloed op uw bedrijf, met name bij het bepalen van de duur van de audit en het leveren van bewijs van continue prestatieverbetering. Bewijs van energiegerelateerde prestatieverbetering moet ook worden geleverd in overeenstemming met de ISO 50003-certificeringscriteria.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat is de procedure voor ISO 50001-certificering?

In de eerste stap bespreekt u uw bedrijf en de doelstellingen van ISO 50001-certificering met ons. Op basis van deze besprekingen ontvangt u een individuele offerte die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf of organisatie.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsbijeenkomst een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en om een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken gebieden en locaties. Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw energiemanagementsysteem op voorhand te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

Certificatie begint met een analyse en evaluatie van uw beheersysteem. In deze fase 1-audit bepaalt uw auditor de graad van vervulling voor de fase 2-certificeringsaudit (systeemaudit). In de volgende stap beoordeelt uw auditor de doeltreffendheid van de beheersprocessen ter plaatse. In een laatste vergadering krijgt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten en de mogelijke verbeteringen voor uw bedrijf. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

Na de EnMS-audit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS. Als aan alle normeisen is voldaan, ontvangt u het ISO 50001-certificaat.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook na de certificeringsaudit aan alle belangrijke criteria van ISO 50001 blijft voldoen, voeren wij jaarlijks een controleaudit uit. Op die manier wordt de voortdurende verbetering van uw energiemanagementsysteem en uw bedrijfsprocessen op deskundige wijze begeleid.

Het ISO 50001-certificaat vervalt uiterlijk na drie jaar. Tijdig voor het verstrijken wordt een hercertificering uitgevoerd om zeker te stellen dat aan de normeisen wordt voldaan. Als aan de eisen wordt voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een ISO 50001-certificering?

Het ISO 50001-certificaat is drie jaar geldig.

De kosten van een ISO 50001-certificering zijn grotendeels afhankelijk van de gespecificeerde doelstellingen, de omvang en complexiteit van uw bedrijf en de inspanning die ermee gepaard gaat. Daarnaast zijn algemene voorwaarden van uw bedrijf, zoals de energiesituatie en het aantal locaties, van invloed op de duur van de audit en de prijs. Om deze redenen kunnen de kosten voor certificering volgens ISO 50001 niet als een forfaitair bedrag worden aangegeven. Wij maken graag een individuele offerte voor u.

Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en processen
 • Auditors met ervaring in uw sector combineren vakkennis met emotionele intelligentie
 • Inzichten die toegevoegde waarde bieden voor uw bedrijf door middel van ISO 50001-audits
 • Certificaten met internationale acceptatie
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten
 • Betekenisvolle auditrapporten met aanbevelingen voor actie
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor ISO 50001-certificering.