V lete 2016 sme vás už informovali, že spoločnosť DQS CFS vstúpila do APSCA. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť jednotný kvalifikačný rámec pre sociálne audity a zabezpečiť tak efektívnosť sociálnych auditov. Dva roky po tom, ako sme sa k tejto iniciatíve pripojili, sa už čoskoro uskutočnia prvé skúšky audítorov. V tomto článku by sme vám chceli poskytnúť stručnú správu o pokroku a vysvetliť dôsledky APSCA pre dodávateľov, nákupcov a audítorov.

Čo je APSCA?

APSCA je skratka pre Asociáciu profesionálnych audítorov pre dodržiavanie sociálnych predpisov. Táto organizácia bola založená s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu a účinnosť nezávislých sociálnych auditov. Certifikačný proces APSCA pre audítorov zabezpečuje, aby audítori mali konzistentné vzdelanie, odbornú prípravu a preukázané kompetencie.

Prečo je to dôležité.

  • Ak ste dodávateľom, ktorý je predmetom auditu: Výberom audítorskej spoločnosti, ktorá je členom APSCA, môžete zabezpečiť, že vaši zákazníci budú akceptovať výsledky sociálneho auditu. Mnohí odberatelia už v súčasnosti určili, že budú akceptovať len audity od registrovaných členov APSCA.
  • Ak ste kupujúci, ktorý sa spolieha na sociálne audity pri posudzovaní úrovne sociálnej zodpovednosti vo svojom dodávateľskom reťazci: Spolupráca s členmi APSCA vám umožní posúdiť úroveň kompetencií a skúseností audítorských spoločností a audítorov.
  • Ak ste sociálny audítor: Nový rámec kompetencií vám umožní preukázať úroveň vašich skúseností a kompetencií.

Kompetenčný rámec APSCA

Od vstupu do APSCA v roku 2016 sa DQS podieľala v pracovných skupinách na vytvorení nového rámca kompetencií, ktorý definuje kompetencie audítorov sociálneho auditu. Tieto kompetencie sa týkajú odborných znalostí a základných zručností potrebných na vykonávanie sociálneho auditu.

Vytvorený rámec stanovuje základné požiadavky na kompetencie pre certifikačný program sociálnych audítorov APSCA. Existujú dve úrovne členstva audítorov APSCA:

  • Status CSCA je podobný statusu manažéra auditu, ktorý je schopný samostatne vykonávať audity a písať správy. Táto úroveň je vyhradená pre audítorov, ktorí môžu preukázať rozsiahle skúsenosti so sociálnymi auditmi.
  • Na druhej strane status ASCA možno prirovnať k spoluaudítorovi, ktorý môže byť súčasťou audítorského tímu vedeného audítorom CSCA.

Registrácia audítora

Počas leta audítorské organizácie zaregistrovali svojich sociálnych audítorov do databázy APSCA. Registračný proces dokončilo viac ako 2 600 audítorov, odozva bola ohromujúca. 75 % týchto audítorov bolo schopných preukázať, že spĺňajú požiadavky na vykonanie skúšky APSCA.

Proces skúšky

Skúška hodnotí, ako audítori rozumejú základným faktom, politikám, postupom, metodikám, medzinárodným zmluvám o ľudských právach a pracovným normám, miestnym zákonom a iným predpisom. V nasledujúcich mesiacoch budú môcť skúšku absolvovať prví audítori.

Čo pre vás môže urobiť DQS

DQS víta rozvoj APSCA, pretože považujeme za dôležité zosúladiť kompetencie sociálnych audítorov. Ako celosvetový poskytovateľ sociálnych auditov máme rozsiahlu sieť vysokokvalifikovaných audítorov, ktorí sú k dispozícii na celom svete.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...